logo
logo
Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – čtvrtá část

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – čtvrtá část

10.01.2021
Kristýna Musová
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Když u žáka zaznamenáte speciální vzdělávací potřeby, zavedete podpůrná opatření, abyste mu pomohli. Sestavte mu plán pedagogické podpory, který pomůže i vám. V naší sérii čtyř článků se dozvíte, jak na jeho správné vyplnění krok za krokem.
Obrázek článku

Zdroj: Autorský tým APIV B

Tento dokument navazuje na třetí článek s návodem na vyplnění plánu pedagogické podpory (PLPP) a je také článkem posledním. Pokračujte s námi ve vyplňování plánu krok za krokem až do samého konce a garantujeme vám, že se v něm neztratíte. V tomto článku vás čekají tři závěrečné sekce – podpůrná opatření jiného druhu, vyhodnocení účinnosti PLPP a podpisová část.    

1. Podpůrná opatření (PO) jiného druhu

V této sekci se budete věnovat popisu PO, která reagují na zdravotní stav žáka (chronické onemocnění, častá nemocnost, rekonvalescence aj.) a zátěžovou situaci v rodině – úmrtí, rozvod, rodina v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) aj. – nebo ve škole (vztahové problémy, postavení žáka ve třídě aj.). Citlivost projednávaných témat by se měla projevit v bližší spolupráci se zákonnými zástupci.

Podpůrná opatření jiného druhu

(s respektem ke zdravotnímu stavu, zátěžové situaci v rodině nebo ve škole –  vztahové problémy, postavení ve třídě;
v jakých činnostech, jakým způsobem)ucitel 

Je potřeba probrat s ostatními pedagogickými pracovníky


rodice 

Je potřeba probrat se zákonnými zástupci žáka


zak 

Je potřeba probrat s žákem

velikost_skupinky

Je potřeba probrat se spolužáky

tip_2

Při vyplňování v případě potřeby spolupracujte s poradenským pracovníkem školy (školní metodik prevence, výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog) a dohodněte s ním postup při konzultaci se zákonnými zástupci. Dojednejte se všemijestli a jakým způsobem budete informovat ostatní učitele a spolužáky o nastavených PO a situaci, která si je vyžádala. Pokud se PO týkají staršího žáka, situaci citlivě rozeberte také s ním a zeptejte se na jeho názor.

PO jiného druhu mohou vyplývat ze zdravotního stavu žáka, jeho postavení ve třídě nebo osobních obtíží a rodinného zázemí.

Příklady:

 • Škola respektuje náboženské přesvědčení žáka.
 • Učitelé respektují osobnostní zvláštnosti žáka (zvýšená citlivost, zvýšená potřeba soukromí, delší čas na začlenění se do kolektivu).
 • Učitelé respektují zdravotní stav žáka, např. pohybová omezení (úraz, zlomenina apod.), jeho zvýšenou únavnost při chronickém onemocnění aj. Při doplňování učiva (žák je např. hospitalizován v nemocnici) a při klasifikaci žáka spolupracují se zákonnými zástupci podle předem dohodnutých pravidel.
 • Po návratu z lázní, pobytového zařízení nebo dlouhodobé nemoci či po přestupu z jiné školy poskytnou jednotliví učitelé žákovi a zákonným zástupcům informace a materiály k doplnění probíraného učiva, stanoví časový harmonogram doplnění učiva a znalostí žáka, zaměří se na důležité konkrétní znalosti, poskytnou možnost vysvětlení učiva, případně doučování aj.
 • Třídní učitel spolupracuje s poradenským pracovníkem školy na procesu začlenění žáka do kolektivu třídy.
 • Žákovi je zajištěna (po domluvě) podpora spolusedícím spolužákem.
 • Škola spolupracuje v rámci obtížné situace rodiny s pracovníky střediska výchovné péče (SVP) a OSPOD .
 • Třídní učitel pravidelně (nejlépe denně) informuje zákonné zástupce o dodržování školní docházky (pozdní příchody, dřívější odchody, absence).
 • Asistent pedagoga přítomný ve třídě se podílí na začleňování žáka do kolektivu, řešení problémových společenských situací a dodržování pravidel chování.
 • Žák 1x týdně dochází na konzultace ke školnímu psychologovi v době mimo vyučování. (Zákonní zástupci a žák o spolupráci se školním psychologem projevili předchozí zájem. Zákonní zástupci se domluví s psychologem a třídním učitelem na frekvenci setkávání, času setkávání a pravidlech spolupráce.)
  Pozn.: Pravidla spolupráce se školní psychologem vždy vycházejí z interního dokumentu školy „generálního informovaného souhlasu rodičů s činností školního psychologa“.)


