Podpora žáka se sociálním znevýhodněním ze strany asistenta pedagoga

08.11.2021
Učitel/učitelka

Jak na to, aby učitel s asistentem pedagoga tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky k nastavení jejich spolupráce. Připravujeme je se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na téma práce asistenta pedagoga. V osmém článku vás seznámíme s možnostmi, které se asistentovi pedagoga nabízejí v oblasti podpory žáků se sociálním znevýhodněním.

Obrázek článku

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay


Žáci se sociálním znevýhodněním, současnou školskou legislativou označovaní také jako „žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek“, představují ve školství velmi početnou skupinu, která v sobě zahrnuje děti z chudých rodin, jejichž rodiče nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení všech školních příspěvků, děti z rodin s nízkou úrovní vzdělání, kde rodiče nemají znalosti potřebné k podpoře domácí přípravy dítěte, děti z rodin cizinců, které nemluví dobře česky, nebo i děti ze sociálně vyloučených lokalit, které jsou z různých důvodů významně ohrožené absencemi ve školní docházce. U všech těchto dětí a žáků je pomoc asistentů pedagoga klíčovým nástrojem podpory jejich vzdělávání. A jak přesně mohou asistenti ve vzdělávání těchto žáků pomoci?


Podpora vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím doučování


Pro řadu žáků se sociálním znevýhodněním je zásadní bariérou v jejich vzdělávání to, že doma nemají nikoho, kdo by jim s přípravou do školy pomohl. Jejich rodiče často nemají potřebné znalosti anebo řeší jiné závažnější životní starosti, žáci tak zůstávají bez splněných domácích úkolů a v době absencí na školní výuce (třeba pro nemoc nebo kvůli uzavření škol) se prohlubují jejich mezery ve vzdělání.


Asistenti pedagoga (nebo i školní asistenti) v těchto případech mohou do určité míry zastoupit roli rodičů žáka a prostřednictvím doučování mu pomoci s plněním domácích úkolů nebo s doplněním zameškané látky. Doučování může být také vhodným způsobem, jak naplnit potřebné hodiny přímé pedagogické činnosti asistentů – například v případě, že asistenta doporučí školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření do vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, má v úvazku 27 hodin přímé pedagogické činnosti a v rozvrhu vyučování má „jeho“ třída jen 24 hodin, nabízí se možnost, aby ony zbývající tři hodiny asistent věnoval doučování vybraných žáků.


Doučování zajišťované asistentem pedagoga zpravidla probíhá v odpoledních hodinách ve škole, podle možností se ale může odehrávat i v rodinách žáků nebo v místních mimoškolních institucích (knihovnách, nízkoprahových zařízeních apod.). U žáků mladšího školního věku se standardně doporučuje doučování individuální, u starších žáků může být vhodné i doučování v menší skupince. Pro zapojení žáků do doučování je nutný písemný souhlas rodičů, ve kterém se specifikují rovněž místo a čas doučování – souhlas může s rodiči vyjednat učitel, výchovný poradce, ředitel školy nebo i samotný asistent.


Podpora žáků s jazykovým handicapem


Mnozí žáci se sociálním znevýhodněním mají také výrazné problémy v oblasti používání českého jazyka, ať už proto, že pocházejí z cizojazyčných rodin, nebo proto, že se v jejich domácnosti mluví jen omezenou variantou češtiny s chudší slovní zásobou.


Takovým žákům mohou asistentky a asistenti poskytovat významnou podporu už v průběhu samotného vyučování, například tím, že u žáků ověřují porozumění zadání školní práce nebo i porozumění jednotlivým slovům („popiš mi, co říkala paní učitelka“/ „ukaž mi, jak jsi tomu rozuměl“/ „řekni mi vlastními slovy, co to znamená“). Ve spolupráci s učiteli mohou asistenti také ve výuce vytipovat slova, kterým by sociálně znevýhodnění žáci nemuseli správně rozumět, a tato slova pak individuálně žákům vysvětlit.


