logo
logo
Čeština jako druhý jazyk – učebnice & materiály

Čeština jako druhý jazyk – učebnice & materiály

Na stránkách této sekce naleznete různé materiály jako učebnice a metodiky, které se zaměřují na češtinu jako druhý jazyk.


Třídění materiálů, které se týkají přímo výuky češtiny jako druhého jazyka


Čeština jako druhý jazyk

(text připraven s využitím příruček NPI ČR, CIC Praha a META o.ps.)

Co to je učit češtinu jako druhý jazyk (ČDJ)

 • učíme češtinu jako cizí jazyk, takže obsah, metody i tempo jsou podobné tomu, když se učíme např. anglicky;
 • čeština je nástroj pro přežití ve společnosti, do které se žák dostal – jazyk je pro něj nástroj, který mu umožní zvládnout důležité situace (pro začátek ve škole).

Než začnete učit – využijte vlastní zkušenosti

Představte si sami sebe, kdybyste byli žákem v nové škole, kde nerozumíte ani slovo (nebo pár slov).

Představte si sami sebe, když jste se učili cizí jazyk (Co všechno to s sebou nese? Především: zpočátku vám nic nepřichází na jazyk automaticky, žádná zákonitost systému a struktura cizího jazyka nejsou v mysli automaticky, všechno se musíte vědomě naučit nebo odposlouchat).

Představte si sami sebe, když máte mluvit s někým cizím jazykem – jaké to je mluvit, rozumět, co ten druhý říká, a číst a psát; co z toho je těžké a co je lehčí?

Zkuste si říct, co vám ve všech těchto situacích pomohlo nebo naopak nepomohlo – a co by vám mohlo pomoct.

Stanovte nezbytné základy.

Zamyslete se nad provozem vaší školy a řekněte si, co je pro přežití v ní důležité z hlediska jazyka.

Co by měl žák umět, aby se necítil ve škole ztracený.

Co by měl žák umět říct, na co by se měl umět zeptat, co by měl umět přečíst a co napsat.

Když učíte, nezapomeňte, že jste pro začátek jediná osoba ve škole:

 • se kterou si žák může rozumět,
 • se kterou žák může zažít pocit bezpečí, neohrožení,
 • se kterou může žák zažít úspěch.

Vaším cílem je žáka posílit

Učitel/ka ČDJ by měl/a:

 • ukazovat češtinu jako komunikační prostředek,
 • ukazovat strukturu češtiny jako systém pravidel (ne výjimek),
 • snažit se, aby žák získal k češtině kladný vztah a nepřestal se snažit a zdokonalovat,
 • mluvit správně česky i při zjednodušování.

Učitel/ka ČDJ by neměl/a:

 • omlouvat se za obtížnost češtiny,
 • podbízet se kuriozitami (jako jazykolamy a okrajové jevy),
 • deformovat češtinu,
 • tvrdit, že čeština se nedá naučit.

Připravte si:

 • jak zjistíte, na jaké je žák úrovni s češtinou, jestli rád a bez zábran mluví, jestli je tichý, jestli umí číst a psát;
 • situace, které chcete, aby žák zvládl;
 • slovní zásobu, kterou chcete, aby žák zvládl;
 • věty, které chcete, aby žák zvládl;
 • obrázky, kartičky se slovy, pomůcky – reálné předměty;
 • učebnici;
 • pracovní listy.

Inspirace pro jednotlivé body

Stáhněte si diagnostiku i s návodem na použití a vyhodnocení:  vstupní orientační test kurikula češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ (od str. 51 souboru) nebo https://www.inkluzivniskola.cz/jak-zjistit-uroven-cestiny-diagnostika.

Je to dobrý způsob, jak s žákem začít komunikovat, nahradí vám to přípravu první hodiny, a ještě systematicky zjistíte spoustu užitečných informací, na které můžete ve výuce hned navázat. Pro tuto diagnostiku je důležité, že ji žák nedělá samostatně, ale že mu s ní učitel pomáhá, a sleduje tak míru pomoci, kterou žák potřebuje, aby různé úkoly zvládl. Tento diagnostický nástroj slouží především vám, můžete si ho upravit tak, aby práce s ním byla příjemným navázáním kontaktu s žákem.

