Podpora žáka se sociálním znevýhodněním ze strany asistenta pedagoga

Jak na to, aby učitel s asistentem pedagoga tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky k nastavení jejich spolupráce. Připravujeme je se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na téma práce asistenta pedagoga. V osmém článku vás seznámíme s možnostmi, které se asistentovi pedagoga nabízejí v oblasti podpory žáků se sociálním znevýhodněním.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Žáci se sociálním znevýhodněním, současnou školskou legislativou označovaní také jako „žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek“, představují ve školství velmi početnou skupinu, která v sobě zahrnuje děti z chudých rodin, jejichž rodiče nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení všech školních příspěvků, děti z rodin s nízkou úrovní vzdělání, kde rodiče nemají znalosti potřebné k podpoře domácí přípravy dítěte, děti z rodin cizinců, které nemluví dobře česky, nebo i děti ze sociálně vyloučených lokalit, které jsou z různých důvodů významně ohrožené absencemi ve školní docházce. U všech těchto dětí a žáků je pomoc asistentů pedagoga klíčovým nástrojem podpory jejich vzdělávání. A jak přesně mohou asistenti ve vzdělávání těchto žáků pomoci?

Podpora vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím doučování

Pro řadu žáků se sociálním znevýhodněním je zásadní bariérou v jejich vzdělávání to, že doma nemají nikoho, kdo by jim s přípravou do školy pomohl. Jejich rodiče často nemají potřebné znalosti anebo řeší jiné závažnější životní starosti, žáci tak zůstávají bez splněných domácích úkolů a v době absencí na školní výuce (třeba pro nemoc nebo kvůli uzavření škol) se prohlubují jejich mezery ve vzdělání.

Asistenti pedagoga (nebo i školní asistenti) v těchto případech mohou do určité míry zastoupit roli rodičů žáka a prostřednictvím doučování mu pomoci s plněním domácích úkolů nebo s doplněním zameškané látky. Doučování může být také vhodným způsobem, jak naplnit potřebné hodiny přímé pedagogické činnosti asistentů – například v případě, že asistenta doporučí školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření do vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, má v úvazku 27 hodin přímé pedagogické činnosti a v rozvrhu vyučování má „jeho“ třída jen 24 hodin, nabízí se možnost, aby ony zbývající tři hodiny asistent věnoval doučování vybraných žáků.

Doučování zajišťované asistentem pedagoga zpravidla probíhá v odpoledních hodinách ve škole, podle možností se ale může odehrávat i v rodinách žáků nebo v místních mimoškolních institucích (knihovnách, nízkoprahových zařízeních apod.). U žáků mladšího školního věku se standardně doporučuje doučování individuální, u starších žáků může být vhodné i doučování v menší skupince. Pro zapojení žáků do doučování je nutný písemný souhlas rodičů, ve kterém se specifikují rovněž místo a čas doučování – souhlas může s rodiči vyjednat učitel, výchovný poradce, ředitel školy nebo i samotný asistent.

Podpora žáků s jazykovým handicapem

Mnozí žáci se sociálním znevýhodněním mají také výrazné problémy v oblasti používání českého jazyka, ať už proto, že pocházejí z cizojazyčných rodin, nebo proto, že se v jejich domácnosti mluví jen omezenou variantou češtiny s chudší slovní zásobou.

Takovým žákům mohou asistentky a asistenti poskytovat významnou podporu už v průběhu samotného vyučování, například tím, že u žáků ověřují porozumění zadání školní práce nebo i porozumění jednotlivým slovům („popiš mi, co říkala paní učitelka“/ „ukaž mi, jak jsi tomu rozuměl“/ „řekni mi vlastními slovy, co to znamená“). Ve spolupráci s učiteli mohou asistenti také ve výuce vytipovat slova, kterým by sociálně znevýhodnění žáci nemuseli správně rozumět, a tato slova pak individuálně žákům vysvětlit.

Žákům s výraznějším handicapem v oblasti zvládání jazyka (zpravidla se jedná o žáky s odlišným mateřským jazykem) mohou asistenti, pod vedením učitelů a speciálních pedagogů, nabízet také odpolední doučování zaměřené na osvojení základů češtiny nebo na rozvoj slovní zásoby spojené s výukou jednotlivých školních předmětů.

U žáků-cizinců mohou být výraznou pomocí také dvojjazyční asistenti pedagoga, s jejichž zaměstnáváním i profesní přípravou má bohaté zkušenosti obecně prospěšná společnost Meta. Tito asistenti kromě českého jazyka ovládají také mateřský jazyk podporovaného žáka, a tak kromě běžné asistentské podpory mohou také částečně sloužit jako laičtí tlumočníci.

Podpora komunikace s rodinami žáků

Zejména u žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, ale i u některých dalších sociálně znevýhodněných žáků, může být pro školu obtížné navázat a udržet komunikaci s rodiči žáka. Řada těchto rodičů cítí ke škole (stejně jako k ostatním institucím majoritní společnosti) určitou nedůvěru, kontaktu s učiteli se pak tito rodiče často vyhýbají, nezřídka vynechávají i účast na třídních schůzkách.