Žákům s výraznějším handicapem v oblasti zvládání jazyka (zpravidla se jedná o žáky s odlišným mateřským jazykem) mohou asistenti, pod vedením učitelů a speciálních pedagogů, nabízet také odpolední doučování zaměřené na osvojení základů češtiny nebo na rozvoj slovní zásoby spojené s výukou jednotlivých školních předmětů.


U žáků-cizinců mohou být výraznou pomocí také dvojjazyční asistenti pedagoga, s jejichž zaměstnáváním i profesní přípravou má bohaté zkušenosti obecně prospěšná společnost Meta. Tito asistenti kromě českého jazyka ovládají také mateřský jazyk podporovaného žáka, a tak kromě běžné asistentské podpory mohou také částečně sloužit jako laičtí tlumočníci.


Podpora komunikace s rodinami žáků 


Zejména u žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, ale i u některých dalších sociálně znevýhodněných žáků, může být pro školu obtížné navázat a udržet komunikaci s rodiči žáka. Řada těchto rodičů cítí ke škole (stejně jako k ostatním institucím majoritní společnosti) určitou nedůvěru, kontaktu s učiteli se pak tito rodiče často vyhýbají, nezřídka vynechávají i účast na třídních schůzkách.


V této oblasti dobře funguje zejména podpora od těch asistentů, kteří sami dobře znají sociální prostředí rodin žáků (například asistenti z řad bývalých sociálních pracovníků, asistenti, kteří jsou sami příslušníky etnické menšiny, nebo asistenti, kteří sami bydlí v blízkosti vyloučené lokality). Tito asistenti často velmi dobře vědí, jak rodiče sociálně znevýhodněných žáků kontaktovat, kde na tyto rodiče sehnat telefonní číslo nebo kde je vyhledat osobně. Mnozí asistenti jsou i ochotni kontaktovat rodiče žáka v místě jejich bydliště a potřebné informace ze školy takto přímo rodičům vyřídit. Díky své znalosti sociálního prostředí rodin žáků řada asistentů také umí s rodiči žáků dobře komunikovat a citlivě jim sdělit i ty informace, jejichž sdělení by ze strany méně zorientovaného učitele mohlo působit konfliktním dojmem. Užitečné je také zapojení asistentů jako zprostředkovatelů komunikace mezi učiteli a rodiči žáků – asistent může pomoci přivést rodiče na schůzku do školy anebo naopak doprovodit učitele na konzultaci do rodiny žáka.
Podpora spolupráce rodin žáků a školských poradenských zařízení


U mnoha žáků se sociálním znevýhodněním se ve školách objevují také problémy se špatnou dostupností podpůrných opatření – ve stávajícím vzdělávacím systému je totiž u řady podpůrných opatření (jako je například výuka podle individuálního vzdělávacího plánu, poskytnutí pomůcek nebo navýšení hodin výuky českého jazyka) podmínkou jejich poskytování doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Poradna ale v praxi podpůrná opatření doporučí pouze tehdy, když se žák společně se zákonným zástupcem dostaví na vyšetření do poradny – a právě to bývá v praxi komplikované; rodiče sociálně znevýhodněných žáků často nevědí, kde poradnu hledat, na termín vyšetření zapomenou nebo na vyšetření nedorazí včas… a pokud vyšetření neproběhne, poradna nemůže potřebná podpůrná opatření doporučit.


I zde ale mohou velmi pomoci právě asistenti pedagoga – například tím, že asistent pomůže zákonným zástupcům žáka s objednáním do poradny a že včas připomene rodičům žáka očekávané datum vyšetření, v některých případech pak i tím, že asistent v den vyšetření ráno vyzvedne rodiče se žákem v jejich místě bydliště a do pedagogicko-psychologické poradny je doprovodí. Právě touto podporou asistenta je zajištěno, že rodiče s žákem absolvují vyšetření v poradně a že pak poradna může doporučit do vzdělávání žáka potřebná podpůrná opatření. Souhlas rodičů žáka zde není potřeba. Tato aktivita je součástí konzultací asistenta s rodiči. Pokud jde o větší dojezdovou vzdálenost, asistent pedagoga si ji může vykázat jako služební cestu (v rámci své pracovní smlouvy).