Situace / Témata, kterými obvykle začínáme

Témata 1–9 bychom měli v adaptačním období s žákem projít všechna. Od každého okruhu by mělo dítě znát alespoň minimum, a to uvádíme u jednotlivých témat. Slovní zásobu jednotlivých témat kombinujeme, čísla nevyjadřují nutně posloupnost ani důležitost.

Pozor! Rozlišujte pečlivě, která slova, případně věty, by měl žák umět říct, a čemu by měl pouze rozumět. Podle toho se potom soustřeďte na trénink výslovnosti a mluvení nebo naopak na trénink porozumění. Např. zatímco by žák měl umět nahlas vyslovit svou třídu (5. B) nebo žádost (Můžu papír?) či poděkovat (Děkuji), instrukce jako Jdi nebo Napiš či Máš úkol? nebo reagovat na Kde máš penál? trénujeme pouze pasivně a žáka nenutíme tato slova vůbec říkat (nebude to potřebovat).

 1. SEZNAMOVÁNÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ

Umí vyslovit a napsat své jméno a třídu, rozumí slovu jméno, příjmení, třída.

 1. POZDRAVY

Umí pozdravit dospělého a vrstevníka – Dobrý den, Na shledanou, Ahoj.

 1. SOCIÁLNÍ FRÁZE

Umí poděkovat, požádat, omluvit se, projevit souhlas a nesouhlas a těmto slovům rozumí – Děkuji, Prosím, Můžu?, Promiň/te, Ano, Ne, kývnout a zavrtět hlavou.

 1. KOMPENZAČNÍ STRATEGIE A FRÁZE

Umí vyjádřit, že nerozumí – přihlásí se, pokrčí rameny, zavrtí hlavou – Nevím, Nerozumím, Co mám dělat?

 1. INSTRUKCE A POKYNY VE ŠKOLE, VČETNĚ „ŠKOLNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY“

Rozumí ustáleným instrukcím – např. napiš, jdi, sedni si – a klíčovým slovům, která potřebuje – např. první hodina, úkol, matematika, rozvrh, oběd, přestávka.

 1. VĚCI KOLEM NÁS VE TŘÍDĚ, VE ŠKOLE, V TAŠCE

Rozumí slovům, která potřebuje k provozu ve třídě – např. tužka, lavice, tabule, židle, penál, učebnice, okno, dveře – tato slova spojujeme s barvami, zájmeny můj, tvůj

 1. MÍSTA VE ŠKOLE

Rozumí slovům, která potřebuje k provozu ve škole – např. třída, chodba, kabinet, tělocvična, jídelna.

 1. ČASOVÉ ÚDAJE

Rozumí dnům v týdnu a slovům hodina a minuta v kontextu školního rozvrhu a provozu třídy.

 1. ČINNOSTI VE ŠKOLE

Rozumí především slovesům jako malovat, psát, složit, jít, cvičit, vzít, mít – vždy v příslušném tvaru a kontextu, např. Jdeš na oběd?, Máš tělocvik?, Namaluj to.

Podle času, schopností a potřeb žáka zařazujeme dále:

 • Místa v okolí
 • Činnosti mimo školu (volný čas)
 • Časový harmonogram

Záleží, kolik hodin přímé výuky s žákem strávíte a jak rychle bude žák na začátku reagovat. Rychlost výuky vždy přizpůsobte žákovi. Tempo se individuálně velice liší podle věku, schopnosti číst a psát, inteligence, ale především povahy žáka.

Kartičky k tématů

https://www.inkluzivniskola.cz/cdj/materialy-k-tematum nebo na https://www.kurzycestinyprocizince.cz/

Vše pod záložkou e-learning a Rodinný kurz. Spolu s materiály tam najdete i krátká videa, jak s nimi pracovat.

