Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka s ADHD

16.12.2021
Učitel/učitelka

Nevíte si rady se sestavením individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s ADHD? Udělejte si představu s naším vzorem, vyplnili jsme ho za vás pro žáka druhé třídy základní školy. (Ilustrační foto. | FOTO: Unsplash)

Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Tobiáš

2.

PPP

Tobiáš je žák s dg. porucha aktivity a pozornosti (ADHD). Jedná se o šikovného chlapce, jehož aktuální úroveň čtení spadá do úrovně podprůměru (susp. dyslexie). V diktátu se vyskytují specifické chyby (délky, měkčení). Chybovost má zřejmě podklad v celkové nezralosti exekutivních funkcí a v oslabené pozornosti. Je energický, aktivní, často úkoly nedokončí. Je motivovaný se učit, často se sám hlásí, dobře reaguje na slovní pochvalu.

Žák čte na konci školního roku text plynule nahlas, s porozuměním, bez slabikování.

Žák má na konci školního roku minimální chyby v diktátech – délky, měkčení.

Žák na konci školního roku samostatně pracuje na zadaném úkolu a dokončuje ho.

Všechny předměty

Zařazovat krátké a časté relaxační přestávky podle potřeby.

Strukturovat činnost – je vhodné mít plán aktivit a plnit ho.

Poskytovat více času na vypracování písemných prací, pokud možno se vyhýbat práci pod časovým tlakem.

Využívat co nejvíce vizuálních pomůcek – zraková opora.

Poskytovat více času na osvojení pravopisných pravidel.

Zařadit aktivity na rozvoj pozornosti.

Umožnit pohybové uvolnění během výuky.

V českém jazyce se více zaměřit na osvojení a procvičování pravopisných pravidel.

Procvičovat hlasité čtení a čtení s porozuměním.

Očekávané výstupy nebudou upravovány.

V rámci předmětu speciálně pedagogické péče nácvik správné techniky čtení, čtení s porozuměním, nácvik kontroly zapsaného.

Využití logopedického bzučáku pro rozeznávání krátkých a dlouhých samohlásek.

Speciálně pedagogická péče – 1 hodina týdně každé úterý u Mgr. Novákové.

Střídání odpočinkové činnosti s aktivní.

Nevystavovat hlasitému čtení před třídou, popřípadě jen po předchozí domluvě se žákem.

Při opakovaném selhání v písemných pracích ústně ověřovat znalosti.

Úkoly strukturovat do menších celků, po splnění úkolu zařadit motivační přestávku.

Kontrolovat porozumění zadání (v písemných pracích, slovních úlohách), případně doplnit ústním komentářem.

Znalosti ověřovat po předchozí domluvě na termínu zkoušení se žákem.

Upřednostňovat ústní ověřování vědomostí.

Diktáty psát po předchozí domácí přípravě.

V ČJ častěji využívat doplňovací cvičení.

V písemném projevu nehodnotit specifickou chybovost.

Hodnotit klasifikační stupnicí.

Využívat motivační způsoby hodnocení (nálepky, pochvaly, ocenění, razítka).

Logopedický bzučák.

Čtecí záložka nebo okénko.

Relaxační pomůcky.

Nejsou.

Školní speciální pedagog – zajišťuje speciální pedagogickou péči v rozsahu 1 hodiny týdně.

Pravidelná spolupráce a vzájemná informovanost o pokroku žáka s rodiči.

Žák respektuje stanovená pravidla ve třídě a při plnění jednotlivých úkolů.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Podpůrná opatření a formativní hodnocení žáka, kterému se ve škole nedaří (2. část)

Jak postupovat, když zjistíte, že se žákovi ve škole nedaří? Jak mu pomoci, aby byl ve škole spokojený? Pomůže individuální vzdělávací plán a základní podpůrná opatření? Jak se učitelé učí formativnímu hodnocení a co to pro ně znamená z hlediska osobního rozvoje? Více se dozvíte ve 2. části rozhovoru s ředitelkou ZŠ ŠKOLAMYŠL.

Dítě se závažnou zdravotní diagnózou

Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.

Podpůrná opatření u žákyně s neurologickou diagnózou

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností podpůrných opatření u žákyně s neurologickou diagnózou, která trpí častými migrénami. Co dělat, pokud zaměstnanci školního poradenského pracoviště situaci neřeší? Jak má rodič v takovém případě postupovat? Dozvíte se v textu níže.

Zobrazit další články