logo
logo
Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část první

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část první

20.12.2020
Kristýna Musová
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Když u žáka zaznamenáte speciální vzdělávací potřeby, zavedete podpůrná opatření, abyste mu pomohli. Sestavte mu také plán pedagogické podpory, který pomůže i vám. V naší sérii čtyř článků se dozvíte, jak na jeho správné vyplnění krok za krokem.
Obrázek článku

Zdroj: Autorský tým APIV B

Tento text navazuje na články Seznámení s plánem pedagogické podpory (PLPP) – 1. část a Seznámení s plánem pedagogické podpory (PLPP) – 2. část, které podávají všeobecné informace o vzniku plánu a práci s ním.

Cílem tvorby plánu pedagogické podpory (PLPP) je přehledně a oficiálně zaznamenat podporu, kterou škola poskytuje žákovi v rámci jeho vzdělávacích potřeb, jež mírně vybočují od očekávaných běžných/standardních potřeb ostatních žáků. Míra této podpory by neměla přesáhnout běžné možnosti učitele během výuky. Zjednodušeně řečeno se jedná o důraznější používání pravidel a zásad individuálního přístupu, který by měl být dobrému učiteli vlastní. Podpůrná opatření zahrnutá v PLPP jsou zařazena do I. stupně podpory a jsou hrazena v rámci běžného provozu školy (tj. nenáleží jim navýšený normativ, škola je poskytuje i bez doporučení školského poradenského zařízení – ŠPZ, k jejich poskytování není nutný souhlas zákonných zástupců žáka). Vytvoření PLPP jako podpůrného dokumentu pro vzdělávání žáka s mírnými vzdělávacími obtížemi je zcela v kompetenci školy. 

PLPP sestavuje nejčastěji tým – třídní učitel a poradenský pracovník školy pověřený koordinací vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nejčastěji výchovný poradce nebo školní speciální pedagog.  

Když jako třídní učitel zjistíte, že nastal čas vytvořit PLPP, zvolte vhodný postup a pořadí, ve kterém budete postupně informovat kolegy, žáka a jeho zákonné zástupce. 

1. Nejdříve informujte kolegy a vyžádejte si jejich názor

 • V rámci zvyklostí na vaší škole informujte o vzniku nového PLPP pro daného žáka vedení školy a ostatní kolegy, kterých se dodržování plánu týká. 
 • Pokud se na výuce podílí více učitelů (zejména u žáků 2. stupně ZŠ), zajistěte, aby měli sestavený PLPP k dispozici (např. v elektronické podobě ve školní databázi žáků se SVP). 
 • Zajistěte, aby byl hotový plán založen do žákovy dokumentace, kterou většinou spravuje výchovný poradce nebo školní speciální pedagog.
 • Prodiskutujte s kolegy rozsah informací, které k nově vytvořenému PLPP předáte samotnému žákovi.
 • Předem se s poradenským pracovníkem školy dohodněte na tom, co by mělo být součástí dohody se zákonnými zástupci ohledně PLPP.

2. Následně informujte zákonné zástupce

 • O svém záměru sestavit PLPP informujte předem také zákonné zástupce, sdělte jim své důvody a možnosti, které z tohoto kroku vyplývají. Případně si ke konzultaci přizvěte poradenského pracovníka školy nebo kolegy, jejichž výuka bude vázána podpůrnými opatřeními v PLPP.
 • Stanovte si s nimi pravidla komunikace a další spolupráce. 
 • Dohodněte se na tom, jak bude vypadat podpora nastavených opatření z jejich strany (dohled nad domácí přípravou žáka, častější nebo jiná forma komunikace s vyučujícími atd.), a jakým způsobem a v jaké míře budete informovat žáka samotného. 
 • Podpis PLPP ze strany zákonných zástupců sice není k jeho realizaci nutný, je ale velmi žádoucí stejně jako dobře nastavená spolupráce s nimi. 
 • Dbejte na to, aby se zákonní zástupci žáka cítili jako rovnocenní partneři ve vzdělávání a přijali svůj díl odpovědnosti.

3. Na závěr informujte žáka

V závislosti na věku, rozumové vyspělosti a schopnostech žáka informujte také jeho samotného o tom, jaké změny v jeho vzdělávání nastanou (např.: bude mít více času na dokončení úkolů, budete mu poskytovat častější zpětnou vazbu, bude mít možnost pracovat s názornými pomůckami aj.). Zejména pokud od něj očekáváte aktivní spolupráci, informujte ho o jeho povinnostech ve škole i v domácím prostředí (např.: na začátku každé přestávky si nachystá věci na další hodinu podle rozvrhu nalepeného na lavici, sám si zapisuje domácí úkoly z tabule a na konci vyučování nechá deníček překontrolovat učitele, doma si vypracuje domácí úkoly a uloží si pomůcky na další den na předem stanovené místo, ke čtení používá vyrobenou záložku, v matematice používá počitadlo, které si sám nachystá na lavici, nalepí si na lavici dohodnutá pravidla chování a během dne si je připomíná atd.) .