Videa pro výuku

Komunikace ve škole s názvem „Čeština do školy“ najdete pod odkazem e-learning na https://www.kurzycestinyprocizince.cz

Jak učit češtinu pro cizince: krátké video rady pro začínající lektory

https://www.radimosmera.cz/jak-ucit-c…

Pokyny a instrukce

https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/univerzalni-pokyny-pro-praci-s-zaky-s-omj

Komunikační kartičky

https://www.autismus-a-my.cz/nahradni-komunikace/

Přehled dalších možností, kde najít různé komunikační kartičky najdete na

https://www.inkluzivniskola.cz/komunikace-s-ditetem

Gramatika

V prvních deseti dnech gramatiku vůbec neučíme. Používáme sice samozřejmě gramaticky správné tvary, po žákovi je ale nevyžadujeme.

V druhých deseti dnech můžeme začít gramaticky správné tvary již vyžadovat v případě, že individuální dispozice žáka tomu odpovídají. Obecně platí, že bychom neměli opravováním a důrazem na správné koncovky odradit žáka od pokusů domluvit se.

Slovní zásoba

Slovní zásoba je zaměřena na konkrétní potřeby žáka, které se týkají osvojovaného tématu:

 • informace o sobě (křestní jméno, příjmení, věk, země a obec, odkud pochází, národnost, adresa, tel. číslo);
 • pozdravy a rozloučení (např. dobrý den, ahoj, na shledanou);
 • poděkování (děkuju);
 • prosba (prosím + např. ukázání na věc, kterou potřebuje);
 • sdělení, že nerozumí, nebo že rozumí (nerozumím/rozumím);
 • oslovení (např. paní učitelky, pana učitele, spolužáků);
 • otázky na jméno, příjmení, věk, místo bydliště, tel. číslo, název třídy (např. Jak se jmenuješ? Kde bydlíš? Kolik ti je let? Odkud jsi?);
 • omluva (Promiň.);
 • prosba/žádost o povolení (Můžu?);
 • sdělení, že něco nemá nebo že potřebuje pomoc (Není mi dobře. Musím volat domů. Potřebuju na toaletu/záchod. Mám žízeň/hlad.);
 • školní pomůcky, vybavení třídy, osobní věci žáků;
 • barvy;
 • vybraná přídavná jména – vlastnosti věcí;
 • vybraná určení místa – Kde? (tady/tam, nahoře/dole, vpředu/vzadu, uprostřed, vpravo/vlevo);
 • název třídy, pasivní znalost sloves každodenních aktivit, pokyny učitelů (např. psát, číst, kreslit, mluvit, počítat apod.) pasivně modální slovesa (muset, nesmět, moct);
 • prostor budovy (např. přízemí, patro/poschodí, schody, chodba) místnosti (např. ředitelna, družina, šatna) okolí (např. zahrada, hřiště);
 • osoby (např. školák/školačka, ředitel/ka, učitel/ka);
 • určení místa (např. sem/tady, nahoru/nahoře, doprava/vpravo);
 • předměty (např. matematika, prvouka, pracovní činnosti) a vyučovací hodiny (např. první, druhá, třetí);
 • časové úseky (den, týden, rok, měsíc, hodina, minuta, vteřina nebo sekunda, ale také prázdniny, víkend);
 • části dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc);
 • dny v týdnu (pondělí–neděle);
 • měsíce (leden–prosinec);
 • roční období (jaro léto, podzim zima);
 • rok, který právě je (např. 2020);
 • hodiny (1 hodina, 12.15);
 • datum – pasivní zvládnutí, ukáže svátky (Vánoce, Velikonoce, Nový rok, Silvestr, svátek sv. Mikuláše, Den matek, Mezinárodní den dětí);
 • časové předložky (v, od, do, za a další jako o, před, po);
 • časové otázky (Kolik je hodin? V kolik hodin? Kdy?);
 • fázová slovesa a další slovesa, která se pojí s časem (např. začínat/končit), slova, která se pojí s časem (začátek, konec);
 • časový harmonogram školy (začátek vyučování, vyučování/hodina/lekce, přestávka, konec vyučování);
 • časová osa – minulost, přítomnost, budoucnost (např. včera/dnes/zítra);
 • slovesa – především nedokonavá slovesa spojená s denním režimem, s činnostmi, které se pravidelně opakují (vstávat, snídat, obědvat, večeřet, oblékat se, mýt se, učit se, psát, dělat, chodit, jezdit, přicházet, odcházet a také jít, jít spát).

