Třídnické hodiny a třídní management – 1. díl

07.09.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje čtyřdílný videoseriál, jehož součástí jsou dvě reportáže spojené s videohospitací a dva webináře, které prezentují příklady dobré praxe, jak pracovat s heterogenním třídním kolektivem a navodit pozitivní třídní klima. V prvním dílu je formou reportáže a videohospitace představena třídnická hodina v 7. ročníku v Základní škole Slatiňany. Tématem ukázky jsou emoce, jejich prožívání a rozpoznání u druhých.


Osvědčené tipy pro vedení třídnických hodin, které cílí na utváření pozitivního třídního klimatu: 

Součástí videa je rozhovor s třídním učitelem 7. ročníku Vojtěchem Vaškem, který umožnil natočení ukázky třídnické hodiny v 7. ročníku.

Ve videu najdete také rozhovor se zástupkyní ředitele ZŠ Slatiňany Zuzanou Reslerovou, která odpovídá na to, jak efektivně využít pravidelné třídnické hodiny v rámci celé školy. Lze tak například minimalizovat projevy šikany, naučit se pracovat ve skupinách a rozvíjet komunikační kompetence žáků. Dozvíte se, co by mělo být náplní třídnických hodin, jak je strukturovat v rámci 1. a 2. stupně nebo jak začlenit do třídního kolektivu žáky s odlišným mateřským jazykem. V neposlední řadě je zmíněna důležitost spolupráce se školním poradenským pracovištěm a školním psychologem. Důležité je také učitelům poskytnout nezbytný rámec pro fungování třídnických hodin: Třídnické hodiny jsou ve škole ukotvené v rozvrhu a jejich obsah se pružně uzpůsobuje podle aktuálních potřeb školy nebo třídního kolektivu.

Struktura videa:

00:16 Koordinátorka Národního pedagogického institutu ČR Veronika Ješátková představuje téma a strukturu videa.

 00:31 Vojtěch Vašek, třídní učitel 7. ročníku ZŠ Slatiňany, uvádí téma a aktivity třídnické hodiny zaměřené na emoce a jejich prožívání ve vlastním těle. 

01:25 Ukázka třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Úvod do třídnické hodiny a seznámení s tématem emocí a způsobem práce. 

02:15 Představení pravidel pro práci v hnízdech (žáci pracují v malých skupinkách): Pravidlo půlmetrového hlasu a pravidlo respektování názorů i jednání spolužáků. 

02:38 Představení první aktivity a jejího cíle: Žáci rozpoznávají emoce druhých podle vnějších ukazatelů na základě pantomimy. 

04:03 Představení druhé aktivity a jejího cíle: Žáci kreslí obrys vlastní postavy a dle pokynů třídního učitele pracují se vzpomínkou, kterou následně zakreslí do postavy. Tato technika usnadňuje žákům uvědomit si svou vlastní emoci a její fyzické projevy. 

06:42 Představení aktivity zakreslení čtyř emocí, které žáci předváděli v rámci pantomimy – strach, smutek, vztek a radost. Poté následuje reflexe v rámci hnízda. 

10:05 Reflexe sdílení zakreslených emocí před celou třídou a diskuze, proč je dobré vědět, jak se emoce v našem těle projevují. 

14:40 Rozhovor s Vojtěchem Vaškem po skončení třídnické hodiny a reflexe k videoukázce. 

20:48 Benefity pravidelných třídnických hodin pro učitele. 

26:05 Vytváření atmosféry důvěry a bezpečí během třídnické hodiny: Každý žák má možnost dobrovolně sdílet své myšlenky na dané téma. Pokud se někdo cítí v rámci tématu nepříjemně, má právo odejít na chvíli mimo prostor třídy, přičemž učiteli signalizuje odchod pomocí předem dohodnutého gesta. 

27:40 Benefity pravidelných třídnických hodin pro žáky. Důraz je kladen na vzájemný respekt – žáci nemusí být kamarádi, ale měli by se k sobě chovat slušně a s úctou. 

29:36 Jak pomohly třídnické hodiny začlenění 2 ukrajinských žáků do kolektivu 7. třídy? 

33:18 Rozhovor se zástupkyní ředitele Zuzanou Reslerovou, ZŠ Slatiňany: Jak se škola dopracovala k pravidelným třídnickým hodinám, které jsou součástí týdenního rozvrhu, a jak probíhal vývoj těchto hodin. 


Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 2. díl tohoto videoseriálu (druhé návazné video). Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ Slatiňany. 

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články