logo
logo
Plán pedagogické podpory – neznalost češtiny

Plán pedagogické podpory – neznalost češtiny

31.03.2020
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s neznalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací, rozšiřováním slovní zásoby a s matematikou. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Peter

5.třída

Problémy se zvládáním školní práce. Neznalost českého jazyka, neboť se žák přistěhoval ze Slovenska. Problémy ve čtení, psaní, gramatice, ale i v počtech (násobení, dělení, sčítání, odčítání). 

Žák se přistěhoval ze Slovenska. Český jazyk neovládá. V některých případech nerozumí zadání, nezná gramatická pravidla. Má velmi pomalé tempo ve čtení, téměř slabikuje a má špatnou výslovnost. V mluveném projevu často používá slovenský jazyk, což vede k posměchu spolužáků. Téměř není schopný písemného projevu. Nezvládá diktát, opis ani přepis slov. Velikost a tvary písmen odpovídají úrovni žáka 2. třídy. Špatný písemný projev ovlivňuje výsledky práce i v ostatních předmětech (ČaS, AJ, KO). Nedostatky jsou zřejmé také v matematice. Na základní početní operace potřebuje mnoho času a nestíhá tak tempo ostatních žáků. 

Postupně posílit:

a) znalost českého jazyka na komunikační úrovni, písemný projev, čtení;

b) sebedůvěru žáka, jeho motivaci k učení;

c) začlenění žáka do třídního kolektivu.

 • Volit metody výkladu spojené s vizualizací a možností praktické aplikace.
 • Text k nácviku čtení a psaní volit s ohledem na úroveň žákových dovedností. Vybírat jednoduchý a krátký text.
 • Namísto písemného zkoušení volit ústní, popřípadě doplňovačky.
 • Ověřovat porozumění žáka (u pokynů, čtení s porozuměním).
 • Využívat skupinové práce – určit roli žáka. Volit skupinové aktivity, které umožní zapojení slabších žáků, směrovat k pochopení a splnění úkolu (vyhodnocovat správnost postupů žáka). 
 • Posilovat schopnost žáka strukturovat ústní i písemná vyjádření. 
 • Žák dostane písanku, kde bude zdokonalovat své písmo, nebude psát diktáty, ale pouze doplňovat právě probíraný jev.
 • Dát více času na psaní zápisu z látky dané hodiny (či zjednodušit).
 • V matematice doplnit znalost učiva – násobilka (postupně).
 • Přesazení žáka do přední lavice.
 • Zlepšení kontroly porozumění a poskytnutí dostatku času na práci.
 • Individualizace zadávání a kontroly plnění úkolů.
 • Posílení domácí přípravy, ve škole doporučit doučování.
 • Využít asistenta pedagoga ve třídě.

S důrazem na ústní hodnocení, s motivační složkou, hodnocení formativní s důrazem na dosažené pokroky. Při hodnocení v psaném i mluveném projevu tolerovat slovíčka v mateřském (slovenském) jazyce. 

 • Pracovní listy
 • Čítanka pro 3. ročník 
 • Písanka 
 • Tabulky s násobky 

Vyhodnocovat úspěšnost strategie práce s žákem v hodinách českého jazyka, informovat další vyučující o úspěšnosti zvolené strategie. Úprava textů – překlady slovíček. 

 • Zlepšit strategii domácí přípravy, kontrolovat si naučené formou otázek vytvořených k textu učebnice a zápisu v sešitě. 
 • Využívat grafické úpravy poznámek, opakovat si klíčové informace nahlas. Snaha pozitivně hodnotit malé pokroky. 
 • Pomoci žákovi s osvojením početních úkonů, jako je násobení a dělení.
 • Rodiče budou pomáhat s domácí přípravou. 

Posilovat postavení žáka ve skupině, pomáhat v zapojování do činností, ve kterých je žák úspěšný. Pomoci při začlenění žáka do kolektivu třídy. Informovat spolužáky o národnosti žáka. Využít multikulturní výchovy a přiblížit dětem Slovensko, ze kterého chlapec pochází. Dát mu možnost o své vlasti pohovořit. 

Žák je v hodinách slovně povzbuzován, chválen za drobné pokroky v osvojování českého jazyka. Jsou vyzdvihovány jeho schopnosti, které se projevovaly hlavně ve VV a PČ. Je pečlivý, soustředěný, trpělivý a manuálně zručný. V předmětech AJ, ČaS, KO je zkoušen ústně, odpovídá v rodném jazyce. V případě písemných prací jsou mu zadávány menší celky nebo doplňovací cvičení, není omezován časem. Při hodnocení je sledován pouze probíraný jev. V hodinách je pasivní, nehlásí se, nespolupracuje, komunikuje málo, ale usmívá se.


Žák má časté absence. Žákova domácí příprava je nedostačující. Neplní domácí úkoly. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy jsou nulová. Na první třídní schůzce bylo matce doporučeno doučování. Pracovnici z organizace Člověk v tísni byl předán kontakt, aby se spojily a domluvily na doučování. K domluvě na doučování nedošlo, jelikož matka pracovnici nezvedala telefon. Na pololetní třídní schůzku se matka nedostavila, proto byla vyzvána učitelkou k návštěvě školy v náhradním termínu. 


Přestože škola dodržela stanovené cíle PLPP, nebyl plán pro žáka příliš velkým přínosem. V pololetí byl žák hodnocen dvěma nedostatečnými (ČaS, AJ), z ČJ byl hodnocen známkou dobře. Z katalogového listu předešlé školy je patrné, že žák měl problémy s prospěchem již v předešlých ročnících. Na základě této skutečnosti a vyhodnocení PLPP se domnívám, že problém školního neúspěchu nebude pouze v jazykové bariéře.

Doporučuji vyšetření v PPP. 

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Čtenářský kroužek podle třífázového modelu učení a metody pětilístek

Věděli jste, že literární skupina efektivně podporuje rozvoj čtenářských dovedností u žáků s jazykovou bariérou? Naše metodika ukazuje asistentům pedagoga i učitelům, jak zavést třífázový model učení a metodu pětilístek do řízené výuky žáků na druhém stupni.

Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Zobrazit další články