Další informace:

Doprovod rodičů nabízejí i některé neziskové organizace, se kterými škola může navázat spolupráci. Například nezisková organizace Rodina v centru v Novém Boru nabízí místním školám spolupráci s tzv. poradci pro rodiče, kteří prostřednictvím odborníků pomáhají v komunikaci mezi žáky, rodiči, učiteli a dalšími odborníky.


Nejedná se ale bohužel o systémové řešení – neziskové organizace v některých lokalitách jsou a v jiných ne. Proto je žádoucí výše uvedenou podporu ze strany asistenta pedagoga zahrnout do jeho pracovních činností – četnost asistentů pedagoga ve školách je dnes znatelně vyšší než možnost využít podpory ze strany místní neziskové organizace.
Podpora spolupráce s mimoškolními organizacemi


Vzdělávání některých sociálně znevýhodněných žáků je významně poznamenáno tím, že jejich rodiny řeší závažné existenční potíže spojené s nejistotou v bydlení, nezaměstnaností, nedostatkem finančních prostředků na základní životní potřeby… A v situaci, kdy základní životní potřeby rodiny nejsou zajištěny, je složité snažit se přimět žáka ke zvýšení školní motivace nebo povzbuzovat jeho rodiče k většímu zapojení do jeho školní přípravy.


Je pravda, že škola má v řešení sociálních problémů rodin žáků jen poměrně malé možnosti, i zde ale můžou asistenti pedagoga významně pomoci, například tím, že zprostředkují rodičům žáka kontakt na vybranou místní neziskovou organizaci, která je aktivní v oblasti sociální práce a která má možnost rodině pomoci při zajišťování základních potřeb. Pokud asistent neví, kde přesně v této oblasti hledat pomoc, může se v rámci školy poradit třeba s výchovným poradcem, event. (pokud škola má tyto pozice zřízené) třeba se školním speciálním pedagogem nebo sociálním pedagogem. Z praxe jsou známé případy asistentů pedagoga, kteří s pomocí místní neziskové nebo charitativní organizace pomohli například se zajištěním oblečení pro žáky; v době distanční výuky se pak také mnozí asistenti aktivně zapojili do shánění tabletů a dalšího technického vybavení pro žáky ze socioekonomicky slabých rodin.Text neprošel editační úpravou.
Partnerem této sekce Asistenti pedagoga na Zapojmevšechny.cz je portál www.asistentpedagoga.cz a obecně prospěšná společnost Nová škola.   


PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. 

Zbyněk Němec. Zdroj  APIV-B.

je speciální pedagog, který sám ve školství začínal na pozici asistenta pedagoga. Přímé práci a poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se věnoval více než dvanáct let, v současnosti učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pro obecně prospěšnou společnost Nová škola lektoruje také kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga i kurzy určené pro školní sborovny. Je autorem publikace „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“ a spoluautorem úspěšného portálu https://www.asistentpedagoga.cz/.


   

 

Mohlo by Vás zajímat

Kompenzační pomůcky pro děti s poruchami autistického spektra (PAS)

Děti s poruchami autistického spektra během výuky ocení různé druhy kompenzačních pomůcek a technik, jako je muzikoterapie, vizualizace nebo upravený vzdělávací plán. Podívejte se na tipy ze Speciální ZŠ v Poděbradech a z dalších škol.

Náplň práce asistenta pedagoga s vyšším stupněm kvalifikace v MŠ

Máte ve vaší mateřské škole pracovní pozici asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících? Zjednodušeně řečeno se jedná o pedagogy, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou a ukončené specializační studium nebo vzdělání. Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit. (Ilustrační foto / FOTO: Pixabay)

Náplň práce školního speciálního pedagoga na základní a střední škole

Oblast působení a hlavních činností, kterým se věnuje speciální pedagog na základní a střední škole, zahrnuje vytváření individuálních vzdělávacích plánů, vyhodnocení podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pomoc s přípravou vzdělávacího programu. Jaké jsou další povinnosti speciálního pedagoga? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)

Zobrazit další články