Představení vybraných zásad (04, 07, 08) z Desatera práce s heterogenní třídou III – Videoreportáž ze ZŠ Krnov

22.08.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

NPI ČR představuje pátý díl videoseriálu Práce s heterogenní třídou týkající se diferenciace výuky. Cílem je představit možnosti vyučovací hodiny tak, aby bylo učivo dostupné a pochopitelné pro všechny žáky. Video obsahuje reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na 2. stupni v ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí odkazujících k zásadám 04, 07 a 08 z Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na různé tempo žáků a obtížnost výuky:

Video nabízí několik možností, jak připravovat hodiny pro žáky s různým tempem práce a pochopením probírané látky. Uvidíte efektivní spolupráci, interakci a komunikaci mezi učitelem, asistentem pedagoga a žáky. Získáte praktické a osvědčené tipy, které můžete využít pro práci v heterogenním kolektivu. Náhled do výuky doplňují rozhovory odborné pracovnice NPI ČR Zonny Bařinkové s ředitelem školy Karlem Handlířem a paní učitelkou Markétou Mylkovou, která vede hodinu matematiky v 7. ročníku.

Video zároveň reflektuje zásady vztahující se k možnostem žáků, aby mohli zažít úspěch v hodinách (zásada 04 – Promýšlí zadání obsahově gradovaných úloh), zásady reflektující časové možnosti žáků (zásada 07 – Umožní žákům pracovat svým tempem, což přispívá jednak k dokončení práce, jednak k zažití úspěchu při výuce) a zásady na podporu žáků s nadáním (zásada 08 – Používá kotvící aktivitu pro rychlejší žáky).

Struktura videa:

0:36Rozhovor s panem ředitelem ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí Karlem Handlířem a odbornou pracovnicí NPI ČR Zonnou Bařinkovou: Představení školy, výčet a rozložení žáků ve třídách, práce a motivace s žáky v heterogenních kolektivech.

3:00Diskuze na téma vytváření podnětného pracovního prostředí, kdy škola pořádá školení na vzdělávací aktivity nebo metodické semináře. Na základě těchto činností pak lze dosažené znalosti a dovednosti využít v rámci celého pedagogického sboru. Učitelé, kteří se díky těmto možnostem více posunuli, dále navštěvují mentorské a koučovací kurzy a předávají své znalosti ostatním kolegům v podobě tandemové výuky, vyučovacích skupin nebo pedagogických tvořivých dnů.

4:35Diskuze na téma vybrané vyučovací hodiny, která bude představena ve videoukázce a zaměřuje se především na přirozený vyučovací proces.

5:45Jak škola plánuje využívat zásady z Desatera práce s heterogenní třídou a check-list.

7:00Rozhovor s paní učitelkou 2. stupně Markétou Mylkovou: Jak funguje výuka matematiky se zapojením zásad 04, 07 a 08 a s využitím osvědčených tipů pro zadávání gradovaných úloh, možností žáků pracovat svým tempem a využíváním kotvících aktivit.

9:47Virtuální hospitace v hodině matematiky v 7. ročníku. Úvod do výuky a zmapování úrovně žáků, s jakou vstupují do hodiny s využitím zásady 07.

10:40Společné opakování a rozebírání nejjednodušších úloh v úrovni 1 z probírané látky v duchu zásady 04.

12:50Společné opakování úloh v úrovni 2 a ukázka skupinové práce podle zásady 04.

13:36Samostatná a následná práce ve dvojicích v úrovni 2, stále podle zásady 04.

14:15Ukázka práce věnované pozornosti žákům s pomalejším tempem v duchu zásady 07, kterým pomáhá jednak paní učitelka a jednak spolužáci.

15:20Ukázka samostatné práce na zadaných úlohách v dosažené úrovni učiva pro všechny podle zásady 07. Následuje společná kontrola úloh a sebehodnocení žáků.

19:15Společná práce s učebnicí na náročnější úloze podle zásady 04.

22:06Nabídka osvědčených kotvících aktivit pro žáky s rychlejším tempem učení podle zásady 08, kteří již vyřešili zadaný úkol. Následuje společná diskuze nad řešením úlohy z učebnice.

23:21Představení a diferenciace gradovaných cílů výuky a ověření dosažených znalostí z probrané látky v duchu zásady 04.

26:14Organizace strukturované výuky, která je nastavená pro všechny žáky dle jejich možností s využitím zásady 07.

26:30Samostatná práce žáků s gradovanými úlohami. Žáci jsou schopni rozpoznat, jaké tipy úloh zvládají, a posouvají se vpřed k dalším úlohám.

28:04Ukázka věnování pozornosti žákům s pomalejším tempem výuky v duchu zásady 07. Diskuze nad jednotlivými tipy úloh a nabízení možných řešení.

29:02Možnost odpočinkových aktivit pro žáky, kteří již splnili poslední úkol – vyřešení úloh na všech probraných úrovních, které se žáci učili během hodiny. Závěrečné aktivity probíhají podle zásady 08.

29:23Sebehodnocení žáků ve vztahu k diferenciovaným cílům v duchu zásady 07.

29:32Reflexe výuky s paní učitelkou 2. stupně Markétou Mylkovou: Zhodnocení zhlédnuté videohospitace a jejího celkového průběhu. Zdůraznění důležitosti jednotlivých kroků a gradace úloh, které nelze přeskakovat, ale všichni je musí projít, aby pochopili probíranou látku. Rozdíl je v tempu žáků, nikoliv v typu práce.

Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 04 - Promýšlí zadání obsahově gradovaných úloh, dále zásadu 07 - Umožní žákům pracovat svým tempem, což přispívá jednak k dokončení práce, jednak k zažití úspěchu při výuce a zásadu 08 Používá kotvící aktivitu pro rychlejší žáky. Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Projít si může také tzv. check-list, který lze s úspěchem využít při práci s heterogenním kolektivem:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 6. díl z tohoto videoseriálu (šesté návazné video). Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí.

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články