2. Vyhodnocení účinnosti PLPP

Posuďte účinnost jednotlivých podpůrných opatření a naplnění vámi stanovených cílů PLPP. Navrhněte také další postup péče o žáka.

Vyhodnocení účinnosti PLPP  (naplnění cílů PLPP)  


ucitel

Je potřeba probrat s ostatními pedagogickými pracovníky


rodice

Je potřeba probrat se zákonnými zástupci žáka


zak 

Je potřeba probrat s žákem

Dne: doplňte datum vyhodnocení PLPP


Pokud jste si v této sekci nechali dostatek místa, můžete datum i samotné vyhodnocení vepsat ručně a poté zaznamenat do elektronické podoby PLPP, tak aby ho měli všichni vyučující lépe k dispozici. V případě, že jste si dostatek místa na vyhodnocení nenechali, vyplňte vše včetně data rovnou elektronicky, vytiskněte a přidejte k už vytištěnému PLPP (takže budete mít původní formulář s charakteristikou, cíli a podpisy všech zúčastněných + znovu vytištěnou část s vyhodnocením PLPP).

tip_2

Rozeberte konkrétní cíle a míru jejich naplnění. Uveďte také, jaká opatření se osvědčila jako efektivní a vedla k požadovanému výsledku, i to, jaká opatření se minula účinkem. 


Příklady:

Pavel (3. ročník) 

Cíle:

 • Žák ke čtení ve všech předmětech používá záložku. 
 • Žák čte plynule (i v pomalejším tempu) krátký text. 
 • Žák čte plynule text po domácí přípravě. 
 • Žák si 2x přečte zadání úkolu se záložkou a v případě neporozumění požádá o vysvětlení učitele.  
 • Žák si 2x zkontroluje vlastnoručně napsaný text (zejména diakritiku) a požádá o kontrolu učitele nebo přítomného asistenta pedagoga.

Vyhodnocení:

Žák používá záložku ke čtení ve všech předmětech, text po domácí přípravě čte ve velmi pomalém tempu, ale plynule. Ve třídě je hlasité čtení stále obtížné, potíže přetrvávají. Pavel je při čtení nervózní a někdy odmítá text nahlas dočíst. Při cvičení na porozumění čtenému textu si často není jistý a unikají mu souvislosti. Jednoduchá zadání zvládá, případně se doptá učitele, AP nebo spolužáka. Tempo psaní je pomalejší a chyby v diakritice přetrvávají (zejména nemá-li žák dostatek času na kontrolu a opravu), v některých případech si není délkou hlásky jistý a tipuje. Nastavená opatření se jeví jako vhodná, ale nedostatečná. Doporučuji vyšetření v PPP. Opatření v rámci PLPP budeme nadále dodržovat. Zaměříme se více na porozumění čtenému textu a odůvodňování než na hlasité čtení (i z důvodu žákovy psychické pohody).