Tipy

 • žák dostane kartičku s pokyny/instrukcemi a obrázky (čti, napiš, spoj, doplň apod.) a nosí si ji s sebou do běžné výuky ve třídě, učitelé o tom vědí a používají ji při komunikaci s žákem, můžete tam vybrat instrukce ve tvarech, kterým bude žák rozumět, protože je s ním nacvičíte;
 • žák má komunikační kartičky – obrázek a text s tím, co potřebuje vyjádřit, a může ho ukázat učitelům; umožňuje mu to komunikovat a zároveň se věty učit;
 • co učit, a hlavně jak – tipy na aktivity a různé postupy lze najít v průvodci pro učitele „Učíme češtinu jako druhý jazyk“, která je k dispozici v papírové podobě na vyžádání v META, o. p. s., nebo ke stažení na https://www.meta-ops.cz/sites/default/files/meta_ucime_cestinu_jako_druhy_jazyk_pruvodce_pro_ucitele_online.pdf;
 • podívejte se na videosemináře na https://www.kurzycestinyprocizince.cz/ pod záložkou e-learning a Rodinný kurz – najdete tam ukázky výuky v jednotlivých tématech a spoustu tipů na aktivity, které dobře trénují osvojovaná témata a příslušné dovednosti (mluvení nebo reakce či psaní).

Učebnice

Nabídka je široká, doporučujeme začít některými z těchto materiálů a případně dále doplňovat.

Pozor: učebnice vždy počítají s dlouhodobější výukou češtiny, a proto na začátku někdy volí témata, která v „první pomoci“ nedoporučujeme, např. zvířata. Také téma seznamování je v adaptačním období vhodné přizpůsobit pouze tomu, aby dítě umělo říct něco málo o sobě a nezatěžovat ho časováním slovesa jmenovat se nebo představováním někoho dalšího (a už vůbec ne imaginární osoby). K učebnicím je tedy potřeba přistupovat touto optikou a na začátku jen kopírovat nebo některé části přeskočit (a věnovat se jim třeba později, pokud budete žáka učit delší dobu).

Nečtenáři

Nečtu, nepíšu, učím se česky

Pracovní sešit určený pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro předškolní děti a ještě nepíšící prvňáčky. Ideální cílovou skupinou, pro kterou jsou materiály určené, jsou děti ve věku 5-6 let, jejichž znalost češtiny je na úrovni začátečníka.

https://www.cicops.cz/images/cestina_pro_cizince/materialy_ke_stazeni/nectu_nepisu_ucim_se_cesky.pdf

Hry pro výuku češtiny jako druhého jazyka

Hry pro výuku dětí školního a předškolního věku. Hry mohou sloužit jako rozšiřující výukový materiál k pracovním listům tzv. Rodinného kurzu a pracovnímu sešitu Nečtu, nepíšu, učím se česky, ale můžete je využít i samostatně pro jakýkoliv typ výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti.

https://www.cicops.cz/cz/45-kurzy-cestiny/603-materialy-na-vyuku-cestiny-pro-deti-z-ukrajiny

Čtenáři – mladší

Pracovní listy pro děti (8-14 let) – rodinný kurz CIC

Pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace ve školním prostředí z perspektivy žáka české základní školy.

Čeština do školy

E-learningový kurz s tematikou školního prostředí.

