Náplň práce školního asistenta na základní a střední škole

11.04.2022
Autorský tým APIV B
Pedagog

Máte ve škole pracovní pozici školního asistenta? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: Pixabay

Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

V katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě není pracovní pozice školního asistenta na základní a střední škole uvedena. Toto pole proto, prosím, nevyplňujte.  

Doplňte platovou třídu / stupeň zaměstnance.

Doplňte velikost úvazku.

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

 • Je odpovědný vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Poukazuje na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve vzdělávání.
 • Účastní se pravidelných schůzek/porad s vedením školy / s… (doplňte).
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu žáků.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje etický kodex pedagogického pracovníka / etický kodex pedagogického pracovníka základní / střední školy / jiný etický kodex… (doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje žáků, aby neohrozil jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti, viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Vede přehled svojí pracovní činnosti, měsíčně vyplňuje tzv. report činnosti školního asistenta, předává … (doplňte komu).
 • Zlepšuje a rozšiřuje svou odbornou kvalifikaci. Účastní se odborných seminářů, školení a výcviků podle dohody s vedením školy.  
 • Jeho vzdělávací a výchovná činnost se realizuje podle stanovených postupů a pokynů učitele. 
 • Pomáhá učiteli při přípravě učebních a speciálně pedagogických pomůcek, didaktických technik a zajištění materiálů na výuku (pracovních listů).
 • Provádí dohled nad žáky ve škole, v rámci kulturních, sportovních a jiných aktivit, přesunu žáků ze školy do jídelny, do tělocvičny a do dalších prostor. 
 • Pomáhá při přípravě na doučování, tiskne a dohledává potřebný materiál.
 • Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě apod.) a dalších akcí mimo školu.
 • Poskytuje organizační podporu pedagogům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poskytuje podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování podle potřeby.
 • Sděluje pedagogovi, pokud si všimne rizikového nebo neobvyklého chování u žáků.   
 • Podílí se na upevňování společenského chování žáků, na jejich hygienických a pracovních návycích.
 • Komunikuje se žáky, naslouchá jim např. při neobvyklých stavech.
 • Sleduje žáky z hlediska projevů forem rizikového chování.
 • V případě dlouhodobě nemocného žáka se podílí na přípravě materiálů pro domácí výuku.
 • Podílí se na řešení krizových situací ve školním prostředí.
 • Motivuje žáky k učení tím, že jim poskytuje formativní zpětnou vazbu k jejich aktivitě (oceňuje například snahu při přípravě do školy, ochotu překonávat překážky, ochotu spolupracovat, dokončení celého úkolu nebo jeho části, popíše, v čem žák pokročil oproti vypracování minulého úkolu apod.). Určený pedagog mu poskytuje průběžnou zpětnou vazbu k této činnosti.
 • Zajišťuje všestrannou podporu žákům při přípravě na školní práci.
 • Všestranně podporuje vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem (zejména žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáků s odlišným mateřským jazykem, vyrůstajících v náhradní rodinné péči, z rodin, které nemohou poskytnout dostatečnou podporu ve vzdělávání).
 • Podporuje žáky při manipulaci s pomůckami a při soběstačnosti. Podporu žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.
 • Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci.
 • Podporuje rozvoj nadání u žáků v aktivitách nad rámec školní výuky.
 • Podporuje žáky při adaptaci na školní prostředí.
 • Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivuje k učení, poskytuje formativní zpětnou vazbu, podporu při přípravě na školní práci. Tyto činnosti provádí pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka.
 • Podporuje komunikaci a spolupráci rodiny a školy, a to například prostřednictvím seznámení se s rodinným prostředím žáků, zajištění pravidelného přenosu informací mezi školou a rodinou a podpory pravidelné docházky žáků do školy.
 • Dopomáhá rodičům anebo zákonným zástupcům při seznámení se systémem pravidelné školní docházky, pravidly a systémem omlouvání žáka ve škole.
 • Zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat.
 • Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka.
 • Poskytuje organizační činnosti při zajištění školního stravování pro žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.).
 • V případě naléhavých situací spolupracuje s OSPOD, Policií ČR aj.
 • Spolupracuje s OSPOD (příp. s Policií ČR), zejména v případě žáků ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, v případě neomluvené absence žáků a rizikového chování žáků.
 • Spolupracuje s terénními sociálními pracovníky ve spádové oblasti školy (spolupráce je zaměřena na výskyt sociálně patologických jevů potenciálně ohrožujících žáky, na rodiny žáků v sociálně vyloučených lokalitách).
 • Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit – podílí se na spolupráci se středisky volného času, volnočasovými, předškolními a nízkoprahovými kluby apod.
 • Spolupracuje se členy školního poradenského pracoviště.
 • Řídí se pokyny členů školního poradenského pracoviště.
 • Podporuje komunikaci mezi komunitou rodičů žáků školy a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky žáků (např. pravidelné návštěvy v rodině, informování rodičů o systému omlouvání nepřítomnosti žáka, o školním řádu školy apod.).  
Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články