logo
logo
IVP pro děti předškolního věku – mentální postižení

IVP pro děti předškolního věku – mentální postižení

29.08.2020
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Podívejte se, jak může vypadat individuální vzdělávací plán pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto případě se jedná o žáka s lehkým mentálním postižením. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Obrázek článku
Strana 1 (1/6)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Stažení formuláře

PPP a SPC

Dítě s lehkým mentálním postižením, individuální integrace.

Dítě se na podmínky MŠ adaptovalo bez problémů. Neobratnost při pohybových hrách, jemná a hrubá motorika jsou celkově opožděné. Slovní zásoba chudá, opakuje slova, má problém pojmenovat jednoduché obrázky. Nedokáže se delší dobu soustředit, nevydrží u jedné činnosti. Problémy s osobní hygienou, stolováním. Hraje si samo, nedokáže navázat kontakt s ostatními dětmi, spolupracovat. Nesamostatnost při činnostech, vyžaduje podporu učitelky. 

Komplexně rozvíjet celkovou osobnost dítěte, působit na rozvoj všech složek psychomotorického vývoje:

 1. podpora rozvoje jemné motoriky
 2. rozvoj grafomotoriky
 3. rozvoj zrakového vnímání
 4. rozvoj sluchového vnímání
 5. rozvoj řeči a komunikace
 6. rozvoj vědomostí 

ŠVP školy 

 Využít principy strukturovaného učení (strukturalizace, vizualizace, individualizace) 


 • rozložit zadané úkoly na menší části: řeknu jen jeden pokyn, jakmile ho splní, pochválím, teprve potom zadám další  
 • úkol názorně předvést – vysvětlení – teprve pak vést k samostatnému splnění 
 • k dané činnosti postupně navést, ukázat, ale nedělat zcela za něj
 • poskytnout dostatek času na splnění úkolu
 • ulehčit zakódování informací (zásada multiplicity poznání) – znázornit vizuálně, verbálně, sluchově
 • ke splnění požadavků motivovat hrou – např. kdo se nejrychleji oblékne nebo kdo se oblékne, než dohraje písnička 
 • zapojit do drobných práci, kde bude mít funkci pomocníka paní učitelky (pomáhat zalévat květiny, nachystat věci na kreslení, zavolat ostatní…)
 • zapojovat do skupinové práce, nejdříve ve dvojici, poté co naváže kontakt, zvětšovat skupinu 

1. Podpora rozvoje jemné motoriky

- trhání papíru na malé kousky, trhání podle předkreslené čáry

- mačkání papíru do malých kuliček, v dlani, v prstech

- skládání papíru, stříhání papíru

- modelování z plastelíny

- navlékání korálků, těstovin, papírových ruliček

- vkládání do lahviček, nádob

- stavění z kostek a konstruování ze stavebnic

- rozvoj manipulačních činností s hračkami, předměty denní potřeby (hrníček, příbor, hřeben, kartáček na zuby)

2. Rozvoj grafomotoriky

- nácvik správného držení těla při sezení, správný úchop tužky

- upevňování orientace na ploše papíru – práce s razítky

- obkreslování vzoru

- podpora kresby na velkém formátu


3. Rozvoj zrakového vnímání

- poznávání obrázků (známé předměty denní potřeby, zvířata, činnosti)

- přiřazování stejných obrázků

- poznávání základních a doplňkových barev (poznávání, přiřazování, třídění)

- skládání půlených obrázků

- spojování dvou dílů v celek, puzzle do 4–6 obrázků


4. Rozvoj sluchového vnímání

- poslouchání zvuků z běžného života, určování zvuků v přírodě

- rozlišování zvuků (dřevěné zvukové pexeso)

- naslouchání písničce, pohádce


5. Rozvoj řeči a komunikace

- podporování a navazování kontaktů s dětmi a dospělými

- podporování jednoduchých dovedností a vyjádření vlastní potřeby (pozdravit, poděkovat, poprosit…)

- gymnastika mluvidel (procvičování jazyka)

- dechová cvičení (foukání do flétničky, píšťalky, brčkem do vody, rozfoukávání barev, foukadla, bublifuk)

- prohlížení dětských obrázkových knih a časopisů se slovním komentářem dospělého

- obrázkové čtení, doplňování slov

- dětská říkadla s pohybem, dotykem 


6. Rozvoj vědomostí

- rozvoj časové orientace v denním obrázkovém režimu

- rozlišování časového údaje – roční období

- získávání základních znalostí o světě kolem nás

- posilování pravolevé orientace

- rozlišování velikosti (řazení předmětů podle velikosti, vkládací kelímky)

- seskupování a řazení předmětů nebo obrázků do skupin podle dané vlastnosti (barva, tvar, velikost, způsob užití)

- nenásilně prodlužovat dobu koncentrace (střídání činností, možnost odpočinku)

- nepřerušovat, pokud je zabráno do činnosti

- střídat pohybovou aktivitu s řízenou pracovní činností a relaxačním uvolněním (chvíli pracovat, pak si jít zaběhat, vyskákat se, poté si jít odpočinout na relaxační polštář a opět jít pracovat)

- odpočívat v relaxačním koutku

- vést ke hraní vždy s jednou hračkou, ostatní mít uklizené (podle možností), aby je nevidělo a nelákaly ho

 • oslovení – oční kontakt – dotek na rameni – poté zadat úkol 

- pozorování – záznam – záznamový arch

- portfolio 

 • chválit ho za dokončené dílčí části úkolů, chování, spolupráci

- pracovní listy

- manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (mačkací míčky)

- pomůcky pro relaxaci (relaxační vak, koberec)

- trojhranné pastelky

 • pravidelná návštěva logopeda

- úzká spolupráce rodiny s MŠ, pravidelná konzultace 1x měsíčně (podle dohody)

- sjednotit pravidla, požadavky, systém odměn, dílčí cíle – na co se momentálně zaměřit, co trénovat a rozvíjet

- poskytnout rodičům pracovní listy k práci doma, ukázka možnosti práce

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se závažnou zdravotní diagnózou

Jak sestavit individuální vzdělávací plán pro žáky se závažným onemocněním (roztroušená skleróza, selhání / transplantace /operace životně důležitého orgánu, rakovina, nezhoubný nádor mozku nebo míchy, zdravotní stav po těžkých popáleninách či jiná závažná onemocnění), nepříznivou zdravotní prognózou a přidruženými specifickými poruchami učení? Využít můžete informace ze vzorového individuálního vzdělávacího plánu. (Foto zdroj: Freepik.com)