logo
logo
Metodické materiály

Metodické materiály

V této sekci naleznete zpřístupněné metodické materiály, které jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Níže naleznete i materiály pro rodiče.


Pozor schod! aneb co s nadaným žákem

Publikace: Pozor schod! aneb co s nadaným žákem 

Metodika: Jak předcházet nevhodnému nálepkování nadaných žáků

Rozvoj péče o nadané děti je vedle benefitů spojen s problémy, které souvisejí s necitlivým zacházením s nálepkou „nadaný“, což ústí ve vyčleňování, v negativní změnu sociálního a emočního vývoje a v nastavení nevhodných podmínek pro rozvoj nadání. 

Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání

navazuje na Standard komplexního vyšetření mimořádného (kognitivního) nadání v PPP, který byl vytvořen v roce 2011 ve spolupráci s psychology PPP – krajskými koordinátory péče o nadané a speciálními pedagogy PPP – koordinátory péče o nadané s cílem napomoci potřebnému plošnému rozšíření kvalitní diagnostiky mimořádného nadání v PPP.

NTC pro všechny

Metodická příručka k programu NTC popisuje techniky a aktivity, které mají dětem pomoci co nejvíce rozvinout jejich biologický potenciál pomocí stimulace nervové soustavy.

Rozvíjíme matematické nadání žáků

Materiál vypracovala Eva Zelendová na NÚV a je určen pro 1. stupeň ZŠ.

Hry pro rozvoj nadání ve výuce

Materiál zpracovaný ke stejnojmennému semináři Aleny Vávrové, která se dlouhá léta tématem zabývá. Praktické popisy užití her v předmětech: matematika, český jazyk, ale i těch, které rozvíjejí logické myšlení, paměť a další osobnostní charakteristiky žáků.

Matematika rukama

Dejte dětem pečlivě připravené zadání, dobře připravenou stavebnici a nechte je, aby řešení vymodelovali sami. Sady lze objednat u společnosti Kvirin.

Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané

V práci jsou prezentovány výsledky dlouhodobé intenzivní výzkumné činnosti zaměřené především na hledání a vytváření motivačních technik pro poznávací motivování běžné žákovské populace i nadaných žáků základních a středních škol. Výstupy řešení problematiky byly konfrontovány se zkušenostmi s motivováním žáků během mnohaleté praxe učitele fyziky na základních a středních školách.

Nápady do výuky nadaných žáků

Soubor výukových materiálů do předmětů Matematika a Český jazyk a řada dalších odkazů.

Záhady rostlin

Aktivita z oboru biologie připravená členem SIPON SVČ Radovánek v Plzni pro skupinu žáků 2. stupně ZŠ.

Metodika péče o (mimořádně) nadané děti, žáky a studenty s PAS

Metodická  příručka vydaná Národním ústavem pro vzdělávání (NUV) je  určená ředitelům  škol  a  pedagogickým  pracovníkům,  kteříve svých školách vzdělávají děti, žáky nebo studenty s dvojí (speciální) vzdělávací potřebou –s kombinací  (mimořádného)  nadání  a poruchy  z  okruhu  autistického  spektra  (PAS). 

Nadání je třeba rozvíjet - metodická příručka a pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně

Ve studijních materiálech naleznete Metodickou příručku pro pedagogické pracovníky a Pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně základní školy pro předměty: Matematika, Český jazy, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova a obsahuje i nestandardní aplikační úlohy a problémy. Úlohy byly vytvořeny s cílem rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti nadaného žáka a současně ulehčit práci pedagoga.

Pracovní listy pro nadané žáky pro předmět Český jazyk

Sada pracovních listů s úvodem pro nadané žáky, doporučeno pro 2. ročník ZŠ. Materiál vypracovala PaeDr. Iveta Bassyová, ZŠ nám. Curieových v Praze v rámci výstupů SIPON. 

Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Problematika nerovnoměrného vývoje u mimořádně nadaných dětí

Problematika péče o nadané žáky na základních a středních školách (metodická příručka)


Materiály pro rodiče


Nadané dítě a vrstevníci

Základní přehled včetně dotazníkového šetření.

Nadané dítě a rodina

Vliv rodiny na talent a nadání je hlavní téma studie, která přináší i dotazníkové šetření v rodinách nadaných dětí.

Manuál mimořádně nadané dítě v rodině

Základní příručka autorů Michala Martocha a Moniky Martochové Dudové o rozpoznávání talentu, nástrojích identifikace a výchovy dítěte v rodině.

Problematika nerovnoměrného vývoje u mimořádně nadaných žáků


Pomoc školám a organizacím


Plán podpory nadání na ZŠ Proseč

Příklad dobré praxe strategického dokumentu školy vypracovaný pedagogy a managementem školy MŠ a ZŠ Proseč.

Vzorový projekt pro gymnázia - využití šablon

Prezentace, jak lze využít šablony pro zpracování projektu podpory nadání v gymnáziích.

Vzdělávací programy NPI ČR k tématu nadání

Vzdělávací programy, které nabízí Národní pedagogický institut České republiky k vzdělávací oblasti podpory nadání.

20 nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání tvořivých, talentovaných a nadaných žáků od mateřské po střední školu

Český překlad zásadní publikace pro učitele, na které se podílela řada současných špičkových psychologů a pedagogů. 

Identifikace mimořádně intelektově nadaného žáka

V periodiku Řízení školy vyšel text Lenky Baše, který přehledně shrnuje postup a výhody identifikace mimořádně nadaných žáků. Dovolujeme si jej odkázat spolu s isnpirativním článkem Přístupy ke vzdělávání nadaných žáků.

Šablony - vzorový projekt pro školu

Prezentace ukazuje příklad projektu, kde lze ze šablon připravit a zrealizovat systém podpory nadání na základní škole. Obdobně lze postupovat i u středních škol.

Příklady dobré praxe realizace šablon pro podporu nadání

Inspiromat pro školy, které chtějí zavést podporu nadání, k tomu jak využít pro tento účel šablony z programu OPVK připravilo MŠMT a NIDV. Inspiromat uvádí dobré příklady projektů, které byly realizovány. Šablony umožňují, aby jejich vhodnou kombinací vznikl propracovaný systém podpory nadání od proškolení pedagogů, přes zapojení odborníků do výuky až po spolupráci s rodiči dětí atd.