logo
logo
Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka s ADHD

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka s ADHD

16.12.2021
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Nevíte si rady se sestavením individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s ADHD? Udělejte si představu s naším vzorem, vyplnili jsme ho za vás pro žáka druhé třídy základní školy. (Ilustrační foto. | FOTO: Unsplash)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Tobiáš

2.

PPP

Tobiáš je žák s dg. porucha aktivity a pozornosti (ADHD). Jedná se o šikovného chlapce, jehož aktuální úroveň čtení spadá do úrovně podprůměru (susp. dyslexie). V diktátu se vyskytují specifické chyby (délky, měkčení). Chybovost má zřejmě podklad v celkové nezralosti exekutivních funkcí a v oslabené pozornosti. Je energický, aktivní, často úkoly nedokončí. Je motivovaný se učit, často se sám hlásí, dobře reaguje na slovní pochvalu.

Žák čte na konci školního roku text plynule nahlas, s porozuměním, bez slabikování.

Žák má na konci školního roku minimální chyby v diktátech – délky, měkčení.

Žák na konci školního roku samostatně pracuje na zadaném úkolu a dokončuje ho.

Všechny předměty

Zařazovat krátké a časté relaxační přestávky podle potřeby.

Strukturovat činnost – je vhodné mít plán aktivit a plnit ho.

Poskytovat více času na vypracování písemných prací, pokud možno se vyhýbat práci pod časovým tlakem.

Využívat co nejvíce vizuálních pomůcek – zraková opora.

Poskytovat více času na osvojení pravopisných pravidel.

Zařadit aktivity na rozvoj pozornosti.

Umožnit pohybové uvolnění během výuky.

V českém jazyce se více zaměřit na osvojení a procvičování pravopisných pravidel.

Procvičovat hlasité čtení a čtení s porozuměním.

Očekávané výstupy nebudou upravovány.

V rámci předmětu speciálně pedagogické péče nácvik správné techniky čtení, čtení s porozuměním, nácvik kontroly zapsaného.

Využití logopedického bzučáku pro rozeznávání krátkých a dlouhých samohlásek.

Speciálně pedagogická péče – 1 hodina týdně každé úterý u Mgr. Novákové.

Střídání odpočinkové činnosti s aktivní.

Nevystavovat hlasitému čtení před třídou, popřípadě jen po předchozí domluvě se žákem.

Při opakovaném selhání v písemných pracích ústně ověřovat znalosti.

Úkoly strukturovat do menších celků, po splnění úkolu zařadit motivační přestávku.

Kontrolovat porozumění zadání (v písemných pracích, slovních úlohách), případně doplnit ústním komentářem.

Znalosti ověřovat po předchozí domluvě na termínu zkoušení se žákem.

Upřednostňovat ústní ověřování vědomostí.

Diktáty psát po předchozí domácí přípravě.

V ČJ častěji využívat doplňovací cvičení.

V písemném projevu nehodnotit specifickou chybovost.

Hodnotit klasifikační stupnicí.

Využívat motivační způsoby hodnocení (nálepky, pochvaly, ocenění, razítka).

Logopedický bzučák.

Čtecí záložka nebo okénko.

Relaxační pomůcky.

Nejsou.

Školní speciální pedagog – zajišťuje speciální pedagogickou péči v rozsahu 1 hodiny týdně.

Pravidelná spolupráce a vzájemná informovanost o pokroku žáka s rodiči.

Žák respektuje stanovená pravidla ve třídě a při plnění jednotlivých úkolů.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)