PODCAST 40: Proměna vzdělávání: Role a využití umělé inteligence ve školách

15.07.2023
Učitel/učitelka

Chatbot je softwarový program, který využívá umělou inteligenci k interakci s lidmi pomocí přirozeného jazyka. Mezi aktuálně známé a diskutované chatboty patří například ChatGPT a Bing Chat. V novém podcastu se Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů společnosti Microsoft Corporation, zabývá možnostmi využití umělé inteligence ve školách. Jaké přínosy a dopady může umělá inteligence mít na vzdělávání žáků a práci učitelů, pokud se naučí s ní pracovat jako s podpůrným prostředkem?Umělá inteligence ve školách: Jak se díky ní proměňuje vzdělávání?

Podle Karla Klatovského, manažera vzdělávacích programů v Microsoft Corporation, by se mohlo zdát, že umělá inteligence vstoupila do škol teprve nedávno s příchodem chatbotů, jako je ChatGPT a Bing Chat. Avšak umělá inteligence není omezena pouze na chatboty. V mnoha školách se již delší dobu využívají různé nástroje s prvky umělé inteligence. Jako typický příklad můžeme uvést fotografování pomocí mobilních telefonů. Současné mobilní telefony upravují vzhled fotografií pomocí různých funkcí, které v sobě integrují umělou inteligenci. Ve školním prostředí jsme také během minulého školního roku běžně viděli využití překladačů založených na umělé inteligenci, a to zejména s příchodem ukrajinských žáků.


Příklad z praxe

Nástroje využívající umělou inteligenci během adaptace a výuky nově příchozích ukrajinských žáků

Tyto nástroje přinesly pozitivní efekt a uplatnění při překonávání jazykových bariér mezi učiteli a žáky s odlišným mateřským jazykem zejména v následujících oblastech:

  1. Školy využívaly textové procesory, jako je například MS Word, pro překlad školních pravidel, pracovních listů a dalších materiálů do ukrajinštiny.

  2. Další užitečnou funkcí bylo překládání internetových stránek. Uživatelé mohli jednoduše přeložit text na webových stránkách pomocí pravého tlačítka myši, například z ukrajinštiny do češtiny.

  3. Nástroje s využitím umělé inteligence dokázaly nahradit simultánní tlumočení. Například učitel mluvil v češtině a žák viděl překlad do ukrajinštiny na notebooku v reálném čase. Dokonce i žáci, kteří ještě neuměli číst v češtině, mohli slyšet paralelní překlad mluveného slova učitele ve zvukové podobě. Jako příklad takových nástrojů lze uvést aplikaci Překladač Google, která je dostupná zdarma na Google Play pro Android a na App Store pro iOS. Aplikace funguje na většině mobilních zařízení.

Další možností pro simultánní překlad je například nástroj Timekettle WT2 Plus, což je sluchátkový překladač. Timekettle WT2 Plus podporuje 36 jazyků a 84 dialektů, včetně češtiny a ukrajinštiny. Sluchátkový překladač spolupracuje s mobilní aplikací, kterou je možné stáhnout z Google Play nebo App Store. Uživatelé mohou v aplikaci nastavit jazyky, režimy překladu a zobrazit textový přepis konverzace. Pro používání Timekettle WT2 Plus je zapotřebí mobilní telefon, sluchátka a nabíjecí pouzdro. Sluchátka také vyžadují připojení k internetu pro správnou funkci překladu.Infobox 

Umělá inteligence 

Umělá inteligence (z anglického Artificial Intelligence, zkráceně AI) je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti [1], jako je schopnost učit se a uvažovat, generalizovat a vyvozovat význam. [2]

V nejjednodušší formě je umělá inteligence obor, který kombinuje informatiku a robustní datové sady, aby umožnil řešení problémů. Zahrnuje také podobory strojového učení a hlubokého učení, které se často uvádějí ve spojení s umělou inteligencí. [3]

ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer, v českém překladu: Generativní a předtrénovaný transformer) je chatbot vyvinutý neziskovou společností OpenAI, která byla založena v roce 2015 a která se zabývá výzkumem a rozvojem umělé inteligence. Chatbot (nebo také chatovací robot) je počítačový program, který je vytvořený za účelem automatizované komunikace. Jeho účelem je poskytovat odpovědi na různé otázky a komunikovat s uživateli v přirozeném jazyce.

