Třídnické hodiny a třídní management – 4. díl

26.09.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF prezentuje čtyřdílný seriál. Ten zahrnuje 2 videoreportáže s ukázkami výuky a 2 interaktivní webináře, které prezentují osvědčené postupy pro práci s různorodou třídou. V závěrečném dílu diskutují pedagožky ze ZŠ Zeleneč s pracovnicí institutu Veronikou Ješátkovou o segmentech videohospitace z hodiny anglického jazyka na druhém stupni. Cílem webináře je představit principy č. 2, 6 a 9 z Desatera zásad pro práci s heterogenní třídou.

Osvědčené tipy obsažené v Desateru zásad pro učitele pro práci s heterogenní třídou cílí na dostupnost výuky pro všechny:  

Výuka žáků v různorodém kolektivu je v současnosti výzvou pro všechny pedagogy, kteří mají ve třídě žáky s různými druhy podpůrných opatření, a také žáky, kteří mluví odlišným mateřským jazykem (dále: OMJ).

Webinář je strukturován do tematických bloků, kde se střídá diskuze nad konkrétními tématy s videoukázkami výuky angličtiny v 7. ročníku Základní školy Zeleneč. Vyučující společně s asistentkou klade ve výuce důraz na poskytování pozitivní zpětné vazby, ověřování porozumění žáků a podporu jejich schopnosti sebehodnocení. Pravidla a hodnoty, které jsou uplatňovány během výuky i v jiných situacích, vytvářejí bezpečné prostředí pro všechny žáky a pro všechny pracovníky školy.

Struktura videa:

00:05 Představení tématu a také hostů. Jde o zástupkyni ředitele ZŠ Zeleneč Martinu Listopadovou Havlovou a výchovnou poradkyni a učitelku anglického jazyka na druhém stupni Annu Preclíkovou.

02:23 Videoprezentace ze ZŠ Zeleneč. Poté Martina Listopadová Havlová představuje pedagogický tým a popisuje školní klima, kde je kladen důraz na pozitivní komunikaci. ZŠ Zeleneč je pilotní školou, která v rámci projektu ověřuje princip Pozitivní podpory chování (PBIS).

05:07 Společná diskuze všech aktérů webináře nad pojmem třídní management. Složky efektivního třídního managementu: Pravidla, rituály, komunikace a hodnocení.

12:03 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Připomenutí třídních pravidel, která představují samotní žáci.

12:51 Diskuze všech aktérů webináře nad smyslem pravidel. Pravidla přinášejí všem aktérům ve výuce pocit bezpečí, informovanost o postupech a struktuře činností, úsporu času k výuce. Je důležité, aby žáci rozuměli smyslu pravidel a byli obeznámeni s důsledky při jejich nedodržování.

19:42 Pravidla školy a třídy: Proč je vhodné nedělat pravidel příliš mnoho? Proč se vyplatí je vytvářet společně s žáky? Nácvik pravidel na vhodných místech ve škole. Vizualizace pravidel a jejich připomínání.

27:38 Jak podporovat žádoucí chování žáků? Vhodným prostředkem je vizualizace důsledků porušení pravidel. Posílit vhodné chování lze také pomocí nástrojů typu stanovování a plnění individuálních cílů, sebehodnocení žáka a každodenní hodnoticí rozhovory s žákem. Seznámení s metodou Check-in Check-outs.

34:43 Důležitost rutiny ve výuce, která se může stát rituálem. Třídní rituály jsou nejčastěji spojené se začátkem a koncem vyučovací hodiny, strukturou aktivit, komunikací a hodnocením. Příklady osvědčených rituálů.

39:30 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Ověřování porozumění učivu. Žáci používají kartičky se smajlíky, aby poskytli učiteli zpětnou vazbu. Následuje společná diskuze aktérů webináře, zazní příklady dalších rituálů.

45:29 Diskuze nad tématem efektivní podpůrné komunikace učitele s žáky: Pomáhá jednoduchý, popisný jazyk, vizualizace, neverbální komunikace, pozitivní ocenění a důvěra – žák se nebojí požádat o pomoc.

55:10 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Pedagožka během hodiny angličtiny poskytuje žákům zpětnou vazbu – oceňuje je za dodržování třídních pravidel. Následuje společná diskuze. Pravidlo: „Učitel by měl na jednu kritiku vyjádřit čtyři uznání“.

57:11 Ukázka z vyučovací hodiny angličtiny v 7. ročníku: Žáci poskytují učiteli zpětnou vazbu pomocí gesta palcem. Žáci hodnotí sami sebe. Následuje diskuze s příklady nástrojů hodnocení: písemné slovní hodnocení učitele připojené ke známce, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, žáci hodnotí práci učitele.

01:11:39 Proč je důležitá pozitivní zpětná vazba pro všechny aktéry ve škole? Jde o pocit jedinečnosti a důležitosti každého jedince v kolektivu a budování kvalitních vztahů ve škole.

01:17:52 Diskuze na téma součinnosti všech zaměstnanců školy při dodržování pravidel tvořících příjemné klima školy.

01:20:06 Zakončení webináře. Přehled užitečných webových odkazů k tématu.

Tip:

Video reflektuje některé zásady z Desatera zásad učitele pro práci s heterogenní třídou jako jsou:

Zásada č. 2 – Učitel používá jednoduchý a srozumitelný jazyk s vizuální podporou pro žáky.

Zásada č. 6 – Učitel dává žákům dostatek prostoru, aby si řekli o pomoc. Průběžně se během výuky ujišťuje, že si všichni žáci vědí rady. Pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků.

Zásada č. 9 – Učitel nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch. Podporuje tak pozitivní hodnocení výkonu žáků během výuky.

 

Desatero úspěšné práce učitele s heterogenní třídou: Článek je rozcestníkem k seriálu textů, ve kterých najdete podrobnější informace o jednotlivých zásadách.

Online publikace „Desatero práce s heterogenní třídou“ je zdarma ke stažení pro všechny zájemce a nabízí jednak již výše zmíněný seriál článků o deseti zásadách, jednak pracovní listy pro aktivity ve výuce.

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články