Třídnické hodiny a třídní management – 2. díl

12.09.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF přináší čtyřdílný videoseriál, jehož součástí jsou dvě reportáže s ukázkami výuky a dva online semináře, které prezentují osvědčené postupy pro práci s různorodou třídou a vytvoření pozitivní třídní atmosféry. Ve 2. části seriálu diskutují třídní učitel 7. ročníku na ZŠ Slatiňany a koordinátorka institutu během svého webináře o klíčových momentech videohospitace z třídnické hodiny na 2. stupni z této školy, kterou jsme již viděli v 1. díle.

Osvědčené tipy pro vedení třídnických hodin, které cílí na utváření pozitivního třídního klimatu:

V záznamu uvidíte příklad efektivních metod pro vedení třídnických hodin a získáte informace o aktivitách pro vytvoření bezpečného prostředí ve třídě s důrazem na vzájemnou spolupráci a respekt mezi žáky. Hlavním cílem je vytvořit otevřený a tolerantní třídní kolektiv, který poskytuje prostor pro seberealizaci a svobodné vyjádření.

Zároveň se dozvíte, jak strukturovat třídnické hodiny pro 1. i 2. stupeň školního vzdělávání a jak integrovat do třídního společenství žáky s odlišným mateřským jazykem. Důraz je kladen také na důležitost spolupráce se školním poradenským pracovištěm, školním psychologem a metodikem prevence.

Struktura videa:

00:05Koordinátorka NPI ČR Veronika Ješátková uvádí téma a strukturu webináře a představuje třídního učitele 7. ročníku ZŠ Slatiňany Vojtěcha Vaška.

00:45Ukázka třídnické hodiny 7. ročníku na ZŠ Slatiňany: Učitel seznamuje žáky s tématem hodiny. Obsahem třídnické hodiny bude zaměření na emoce, včetně jejich prožívání a schopnosti rozpoznat je u ostatních.

01:29Diskuse o důležitosti zařazování pravidelných třídnických hodin do rozvrhu tříd na 2. stupni. Vojtěch Vašek prezentuje důvody, proč je toto opatření významné.

03:43Představení úlohy zastupujícího třídního učitele: Jaké jsou jeho povinnosti a jaká je jeho role ve třídě?

07:09Prostor pro dotazy účastníků webináře.

08:00Ukázka aktivity ve třídnické hodině v 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Jak pracovat s aktuální emocí?

08:55Debata o uspořádání činností během třídnické hodiny: Jak ji plánovat tak, aby se neomezovala na administrativní záležitosti spojené s řízením třídy. Často témata určuje samotná třída v závislosti na aktuální situaci a potřebách.

12:10Rozprava o integraci žáků s odlišným mateřským jazykem do třídního společenství: Jak to ovlivnilo stávající vztahy mezi žáky ve třídě.

15:05Ukázka z třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Žáci cvičí rozpoznávání emocí u druhých pomocí pantomimy.

16:06Rozprava o organizaci prostoru pro žáky během třídnických hodin a stanovení pravidel pro vytvoření bezpečného prostředí.

19:00Rozprava o podněcování aktivní účasti všech žáků ve třídnických hodinách: Jaké prostředky lze využít k podpoře žákovské angažovanosti? Využívání nástrojů pro náhodný výběr (tzv. losovátka), včetně online variant.

20:51Ukázka z třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Způsoby, jak zajistit bezpečné prostředí během třídnické hodiny a pravidla uplatňovaná v tomto rámci. Následná rozprava na dané téma.

24:03Jaké změny nastaly během dvou let pravidelných třídnických hodin? Žáci se naučili efektivně spolupracovat s každým spolužákem, jsou schopni rozdělit si úkoly během činnosti a zacházet s ostatními s respektem, i když nemusí být jejich přáteli.

25:32Možnost položení otázek účastníků webináře ohledně pravidel odchodu z třídy v situacích, kdy je žákovi probírané téma nepříjemné nebo kdy někdo potřebuje na toaletu. Rovněž dotaz na to, jak jsou třídnické hodiny pravidelně začleněny do rozvrhu tříd.

34:00Ukázka z třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Práce s identifikací čtyř nejčastějších emocí – strachu, hněvu, radosti a smutku, a jejich vizuálním vyjádřením v podobě barevného zobrazení postavy.

34:32Přínos a benefity pravidelných třídnických hodin pro třídní učitele: Čas na hlubší poznání žáků, sdílení společných zážitků, žáci mají možnost poznat učitele. Rozložení témat třídnických hodin v rámci ročníků 2. stupně: práce s pravidly, styly učení, sebepoznání, psychohygiena, prevence (např. bezpečnost na internetu), volba povolání ad.

40:22Prostor pro dotazy účastníků: Jak vést třídnickou hodinu u žáků v 9. ročníku, kteří se již dobře mezi sebou znají a jen tak nějaká aktivita je nezaujme? Žáci mohou samostatně připravit aktivity. Co dělat, když se aktivity v předmětu Výchova ke zdraví a v třídnických hodinách zdvojují?

46:43Ukázka z třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Jak pracovat s emocemi a jak ovládat své reakce.

47:15Rámec třídnické hodiny: Osvědčené aktivity, které lze v těchto hodinách využít. Důraz na partnerský přístup mezi učitelem a žáky, který pomáhá zlepšovat klima třídy.

57:39Potenciální výzvy a nástrahy spojené s třídnickými hodinami a rady ohledně zpracovávání obtížných témat a zapojení spolupracovníků, pokud se nějaké téma pro třídu stává náročným.

01:08:22Tipy na aktivity, tzv. „ledolamky“, které lze v rámci realizace třídnických hodin využít.

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 3. díl z tohoto videoseriálu (třetí návazné video), který cílí na další zásady práce s heterogenní třídou, jako jsou pravidla třídy, pozitivní zpětná vazba a ověřování porozumění u žáků.

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články