logo
logo
Individuální vzdělávací plán (IVP) pro dítě s vývojovou dysfázií a s odlišným mateřským jazykem

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro dítě s vývojovou dysfázií a s odlišným mateřským jazykem

08.03.2021
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Projděte s námi krok za krokem vzor individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro dítě s vývojovou dysfázií a s odlišným mateřským jazykem. Náš vzor využijete jak pro mateřskou školu, tak pro vyšší školní stupně. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Obrázek článku
Strana 1 (1/4)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Stažení formuláře

Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace

třída 1. 

1. Základní škola a Mateřská škola logopedická, Speciálně pedagogické centrum Olomouc

2. PPP a SPC OK, U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc – část PPP

1. speciální pedagog – logoped

2. psycholožka

1. Základní škola a Mateřská škola logopedická, Speciálně pedagogické centrum Olomouc

2. PPP a SPC OK, U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc – část PPP

Obtíže v receptivní a expresivní složce řeči, susp. na bázi vývojové dysfázie u chlapce s odlišným mateřským jazykem.

Nebyly doporučeny.

Stimulace v oblasti rozvoje řeči (aktivní i pasivní slovní zásoby). Aktivní zapojení do všech řízených činností.

Nebyly doporučeny.

IVP se prolíná celým procesem výchovně vzdělávací práce ve všech oblastech vzdělávání v MŠ.

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět 

 • Individuální vedení chlapce;
 • využívání verbálního i neverbálního kontaktu – očima, dotekem;
 • využívání obrázků a piktogramů;
 • jednoslovné pojmenovávání zobrazených předmětů a činností;
 • slovní doprovázení bez zahlcování pojmy;
 • vícečetné opakování sdělení;
 • vyzývání ke zvukové nápodobě;
 • rytmizace;
 • rozvoj komunikace s ostatními dětmi a citlivé usměrňování;
 • vedení ke snaze dorozumět se, pochvala i neúspěšného pokusu o navázání kontaktu;
 • stanovení srozumitelných pravidel;
 • postupné zapojení dítěte do všech řízených činností;
 • postupné zvyšování odolnosti vůči zátěži;
 • v případě únavy využití relaxačních chvilek.


Podle IVP.

Úprava obsahu vzdělávání v předškolním vzdělávání (český jazyk) 1 hod. týdně (4 x 15minut týdně) 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020.

Výstupy odpovídají ŠVP MŠ.

Vést chlapce ke hře a spolupráci s ostatními dětmi s cílem zapojení do všech společných aktivit. Střídat řízené činnosti s relaxací podle jeho potřeb.


Rozvoj řečových dovedností:

 • začínat jednoduchými výrazy a slovními spojeními z běžného života;
 • zaměřit se na to, aby se chlapec jednoduše dorozuměl;
 • využívat obrázky, říkanky, situační hry;
 • propojovat nová slova s dříve naučenými;
 • hovořit pomalým tempem řeči;
 • dělat pauzy;
 • využívat citového zabarvení mluvního projevu;
 • zjednodušovat jazyk.


Předmět speciálně pedagogické péče:

 • rozvíjet znalosti a dovednosti adekvátní věku (jemná a hrubá motorika, grafomotorika, úchop tužky, cvičení na uvolnění ruky, percepce adekvátně věku a možnostem atd.).


Předmět speciálně pedagogické péče (1 hodina) 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020Nebyl doporučen.


Ze SPC logopedické: 

Jako pochvalu využít úsměv, pohlazení, pantomimu – zatleskání atd.

Ocenit i drobný pokrok a snahu.


Z PPP: Vyjádřit pochvalu a uspokojení, ocenit snahu, využít gesta a pantomimu – zatleskání, palec nahoru aj.

Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem pro učitele mateřských škol, DVD.

Metodický materiál Hrajeme si s říkankami.

Nebyla doporučena.

Asistent pedagoga sdílený 20 hod. od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2021 P2x0,50 03B501A20 (ve třídě v současnosti působí i pro jiné dítě)


Zapojit asistenta k rozvoji řeči, vést chlapce k opakování slov a zvuků, zapojovat do zpívání (např. pomocí vyluzování tónů). 

Učit ho rytmizovat. 

Mluvit na něj v jednoduchých spojeních, opakovat důležitá slova, zdůrazňovat ta důležitá. 

Vést ho k porozumění instrukcím nebo příkazům. 

Využívat kartičky s obrázky, piktogramy, přehledy denních činností apod. 

Dávat ho do páru s jinými dětmi, jejich komunikaci usměrňovat. Popisovat slovně, co dělají, ponoukat chlapce k opakování některých slov. Celkově ho ale nezahlcovat velkým množstvím pojmů.


Nejsou známy.

Nebyla doporučena.

Denně budou vzájemně předávány informace mezi matkou a zaměstnanci MŠ. Matka bude podle potřeby pozvána ke spolupráci nad úpravami IVP.

V průběhu školního roku bude matka informovat o případných změnách (např. v medikaci, ve výsledcích vyšetření apod.).

Dohodu uzavírá zákonný zástupce.

pracovník pověřený koordinací v oblasti vzdělávání dětí se SVP, speciální pedagog

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)