Třídnické hodiny a třídní management – 3. díl

19.09.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF přináší čtyřdílný videoseriál, který obsahuje dvě videoreportáže s ukázkami výuky a dva online webináře s postupy pro práci s různorodou třídou. Třetí díl je zaměřený na třídní pravidla. Pomocí videoukázek z hodiny angličtiny jazyka na 2. stupni v ZŠ Zeleneč jsou navíc představeny zásady č. 2, 6 a 9 z Desatera zásad učitele pro práci s heterogenní třídou. Videem provází odborná pracovnice institutu Veronika Ješátková.

Osvědčené tipy obsažené v Desateru zásad pro učitele pro práci s heterogenní třídou cílí na dostupnost výuky pro všechny:

Výuka žáků v heterogenním kolektivu je v dnešní době výzvou pro všechny pedagogy, kteří mají ve třídě žáky s různými druhy podpůrných opatření, a také žáky s odlišným mateřským jazykem (dále: OMJ), kteří přicházejí do školy ze zemí postižených aktuálním válečným konfliktem.

Ve videu najdete ukázky z hodiny angličtiny v 7. ročníku ze Základní školy Zeleneč: Vyučující kladou ve výuce důraz na pozitivní zpětnou vazbu, ověřují porozumění žáků a podporují jejich sebehodnocení. Dozvíte se více o plánování vyučovací hodiny a jejích cílů.

Pravidla a hodnoty zastávané a používané během výuky i mimo ni tvoří bezpečnou zónu pro všechny žáky a pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.

Video zároveň reflektuje některé zásady z Desatera zásad učitele pro práci s heterogenní třídou, jako jsou:

· Zásada č. 2 – Učitel používá jednoduchý a srozumitelný jazyk s vizuální podporou pro žáky.

· Zásada č. 6 – Učitel dává žákům dostatek prostoru, aby si řekli o pomoc. Průběžně se během výuky ujišťuje, že si všichni žáci vědí rady. Pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků.

·Zásada č. 9– Učitel nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch. Podporuje tak pozitivní hodnocení výkonu žáků během výuky.

Struktura videa:

0:27 Anna Preclíková, učitelka angličtiny na 2. stupni, představuje stavbu a téma vyučovací hodiny angličtiny, aktivity pro žáky s podpůrnými opatřeními a s OMJ a nakonec i nástroj, který ověřuje porozumění učivu.

4:12 Anna Preclíková, učitelka angličtiny na 2. stupni, představuje školní očekávání, hodnoty a pravidla. Jak se s nimi pracuje v hodině angličtiny? Pravidla jsou připomínána v průběhu hodiny, jsou vysvětlována anglicky, případně česky. Pokud žáci znají pravidla a očekávání učitele, upomínky a kritika jsou málo potřebné. Učitel potom může více pracovat s pozitivní zpětnou vazbou.

10:00 Ukázka ze začátku vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Připomenutí třídních pravidel.

10:56 Ukázka ze začátku vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Připomenutí práce s kartičkami se smajlíky – žáci používají kartičky rozložené na lavici, které otáčejí podle toho, do jaké míry rozumí nebo nerozumí probíranému učivu

11:24 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Žáci s OMJ plní individuálně úkoly ve cvičebnici s dopomocí asistentky pedagoga. Pedagožka průběžně ověřuje porozumění těchto žáků.

12:21 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Pedagožka během hodiny angličtiny poskytuje žákům zpětnou vazbu – oceňuje žáky za dodržování třídních pravidel. Žáci pedagožce poskytují zpětnou vazbu, do jaké míry bylo pro ně dané cvičení náročné, a to za pomocí gesta (palec nahoru, vodorovně nebo dolů).

13:07 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Soutěž s přesýpacími hodinami zaměřená na rozvoj slovní zásoby.

14:10 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Poslech a zpětná vazba. Během hodiny žáci poslouchají zvukovou nahrávku, poté dávají pedagožce zpětnou vazbu, zda rozumějí. Následně plní úkoly spojené s poslechem. Učitelka jim ihned poskytuje zpětnou vazbu ohledně správnosti jejich řešení. Též žádá od nich zpětnou vazbu ohledně obtížnosti úkolu.

15:41 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Zařazení hry „The person is wearing“ (česky: Ta osoba nosí...“) na procvičení slovní zásoby a přítomných časů.

16:42 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Žáci hodnotí sami sebe – popisují, co se jim během hodiny podařilo, i to, co se jim zatím nedařilo. Sebehodnocení probíhá pomocí kartiček se smajlíky. Pedagožka žákům také poskytuje zpětnou vazbu.

18:09 Reflexe po skončení vyučovací hodiny: Pedagožka Anna Preclíková hodnotí dopad práce s pravidly na pozitivní klima ve třídě a vzájemný respekt mezi žáky. Přibližuje systém Podpory pozitivního chování dětí a žáků, který je ve škole plošně nastavený. Zdůrazňuje, že tato pravidla mj. pomohla jednoduššímu začlenění žáků s OMJ do kolektivu.

27:05 Reflexe po skončení vyučovací hodiny: Asistentka pedagoga Jaroslava Slapničková hodnotí aktivní přístup žáků s podpůrnými opatřeními a také s OMJ ve vyučovací hodině.

29:00 Zástupkyně ředitele Martina Listopadová Havlová přibližuje práci školy se systémem Podpory pozitivního chování dětí a žáků. S pozitivní zpětnou vazbu se ve škole pracuje nejen u žáků, ale i u učitelů. Škola má vizualizovaná pravidla a hodnoty v prostoru celé školy – pozitivní dopadem tohoto nastavení je např. snížení hluku na školních chodbách.

Tip:

Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Projít si může také tzv. check-list, který lze s úspěchem využít při práci s heterogenním kolektivem:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 4. díl z tohoto videoseriálu. Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskusi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ Zeleneč.

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články