Individuální vzdělávací plán (IVP) pro dítě s vývojovou dysfázií a s odlišným mateřským jazykem

08.03.2021
Autorský tým APIV B
Pedagog

Projděte s námi krok za krokem vzor individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro dítě s vývojovou dysfázií a s odlišným mateřským jazykem. Náš vzor využijete jak pro mateřskou školu, tak pro vyšší školní stupně. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Obrázek článku
Strana 1 (1/4)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Stažení formuláře

Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace

třída 1. 

1. Základní škola a Mateřská škola logopedická, Speciálně pedagogické centrum Olomouc

2. PPP a SPC OK, U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc – část PPP

1. speciální pedagog – logoped

2. psycholožka

1. Základní škola a Mateřská škola logopedická, Speciálně pedagogické centrum Olomouc

2. PPP a SPC OK, U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc – část PPP

Obtíže v receptivní a expresivní složce řeči, susp. na bázi vývojové dysfázie u chlapce s odlišným mateřským jazykem.

Nebyly doporučeny.

Stimulace v oblasti rozvoje řeči (aktivní i pasivní slovní zásoby). Aktivní zapojení do všech řízených činností.

Nebyly doporučeny.

IVP se prolíná celým procesem výchovně vzdělávací práce ve všech oblastech vzdělávání v MŠ.

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět 

 • Individuální vedení chlapce;
 • využívání verbálního i neverbálního kontaktu – očima, dotekem;
 • využívání obrázků a piktogramů;
 • jednoslovné pojmenovávání zobrazených předmětů a činností;
 • slovní doprovázení bez zahlcování pojmy;
 • vícečetné opakování sdělení;
 • vyzývání ke zvukové nápodobě;
 • rytmizace;
 • rozvoj komunikace s ostatními dětmi a citlivé usměrňování;
 • vedení ke snaze dorozumět se, pochvala i neúspěšného pokusu o navázání kontaktu;
 • stanovení srozumitelných pravidel;
 • postupné zapojení dítěte do všech řízených činností;
 • postupné zvyšování odolnosti vůči zátěži;
 • v případě únavy využití relaxačních chvilek.


Podle IVP.

Úprava obsahu vzdělávání v předškolním vzdělávání (český jazyk) 1 hod. týdně (4 x 15minut týdně) 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020.

Výstupy odpovídají ŠVP MŠ.

Vést chlapce ke hře a spolupráci s ostatními dětmi s cílem zapojení do všech společných aktivit. Střídat řízené činnosti s relaxací podle jeho potřeb.


Rozvoj řečových dovedností:

 • začínat jednoduchými výrazy a slovními spojeními z běžného života;
 • zaměřit se na to, aby se chlapec jednoduše dorozuměl;
 • využívat obrázky, říkanky, situační hry;
 • propojovat nová slova s dříve naučenými;
 • hovořit pomalým tempem řeči;
 • dělat pauzy;
 • využívat citového zabarvení mluvního projevu;
 • zjednodušovat jazyk.


Předmět speciálně pedagogické péče:

 • rozvíjet znalosti a dovednosti adekvátní věku (jemná a hrubá motorika, grafomotorika, úchop tužky, cvičení na uvolnění ruky, percepce adekvátně věku a možnostem atd.).


Předmět speciálně pedagogické péče (1 hodina) 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020Nebyl doporučen.


Ze SPC logopedické: 

Jako pochvalu využít úsměv, pohlazení, pantomimu – zatleskání atd.

Ocenit i drobný pokrok a snahu.


Z PPP: Vyjádřit pochvalu a uspokojení, ocenit snahu, využít gesta a pantomimu – zatleskání, palec nahoru aj.

Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem pro učitele mateřských škol, DVD.

Metodický materiál Hrajeme si s říkankami.

Nebyla doporučena.

Asistent pedagoga sdílený 20 hod. od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2021 P2x0,50 03B501A20 (ve třídě v současnosti působí i pro jiné dítě)


Zapojit asistenta k rozvoji řeči, vést chlapce k opakování slov a zvuků, zapojovat do zpívání (např. pomocí vyluzování tónů). 

Učit ho rytmizovat. 

Mluvit na něj v jednoduchých spojeních, opakovat důležitá slova, zdůrazňovat ta důležitá. 

Vést ho k porozumění instrukcím nebo příkazům. 

Využívat kartičky s obrázky, piktogramy, přehledy denních činností apod. 

Dávat ho do páru s jinými dětmi, jejich komunikaci usměrňovat. Popisovat slovně, co dělají, ponoukat chlapce k opakování některých slov. Celkově ho ale nezahlcovat velkým množstvím pojmů.


Nejsou známy.

Nebyla doporučena.

Denně budou vzájemně předávány informace mezi matkou a zaměstnanci MŠ. Matka bude podle potřeby pozvána ke spolupráci nad úpravami IVP.

V průběhu školního roku bude matka informovat o případných změnách (např. v medikaci, ve výsledcích vyšetření apod.).

Dohodu uzavírá zákonný zástupce.

pracovník pověřený koordinací v oblasti vzdělávání dětí se SVP, speciální pedagog

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články