logo
logo

Individuální vzdělávací plán – ADHD a autismus

03.04.2020
Irena Cakirpaloglu, NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Jak správně a objektivně sepsat individuální vzdělávací plán (IVP)? Vzor od našich odborníků vám napoví, jak by mohl vypadat IVP pro žáka s ADHD trpícího poruchami autistického spektra. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum

Klinický psycholog

Chlapec se symptomy ADHD poukazující na poruchu autistického spektra (atypický autismus). Narušená emoční kontrola, pracovní paměť, schopnost plánování a organizace. Při neúspěchu nebo frustraci žák reaguje přecitlivěle, časté je vzdorovité chování. Pozitivně reaguje na slíbenou odměnu. Motivace a vytrvalost k plnění úkolů jsou oslabené, záleží na aktuální náladě žáka. Pozornost je nestabilní. Žák je citlivý na hluk a různé zvuky. V sociálních situacích se někdy ke spolužákům chová nepřiměřeně, neodhadne následky svého jednání, může dojít k ublížení. 

 • trénink sebeobsluhy
 • motivace k vhodnému sociálnímu chování
 • navazování optimálních sociálních vztahů s vrstevníky
 • motivace a vytrvalost při zadané práci
 • trénink pracovní paměti 

Český jazyk, Matematika, Prvouka, Anglický jazyk. V ostatních předmětech je k IVP přihlíženo dle aktuální situace. 

 • používat principy strukturovaného učení – individualizace, strukturalizace, vizualizace, motivace – dodržovat časovou předvídatelnost a zásadu co, kde, kdy a jak má žák dělat
 • používat názorné pomůcky ve výuce (číselná osa, tabulka psacího písma, tabulka čísel)
 • úkoly rozfázovat na jednotlivé části za použití názornosti a demonstrace (viz výše)
 • zkracovat písemné práce ve škole i doma
 • podávat krátké a srozumitelné informace, dle potřeby je opakovat
 • okamžitě reagovat na nevhodné chování – zachovat klid, netrestat, ponechat čas na uklidnění, dát prostor k diskusi, stanovit jasná pravidla vhodného chování, sankce, odměny, způsoby motivace (za použití vizualizace) 

Nejsou potřeba.

Výstupy by měly odpovídat očekáváným výstupů ŠVP pro 3. ročník.

 • přítomnost a podpora asistenta pedagoga ve třídě
 • krátké přestávky v průběhu výuky, rychlé střídání činností
 • při hlučnějších aktivitách umožnit odchod na klidnější místo s asistentem pedagoga
 • stručné a srozumitelné zadávání úkolů, ověřování porozumění, případné opakování zadání
 • delší čas na jejich vypracování, zkrácení písemných prací
 • písemné, ústní
 • příprava žáka na blížící se písemné nebo ústní zkoušení předem 
 • názorné pomůcky – tabulka psacího písma, číselná osa, kartičky s pravidly správného chování, vizuální znázornění času
 • pomůcky pro relaxaci (relaxační vak, koberec)
 • učebnice, pracovní sešity 

úzká spolupráce ZŠ a rodiny – pravidelné konzultace s rodiči, sjednocení systému odměn, pravidel a motivace žáka

Asistent pedagoga – 40 hodin.

Asistent pedagoga se podílí na výchovně vzdělávací činnosti dle pokynů pedagoga, zajišťuje individuální přístup, pochopení zadaných instrukcí, usměrňuje pozornost a umožňuje relaxaci.

pravidelný kontakt pedagoga, asistenta pedagoga s matkou dítěte 

Plnění úkolů, dodržování pravidel slušného chování a třídních pravidel, pravidelná příprava na vyučování.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Pozitivní motivace a stanovení hranic: Jak asistentka pedagoga podporuje žáka s ADHD ve vzdělávání – díl V.

V posledním dílu naší série se dozvíte, jak bylo úspěšně řešeno náročné chování žáka s ADHD jménem Tomík během vyučování. Tato část také nabízí pohled odbornice z Národního pedagogického institutu ČR na zvládání takového chování a zdůrazňuje důležitost spolupráce mezi školou a poradenskými službami.

Život s poruchou pozornosti a aktivity (ADHD)

Na sebepoznání není nikdy pozdě. Martin se ve svých 40 letech rozhodl projít diagnostikou jak specifických poruch učení, tak i pozornosti a aktivity. Potvrdil tak své podezření na ADHD, dyslexii a dysortografii. Jaká byla jeho cesta a jaké má tipy pro zvládnutí zaměstnání?

Zobrazit další články