V případě žáků staršího školního věku (tj. druhý stupeň ZŠ) je možné přidat do podpisové části PLPP také podpis žáka (dokument se stává jakousi smlouvou a může tak mít pro žáka větší váhu, být oficiálnější). O rozsahu informací, které žákovi předáte, se předem domluvte jak v týmu pedagogů, tak s jeho zákonnými zástupci.


Návod k vyplnění plánu pedagogické podpory

 1. Hlavička plánu pedagogické podpory

Kromě identifikačních údajů žáka je součástí hlavičky také důvod k sestavení PLPP, datum vyhotovení a plánované datum vyhodnocení.

Jméno a příjmení dítěte, žáka nebo studenta (dále jen „žák“)


Škola


Ročník


Důvod sestavení PLPP 

tip_2

V této sekci stručně a obecně popište žákovy vzdělávací obtíže, SVP nebo projevy chování ve výuce, které vás vedly k sestavení PLPP. Detailněji je rozeberete až v sekci „Charakteristika žáka a jeho obtíží“.

Příklady:

 • Žák má obtíže ve čtení, objevují se obtíže s porozuměním čtenému textu, při čtení neznámého textu zaměňuje hlásky, vynechává slabiky, čte překotně, v písemném projevu se objevují obtíže s diakritikou.
 • Žák nedodržuje pravidla chování ve třídě, narušuje výuku mimovolními zvuky a pohyby, vykřikuje, nesoustředí se na samostatnou práci, hraje si během výuky.
 • Žák často nenosí domácí úkoly a potřebné pomůcky, výuku narušuje jejich hledáním, špatně se orientuje v časovém harmonogramu dne.

Datum vyhotovení PLPP

tip_2

Datum vyhotovení PLPP uveďte, až dokument podepíší všichni zúčastnění – třídní učitel, školní poradenský pracovník, další vyučující žáka, zákonní zástupci žáka. Datum vyhotovení PLPP je také považováno za oficiální počátek poskytování uvedených podpůrných opatření. V praxi ale můžete v nejvyšším zájmu žáka začít uplatňovat podpůrná opatření už dříve.

Plánované datum vyhodnocení PLPP

tip_2

Sem uvádějte vždy konečné datum platnosti PLPP, i když máte v úmyslu některá podpůrná opatření hodnotit i průběžně. Data průběžných hodnocení nebo změny v rámci nastavených podpůrných opatření zaznamenejte v sekci „Vyhodnocení účinnosti PLPP“ na konci formuláře.

Při sestavování PLPP zvažte všechny dostupné informace, abyste nastavili co nejoptimálnější dobu platnosti dokumentu. Ta může být u každého žáka rozdílná. U některého si sestavíte PLPP na dobu dvou týdnů, u jiného na dobu jednoho měsíce. Nejdelší doba platnosti konkrétního PLPP by ale neměla přesáhnout dobu 3 měsíců. 

V případě, že se vám daří s žákem úspěšně pracovat, vidíte pozitivní změny a není nutné v PLPP nic měnit, můžete prodloužit jeho platnost v aktuálním znění a průběžně (cca 1x za 14 dní) vyhodnocovat. Nepřekračujte ale stanovenou dobu tří měsíců. Pokud je to nutné, vypracujte po uplynutí tohoto období nový PLPP.

O prodloužení doby platnosti plánu a případných důležitých změnách vždy informujte také poradenského pracovníka školy (vyžaduje-li to situace, změny i prodloužení platnosti s ním konzultujte), ostatní vyučující žáka, zákonné zástupce žáka i žáka samotného. 

Příklad:

Plánované datum vyhotovení PLPP: 31. 10. 2020 – PLPP v aktuálním znění prodlužuji o dalších 14 dní (váš podpis).


tip_2Tip: V další části našeho seriálu Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část druhá se dozvíte, jak pokračovat ve vyplňování plánu krok za krokem až do samého konce. Čekají vás dvě sekce – charakteristika žáka a jeho obtíží a stanovení cílů PLPP.  

Doporučené čtení: 
Vzorové vyplněné Plány pedagogické podpory najdete v naší sekci Vzorové dokumenty.

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory – odklad školní docházky

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte v mateřské škole pro odklad školní docházky, kdy děti ještě potřebují posílit třeba grafomotoriku nebo hrubou a jemnou motoriku. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Plán pedagogické podpory – obtíže v chování

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte v první třídě u dětí, které vykazují obtíže v chování s podezřením na ADHD. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Plán pedagogické podpory pro předškoláky s obtížemi ve výslovnosti

Máme pro vás vzor plánu pedagogické podpory (PLPP), který uplatníte u předškolních dětí. S vaší laskavou pomocí lépe zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)