logo
logo
Plán pedagogické podpory – poruchy chování a potíže s komunikací ve školce

Plán pedagogické podpory – poruchy chování a potíže s komunikací ve školce

31.03.2020
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte v mateřských školách v případech známek poruchy chování nebo při komunikačních potížích. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Míša

Chlapec 3,5 roku

Známky poruchy chování

Chlapec nemluví, jedná v častém afektu, má zkratové chování. Nehraje si sám ani s ostatními, je neklidný, narušuje hru ostatním. Nezná hranice, nerespektuje pravidla, je obtížně zvladatelný.

Fixuje se na určité osoby, ostatní odmítá projevem vzteku, utíká. M. má zájem o to, co dělají ostatní, napodobuje činnosti. Motoricky je neklidný, ale šikovný. Rád spolupracuje při individuálních chvilkách, snaží se.

  • Socializace a soužití v kolektivu.
  • Předcházení afektům z důvodu neschopnosti se dorozumět.
  • Rozvoj komunikačních dovedností – řeč, gesta, řeč těla, signály.
  • Nastavení pravidel chování k dětem i k dospělým.
  • Zklidnit neposednost – chvilky soustředění při individuální práci, při kolektivní práci, motivace ke hrám a činnostem, relaxační chvilky.

Rozvoj komunikačních technik verbálních i neverbálních hravou formou – s pomocí piktogramů, hraček, postojů a gest.

Nácvik praktických dovedností – vykomunikovat si v klidu své potřeby a přání.

Sociální učení v aktuálně prožívaných situacích. 

Učit se respektovat základní pravidla chování (reagovat na zavolání, neutíkat od skupiny ani ze třídy atd.).  

Prohlubovat chvilky soustředění a pozornosti, zklidnění – individuální přístup.

Zvýšená opatrnost a dohled

Přiměřená pochvala, pozitivní reakce na zvládnutí úkolu či situace.

Dostupné didaktické pomůcky a hračky ve třídě.

Každodenní předávání informací o aktuálním chování a náladě dítěte, o provedených krocích.

Každodenní komunikace s maminkou při předávání dítěte (nálada, konfliktní situace), zadávání úkolů – procvičování dovedností v sebeobsluze, nácvik komunikačních dovedností atd. 

Upevňovat vztahy v kolektivu dětí – citlivě řídit řešení konfliktů, vést starší děti k dopomoci a vzájemné spolupráci, pomoc při hře a porozumění s dětmi.

9. 1. 2018

M. se zlepšuje v komunikaci, dovede si říct, ukázat na své potřeby, přání. Reaguje na zavolání.

Jeho stavy napětí a afekty mají menší četnost. Zlepšil se v sebeobsluze a je trpělivější při oblékání, kdy nejde hned do vzteku. Zlepšuje se vztah ostatních dětí k chlapci.

Stále nerespektuje pravidla, svévolně opouští třídu. Projevy afektu přicházejí nečekaně.

Budeme nadále pokračovat ve stanovených cílech PLPP, v socializaci a rozvoji dorozumívání. Spolupráce s rodinou dobrá. 


20. 1. 2018 

Vyšetřen na neurologii, výsledek negativní. Objednán na psychologické vyšetření do PPP. 

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Asistent pedagoga a bezpečné prostředí pro dítě s autismem a vadou řeči

Když děláte asistenta pedagoga dítěti s autismem a vadou řeči, mohly by se vám hodit dva nástroje pro vytvoření bezpečného prostředí. Screening a komunikační tabulky práci s dítětem se specifickými vzdělávacími potřebami ulehčí.

Případová studie –⁠ žák s poruchou chování, narušenou pozorností spojenou s hyperaktivitou (ADHD) a vývojovou dysfázií

Seznamte se s konkrétním příběhem začlenění žáka s ADHD a vývojovou dysfázií do třídy. Uvidíte, že vždy je cesta, že ani poruchy chování, oslabená pozornost a vývoj řeči nejsou překážkou ve vzdělávání.

Co znamená narušená komunikační schopnost

V mnoha heterogenních třídách základní školy jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří mají nárok na poskytování podpůrných opatření při svém vzdělávání. Žáky se SVP lze pro přesnější popis specifik jejich vzdělávacích potřeb řadit do skupin, které jsou charakteristické složením a podobou potřebných podpůrných opatření ze strany školy. V tomto pětidílném seriálu si klademe za cíl představit vám specifika podpory a vzdělávání těch žáků, kteří pro úspěšné zapojení do školní práce potřebují zohlednění svých komunikačních obtíží. První část textu vás seznámí s definicí narušené komunikační schopnosti (NKS), osvětlí vám pozorované roviny řeči a určí základní typy NKS, s nimiž se ve školách setkáváte.

Zobrazit další články