Tomáš (2. ročník) 

Cíle: 

 • Žák sníží četnost svého rušivého chování (zvuky, mimovolní pohyby, hra aj.) během výuky na udržitelnou úroveň – tj. projevy chování nebudou bránit plynulé práci učitele, spolužáků ani jeho samotného. 
 • Žák reaguje na dohodnutý signál učitele (důrazný pohled a oslovení) a přeruší své rušivé chování. Žák vypracuje zadaný úkol s podporou a častější zpětnou vazbou učitele.  
 • Žák se dokáže soustředit na výuku po požadovaný časový úsek (dokončení úkolu, části úkolu, do relaxační chvilky). 

Vyhodnocení: 

Rušivé chování Tomáše se snížilo na přijatelnou (běžnou) úroveň – reaguje na signál učitele a většinou své chování ihned upraví. Problémovější jsou hodiny s volnější atmosférou (výchovy, angličtina), ve kterých je nutné častější upozornění na nastavená pravidla chování, případně přesunutí žáka do samostatné lavice. Nejhorší je situace v pátek po třetí vyučovací hodině (tělocvik), Tomáš už se na další dvě hodiny nedokáže soustředit. Vyřešili jsme spoluprací s AP a častějším pohybovým uvolněním Tomáše. Díky spolupráci s AP a častější zpětné vazbě je Tomáš schopen dokončit zadaný úkol a soustředit se na výuku, pokud ho nevyruší některý ze živějších spolužáků. Nastavený motivační systém a spolupráce s rodiči prozatím funguje. Nastavená opatření hodnotím jako efektivní, budeme v nich nadále pokračovat.


Vzhledem ke krátké době platnosti PLPP se v celkovém hodnocení pokuste odhadnout, zda


 • jsou daná opatření dostatečná a vhodná k další péči o žáka (dojde k prodloužení a/nebo aktualizaci PLPP na další období),
 • jich už není zapotřebí (v péči o žáka nadále není nutné uplatňovat PO ani PLPP),
 • se opatření jeví jako nedostatečná a je nutná spolupráce se školským poradenským zařízením.


Jelikož je PLPP pružným dokumentem, můžete do něj kdykoliv během jeho platnosti zasahovat, zaznamenávat změny, doplňovat nebo rušit nastavená PO. Můžete vpisovat průběžná vyhodnocení, prodlužování nebo zkracování doby jeho platnosti. Změny zaznamenávejte klidně ručně do vytištěného dokumentu, není nutné tisknout tentýž dokument stále dokola (do elektronické podoby vše zanesete až při vyhodnocení). Nemusíte znovu shánět podpisy všech zúčastněných, nezapomeňte je ale o nastavených změnách informovat.


Příklad 1: 

Třídní učitelka nastavila dobu platnosti PLPP žáka Adama na dobu dvou týdnů. Po uplynutí této doby zhodnotila, že nastavená opatření fungují, a některá dokonce nejsou nutná. Zaznamenala to v sekci Vyhodnocení účinnosti PLPP ke konkrétnímu datu, dále uvedla, že prodlužuje platnost PLPP (bez některých nepotřebných opatření) o dalších 14 dní. Toto datum vepsala také do kolonky plánovaného data vyhodnocení PLPP v hlavičce dokumentu. 

Příklad 2:

Třídní učitelka Petra nastavila dobu platnosti jeho PLPP na 1 měsíc. V průběhu tohoto měsíce 3x průběžně vyhodnotila nastavená podpůrná opatření a zaznamenala nastavené změny (vždy ke konkrétnímu datu) v sekci Vyhodnocení účinnosti PLPP. Závěrečné vyhodnocení se uskutečnilo k plánovanému datu uvedenému v hlavičce PLPP.

Příklad 3:

PLPP žákyně Ivety byl sestaven na dobu 1 měsíce. Už po 14 dnech ale bylo zřejmé, že nastavená PO se míjejí účinkem a Ivetiny vzdělávací obtíže se nelepší, některé se i zhoršily. Třídní učitelka po konzultaci se školní speciální pedagožkou o situaci informovala zákonné zástupce Ivety a navrhla jim využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení (ŠPZ). PLPP Ivety s příslušnými závěry škola se souhlasem zákonných zástupců zaslala jako součást podkladové dokumentace k vyšetření. 