Pokud jde o využití dat z webu, ChatGPT je postaven na velkém jazykovém modelu GPT-3 od OpenAI, který byl spuštěn v roce 2020 a byl považován za jeden z nejsofistikovanějších jazykových modelů, který kdy byl vyroben. Jazykové modely jsou trénovány na velkých datech z webu a jsou schopny generovat texty na základě toho, co se naučily. Odpovědi jsou tedy založeny na statistikách a pravděpodobnostech z trénovacích dat.

ChatGPT byl oficiálně spuštěn jako prototyp 30. listopadu 2022. [4] ChatGPT zaznamenal rekordní růst uživatelů, když v lednu dosáhl 100 milionů aktivních uživatelů pouhé dva měsíce po spuštění. [5] Aktuálně má ChatGPT odhadem 100 milionů aktivních uživatelů. [6]

Znalost dat je u ChatGPT omezena na data z roku 2021. To znamená, že ChatGPT může odpovídat na otázky a generovat texty pouze na základě informací, které byly k dispozici do konce roku 2021. [7] Agentura AFP uvedla, že ChatGPT zvládl složit zkoušky na americké právnické fakultě. [8]


Bing Chat 

Bing Chat je chatovací mód (služba) vyhledávače Microsoft Bing, který byl spuštěn v květnu 2023. [9] Kombinuje výkonné velké jazykové modely, jako je OpenAI GPT-4, s obrovským vyhledávacím indexem pro výsledky, které jsou aktuální a citované. [9] Bing Chat je schopen odpovídat na dotazy, vyhledávat a poskytovat informace a pomáhat uživatelům s různými úkoly.

Aktuálně může kdokoli používat Bing Chat bez nutnosti přihlášení pomocí účtu Microsoft. [10] Microsoft pokračuje v rozšiřování Bing Chat na mobilní zařízení, Skype a hlasový přístup. [11]


Hlasový asistent

Jedná se o chatboty, se kterými je možné komunikovat prostřednictvím hlasu. Poskytují odpovědi na otázky a pomáhají s různými úkoly pomocí hlasových pokynů. Jako příklad hlasových asistentů uveďme například Siri od společnosti Apple. Ten podporuje více než 20 jazyků a mnoho různých dialektů. Dalším příkladem je Alexa, hlasový asistent vyvinutý společností Amazon. Alexa podporuje 8 jazyků. Ani Alexa od společnosti Amazon, ani Siri od společnosti Apple v současné době nepodporují češtinu. 

Hlasový asistent od společnosti Google (Google Assistant) pak například umožňuje používat hlasové příkazy k vykonávání úkolů nebo zodpovídání otázek. V závislosti na zařízení má různé schopnosti. Uživatel může např. otevírat aplikace v telefonu, nastavovat budíky, posílat textové zprávy kontaktům, kontrolovat počasí, odpovídat na dotazy, ovládat světla a termostaty a kontrolovat stav baterie sluchátek. [12] Chatboti ve školách: Jak se jim školy přizpůsobují a jak je učitelé mohou efektivně využívat?

Podle Karla Klatovského existují mezi učiteli obavy, že umělá inteligence by je mohla zcela nahradit. Ve skutečnosti je však pravděpodobnější, že chatboty nahradí pouze určité specifické části učitelské práce. Umělá inteligence tak spíše otevírá prostor pro změnu role učitele a nové typy výukových aktivit, které může učitel svým žákům přidělit.

V budoucnosti už nebude nejspíš smysluplné, aby učitel žákům zadával například úkol ve stylu napiš esej". To však neznamená, že takový typ úkolů zcela zmizí. Spíše dojde ke změně ve způsobu zadání a pochopení úkolu. Jako například: Vypracujte svou vlastní esej za použití zdrojů a nechte umělou inteligenci vypracovat esej na stejné téma." Oba výtvory se poté porovnají na základě předem stanovených kritérií.

