Představení vybraných zásad (04, 07, 08) z Desatera práce s heterogenní třídou III – Tematický webinář k dobré praxi ze ZŠ Krnov

31.08.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

NPI ČR představuje šestý díl z videoseriálu Práce s heterogenní třídou III, kde pan ředitel ZŠ Krnov Karel Handlíř, paní učitelka 2. stupně Markéta Mylková a odborná pracovnice NPI ČR Zonna Bařinková diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na druhém stupni. Tématem webináře je představení zásad 04, 07 a 08 z Desatera zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které slouží jako inspirace pro učitele.

Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na různé tempo žáků a obtížnost výuky

V úvodu webináře představuje Zonna Bařinková strukturu a cíle webináře, který je zaměřený na diferenciaci výuky a využívání gradovaných úloh. Webinář je rozdělen na tematické okruhy, ve kterých se střídají ukázky dobré praxe z výuky ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí, a následné diskuze nad tématy. Celý webinář slouží jako inspirace pro výuku žáků v heterogenním kolektivu.

Video zároveň reflektuje zásady vztahující se k možnostem žáků, aby mohli zažít úspěch v hodinách (zásada 04 – Promýšlí zadání obsahově gradovaných úloh), zásady reflektující časové možnosti a pracovní tempo žáků (zásada 07 – Umožní žákům pracovat svým tempem, což přispívá jednak k dokončení práce, jednak k zažití úspěchu při výuce) a zásady na podporu žáků s nadáním (zásada 08 – Používá kotvící aktivitu pro žáky s rychlejším pracovním tempem).

Struktura videa:

00:00:05Odborná pracovnice NPI ČR Zonna Bařinková představuje ředitele ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí Karla Handlíře a paní učitelku matematiky na 2. stupni Markétu Mylkovou. Dále zmiňuje strukturu webináře.

00:03:14Ukázka trojúrovňového online vzdělávání NPI ČR pro práci s heterogenní třídou a představení jednotlivých modulů s důrazem na modul III, kterému se webinář věnuje.

00:03:46Rekapitulace dosavadních webinářů s diskutovanou tematikou a představení osvědčených zásad pro práci s heterogenním kolektivem.

00:06:05Ukázka infografiky k Desateru práce s heterogenní třídou.

00:09:00Diskuze na téma, jak se chystají využít Desatero práce v ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí.

00:10:23Pan ředitel Karel Handlíř hovoří o bezpečném a rozvojovém klimatu školy, které se týká jak žáků, tak učitelů.

00:17:44Vymezení zásady 04 Promýšlení zadání obsahově gradovaných úloh.

00:26:34Ukázka vyučovací hodiny matematiky v 7. ročníku zaměřené na sčítání zlomků.

00:40:10Diskuze k ukázce a shrnutí přínosů gradovaných úloh pro učitele a žáky, která je doplněná o práci s check-listem k zásadě 04.

00:43:30Vymezení zásady 07 Umožnění žákům pracovat svým tempem, aby všichni mohli zažívat úspěch ve výuce.

00:52:26Ukázka vyučovací hodiny matematiky v 7. ročníku, která je zaměřená na představení gradovaných cílů.

00:58:07Diskuze nad ukázkou a záměrem využíváni gradovaných úloh a následných benefitů, které tato výuka přináší.

01:04:45Vysvětlení používání „propustek“, které slouží jako vstupenky do další vyučovací hodiny.

01:07:56Zhodnocení využití zásady 07 a ukázka check-listu k této zásadě.

01:10:11Prostor pro dotazy od sledujících diváků webináře, které přijímá odborná pracovnice NPI ČR Ivana Lichtenberková.

01:12:08Diskuze nad nastavením a rozložením gradovaných cílů při výuce v ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí.

01:17:18Ukázka přílohy z online publikace k zásadě 07.

01:18:07Vymezení zásady 08 Používání kotvících aktivit pro rychlejší žáky.

01:21:01Ukázka využití kotvících aktivit ve výuce.

01:24:05Ukázka přílohy z online publikace k zásadě 08.

01:25:34Ukázka vyučovací hodiny matematiky v 7. ročníku, která je zaměřená na používání kotvících aktivit v praxi dle zásady 08.

01:26:05Diskuze nad ukázkou a vymezení možností kotvících aktivit, které mohou žáci ze ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí využívat.

01:29:50Shrnutí přínosů kotvících aktivit a ukázka check-listu k zásadě 08.

01:32:33Osvědčené tipy z praxe, jak postupovat při zadávání gradovaných úloh. Zdůraznění důležitosti zapojení žáků, kteří mohou posoudit obtížnost jednotlivých úloh.

01:34:35Diskuze o důležitosti vzájemné tolerance mezi žáky v rámci výuky a navození pocitu bezpečí a respektu. Cílem je naučit žáky neodsuzovat ostatní za jejich tempo učení a umožnit jim dělat chyby bez použití negativní zpětné vazby.

01:38:14Diskuze o důležitosti vzájemné tolerance mezi učiteli v rámci pedagogického sboru při využívání tandemové výuky. K dosažení vytvoření bezpečného prostředí mezi pedagogy je spolupráce, sdílení a předávání osvědčených tipů k výuce.

01:40:56Představení zdrojů k zásadám 04, 07, 08.

01:42:00Zhodnocení a zakončení webináře.

Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 04 - Promýšlí zadání obsahově gradovaných úloh, dále zásadu 07 - Umožní žákům pracovat svým tempem, což přispívá jednak k dokončení práce, jednak k zažití úspěchu při výuce a zásadu 08 Používá kotvící aktivitu pro rychlejší žáky.

Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Projít si může také tzv. check-list, který lze s úspěchem využít při práci s heterogenním kolektivem:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články