logo
logo
Speciální vzdělávací potřeby

Speciální vzdělávací potřeby

V mnoha heterogenních kolektivech jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří mají nárok na poskytování podpůrných opatření

Žáci se SVP často bývají ve škole neúspěšní nebo jsou školní neúspěšností z nějakého důvodu ohroženi. Pro pedagogy pracující s žáky se SVP, kteří potřebují pouze dílčí zohlednění při výuce, nabízíme inspiraci pro jejich podporu na stránkách věnujících se práci s heterogenním kolektivem.

Učte žáky se SVP využít jejich silné stránky. 

Pro pedagogy pracující s žáky, u nichž je zapotřebí značná individualizace, diferenciace výuky a upravení vzdělávacích podmínek ve třídě, nabízíme podporu v jednotlivých oblastech, které charakterizují jejich znevýhodnění a navrhujeme možnosti využití podpůrných opatření ze strany školy. Popisujeme, jaké překážky mohou bránit bezproblémovému učení žáků se SVP, jako jsou: poruchy učení, náročné chování, poruchy zraku, poruchy sluchu, tělesné nebo mentální postižení, narušená komunikační schopnost nebo porucha autistického spektra. Poskytujeme informace pro práci s konkrétními typy znevýhodnění a uvádíme příklady dobré praxe.

Pro dosažení úspěchu žáků se SVP ve škole je klíčová systematická podpora poskytovaná týmem pedagogických pracovníků, včetně učitelů, asistentů pedagoga a poradenských pracovníků. Tato podpora může být iniciována buď školou samotnou, která poskytuje podpůrné opatření prvního stupně pro žáky s mírnými dopady, nebo na základě doporučení odborníků ze školského poradenského zřízení (ŠPZ) v případě vážnějších znevýhodnění žáků, která mohou zahrnovat podpůrná opatření vyššího stupně. Informace o spolupráci školy se ŠPZ a nastavení individuálních podpůrných opatření lze nalézt na webových stránkách Poradenských služeb.

Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.

Práce s heterogenním kolektivem

Inspirace a praktické tipy pro efektivní práci s žáky se SVP v běžné třídě a pro poskytování individuální podpory a diferencovaného přístupu.

Poradenské služby

Informace pro pedagogy, jak efektivně spolupracovat se školním poradenským pracovištěm nebo školským poradenským zařízením.

Metodický portál RVP.cz

Prostor pro inspiraci ve vzdělávání žáků se SVP. Příklady dobré praxe a nabídka výukových materiálů na partnerském webu NPI ČR.

Další vzdělávání pedagogů

Nabídka různých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle specifického zaměření.


Nejčastější témata

Pedagogičtí pracovníci se dnes běžně ve své praxi setkávají s individuálními vzdělávacími plány (IVP). Někdy je sami sestavují nebo se alespoň podílí na jejich tvorbě, popřípadě se jim dostanou do rukou jako součást dokumentace vzdělávaného žáka. K čemu plán vlastně slouží, jak se sepisuje a jak případně postupovat, pokud ho žák či jeho zástupci odmítají dodržovat? 


Konkrétní příklady IVP 

V aktuálně platné legislativě je plán pedagogické podpory (PLPP) nyní (v novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) zmíněn pouze okrajově. Škola už nemá povinnost ho sestavovat a odesílat do školského poradenského zařízení (ŠPZ) spolu s žádostí o vyšetření žáka. Přesto PLPP stále zůstává jedním z podpůrných opatření prvního stupně, které můžete smysluplně použít při naplňování vzdělávacích potřeb svých žáků. S jeho pomocí přehledně zmapujete žákovy vzdělávací potřeby a podporu, kterou mu poskytujete. Plán pedagogické podpory a informace v něm obsažené mohou být odrazovým můstkem nejen pro vás, ale také pro žáka, jeho rodiče a pracovníky ŠPZ. 

Podívejte se na konkrétní příklady


Užitečné odkazy


PhDr. Renata Votavová

Garant společného vzdělávání