Těchto pět oblastí představuje některé z dalších možností, jak umělá inteligence může podpořit učitele v jejich práci:

  1. Vyhledávání informací na internetu

Stejně jako žáci využívají chatbot pro přípravu nebo nástin eseje, učitel ho může využít k získání informací, například do vyučovacích hodin, které by jinak složitě či dlouho vyhledával na internetu. Chatbot (např. Bing Chat) může vyhledat potřebné webové stránky a poskytnout souhrnnou odpověď v češtině na danou otázku, a to s uvedením všech použitých (i zahraničních) zdrojů. Bing Chat, pokud vyhledává informace na webu, se vždy snaží vyhledat nejnovější a nejrelevantnější informace. Vyhledávací algoritmy, které používá, jsou navrženy tak, aby zobrazovaly nejnovější a nejrelevantnější výsledky na vrcholu seznamu výsledků.

Tento chatbot také dovede přečíst a shrnout jakýkoliv text, takže učitel může např. zadat pokyn: „Můžeš mi udělat shrnutí, o čem je tento text?“ Uživatel ale nikdy neudělá chybu, pokud si výstupy chatbotu vždy ověří. Dle Karla Klatovského je rizikem číslo jedna poskytnutí nesprávné informace chatbotem. Je tedy vždy informace potřeba posoudit, než s nimi učitel začne dál pracovat a používat je.

  1. Tvorba struktury vyučovací hodiny

Chatbot může učiteli pomoci třeba také při zpracování struktury vyučovací hodiny. Učitel tedy může například chatbotovi zadat pokyn: „Připrav mi strukturu vyučování v šesté třídě na téma Druhá světová válka na deset vyučovacích hodin.“ 

Učitel může také rozvíjet dialog s chatbotem, tzn. může chtít ještě zpřesnit zadání struktury vyučovací hodiny pomocí konkrétního pokynu, například: „Přepracuj vyučovací hodinu zeměpisu tak, aby obsahovala více informací o Španělsku.“ 

  1. Tipy na aktivity do hodiny 

Když má učitel pocit, že je připravená vyučovací hodina méně záživná a spíše frontální, může požádat o návrh aktivit, které budou například rozvíjet komunikaci ve třídě, spolupráci ve skupinách, ve dvojici, argumentační dovednosti apod.

  1. Ověřování znalostí

Chatbot může učiteli pomoci také při tvorbě testů. Učitel může například požádat o vypracování následujícího zadání: „Vymysli deset testových otázek do zeměpisu pro šestou třídu na téma geografie Afriky.“

Chatbot dokáže pomoci i s tvorbou testových otázek s možnostmi. Učitel může například požádat o vypracování následujícího zadání: „Jsi učitel češtiny pro 9. třídu na základní škole. Vytvoř test s možnostmi a,b,c,d na téma ….. . Vždy bude jen jedna odpověď správně. Vytvoř pět otázek.“

  1. Tvorba individualizovaných úloh

Tvorba gradovaných úloh a úloh zadáním nasedající na veškerá specifika žáků, které má učitel ve třídě, je velká výzva. I s takovými úlohami umí chatbot pomoci a lze ho využívat pro diferenciaci ve výuce při tvorbě zadání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příklad: Učitel zadá žákům přečíst nahlas text. Chatbot následně předá učiteli zprávu, jak dítě četlo. Je schopný například detektovat, zda žák přečetl určité konkrétní slovo se špatnou výslovností. Následně dokáže chatbot každému žákovi vytvořit personalizované zadání na procvičení těch slov, se kterými měl žák při hlasitém čtení obtíže.


Důležitá poznámka: Pokud by učitel měl zájem, aby žáci samostatně pracovali s chatbotem přímo ve výuce, musí nejprve zjistit, zda je pro používání daného chatbota vyžadována registrace e-mailovým účtem a telefonem. U žáků do 15 let je zodpovědný za registraci jejich rodič. Pokud tedy učitel plánuje využívat tuto službu s povinnou registrací na základní škole, musí mít souhlas rodičů.Tipy pro učitele: Efektivní zadávání pokynů chatbotům pro optimální výstupy ve výuce

Pomocí chatbotu může učitel zjednodušit a zefektivnit pravidelnou přípravu na vyučovací hodiny. Lze ho využít pro podporu výuky, rozvoj jazykových dovedností žáků nebo jako zdroj informací pro vlastní vzdělávání.

Pro začátek využívání chatbotu mohou být užitečné tipy na tvorbu základních dotazů pro přípravu vyučovacích hodin. Je potřeba mít vždy na mysli, že kvalita odpovědí chatbotu vždy závisí na kvalitě otázek, které uživatel chatbotu předloží.

