logo
logo
Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část třetí

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část třetí

03.01.2021
Kristýna Musová
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Když u žáka zaznamenáte speciální vzdělávací potřeby, zavedete podpůrná opatření, abyste mu pomohli. Sestavte mu plán pedagogické podpory, který pomůže i vám. V naší sérii čtyř článků se dozvíte, jak na jeho správné vyplnění krok za krokem.
Obrázek článku

Zdroj: Autorský tým APIV B

Tento dokument navazuje na druhý článek s návodem na vyplnění plánu pedagogické podpory (PLPP). Pokračujte s námi ve vyplňování plánu krok za krokem a garantujeme vám, že se v něm neztratíte. V tomto článku vás čekají dvě sekce – podpůrná opatření ve škole a v rámci domácí přípravy.  

1. Podpůrná opatření ve škole

V této sekci konkrétně popíšete podpůrná opatření, která žákovi během výuky poskytujete. Mělo by se jednat o podpůrná opatření prvního stupně (PO I. stupně) – tedy pouze mírné zásahy, které nijak výrazně neovlivní způsob vaší výuky. Podpůrná opatření I. stupně začínáte neoficiálně uplatňovat už tehdy, když se zamýšlíte nad vzdělávacími potřebami konkrétního žáka a uplatňujete u něj individuální přístup v metodách výuky, organizaci výuky, hodnocení, v práci s pomůckami a drobnými organizačními úpravami v práci všech zapojených pracovníků školy. 

Podpůrná opatření ve škole

(doplňte konkrétní postupy v těch kategoriích podpůrných opatření, která uplatňujete)


ucitel

Je potřeba probrat s ostatními pedagogickými pracovníkyrodice

Je potřeba probrat se zákonnými zástupci žáka


zak

Je potřeba probrat s žákem

tip_2

Podpůrná opatření specifikujte konkrétně a informujte o jejich zařazení do výuky ostatní učitele, zákonné zástupce žáka a žáka samotného, vyžaduje-li to charakter podpůrných opatření (např. změna v zasedacím pořádku, práce s názornou pomůckou, je-li nutná součinnost žáka – výroba pomůcky, nošení pomůcky, dodržování nového pravidla aj.).

Uveďte také podpůrná opatření, která jste dosud do výuky s úspěchem zařadili.


Příklady:

 • Metody výuky (specifikace úprav metod práce se žákem)
 • Umožnit pohybové uvolnění během vyučování: rozdání sešitů, smazání tabule, zařazení pohybové chvilky aj.
 • Střídat činnosti aktivní s odpočinkovými s ohledem na kolísání pozornosti žáka.
 • Častěji poskytovat zpětnou vazbu žákovi, spolupracovat s asistentem pedagoga (AP).
 • Nastavit jasná pravidla chování (sepsat, probrat se žákem a nalepit do deníčku) a důsledně je vyžadovat (informovat ostatní učitele).
 • Nastavit motivační systém – např. oceňovat dobré chování, práci, snahu o udržení pozornosti (častější slovní pochvala, povzbuzení, využití nálepek, smajlíků, dohodnuté výhody – odchází ze třídy jako první, nosí pomůcky do kabinetu), ale také jasně stanovit sankce za neplnění povinností (přijde o dohodnuté výhody na určitou dobu, nedostane razítko nebo smajlíka). Tento motivační systém je vhodný pro žáky 1. – 3. ročníků ZŠ, pro starší žáky je nutné systém upravit a nastavit taková pravidla, která jsou pro ně motivující a respektují jejich věkové a osobnostní zvláštnosti. Např. možnost přednést práci, zajímavost, referát; předvést pokus, pracovat na zvolené relaxační činnosti.
 • Respektovat pomalejší tempo práce – poskytnout dostatek času na činnosti související se čtením, kontrolovat porozumění textu, zadání úlohy aj.
 • Umožnit přípravu na diktáty, případně zadat zkrácenou formu (doplňovačka gramatických jevů apod.).
 • Respektovat pomalejší tempo čtení, vést ke správnému čtení – nedomýšlení obsahu.
 • Pomáhat s odůvodňováním chyb v písemném projevu.
 • Kontrolovat pozornost během vyučování (oslovení, dotek, pohled).
 • Při ústním zkoušení pomáhat návodnými otázkami, zeptat se jinak.
 • Respektovat nadání žáka, vycházet z jeho aktuálních dovedností a vědomostí.
 • Umožnit krácení písemných domácích úkolů.
 • Motivovat žáka k aktivní účasti na výuce (využít jeho znalostí, všímat si, kdy se hlásí, podpořit ho při čtení odpovědi, vyzdvihnout snahu).
 • K relaxaci umožnit práci s plastelínou nebo relaxačními míčky, četbu oblíbené knihy.
 • Po dokončení práce žákovi zadat cvičení rozšiřující učivo.

