logo
logo
Adaptace dětí a žáků s OMJ

Adaptace dětí a žáků s OMJ

Příchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může, ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek.


Rozcestník materiálů pro mateřskou, základní a střední školu pro adaptaci a integraci dětí

Mateřská škola

Základní a střední škola

Jak integrovat dítě do MŠ

Jak integrovat žáka do ZŠ a SŠ

Metodika integrace dětí s OMJ v mateřské škole(MŠ Srdíčko, 2021)


Komunikační kartičky pro MŠ (NPI ČR, 2023),práce s kartičkami

Adaptační koordinátor na základní škole (NPI ČR, 2020)
* s úpravami vhodné i pro SŠ
Jak učit češtinu dítě cizince/OMJ

Jak učit češtinu žáka cizince/OMJ

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání (NPI ČR, 2021)
Nečtu, nepíšu, učím se česky (CIC, 2018)
Desatero zprostředkování češtiny dětem v MŠ (nejen z Ukrajiny) (NPI ČR,06/2022)
Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání (NPI ČR, 2021)
* s úpravami vhodné i pro SŠ Učíme češtinu jako druhý jazyk (META, 2018)
* vhodné i pro SŠ
Jak pracovat s dítětem cizincem/OMJ v běžné třídě

Jak pracovat s žákem cizincem/OMJ v běžné třídě

Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku (NPI ČR, 2021)Krabička první záchrany: první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě
(NPI ČR, 2021)


KRABIČKA PRVNÍ ZÁCHRANY PRO UČITELE, PRVNÍ DNY A TÝDNY S ŽÁKEM BEZ ZNALOSTI ČEŠTINY VE TŘÍDĚ

Krabička první záchrany pro učitele, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě (Alice Kourkzi, NPI ČR, 2021) + přílohy (na základě žádosti na mail halka.smolova@npi.cz zašleme vytištěnou publikaci i s přílohami zdarma na adresu školy):

Materiál přináší stručný návod především pro třídní učitele, jak v prvních týdnech po nástupu do školy postupovat, aby se žákovi dostalo maximální možné podpory a byl zajištěn hladký proces integrace do třídy. Věnuje se třem základním otázkám, které si učitel na počátku klade:

 • Jak žáka integrovat do třídního kolektivu?

 • Jak žáka učit češtinu?

 • Jak žáka zapojit do výuky?

Publikace  je doplněna o Informace pro zákonné zástupce (můžete jednoduše vytisknout a předat) – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě, v 18 jazykových mutacích,  stejně tak seznam doporučených kroků pro pedagogy a průvodce žáka, základní kroky v při začátku výuky ČJ, tyto mutace je možné si stáhnout a vytisknout.

Tyto materiály jsou vytištěny na tvrdším papíru, aby bylo možné je opakovaně používat, na vyžádání je rádi zdarma zašleme do školy nebo jsou k vyzvednutí na centrálním pracovišti NPI Praha, Senovážné náměstí 872/25, 110 00  Praha 1, kontaktujte Halku Smolovou Závorovou, tel. 770 124 750, e-mail: halka.smolova@npi.cz. 


Metodické materiály

Začleňování žáků do výuky

Metodická doporučení (prezentace)

Integrace obecně

 • Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. vydalo podrobný manuál o lokální integraci Manuál lokání integrace.
  • Velmi pěkně zpracované informace k integraci ve všech oblastech. Manuál je určen především pracovníkům na místní a krajské úrovni, typově takovým, kteří s integrací nemají zkušenosti a téma je pro ně naprosto nové. Najde své využití v krajích, městech, vyloučených lokalitách a obcích, kterým přináší konkrétní odpovědi na otázky, jaká konkrétní opatření přijmout a jak nastavit úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku. Velmi pěkně zpracované informace k integraci ve všech oblastech.


Desatera


Mateřské školy

 • Komunikační kartičky pro MŠ (NPI ČR, 2023), práce s kartičkami
 • Metodika integrace dětí s OMJ v mateřské škole(MŠ Srdíčko v Praze 13, 2021)
  • Tato publikace vznikla v rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020.
 • Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách(META, o.p.s., 2015)
  • Metodická příručka pro učitele
 • Metodika pro učitele MŠ (InBáze, 2019)
 • Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku  (Hannová, Slavíková, NPI 2021)
  Vymezení hlavního pojmu dítě s odlišným mateřským jazykem, nutné přípravě pedagoga před nástupem takového dítěte do třídy, přípravě třídy a pomůcek, adaptačnímu a integračnímu procesu dítěte, jeho pedagogické diagnostice a dalšímu systematickému jazykovému rozvoji nebo specifikům komunikace s rodinou dítěte. Část publikace tvoří soubor osvědčených her směřujících k budování jazykových dovedností. Herní princip je zvolen účelně z důvodu nastavení uvolněné atmosféry, ve které dítě s OMJ projevuje chuť a radost z poznávání nového jazyka. Umožňuje mu zažít úspěch a probouzí motivaci k dalšímu učení. Zároveň dítě vede k sociální interakci a komunikaci s dalšími vrstevníky, protože si většinou hrají v menších skupinkách.
 • Máme nové kamarády (Chalušová, Havlínová, NPI 2022)
  Nápadník obsahuje 12 námětů na konkrétní aktivity s doporučením na jejich možné rozšíření. Aktivity směřují nejen k začlenění nového žáka, což je jejich hlavní cíl, ale zároveň podporují osvojování českého jazyka, rozvoj některých klíčových kompetencí.