Pokud uživatel není s odpovědí chatbota spokojen, může zkusit stejnou otázku položit různými způsoby. Otázky např. pro ChatGPT je možné klást v češtině. Ideálním jazykem pro komunikaci ale zatím zůstává angličtina, v češtině má ChatGPT omezenější slovní zásobu. Více informací lze vyčíst v Průvodci ChatGPT od autora Andrew Herfta. Do češtiny byl tento manuál přeložen Michaelou Petrovou z komunity Česko.Digital. [13]

Pro zadávání požadavků či dotazů ChatuGPT se používá termín „promptovat“. Prompty, česky příkazy, jsou v komunikaci s ChatGPT textová zadání, kterými vyjadřujeme to, co chceme po daném nástroji zpracovat. Pokud člověk neumí „promptovat”, velmi často získá od ChatGPT obecné anebo nesrozumitelné odpovědi. Naopak dobře definované prompty zajistí, že konverzace se bude se týkat témat, která uživatele zajímají, resp. která chce po ChatGPT konkrétním způsobem zpracovat. [14]

Naučit se správně komunikovat s chatbotem a zadávat mu požadavky, „prompty", o délce 48 řádků, není podle Karla Klatovského tak jednoduché. Klatovský uvádí příklad, kdy samotné zadání vygeneruj písemku na zeměpis" nestačí pro to, aby chatbot mohl vytvořit kvalitní výstup. Je potřeba poskytnout další údaje, jako je typ školy, téma, ročník, typ aktivit, cíle výuky a další.


Dodržováním těchto tří zásad pro efektivnější zadávání promptů lze výše popsaným potížím předejít:

  1. Popište identitu plynoucí z Vašeho požadavku.

Pro kvalitní odpovědi většinou nestačí zadat chatbotu instrukce typu:

Napiš mi článek o Harry Potterovi pro žáky.“ 

Vymysli 5 nápadů, jak studenty naučit počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině.“


ChatGPT bude poskytovat funkční výstupy teprve tehdy, pokud získá od uživatele informace o konkrétní identitě plynoucí z požadavku:

Jsi učitel 5. třídy na základní škole.“ 

Představ si, že jsi učitel angličtiny na české střední škole v šesté třídě.“


  1. Buďte v zadávání požadavku co nejvíce specifičtí.

Aby chatbot instrukcím co nejlépe porozuměl, osvědčuje se co nejkonkrétněji specifikovat zadání spolu s popisem relevantního kontextu.

Důležité je také napsat žádoucí formát odpovědi.

Příklad nepřesného zadání:

„Vytvoř slovníček pojmů k tématu: Práce, výkon, energie ve fyzice.“


Příklad srozumitelného zadání:

Jsi učitel fyziky v 8. třídě. Vytvoř slovníček pojmů k tématu: Práce, výkon, energie ve fyzice. 

Slovníček pojmů je určen: žáci 8. třídy. Formát výstupu: Tabulka. V prvním sloupci bude pojem, ve druhém sloupci jednoduchá definice. Tabulka bude obsahovat maximálně 12 hlavních pojmů.“

3. Iterujte, reagujte a rozvíjejte rozhovor dál.

První odpověď chatbota nemusí být přesně podle Vašich představ. Je vhodné dát chatbotovi zpětnou vazbu:

Tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, přepracuj to. Napiš to kratší, delší, jednodušší, formálnější, zapoj humor, udělej z toho tabulku, bodový seznam apod.“


U některých chatbotů (např. Bing Chat) se může stát, že chatbot konverzaci ukončí s vysvětlením, že zadání přesahuje jeho kompetence nebo pravidla. Chat lze vždy bez problémů restartovat a zeptat se na téma znovu, jiným způsobem.

Pokud chatbot i přes dodržování všech těchto zásad zadání nechápe, uživatel se může zeptat: „Jaké máš předpoklady pro svou odpověď?“ 

Tento dotaz často dovolí prompt uživatele upřesnit a konečně získat dostatečnou odpověď. [15]Kromě chatbotů: Ostatní užitečné nástroje pro využití ve školách

Ačkoli došlo k výraznému nárůstu popularity ChatuGPT, je důležité si uvědomit, že umělá inteligence není pouze chatbot a chatbot není jen umělá inteligence. Existuje mnoho nástrojů, které integrují prvky umělé inteligence do běžně používaných aplikací.

