logo
logo
Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – 2. díl

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – 2. díl

05.11.2023
Autorský tým NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Druhá část videoseriálu připravená Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s UNICEF se zaměřuje na spolupráci mezi asistentem a učitelem při podpoře žáků z Ukrajiny. Webinář je strukturován do různých částí, v nichž se střídají ukázky výuky českého jazyka a přírodovědy na prvním stupni ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, doplněné diskuzí k této problematice. Té se účastní Zdeňka Vašíčková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, a odborník z institutu Miroslav Vosmik.Tento webinář navazuje na 1. díl videoseriálu. Nenechte si ho ujít!


Struktura videa:

00:05 Odborný pracovník institutu Miroslav Vosmik představuje Zdeňku Vašíčkovou, ředitelku ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary a strukturu webináře zaměřeného na spolupráci učitelů a asistentů při vzdělávání žáků s OMJ. 

01:35 Rekapitulace dosavadních webinářů s diskutovanou tematikou a představení zásad práce s žáky s OMJ. 

05:26 Představení vyučovací hodiny českého jazyka ve čtvrtém ročníku, kde se vzdělávají žáci s OMJ. Tato ukázka prezentuje spolupráci mezi třídní učitelkou Janou Terlovou a asistentkou pedagoga Michaelou Smetanovou. Tématem výuky jsou slovní druhy, jejich vysvětlení a následná práce v různorodých skupinách žáků. 

07:35 Rozprava o videoukázce spolupráce mezi učitelkou a asistentkou během výuky českého jazyka ve čtvrtém ročníku. Důležitým prvkem této spolupráce je vzájemný respekt a empatie. 

14:52 Prezentace práce asistentky pedagoga Michaely Smetanové, která se věnuje individuální výuce homogenní skupiny žáků s OMJ. Začíná opakováním a vysvětlením již probraného učiva. Poté se střídá s učitelkou Janou Terlovou a věnuje se zbytku třídy, která pracuje na přiděleném úkolu. 

17:43 Komentář k předchozí videoukázce, která má zvláštnost v tom, že ve skupině žáků s OMJ je žákyně z USA, která přistupuje k učení českého jazyka jiným způsobem než ostatní žáci, jejichž jazyk spadá do slovanské jazykové skupiny. Využití prostoru třídy při práci s žáky.

25:29 Videoukázka, v níž je zachycena spolupráce třídní učitelky Jany Terlové s žáky s OMJ, kteří sedí v kruhu na koberci. Společně probírají slova, kterým úplně nerozumí, a hledají si jejich význam. Zároveň zbytek třídy pracuje samostatně nebo ve dvojicích na přiděleném úkolu, při kterém jim asistentka pedagoga Michaela Smetanová poskytuje pomoc. 

27:27 Rozprava o efektivitě vzájemného učení, které se v prostředí školy osvědčuje. 

30:43 Videoukázka vyučovací hodiny přírodovědy ve čtvrtém ročníku na téma třídění odpadu, vedené třídní učitelkou Petrou Axamitovou. V této třídě jsou žáci s OMJ, a proto je přítomna asistentka, která jim poskytuje pomoc při komunikaci s učitelkou a spolužáky. Záznam ukazuje aktivní diskuzi žáků nad společným úkolem. 

31:58 Rozprava o uspořádání lavic do „hnízd“, které podporují výuku přírodovědných předmětů a podporují kreativitu žáků. 

34:41 Videoukázka vyučovací hodiny přírodovědy ve čtvrtém ročníku na téma třídění odpadu, vedené třídní učitelkou Petrou Axamitovou. Žáci pracují ve skupinách a vytvářejí plakáty. Do diskuze vstupuje Kamilka, žačka ruské národnosti, která sdílí, jak v hodině pomáhá překládat slovíčka do češtiny žákům s OMJ. 

36:39 Diskuze se zaměřuje na iniciativu žáků. Je nezbytné poskytnout jim prostor, aby všichni cítili, že přispívají svými názory a prací do výuky. Klíčovou roli hraje asistentka pedagoga, která může vidět, jak se žáci zapojují. Pravidelné předávání informací mezi pedagožkou a asistentkou je nezbytné pro správné fungování vyučovací hodiny. 

51:04 Záznam výukové hodiny přírodovědy ve čtvrtém ročníku, kde se probírá třídění odpadu. Výuka je vedená třídní učitelkou Petrou Axamitovou. Žáci prezentují výsledky své skupinové práce a následně sami provedou sebehodnocení. 

53:20 Zhodnocení předchozí prezentace, kdy měli všichni žáci čtvrtého ročníku možnost předvést své práce. 

57:26 Prezentace určitých doporučení, jak může asistent pedagoga podporovat žáka s odlišným mateřským jazykem. Tato pravidla jsou zobrazena vizuálně a mohou být procházena během průběhu webináře. 

01:09:16 Představení výhod efektivní spolupráce mezi pedagogem a asistentem a představení praktických příkladů. Následuje diskuze o deseti klíčových tématech, která se soustředí na užitečné i nežádoucí prvky spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga. 

01:52:57 Ukázka Desatera pro asistenty pedagoga při podpoře žáků s OMJ, kterým se ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech řídí.

01:54:12 Prostor pro dotazy účastníků webináře. Poděkování a zakončení.


Tip:

Tento webinář vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásady:

04Promýšlí zadání obsahově gradovaných úloh

05Vytváří pestré společné učební situace s případným zapojením asistenta pedagoga

07Umožní žákům pracovat svým tempem, což přispívá jednak k dokončení práce, jednak k zažití úspěchu při výuce

08  Používá kotvící aktivitu pro rychlejší žáky


Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete také na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz) 

Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Čtenářský kroužek podle třífázového modelu učení a metody pětilístek

Věděli jste, že literární skupina efektivně podporuje rozvoj čtenářských dovedností u žáků s jazykovou bariérou? Naše metodika ukazuje asistentům pedagoga i učitelům, jak zavést třífázový model učení a metodu pětilístek do řízené výuky žáků na druhém stupni.

Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Zobrazit další články