Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností

30.03.2020
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Pedagog

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor, který uplatníte ve školce u dětí, které s vaší laskavou pomocí zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

David

Chlapec 4,5 let

D. je vietnamské národnosti, naši MŠ začal navštěvovat před měsícem. 

Socializace probíhá pomalu a postupně. Je samotářský, nepřiměřeně dětský ve svých projevech i při činnostech. 

Mluvený projev je stále minimální v obou jazycích, na otázky nedovede odpovědět. 

Slovní zásoba prakticky žádná.

Reakce na pokyny a otázky je bez zjevného porozumění, kdy beze smyslu opakuje slova, směje se, utíká. 

Vše vede k obtížné motivaci při soustředění a pozornosti, při vzbuzování zájmu. Práci s dětmi narušuje pobíháním, válením se, odchodem za jinou hrou atd.

D. je spontánní, stále veselý, nezáludný, milý, spokojený „ve svém světě“.

Zapojení dítěte do kolektivu, socializace, získání jistoty a bezpečí.

Rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby v běžných činnostech. 

Porozumění jednoduchým pokynům důležitým pro život v MŠ a bezpečnost.

Komplexní rozvoj dítěte podle výchovně vzdělávacího plánu.

  • prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti s přímými zážitky, vzbudit radost z učení, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a rozvíjet další dovednosti
  • situační učení – vytvářet a využívat situací, které mu poskytují srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, tak aby se učil dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápal jejich smysl
  • spontánní sociální učení – zapojit D. do společných činností s ostatními dětmi, pomoci mu vytvořit roli při hře, podpořit přirozené napodobování
  • didakticky zacílená činnost – motivovat k učení, kdy si hravou formou osvojuje v malé skupině či individuálně názvy předmětů denní potřeby, věcí okolo nás, slovíček k osvojovanému tématu, rozvíjí se ve verbálních a neverbálních komunikačních dovednostech
  • uplatňovat názornost – spojovat slova s obrázky, piktogramy, předměty, používat při komunikaci
  • začlenění dítěte do všech činností spolu s ostatními dětmi ve třídě 
  • individuální činnosti – využívání chvil a situací k rozvoji slovní zásoby a pozitivnímu přístupu k zapojení se do činnosti  
  • zapojení do projektu výuky češtiny pro děti s OMJ

Hodnocení přiměřenou pochvalou, povzbuzením. 

Didaktické pomůcky a hračky třídy.

Spolupráce s dalšími učitelkami a provozními zaměstnanci – konzultovat přístup k dítěti.

Rodiče se nedorozumí. Rodiče seznámíme za pomoci maminky stejné národnosti, která mluví česky, se záměrem a hodnocením, s případnými problémy a požadavky. 

Jazyková bariéra.

5. 4. 2017

Velmi malé pokroky v komunikačních dovednostech – dovede si ukázat nebo říct jedním slovem, ale zná jen pár slov.

Dovede na krátkou dobu soustředit pozornost, zajímá se o hru ostatních dětí. 

Nadále pokračovat v pedagogických postupech.

Rodičům doporučeno psychologické vyšetření.  


12. 6. 2017

D. nedosáhl výraznějšího pokroku v rozvoji. 

Po vyšetření v PPP je zařazen do 3. stupně PO s IVP a s podporou asistenta pedagoga.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Spolupráce asistenta a učitele při poskytování podpory žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. díl

Národní pedagogický institut ČR spolu s UNICEF přináší první část videoseriálu zaměřeného na spolupráci mezi asistenty pedagoga, ukrajinskými asistenty a učiteli při podpoře žáků z Ukrajiny. Jak připravovat výukové hodiny pro tyto žáky? Praktické tipy najdete ve videohospitaci z hodin výuky českého jazyka a přírodovědy v ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech. Výukový záznam je rozšířen o diskuzi mezi odborníkem z institutu a pedagožkami.

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – 2. díl

Druhá část videoseriálu připravená Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s UNICEF se zaměřuje na spolupráci mezi asistentem a učitelem při podpoře žáků z Ukrajiny. Webinář je strukturován do různých částí, v nichž se střídají ukázky výuky českého jazyka a přírodovědy na prvním stupni ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, doplněné diskuzí k této problematice. Té se účastní Zdeňka Vašíčková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, a odborník z institutu Miroslav Vosmik.

Strategie učení na ZŠ Lyčkovo náměstí

I děti s poruchami učení mají na této ZŠ šanci si nacvičit, jak se efektivně učit. Pro děti na druhém stupni tam mají kroužek, který je během každé lekce seznámí s různými strategiemi učení.

Zobrazit další články