Například textový procesor Microsoft Word umožňuje přepsání zvukové nahrávky včetně časových značek a označení jednotlivých mluvčích, nebo například psaní textu na základě dikce. Také provádí překlady a kontrolu textů, například porovnávání odevzdaných referátů s texty na internetu, jako je třeba Wikipedie.

PowerPoint zase dokáže vyhledávat obrázky na základě zadaných slov. Učitel například do prezentace napíše slovo „Londýn" a umělá inteligence nabídne fotografie Londýna.

Nástroj nazvaný Clipchamp od společnosti Microsoft usnadňuje práci se tvorbou a střihem videí, například z projektových dnů. Tento nástroj dokáže automaticky generovat titulky, čímž se uživatelům ušetří manuální přepisování.

V oblasti generování obrázků dochází k velkému rozvoji nástrojů, jako jsou Deeply, DALL-E2 nebo Artbreeder. Tyto nástroje na základě zadaného promptu generují požadované obrázky. Některé z nich dokážou splnit i složitější zadání, například „Vygeneruj mi obrázek staré dřevěné chaty na břehu jezera při západu slunce, s pozadím zasněžených hor a slonem před chatou." Tyto generované obrázky mohou být velmi užitečné například pro výuku cizích jazyků.

Nicméně uživatelé budou častěji konfrontováni s potřebou ověřovat, zda fotografie, které se jim dostanou, jsou skutečné nebo ne. V současnosti se setkáváme s případy, kdy uživatelé důvěřují fotografiím, které nemají reálný základ, což bude vyžadovat větší opatrnost při jejich používání.Umělá inteligence na scéně: Příklady využití ve školách před nástupem chatbotů

Karel Klatovský uvádí příklady využití umělé inteligence ve školách ještě před nedávným rozmachem chatbotů:

• Před pěti lety žáci na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech využívali umělou inteligenci ke zpracování emocí prezidentských kandidátů na základě jejich videí.

• V roce 2018/2019 studentka gymnázia v Havlíčkově Brodě naprogramovala vlastního chatbota, kterého spolupracující lékařka používala ve své lékařské praxi. Chatbot byl propojen s messengerem, takže lékařka nemusela odpovídat na obecné dotazy typu „kolik stojí očkování", protože chatbot odpovídal za ni.

• Přibližně před pěti lety studenti Gymnázia v Českých Budějovicích vytrénovali aplikaci, která dokázala rozpoznávat houby pomocí obrazových modelů. Nafotili sto fotografií hřibů a dalších hub a aplikace s 95% pravděpodobností rozpoznávala tyto houby.Učitelé a umělá inteligence ve školách: Budoucnost jejich vzájemné role

Umělá inteligence je pro školy a učitele stále novým tématem. Karel Klatovský na ně apeluje, aby se nezalekli a nešli cestou některých zahraničních vzdělávacích institucí, které zakazovaly používání chatbotů a vracely se ke tradičním metodám s tužkou a papírem. Klatovský považuje tuto cestu s ohledem na vývoj v oblasti umělé inteligence za nevhodnou. S potěšením konstatuje, že většina vzdělávacích institucí v České republice, zejména univerzity, vysoké školy a střední školy, vydává pro práci s umělou inteligencí vlastní doporučení. Existuje všeobecná shoda v tom, že je nutné využívat chatboty a zapojovat je do výuky. Univerzity nemají problém s tím, že část závěrečných studentských prací je zpracována pomocí umělé inteligence, ale je důležité tuto skutečnost uznat a správně citovat.

Podrobnosti o tom, jak přesně se umělá inteligence využívá ve školách a jak na to reagují učitelé, se dozvíme na začátku školního roku 2023/2024, kdy budou zveřejněny výsledky unikátního průzkumu provedeného Univerzitou Palackého ve spolupráci s Microsoft Corporation. Průzkum probíhal až do konce června 2023.