V této oblasti dobře funguje zejména podpora od těch asistentů, kteří sami dobře znají sociální prostředí rodin žáků (například asistenti z řad bývalých sociálních pracovníků, asistenti, kteří jsou sami příslušníky etnické menšiny, nebo asistenti, kteří sami bydlí v blízkosti vyloučené lokality). Tito asistenti často velmi dobře vědí, jak rodiče sociálně znevýhodněných žáků kontaktovat, kde na tyto rodiče sehnat telefonní číslo nebo kde je vyhledat osobně. Mnozí asistenti jsou i ochotni kontaktovat rodiče žáka v místě jejich bydliště a potřebné informace ze školy takto přímo rodičům vyřídit. Díky své znalosti sociálního prostředí rodin žáků řada asistentů také umí s rodiči žáků dobře komunikovat a citlivě jim sdělit i ty informace, jejichž sdělení by ze strany méně zorientovaného učitele mohlo působit konfliktním dojmem. Užitečné je také zapojení asistentů jako zprostředkovatelů komunikace mezi učiteli a rodiči žáků – asistent může pomoci přivést rodiče na schůzku do školy anebo naopak doprovodit učitele na konzultaci do rodiny žáka.

Podpora spolupráce rodin žáků a školských poradenských zařízení

U mnoha žáků se sociálním znevýhodněním se ve školách objevují také problémy se špatnou dostupností podpůrných opatření – ve stávajícím vzdělávacím systému je totiž u řady podpůrných opatření (jako je například výuka podle individuálního vzdělávacího plánu, poskytnutí pomůcek nebo navýšení hodin výuky českého jazyka) podmínkou jejich poskytování doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Poradna ale v praxi podpůrná opatření doporučí pouze tehdy, když se žák společně se zákonným zástupcem dostaví na vyšetření do poradny – a právě to bývá v praxi komplikované; rodiče sociálně znevýhodněných žáků často nevědí, kde poradnu hledat, na termín vyšetření zapomenou nebo na vyšetření nedorazí včas… a pokud vyšetření neproběhne, poradna nemůže potřebná podpůrná opatření doporučit.

I zde ale mohou velmi pomoci právě asistenti pedagoga – například tím, že asistent pomůže zákonným zástupcům žáka s objednáním do poradny a že včas připomene rodičům žáka očekávané datum vyšetření, v některých případech pak i tím, že asistent v den vyšetření ráno vyzvedne rodiče se žákem v jejich místě bydliště a do pedagogicko-psychologické poradny je doprovodí. Právě touto podporou asistenta je zajištěno, že rodiče s žákem absolvují vyšetření v poradně a že pak poradna může doporučit do vzdělávání žáka potřebná podpůrná opatření. Souhlas rodičů žáka zde není potřeba. Tato aktivita je součástí konzultací asistenta s rodiči. Pokud jde o větší dojezdovou vzdálenost, asistent pedagoga si ji může vykázat jako služební cestu (v rámci své pracovní smlouvy).

Další informace:

Doprovod rodičů nabízejí i některé neziskové organizace, se kterými škola může navázat spolupráci. Například nezisková organizace Rodina v centru v Novém Boru nabízí místním školám spolupráci s tzv. poradci pro rodiče, kteří prostřednictvím odborníků pomáhají v komunikaci mezi žáky, rodiči, učiteli a dalšími odborníky.

Nejedná se ale bohužel o systémové řešení – neziskové organizace v některých lokalitách jsou a v jiných ne. Proto je žádoucí výše uvedenou podporu ze strany asistenta pedagoga zahrnout do jeho pracovních činností – četnost asistentů pedagoga ve školách je dnes znatelně vyšší než možnost využít podpory ze strany místní neziskové organizace.


Podpora spolupráce s mimoškolními organizacemi

Vzdělávání některých sociálně znevýhodněných žáků je významně poznamenáno tím, že jejich rodiny řeší závažné existenční potíže spojené s nejistotou v bydlení, nezaměstnaností, nedostatkem finančních prostředků na základní životní potřeby… A v situaci, kdy základní životní potřeby rodiny nejsou zajištěny, je složité snažit se přimět žáka ke zvýšení školní motivace nebo povzbuzovat jeho rodiče k většímu zapojení do jeho školní přípravy.

Je pravda, že škola má v řešení sociálních problémů rodin žáků jen poměrně malé možnosti, i zde ale můžou asistenti pedagoga významně pomoci, například tím, že zprostředkují rodičům žáka kontakt na vybranou místní neziskovou organizaci, která je aktivní v oblasti sociální práce a která má možnost rodině pomoci při zajišťování základních potřeb. Pokud asistent neví, kde přesně v této oblasti hledat pomoc, může se v rámci školy poradit třeba s výchovným poradcem, event. (pokud škola má tyto pozice zřízené) třeba se školním speciálním pedagogem nebo sociálním pedagogem. Z praxe jsou známé případy asistentů pedagoga, kteří s pomocí místní neziskové nebo charitativní organizace pomohli například se zajištěním oblečení pro žáky; v době distanční výuky se pak také mnozí asistenti aktivně zapojili do shánění tabletů a dalšího technického vybavení pro žáky ze socioekonomicky slabých rodin.

Text neprošel editační úpravou.

Partnerem této sekce Asistenti pedagoga na Zapojmevšechny.cz je portál www.asistentpedagoga.cz a obecně prospěšná společnost Nová škola.   

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. 

Zbyněk Němec. Zdroj  APIV-B.

je speciální pedagog, který sám ve školství začínal na pozici asistenta pedagoga. Přímé práci a poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se věnoval více než dvanáct let, v současnosti učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pro obecně prospěšnou společnost Nová škola lektoruje také kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga i kurzy určené pro školní sborovny. Je autorem publikace „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“ a spoluautorem úspěšného portálu https://www.asistentpedagoga.cz/.

    

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.