logo
logo
Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností

Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností

30.03.2020
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor, který uplatníte ve školce u dětí, které s vaší laskavou pomocí zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

David

Chlapec 4,5 let

D. je vietnamské národnosti, naši MŠ začal navštěvovat před měsícem. 

Socializace probíhá pomalu a postupně. Je samotářský, nepřiměřeně dětský ve svých projevech i při činnostech. 

Mluvený projev je stále minimální v obou jazycích, na otázky nedovede odpovědět. 

Slovní zásoba prakticky žádná.

Reakce na pokyny a otázky je bez zjevného porozumění, kdy beze smyslu opakuje slova, směje se, utíká. 

Vše vede k obtížné motivaci při soustředění a pozornosti, při vzbuzování zájmu. Práci s dětmi narušuje pobíháním, válením se, odchodem za jinou hrou atd.

D. je spontánní, stále veselý, nezáludný, milý, spokojený „ve svém světě“.

Zapojení dítěte do kolektivu, socializace, získání jistoty a bezpečí.

Rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby v běžných činnostech. 

Porozumění jednoduchým pokynům důležitým pro život v MŠ a bezpečnost.

Komplexní rozvoj dítěte podle výchovně vzdělávacího plánu.

  • prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti s přímými zážitky, vzbudit radost z učení, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a rozvíjet další dovednosti
  • situační učení – vytvářet a využívat situací, které mu poskytují srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, tak aby se učil dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápal jejich smysl
  • spontánní sociální učení – zapojit D. do společných činností s ostatními dětmi, pomoci mu vytvořit roli při hře, podpořit přirozené napodobování
  • didakticky zacílená činnost – motivovat k učení, kdy si hravou formou osvojuje v malé skupině či individuálně názvy předmětů denní potřeby, věcí okolo nás, slovíček k osvojovanému tématu, rozvíjí se ve verbálních a neverbálních komunikačních dovednostech
  • uplatňovat názornost – spojovat slova s obrázky, piktogramy, předměty, používat při komunikaci
  • začlenění dítěte do všech činností spolu s ostatními dětmi ve třídě 
  • individuální činnosti – využívání chvil a situací k rozvoji slovní zásoby a pozitivnímu přístupu k zapojení se do činnosti  
  • zapojení do projektu výuky češtiny pro děti s OMJ

Hodnocení přiměřenou pochvalou, povzbuzením. 

Didaktické pomůcky a hračky třídy.

Spolupráce s dalšími učitelkami a provozními zaměstnanci – konzultovat přístup k dítěti.

Rodiče se nedorozumí. Rodiče seznámíme za pomoci maminky stejné národnosti, která mluví česky, se záměrem a hodnocením, s případnými problémy a požadavky. 

Jazyková bariéra.

5. 4. 2017

Velmi malé pokroky v komunikačních dovednostech – dovede si ukázat nebo říct jedním slovem, ale zná jen pár slov.

Dovede na krátkou dobu soustředit pozornost, zajímá se o hru ostatních dětí. 

Nadále pokračovat v pedagogických postupech.

Rodičům doporučeno psychologické vyšetření.  


12. 6. 2017

D. nedosáhl výraznějšího pokroku v rozvoji. 

Po vyšetření v PPP je zařazen do 3. stupně PO s IVP a s podporou asistenta pedagoga.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Asistent pedagoga a bezpečné prostředí pro dítě s autismem a vadou řeči

Když děláte asistenta pedagoga dítěti s autismem a vadou řeči, mohly by se vám hodit dva nástroje pro vytvoření bezpečného prostředí. Screening a komunikační tabulky práci s dítětem se specifickými vzdělávacími potřebami ulehčí.

Případová studie –⁠ žák s poruchou chování, narušenou pozorností spojenou s hyperaktivitou (ADHD) a vývojovou dysfázií

Seznamte se s konkrétním příběhem začlenění žáka s ADHD a vývojovou dysfázií do třídy. Uvidíte, že vždy je cesta, že ani poruchy chování, oslabená pozornost a vývoj řeči nejsou překážkou ve vzdělávání.

Co znamená narušená komunikační schopnost

V mnoha heterogenních třídách základní školy jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří mají nárok na poskytování podpůrných opatření při svém vzdělávání. Žáky se SVP lze pro přesnější popis specifik jejich vzdělávacích potřeb řadit do skupin, které jsou charakteristické složením a podobou potřebných podpůrných opatření ze strany školy. V tomto pětidílném seriálu si klademe za cíl představit vám specifika podpory a vzdělávání těch žáků, kteří pro úspěšné zapojení do školní práce potřebují zohlednění svých komunikačních obtíží. První část textu vás seznámí s definicí narušené komunikační schopnosti (NKS), osvětlí vám pozorované roviny řeči a určí základní typy NKS, s nimiž se ve školách setkáváte.

Zobrazit další články