Závěrečné doporučení Karla Klatovského učitelům zní: „Nebojte se, že vás umělá inteligence nahradí, spíš změní vaši roli a změní styl vaší práce, ale myšleno v dobrém – ušetří spoustu času, pomůže s personalizovanou výukou. Zkoušejte to, zkoušejte to pravidelně, protože pokrok je velký a za měsíc třeba bude vše jinak a bude to vyvinutější. Děti se s tím naučily samy a je potřeba, abychom i my jako učitelé s umělou inteligencí uměli pracovat.“Slovo má ChatGPT

Prompt: Jsi autor článku do časopisu o vzdělávání. Vysvětli v jednom odstavci, v čem lze ChatGPT použít při výuce a v čem spočívá jeho přínos ve vzdělávání.


ChatGPT odpovídá: ChatGPT je nástroj založený na umělé inteligenci, který může být využit při výuce v mnoha různých oblastech. Jeho přínosy spočívají v tom, že umožňuje studentům a učitelům komunikovat s ním jako s chatbotem a získat tak okamžitou odpověď na své otázky. ChatGPT může být využit například k vytváření interaktivních lekcí, kde studenti mohou zadávat otázky a ChatGPT jim poskytne odpovědi. Dále může být využit k vytváření testů, kde studenti mohou odpovídat na otázky a ChatGPT jim poskytne zpětnou vazbu. ChatGPT také může být využit k vytváření personalizovaných vzdělávacích plánů pro studenty, kde na základě jejich odpovědí na otázky ChatGPT navrhne další kroky v jejich vzdělávání.

Celkově lze tedy říci, že ChatGPT může být velmi užitečným nástrojem pro vzdělávání, který umožňuje studentům a učitelům získat okamžitou a personalizovanou zpětnou vazbu.
Karel Klatovský

Foto final

Karel Klatovský v nahrávacím studiu Panda v Praze společně s redaktorkou Adélou Pospíchalovou | Foto: PROP, NPI ČR

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Studoval také na London Business School. Nyní pracuje pro společnost Microsoft Corporation jako manažer vzdělávacích programů Microsoft. Předtím několik let působil jako vyučující na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a také jako učitel na střední škole v Litoměřicích.

Karel Klatovský se v současnosti zabývá problematikou sharentingu, kyberbezpečnosti, umělé inteligence a vzdělávání v oblasti IT. Aktivně poukazuje na narůstající příležitosti a rizika, které digitalizace přináší. Řídí se heslem „Znalosti nejsou nic, když je nesdílíme,” proto pravidelně komentuje aktuální trendy na poli informačních technologií.

Je autorem řady praktických knih pro nejrůznější uživatele počítačů a nástrojů systému Windows, mobilů i internetu a již přes 10 let píše svůj blog.Použité zdroje

[1] (2023). Artificial intelligence. [online]. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence [dat. cit. 12. 7. 2023].

[2] (nedatováno). Artificial intelligence (AI). [online]. Encyclopædia Britannica. Dostupné z: https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence [dat. cit. 12. 7. 2023].

[3] (nedatováno). What is Artificial Intelligence (AI)? [online]. IBM. Dostupné z: https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence [dat. cit. 12. 7. 2023].

[4] Thormundsson, B. (2023). ChatGPT - statistics & facts. [online]. Statista. Dostupné z: https://www.statista.com/topics/10446/chatgpt/ [dat. cit. 12. 7. 2023].

[5] Curry, D. (2023). ChatGPT Revenue and Usage Statistics (2023). [online]. Business of Apps. Dostupné z: https://www.businessofapps.com/data/chatgpt-statistics/ [dat. cit. 12. 7. 2023].

[6] Tooltester. (nedatováno). ChatGPT Statistics and User Numbers 2023 - OpenAI Chatbot. [online]. Dostupné z: https://www.tooltester.com/en/blog/chatgpt-statistics/ [dat. cit. 12. 7. 2023].

[7] Southern, M. G. (2023). OpenAI’s ChatGPT Update Brings Improved Accuracy. [online]. Search Engine Journal. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/openai-chatgpt-update/476116/ [dat. cit. 12. 7. 2023].

[8] Murphy Kelly, S. (2023). ChatGPT passes exams from law and business schools. [online]. CNN Sans ™ & © 2016 Cable News Network. Dostupné z: ChatGPT passes exams from law and business schools | CNN Business [dat. cit. 12. 7. 2023].

