Etika a diskriminace při výkonu povolání asistenta pedagoga

Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál připravujeme ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga. V pátém dílu se zaměříme na téma etiky práce asistenta pedagoga. Proč je nezbytné jednat v zájmu dítěte a zachovávat mlčenlivost? Co k tomu uvádí legislativa?

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay

Etika by obecně měla být nejdůležitějším hlediskem při veškeré činnosti všech zaměstnanců škol, jak pedagogických, tak i nepedagogických pracovníků; zejména to pak platí tam, kde učitelé, vychovatelé nebo asistenti pracují s více zranitelnými skupinami – například s mladšími dětmi. To, jak pedagogický pracovník přistupuje k dětem, ale i ke svým kolegům nebo k rodičům žáků, často zásadně ovlivňuje kvalitu celého vzdělávání.

U asistentů pedagoga je etické jednání důležité dvojnásob, neboť často pracují s cílovou skupinou, která je dvojnásob zranitelná – nejenže jde o děti, které jsou závislé na pomoci a podpoře dospělého, ale navíc jde o děti s postižením nebo znevýhodněním, které jsou na podpoře pedagogických pracovníků závislé více než jejich běžní vrstevníci. Pojďme se tedy společně podívat na to, z jakých základních principů by měla etika v asistentské profesi vycházet a kde jsou tyto principy ukotvené v legislativních dokumentech.

Základní etické principy v práci asistenta pedagoga

Základní etický princip v práci všech zaměstnanců, kteří pracují s dětmi (asistenty nevyjímaje) je popsán v dokumentu s názvem Úmluva o právech dítěte. Tento dokument vznikl v roce 1989 na půdě Organizace spojených národů (OSN) a v České republice oficiálně platí od roku 1991. Zásadní je v Úmluvě článek 3, který doslova říká, že: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí.“.

Stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci i asistent pedagoga tedy musí při veškeré své činnosti primárně jednat v zájmu dítěte. Samozřejmě někdy může být v praxi obtížné posoudit, jaký je nejlepší zájem dítěte – v tom by se asistent měl nechat vést názory zkušených učitelů a dalších odborníků. Pokud tedy třeba poradenští pracovníci, speciální pedagogové, psychologové nebo i učitelé usoudí, že nějaká forma podpory žáka je v jeho zájmu, asistent by měl toto rozhodnutí respektovat a danou formu podpory žákovi poskytnout.

Pokud má asistent naopak pocit, že se okolo dítěte odehrává něco, co není v zájmu dítěte, měl by toto své podezření konzultovat s odborníky – s učitelem, výchovným poradcem, speciálním pedagogem nebo s vedením školy. Obecně totiž skutečně platí, že všichni v okolí dítěte – jak pedagogičtí pracovníci, tak i rodiče – mají povinnost jednat vždy v zájmu dítěte. A přirozeně platí, že je potřeba navodit mezi všemi pedagogickými pracovníky i rodiči žáka takovou komunikaci, aby všem společně bylo jasné, jaké jsou zájmy dítěte a co naopak v zájmu dítěte není.

Etika a diskriminace při práci asistenta pedagoga

K práci s dětmi s různými druhy zdravotního nebo sociálního znevýhodnění musí asistent pedagoga primárně přistupovat bez předsudků a bez jakýchkoli projevů diskriminace. Tento požadavek – nejen pro práci asistenta pedagoga, ale obecně pro všechny pomáhající profese – vychází z antidiskriminačního zákona (zákon č. 198/2009 Sb.). Zákon za přímou diskriminaci označuje jakékoli chování, při kterém by se s některým žákem zacházelo méně příznivě „… z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru…“.

Navíc pokud by se asistent pedagoga setkal s projevy diskriminace vůči některému žákovi u jiných pedagogických pracovníků, je jeho etickou i zákonnou povinností tyto projevy řešit a zamezit jim. Kdyby tedy například asistent pedagoga viděl, že v chování některého učitele, vychovatele nebo jiného asistenta se projevují nějaké náznaky předsudečného nebo diskriminačního jednání, měl by oslovit poradenské pracovníky nebo vedení školy a s tímto svým podezřením na diskriminující jednání se jim svěřit.

Právo žáka se SVP na pomoc asistenta pedagoga

V etice práce asistenta pedagoga je potřeba připomenout, že žáci s postižením nebo znevýhodněním mají na pomoc asistenta pedagoga skutečně právo. Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., § 16) k tomuto doslova říká, že: „Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“ A protože pomoc asistenta pedagoga je podle téhož paragrafu zákona zařazena mezi podpůrná patření, mají žáci i na tuto asistentovu pomoc právo – tedy samozřejmě pod podmínkou, že pomoc asistenta danému žákovi doporučí školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC).

Zejména je toto zákonem dané právo na pomoc asistenta potřeba zdůrazňovat v nestandardních situacích, například když je žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) během školního roku dlouhodobě v domácím léčení nebo když je tento žák doma v důsledku zavedení distanční výuky. I v těchto situacích má žák se speciálními vzdělávacími potřebami právo na to, aby čerpal podporu asistenta pedagoga – asistent může například pravidelně doručit žákovi zadání úkolů ze školy do domácího prostředí nebo poskytovat žákovi online podporu při domácí přípravě na výuku.