Vzhledem k časové prodlevě mezi kontaktováním ŠPZ (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče) zákonnými zástupci, vyšetřením v ŠPZ a vydáním doporučení pro vzdělávání žáka škola nadále poskytuje PO I. stupně a snaží se co nejlépe zabezpečit jeho speciální vzdělávací potřeby, tj. žák může být nadále vzděláván podle průběžně aktualizovaného PLPP.                     

Vyhodnocení cílů PLPP by mělo být společnou prací všech zainteresovaných osob – tj. třídního učitele a dalších pedagogických pracovníků školy (např. poradenský pracovník školy, AP, učitelé dalších předmětů, vychovatelka školní družiny). Všichni zúčastnění by měli poskytnout informace k průběhu a úspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu žáka před osobní schůzkou se zákonnými zástupci.

Vyhodnocení PLPP se zákonnými zástupci (případně i se žákem) se účastní nejčastěji třídní učitel a/nebo poradenský pracovník školy. Zákonné zástupce informujte o vyhodnocení účinnosti PLPP a konzultujte s nimi další postup. 

Chystáte-li se jim navrhnout doporučení k odbornému vyšetření v ŠPZ, zjistěte si předem všechny relevantní informace ( jak se objednat, jaký je průběh, kdo se účastní, co bývá výsledkem atd.). Vhodné je, aby se tohoto rozhovoru účastnil nejen třídní učitel žáka, ale také koordinátor vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (což zpravidla bývá výchovný poradce, školní speciální pedagog), který může podat rodičům podrobnější informace.

Prostor pro podpisy zákonných zástupců a pracovníků školy v sekci vyhodnocení PLPP sice není součástí šablony dokumentu, ale vzhledem k informacím a dalšímu postupu, který obsahuje, je dobré ho k datu doplnit.


Doporučení k odbornému vyšetření

 ☐ Ano

 ☐ Ne

 

  ☐ PPP    SPC    SVP    Jiné:


3. Podpisová část

Na sestavení PLPP primárně spolupracují třídní učitel a poradenský pracovník školy (školní speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce), případně další učitelé žáka, vyžaduje-li od nich situace dodržování nastavených PO. Tito představitelé školy jsou povinni se s dokumentem seznámit a řídit se jím. Přijetí této zodpovědnosti dokládají svým podpisem. 

Zákonné zástupce o obsahu PLPP informuje třídní učitel, případně poradenský pracovník školy nejlépe na osobní schůzce. Svým podpisem dokládají své seznámení s dokumentem a s povinnostmi, které pro ně a pro žáka vyplývají.

V odůvodněných situacích můžete doplnit také řádek podpisu pro žáka.

Škola může začít uplatňovat PLPP i bez podpisu zákonných zástupců nebo žáka. Poskytování PLPP a dalších PO I. stupně je zcela v její kompetenci.

RoleJméno a příjmeníPodpis a datum
Třídní učitel

Učitel předmětu

Pracovník ŠPP

Zákonný zástupce


Dočetli jste poslední díl seriálu Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem. Pokud se potřebujete vrátit k předchozím dílům seriálu, přidáváme odkazy jak na první část, druhou část i na třetí část seriálu.

Doporučené čtení: 
Vzorové vyplněné Plány pedagogické podpory najdete v naší sekci Vzorové dokumenty.

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory – odklad školní docházky

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte v mateřské škole pro odklad školní docházky, kdy děti ještě potřebují posílit třeba grafomotoriku nebo hrubou a jemnou motoriku. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Plán pedagogické podpory – obtíže v chování

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte v první třídě u dětí, které vykazují obtíže v chování s podezřením na ADHD. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Plán pedagogické podpory pro předškoláky s obtížemi ve výslovnosti

Máme pro vás vzor plánu pedagogické podpory (PLPP), který uplatníte u předškolních dětí. S vaší laskavou pomocí lépe zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)