[9] (2023). Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge. [online]. The Official Microsoft Blog. Dostupné z: https://blogs.microsoft.com/blog/2023/05/04/announcing-the-next-wave-of-ai-innovation-with-microsoft-bing-and-edge/ [dat. cit. 12. 7. 2023].

[10] (2023). Now you can access Bing Chat without a Microsoft account. [online]. ZDNet. Dostupné z: https://www.zdnet.com/article/now-you-can-access-bing-chat-without-a-microsoft-account/ [dat. cit. 12. 7. 2023].

[11] (2023). Microsoft continues Bing blow-out with mobile, Skype, and voice access. [online]. The Verge. Dostupné z: https://www.theverge.com/2023/2/22/23610048/microsoft-bing-ai-chatbot-availability-ios-android-edge-skype-apps [dat. cit. 12. 7. 2023].

[12] (2023). What is Google Assistant and what can it do? [online]. Pocket-lint. Dostupné z: https://www.pocket-lint.com/what-is-google-assistant/ [dat. cit. 12. 7. 2023].

[13] (2023). Užitečné dotazy pro ChatGPT. [online]. SCIO. Dostupné z https://www.testovani.cz/Clanek/168/uzitecne-dotazy-pro-chatgpt [dat. cit. 12. 7. 2023].

[14] (2013). Jak na prompty v chatGPT? [online]. Dostupné z https://fapi.cz/blog/jak-na-prompty-v-chatgpt/ [dat. cit. 12. 7. 2023].

[15] Kohout, J. (2023). ChatGPT pro učitele – jak AI chytře využít ve svůj prospěch? [online]. Dostupné z: https://jakserychlenaucit.cz/chatgpt-pro-ucitele-jak-ai-chytre-vyuzit-ve-svuj-prospech/ [dat. cit. 12. 7. 2023].Doporučené materiály

[1] AI Umělá inteligence.cz (2022). 5 nejlepších nástrojů pro generování obrázků umělou inteligencí. [online]. Dostupné z: Obrazky.Ai generátor obrázků umělou inteligencí - Umělá inteligence (umelainteligence.cz) 

[2] Clipchamp (2023). Quick and easy video editor. [online]. Dostupné z: https://clipchamp.com/en/

[3] Pohůdka, P. (2023). Chatbot ChatGPT umí i česky: Jak funguje, kde ho vyzkoušet a k čemu se dá použít. [online]. Dostupné z: https://www.e15.cz/chatgpt-cz-co-to-je-chatbot-jak-funguje-cesky

[4] Nečasová, E. (2023). Průvodce ChatGPT pro učitele. [online]. Dostupné z: Průvodce ChatGPT pro učitele (aidetem.cz) 

[5] Shemesh, H. (2023). Tipy, jak používat chat GPT na výuku jazyků. [online]. Dostupné z The Ultimate Guide for Using ChatGPT for English Learning (hadarshemesh.com) 

[6] Shieh. J. (2023). Best practices for prompt engineering with OpenAI API[online]. Dostupné z: Best practices for prompt engineering with OpenAI API | OpenAI Help Center

[7] Stratvert, K. (2023). Best Clipchamp Video Editing Tips and Tricks. [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=mBoSJpRm7gk

[8] Ulrich, B. (2023). ChatGPT ve škole. Fungování, potenciál a limity. [online]. Dostupné z: https://aidetem.cz/chatgpt-ve-skole-fungovani-potencial-limity/


Mohlo by Vás zajímat

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou

Když učitel plánuje vzdělávání svých žáků nebo vyučuje, měl by myslet na to, že se žáci ve svých individuálních předpokladech pro učení i při samotném průběhu procesu učení liší. V novém článku nabízíme desatero zásad učitele pro práci s heterogenní třídou shrnující osvědčené postupy, které učitelé využívají při individualizaci v učitelské praxi. To se hodí jak pro třídní a předmětové učitele na 1. a 2. stupni základní školy, tak pro učitele školy střední. Své v něm najdou i asistenti pedagoga.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Jak učit nadané žáky metodou objevování

Talentované děti potřebují pro své nadání podporu. Tu jim můžete poskytnout pomocí dobře zvolených výukových metod, které budou děti motivovat. Doporučujeme vám metodu objevování, která využívá přímého pozorování na základě stávajících znalostí dětí. A máme pro vás i manuál ke stažení.

Zobrazit další články