V souvislosti s etikou práce asistenta pedagoga je pak také potřeba zmínit, že pro všechny pedagogické pracovníky školský zákon (§ 22b) zavádí také povinnost „chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta“. Pokud by tedy asistent pedagoga měl například pochybnost o tom, jestli jeho práce není zbytečně využívána k jiným účelům a jestli tedy nedochází k narušení práva žáka se SVP na asistentovu podporu, měl by se obrátit na vedení školy a tuto svou pochybnost s ředitelem nebo jeho zástupcem prodiskutovat. Kdyby ale i po konzultaci s vedením školy nedošlo k nápravě a asistent měl dál pochybnosti o správnosti využití své pozice, nebo kdyby dokonce docházelo k nesprávnému využití práce asistenta z pokynu vedení školy, je vhodné, aby se asistent s těmito problémy obrátil na školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), které asistenta škole doporučilo.

Mlčenlivost asistenta pedagoga

Je velmi důležité tento závazek v praxi připomínat, řada asistentů a učitelů totiž na svou povinnost zachovávat mlčenlivost často zapomíná. Školský zákon (§ 22b) k tomuto doslova uvádí, že každý pedagogický pracovník, tedy i asistent pedagoga, je povinen: „... zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku“.

Tato mlčenlivost samozřejmě neplatí ve vztahu k ostatním pracovníkům školy, kteří jsou také ze zákona k mlčenlivosti zavázáni – mezi učiteli a asistenty je tak samozřejmě možné sdílet informace o žácích, jejich studijních výsledcích, zdravotním stavu atd.

Striktně by ale asistenti (stejně jako učitelé a vychovatelé) měli dodržovat mlčenlivost ve vztahu k jakýmkoli dalším osobám mimo školní personál. Etická pravidla tak jednoznačně zakazují, aby asistent sděloval informace o diagnózách žáků, jejich zdravotním stavu nebo o jejich studijních výsledcích například rodičům ostatních žáků nebo jakýmkoli jiným nezúčastněným osobám.

Etika při spolupráci asistenta pedagoga a učitele

Etika spolupráce asistenta pedagoga s učitelem primárně vychází z postavení obou těchto pedagogických pracovníků – učitel by měl být tím, kdo asistentovi práci zadává a kdo asistenta v práci vede, asistent by měl být tím, kdo je veden a jedná podle zadání učitele. Jasně to pojmenovává vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., § 5), která říká, že: „Asistent pedagoga pracuje… podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.“ Základem tedy je, aby asistent respektoval učitele a jeho vedoucí postavení. Asistent by neměl zpochybňovat autoritu učitele před žáky, naopak svým respektem k učiteli by měl být žákům vzorem.

Na druhou stranu by ale respekt mezi asistentem a učitelem měl být vzájemný – tedy i učitel by v rámci etického nastavení své práce neměl před žáky zpochybňovat autoritu asistenta. Nejen z hlediska etiky práce je ideální, když si asistent s učitelem navzájem naslouchají a když si vycházejí vstříc, čímž poskytují svým žákům následováníhodný příklad spolupráce dvou dospělých profesionálů.

Etika při spolupráci asistenta pedagoga a rodičů žáků se SVP

Postoj asistenta pedagoga k rodičům žáků by měl být co nejvíce vstřícný a transparentní. Co se týká vzájemné otevřenosti, tak školský zákon (§ 22b) konkrétně uvádí, že všichni pedagogičtí pracovníci, a tedy i asistenti pedagoga, jsou povinni: „poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním“. Stejně jako učitel i asistent by tedy měl být přístupný rodičům žáků pro potřebné konzultace.

Zároveň má ale otevřený přístup k rodičům žáků v pozici asistenta své limity: V souladu s výše zmíněnou mlčenlivostí by asistent pedagoga nikdy neměl rodičům žáků poskytovat citlivé informace o jiných žácích třídy. Při komunikaci s rodiči by pak asistent pedagoga měl zachovávat i potřebnou míru loajality ke škole – měl by se vyvarovat neodůvodněné kritiky učitele a při případných sporných nebo konfliktních situacích by měl nejprve problémy konzultovat s učiteli, a pak teprve s rodiči žáka.

Text neprošel editační úpravou.

Partnerem této sekce Asistenti pedagoga na Zapojmevšechny.cz je portál www.asistentpedagoga.cz  a obecně prospěšná společnost Nová škola.

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Zbyněk Němec. Zdroj  APIV-B.

je speciální pedagog, který sám ve školství začínal na pozici asistenta pedagoga. Přímé práci a poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se věnoval více než dvanáct let, v současnosti učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pro obecně prospěšnou společnost Nová škola lektoruje také kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga i kurzy určené pro školní sborovny. Je autorem publikace „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“ a spoluautorem úspěšného portálu https://www.asistentpedagoga.cz/.vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.