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html

Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku

Soubor osvědčených her směřujících k budování jazykových dovedností (Hannová, Slavíková, NPI 2021) volně ke stažení + karty her

Prázdninová škola češtiny

Soubor materiálů pro žáky staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů, které lze využít jak přímo ve výuce, tak k domácí přípravě dětí. volně ke stažení

Hezky česky

Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny). Soubor je bezplatně ke stažení: Hezky česky I – volně ke stažení , Hezky česky II – volně ke stažení 

Soubory obsahují odkazy pro práci na interaktivní tabuli ve třídě a zároveň QR kódy pro samostatnou práci žáků v hodinách či doma.

Česky s vlaštovkou 1 – Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk

pracovní listy pro výuku dětí i dospělých

https://www.auccj.cz/cesky-s-vlastovkou-1-2/

Česky s vlaštovkou  2- Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk

pracovní listy pro výuku dětí i dospělých

https://www.auccj.cz/cesky-s-vlastovkou-2/

Česky s vlaštovkou  3 – Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk

pracovní listy pro výuku dětí i dospělých

https://www.auccj.cz/cesky-s-vlastovkou-3/

Slovníky

Česko-ukrajinský slovníček

Podrobnější přehled najdete na https://cizinci.npi.cz/metodiky/

Pracovní listy

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/

https://www.inkluzivniskola.cz/cdj/materialy-k-tematum

Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky

Manuál pro kurzy češtiny, resp. pro žáky cizince, kteří neovládají žádné písmo nebo neznají latinku. Materiál je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí.

V příručce HANDOUTY je velké množství obrázků a situací, které je možné využít pro výuku.

https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/manual-pro-ucitele-ceskeho-jazyka-pro-cizince-bez-znalosti-latinky

Slovníky

Česko-ukrajinský slovníček

https://www.cizincijmk.cz/cs/aktuality/slovnicek/?type=non-eu

Audio slovník

Audio slovník – ukrajinština

Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka

Najdete tady krok po kroku konkrétní popis, jak učit bez zprostředkujícího jazyka a jak prezentovat češtinu a její gramatiku. Kniha je primárně určena pro dospělé, což se částečně projevuje ve výběru témat (Zločin a právo, Cestování, Zdraví), ale způsoby výuky a postupy zde popsané vás mohou inspirovat i pro práci s dětmi.

https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/cesky-den

Metodické příručky pro výuku češtiny jako druhého jazyka

Začínáme učit češtinu pro děti-cizince – předškolní věk

https://www.auccj.cz/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-predskolni-vek/

Začínáme učit češtinu pro děti­‑cizince – mladší školní věk

https://www.auccj.cz/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti%e2%80%91cizince-mladsi-skolni-vek/

Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince – 2. stupeň ZŠ a SŠ

https://www.auccj.cz/zaciname-ucit-cestinu-pro-nactilete-cizince-2-stupen-zs-a-ss/

Učíme češtinu jako druhý jazyk – průvodce pro učitele

https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2021/01/metodika_sazba_v12_dotisk_naweb_jednostrany.pdf

Doporučujeme zejména str. 18-27.

Připravila Mgr. Barbora Nosálová pro publikaci NPI ČR Adaptační koordinátor ve škole (2019). Doplněno NPI ČR 04/2022.


ON-LINE MATERIÁLY

Soubor zdrojů pro práci žáků cizinců on-line – výuka českého jazyka. Soubor je k využití jak pro pedagogy, vzhledem k tomu, že je k dispozici v 13 jazykových mutacích, je vhodný pro též pro rodiče žáků cizinců.

PDF              
Word              
Jazykcsarbgdeenesfritmnroruukvizh


Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku?


PDF              
Word              
Jazykcsarbgdeenesfritmnroruukvizh


Informace pro rodiče


PDF              
Word              
Jazykcsarbgdeenesfritmnroruukvizh
Výsledky:
9
obrazek clanku
07.02.2024
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Článek poskytuje informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

obrazek clanku
11.01.2024
Odborné publikace, další zdroje
Učitel/učitelka

obrazek clanku
11.01.2024
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka

obrazek clanku
11.01.2024
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka

Zpět na začátek