Základní školy

 • Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Pro základní školy(META, o.p.s., 2019)
  • Cílem publikace je zpřehlednit a usnadnit ředitelům a učitelům základních škol proces začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do ZŠ. V jednotlivých praktických kapitolách publikace se tak věnuje tématům od přípravy na samotný příchod žáka, spolupráce a komunikace s rodiči, včetně rozhodujícího momentu přijetí žáka a jeho zařazení do ročníku, přes adaptaci a socializaci žáka jako nezbytné podmínky pro učení se novému jazyku a zažívání školního úspěchu, až k zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka. V poslední se zabývá zapojením žáků do běžných hodin výuky, plánováním výuky a hodnocením.
 • Český žák-cizinec(NIDV, 2016)
  • Metodická příručka v koncentrované podobě popisuje typy žáků cizinců přicházejících do českých škol, jejich možné odlišnosti i předpokládané vnímání nového prostředí. Nabízí rovněž opatření a rady, jak v nových školských situacích postupovat a čeho se vyvarovat.
 • Adaptační koordinátor na základní škole(NPI ČR, 2020)
  • Stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince (dále jen „žákaׅ“) do školy. Příručka je primárně určena pedagogickým pracovníkům ve školách poskytujících povinnou školní docházku a zabývá se počátkem integračního procesu ve škole. V modifikované formě je ji možno aplikovat i pro práci adaptačního koordinátora v mateřské škole. Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává.
 • Podpora školní adaptace dětí-cizinců: náhled do české a norské praxe
  • Inspirace z Norska a srovnání s formami podpory v České republice.
 • Ukázky slovního hodnocení
 • Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem: praktická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ  (META o.p.s., 2022)

 

Práce s OMJ v běžné třídě

Psychologie a wellbeing ve škole

Jak ve škole pomoci dětem přicházejícím z válkou zasažených oblastí.

Podpora mladistvých z Ukrajiny ve věku 15+, kteří nejsou žáky střední školy v ČR

MŠMT vydalo leták o podpoře mladistvých, kteří již nenastupují do ZŠ v ČR, ale rádi by pokračovali ve vzdělávání na střední školu. Leták obsahuje informace o možnostech, jakou získat podporu, kam se obrátit atd. K dispozici je zatím anglická a ukrajinská mutace. v budoucnu bude vyhotovena vietnamská a mongolská mutace.


TEMATICKÁ ZPRÁVA ČŠI – INTEGRACE A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ VYUČOVACÍHO JAZYKA

Vydána 18.05.2023

Česká školní inspekce od začátku školního roku 2022/2023 sleduje podrobněji v navštívených školách vzdělávání a integraci dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. vzdělávání a integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Komplexní inspekční činnost prováděná na obvyklém vzorku škol byla v únoru a březnu 2023 rozšířena o tematickou inspekční činnost zaměřenou na situaci v základních školách, které mají třídy s převahou ukrajinských žáků nebo třídy složené jen z ukrajinských žáků.

Tato tematická zpráva tak představuje zkušenosti, přístupy a postupy škol usilujících o integraci a vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, se specifickým zřetelem k integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků. Zabývá se výzvami, s nimiž se školy v těchto tématech setkávají, a nabízí důležité informace a náměty pro další podpůrné intervence ze strany institucí vstupujících do řízení vzdělávací soustavy a do systému podpory škol.

Odkaz na web ČSI – k prostudování na webu – zde

Pro více informací se obracejte na  Halku smolovou Závorovou, NPI ČR, halka.smolova@npi.cz .




Výsledky:
28
obrazek clanku
07.02.2024
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Článek poskytuje informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

obrazek clanku
10.01.2024
Metodiky NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

15.09.2023
Podcast
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Hostem prvního dílu podcastu na téma integrace a výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole je Michaela Jiroutová, bývalá dlouholetá pracovnice z neziskové organizace META. Jak ve škole zvládnout příchod žáka s odlišným mateřským jazykem? Co se na školách, které mají s prací se žáky s OMJ zkušenosti, osvědčilo? Jak se lépe vcítit do toho, co tito žáci zažívají? A jak mohou učitelé pomoci těmto žákům s rychlejší integrací i osvojením češtiny? Více v podcastu.

06.06.2023
Podcast
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Také v druhém dílu podcastu, který se zabývá začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého prostředí, se redaktorka Marta Kozdas setkává s hostem Valerijem Seničevem, psychologem a kariérním poradcem, který má osobní zkušenost s integrací. Podcast nabízí užitečné tipy: Učitelé jsou povzbuzováni k reflexi svých vlastních postojů a reakcí na odlišnost, aby mohli předcházet kognitivní disonanci a vyhoření žáků s OMJ. Dále je zdůrazněna důležitost péče o vlastní well-being učitelů.

obrazek clanku
29.10.2022
Metodiky NPI ČR
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Jste asistent pedagoga či výchovný poradce nebo školní speciální pedagog a chcete, aby se nově příchozí děti (nejen) z Ukrajiny u vás ve škole cítily dobře? V tomto textu najdete informace o nové příručce Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. Příručka Vás provede krok za krokem procesem adaptace, integrace a výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků z Ukrajiny. Samotnou příručku pak najdete ke stažení pod textem.

Zpět na začátek