Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žákyni s dyslexií a dysortografií na střední škole

04.01.2022
Autorský tým APIV B
Pedagog

Když si nevíte rady s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) pro žáka se specifickými poruchami učení na střední škole, zkuste to s naším vzorem. Tentokrát jsme se zaměřili na dyslexii a dysortografií. (Ilustrační foto. | FOTO: Unsplash)

Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Milena XX

1999

Obchodní akademie

3.

2018/19

Pedagogicko-psychologická poradna 

Žákyně vykazuje nerovnoměrný rozvoj intelektových schopnosti ve prospěch názorové složky, přičemž aktuálně se celkový inteligenční kvocient nachází v pásmu nadprůměru. Verbální složka se nachází oproti tomu v pásmu středního průměru. Je oslabená krátkodobá verbální a operační paměť, fonologická manipulace (vyšší úroveň sluchové analýzy a syntézy – schopnost rozpoznat hlásku ve slově, manipulovat s ní a uvažovat o její poziční hodnotě).

Dále je oslabená sluchová syntéza, zrakové rozlišování.

Závěr: Specifické poruchy učení – dyslexie, dysortografie.  

 • Zvládnutí učiva českého jazyka a cizích jazyků v plném rozsahu s podporou barevných tabulek s přehledem gramatiky a s podporou slovníků
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj krátkodobé pracovní paměti  


 • Český jazyk
 • Cizí jazyk – anglický, německý  


 • V českém jazyce a v cizích jazycích navýšit časový limit podle individuálních potřeb až o 25 %;
 • respektovat pomalejší tempo;
 • respektovat obtíže ve struktuře/členění delšího psaného textu, (písemných pracích), upozornit na chybná místa ve struktuře;
 • ponechat dostatek času na kontrolu psaného textu;
 • nevyvolávat na hlasité čtení, nenechat ostatní negativně reagovat;
 • respektovat sníženou míru pozornosti při zadávání práce ve výuce;
 • domluvit se se žákyní, že požádá, pokud bude potřebovat zopakovat zadání;
 • poskytnout dostatek času na prostudování písemného zadání;
 • upřednostňovat ústní formu zkoušení před písemnou;
 • preferovat doplňující cvičení v písemném projevu (český jazyk i cizí jazyk);
 • umožnit žákyni, aby během psaní slohových prací využívala přehlednou barevnou tabulku s gramatickými pravidly;
 • v cizím jazyce využívat slovník,
 • citlivě upozorňovat na chyby (ne: máš to špatně, ale: oprav si…),
 • nesrovnávat s ostatními spolužáky.

 Nebude upraven.

Nebudou upravovány.

 • Navýšit časový limit až o 25 % v českém a cizím jazyce,
 • upřednostnit ústní formu zkoušení,
 • podle potřeby vést vlastní zápisy jen heslovitě, doplňovat kopiemi od spolužáků nebo učitelů,
 • zpracovávat slohové práce a jiné domácí úkoly na počítači.  

Poskytnutí delšího časového úseku ke zpracování úkolů, upřednostnit ústní zkoušení před písemným.  

 • Při ověřování vědomostí respektovat pomalejší tempo,
 • v písemném projevu ze specifické chybovosti zohlednit hláskovou asimilaci, chyby v interpunkci a diakritice, občasné vynechávání písmen,
 • hodnotit i fonetický přepis slova v cizím jazyce.


 • Hodnocení klasifikačním stupněm,
 • specifické chyby v diktátech a slohové práci nehodnotit jako chybu,
 • obtíže se strukturou delších písemných prací (např. méně vhodné řazení kapitol) nehodnotit jako chybu,
 • tolerantně hodnotit nadbytečné nebo chybějící čárky za slovy (hodnotit je jako poloviční počet chyb),
 • v cizím jazyce v písemném zkoušení slovíček hodnotit zvlášť jejich fonetický přepis a pravopis,
 • v cizím jazyce připisovat známce z pravopisu slovíček poloviční váhu.  


 • Barevné tabulky s přehledem gramatiky
 • slovník
 • vlastní notebook


 • Dále úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání. Nárok na uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce, specifikace v Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.  

Nejsou.

Průběžně podle domluvy.

Dohoda není uzavřená.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články