logo
logo
Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žákyni s dyslexií a dysortografií na střední škole

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žákyni s dyslexií a dysortografií na střední škole

04.01.2022
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Když si nevíte rady s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) pro žáka se specifickými poruchami učení na střední škole, zkuste to s naším vzorem. Tentokrát jsme se zaměřili na dyslexii a dysortografií. (Ilustrační foto. | FOTO: Unsplash)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Milena XX

1999

Obchodní akademie

3.

2018/19

Pedagogicko-psychologická poradna 

Žákyně vykazuje nerovnoměrný rozvoj intelektových schopnosti ve prospěch názorové složky, přičemž aktuálně se celkový inteligenční kvocient nachází v pásmu nadprůměru. Verbální složka se nachází oproti tomu v pásmu středního průměru. Je oslabená krátkodobá verbální a operační paměť, fonologická manipulace (vyšší úroveň sluchové analýzy a syntézy – schopnost rozpoznat hlásku ve slově, manipulovat s ní a uvažovat o její poziční hodnotě).

Dále je oslabená sluchová syntéza, zrakové rozlišování.

Závěr: Specifické poruchy učení – dyslexie, dysortografie.  

 • Zvládnutí učiva českého jazyka a cizích jazyků v plném rozsahu s podporou barevných tabulek s přehledem gramatiky a s podporou slovníků
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj krátkodobé pracovní paměti  


 • Český jazyk
 • Cizí jazyk – anglický, německý  


 • V českém jazyce a v cizích jazycích navýšit časový limit podle individuálních potřeb až o 25 %;
 • respektovat pomalejší tempo;
 • respektovat obtíže ve struktuře/členění delšího psaného textu, (písemných pracích), upozornit na chybná místa ve struktuře;
 • ponechat dostatek času na kontrolu psaného textu;
 • nevyvolávat na hlasité čtení, nenechat ostatní negativně reagovat;
 • respektovat sníženou míru pozornosti při zadávání práce ve výuce;
 • domluvit se se žákyní, že požádá, pokud bude potřebovat zopakovat zadání;
 • poskytnout dostatek času na prostudování písemného zadání;
 • upřednostňovat ústní formu zkoušení před písemnou;
 • preferovat doplňující cvičení v písemném projevu (český jazyk i cizí jazyk);
 • umožnit žákyni, aby během psaní slohových prací využívala přehlednou barevnou tabulku s gramatickými pravidly;
 • v cizím jazyce využívat slovník,
 • citlivě upozorňovat na chyby (ne: máš to špatně, ale: oprav si…),
 • nesrovnávat s ostatními spolužáky.

 Nebude upraven.

Nebudou upravovány.

 • Navýšit časový limit až o 25 % v českém a cizím jazyce,
 • upřednostnit ústní formu zkoušení,
 • podle potřeby vést vlastní zápisy jen heslovitě, doplňovat kopiemi od spolužáků nebo učitelů,
 • zpracovávat slohové práce a jiné domácí úkoly na počítači.  

Poskytnutí delšího časového úseku ke zpracování úkolů, upřednostnit ústní zkoušení před písemným.  

 • Při ověřování vědomostí respektovat pomalejší tempo,
 • v písemném projevu ze specifické chybovosti zohlednit hláskovou asimilaci, chyby v interpunkci a diakritice, občasné vynechávání písmen,
 • hodnotit i fonetický přepis slova v cizím jazyce.


 • Hodnocení klasifikačním stupněm,
 • specifické chyby v diktátech a slohové práci nehodnotit jako chybu,
 • obtíže se strukturou delších písemných prací (např. méně vhodné řazení kapitol) nehodnotit jako chybu,
 • tolerantně hodnotit nadbytečné nebo chybějící čárky za slovy (hodnotit je jako poloviční počet chyb),
 • v cizím jazyce v písemném zkoušení slovíček hodnotit zvlášť jejich fonetický přepis a pravopis,
 • v cizím jazyce připisovat známce z pravopisu slovíček poloviční váhu.  


 • Barevné tabulky s přehledem gramatiky
 • slovník
 • vlastní notebook


 • Dále úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání. Nárok na uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce, specifikace v Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.  

Nejsou.

Průběžně podle domluvy.

Dohoda není uzavřená.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)