 • Organizace výuky (úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni)
 • Žák je usazen do první lavice, případně na dohled učitele.
 • Žák je usazen samostatně.
 • Žák je usazen s klidným spolužákem.
 • Při skupinové práci žák pracuje samostatně.
 • Žák je usazen do blízkosti AP.
 • Žák má po celou dobu výuky svůj vymezený prostor (místo k sezení, skříňku, místo k uložení svačiny).
 • Během výuky žák střídá činnosti v lavici a na koberci.
 • Žák odchází ze třídy (na oběd, do tělocvičny aj.) jako první/poslední a zamyká třídu.


 • Hodnocení žáka (vymezení úprav hodnocení, jak hodnotit, jaká jsou kritéria a cíle hodnocení)
 • Posilovat vnitřní motivaci žáka: ocenit snahu a spolupráci, všímat si kladných projevů, činností a aktivit a upozornit na ně.
 • Upozorňovat na nevhodné chování dohodnutým způsobem (gesto, slovo, pohled, napomenutí), umožnit nápravu.
 • Použít vnější motivační systém (razítka, pochvaly, samolepky pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ) jako doplňujícího prvku práce s vnitřní motivací žáka. 
 • Čtení hodnotit pouze v hodinách čtení (nejlépe po přípravě).
 • Chyby v diakritice pouze označit, ale nezahrnovat do výsledné známky.
 • Častěji využívat slovního hodnocení nebo slovního komentáře ke klasifikaci.
 • Po stanovenou dobu nehodnotit chyby v diakritice, zaměřit se pouze na jeden sledovaný jev (např. vyjmenovaná slova po M).
 • Tolerovat zhoršenou úpravu a kvalitu písma  v naukových předmětech.


 • Pomůcky 
 • Umožnit a kontrolovat využití záložky nebo okénka ke čtení, názorných pomůcek (společně nebo samostatně vyrobených, zapůjčených speciálním pedagogem).
 • Vyrobit s žákem rozvrh, který si nalepí na lavici.
 • Zavést deníček, kam si žák bude zapisovat domácí úkoly a který bude sloužit i ke komunikaci mezi školou a rodiči.
 • Zapůjčit pomůcky od speciálního pedagoga pro samostatnou práci žáka (pracovní listy, čítanka pro dyslektiky II., bzučák – na pokyn učitele nebo doma).
 • Založit sešit na přehledy učiva a tabulky, které žákovi poskytnou učitelé.


 • Požadavky na organizaci práce učitelů
 • Dohodnout pravidla chování a motivační systém také ve školní družině a v jídelně.
 • V rámci třídy využívat možnosti podpory AP. 
 • O důležitých změnách informovat další učitele žáka.
 • Domluvit žákovi 1x za 14 dní docházku v rámci českého jazyka (středa 4. vyučovací hodina) na individuální výuku ke školnímu speciálnímu pedagogovi.


2. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy

V této sekci společně se zákonnými zástupci žáka nastavíte podpůrná opatření v rámci domácí přípravy na výuku. Zodpovědnost za jejich uplatňování a dodržování leží nejen na nich, ale také na samotném žákovi. Významnou roli při nastavování PO v domácím prostředí hraje rodinné zázemí, socioekonomické a časové možnosti rodinných příslušníků, jejich motivace a ochota spolupracovat.

Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy

(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou)rodice

Je potřeba probrat se zákonnými zástupci žáka


zak

Je potřeba probrat s žákem

tip_2

Zákonné zástupce žáka vždy považujte za partnery. Zvolte efektivní a účinný způsob komunikace a citlivě je informujte o vzdělávacím procesu jejich dítěte. 

Při osobní schůzce zjistěte, jak vypadá domácí příprava, kdo se na ní podílí, jak a kdy probíhá. Nenásilně tak zjistíte, v jakém sociálním a rodinném prostředí žák vyrůstá a co může být příčinou některých jeho obtíží. Získáte také cennou zpětnou vazbu a informace o tom, jaký dopad má školní docházka a její průběh na další život žáka.

Se zákonnými zástupci si ujasněte, jak bude probíhat domácí příprava, jakým způsobem a jak často spolu budete komunikovat. Informujte je o době platnosti PLPP a ideálně si už při jeho podpisu naplánujte schůzku k jeho vyhodnocení (není-li nutné scházet se osobně dříve). Pro další komunikaci využijte dalších způsobů a možností (e-mail, deníček žáka, žákovská knížka, telefonát, konzultační hodiny). 

Jestliže se do vzdělávacího procesu žáka nově zapojí školní psycholog nebo školní speciální pedagog, nezapomeňte o tom informovat zákonné zástupce žáka a zajistit si jejich informovaný souhlas.

Příklady:

 • Rodiče každý den zkontrolují deníček.
 • Rodiče dohlížejí na vypracování domácích úkolů – žák je vypracuje samostatně, nebo s jejich pomocí, je-li to nutné.
 • Žák si samostatně podle rozvrhu chystá pomůcky na další den – rodiče pouze zkontrolují.
 • Během domácí přípravy se rodiče se žákem zaměřují na porozumění čtenému textu – čítanky, učebnice, zadání, pracovní listy aj.
 • Rodiče každý den zkontrolují motivační deníček (nálepky, smajlíky, komunikace s učitelem) a podají škole zpětnou vazbu (podepíší zápis učitele, odpoví na dotaz, v případě nutnosti přidají poznámku o průběhu domácí přípravy – nechtěl vypracovat, společně jsme vypracovali polovinu, vypracoval sám apod.).
 • Rodiče školu informují (telefonicky, elektronicky) o zhoršení psychického stavu žáka, mimořádné události v rodině aj.
 • Rodiče kontaktují školního psychologa a domluví si s ním schůzku, na které se dohodnou, jestli žák bude k psychologovi docházet samostatně, v jakém intervalu, kdy a o čem může psycholog informovat rodiče, jestli budou také probíhat společná sezení rodiny apod.  
 • Rodiče v případě potřeby kontaktují třídního učitele žáka nebo poradenské pracovníky školy (telefonicky, elektronicky, v konzultačních hodinách osobně nebo jiným dohodnutým způsobem).
 • Rodiče se dostaví za 14 dní (datum) k vyhodnocení PLPP.


Tip: 
V závěrečné části našeho seriálu Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – čtvrtá část se dozvíte, jak pokračovat ve vyplňování plánu krok za krokem až do samého konce. Čekají vás tři závěrečné sekce – podpůrná opatření jiného druhu, vyhodnocení účinnosti PLPP a podpisová část.  


Doporučené čtení: 
Vzorové vyplněné Plány pedagogické podpory najdete v naší sekci Vzorové dokumenty.

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory – odklad školní docházky

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte v mateřské škole pro odklad školní docházky, kdy děti ještě potřebují posílit třeba grafomotoriku nebo hrubou a jemnou motoriku. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Plán pedagogické podpory – obtíže v chování

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte v první třídě u dětí, které vykazují obtíže v chování s podezřením na ADHD. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)