logo
logo
PODCAST 47: Žáci s odlišným mateřským jazykem: Jak zvládnout přijímací a maturitní zkoušku na SŠ?

PODCAST 47: Žáci s odlišným mateřským jazykem: Jak zvládnout přijímací a maturitní zkoušku na SŠ?

01.10.2023
Autorský tým PROP, NPI ČR
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Druhý díl podcastu o integraci a výuce žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole má opět jako hosta Michaelu Jiroutovou, která má bohaté zkušenosti z dlouholeté práce v neziskové organizaci META. Jak by mohl žák s odlišným mateřským jazykem úspěšně absolvovat přijímací zkoušku na střední školu a zkoušku maturitní? Kde může hledat pomoc a podporu? Jaké jsou klíčové prvky pro úspěšné zvládnutí studia na střední škole? Více se dozvíte v tomto podcastu.Výzva českého vzdělávacího systému: Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem při přechodu na střední školu

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s odlišným mateřským jazykem, kdy aktuální události tento trend ještě zesílily, roste i tlak na systémové změny a větší podporu pro tyto žáky, kteří bohužel velice často končí svou cestu českým vzdělávacím systémem po absolvování základní školy.

Bohužel se totiž často stane, že žák s odlišným mateřským jazykem kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka přijímací zkoušku na střední školu nezvládne. Na nejrůznější dotčené instituce, v případě hosta podcastu, Michaely Jiroutové na META, o.p.s., se nejčastěji obracejí pedagogové ze základních škol, kteří mají žáka s OMJ, jemuž se sice dostává dostatečné podpory, který dělá pokroky, ale u kterého je zjevné, že se nedokáže dostat na úroveň nezbytnou pro úspěšné složení náročné jednotné přijímací zkoušky na střední školu. Samozřejmě je rozdíl, zda se žák do výuky na české škole zapojil na začátku školní docházky, v průběhu nebo až v 9. třídě. Každý případ je třeba řešit individuálně.

Podobně jako čeští žáci, i ti, kteří mají odlišný mateřský jazyk, potřebují specifickou přípravu na jednotnou přijímací zkoušku. Je důležité, aby měli představu o tom, co je čeká, jak vypadá test a co se od nich očekává. Problémem mohou být náročné úlohy, nejen v českém jazyce, ale i v matematice. Ty vyžadují vysoké čtenářské schopnosti a předem naučenou strategii, jak pracovat s testem v daném časovém rámci. Navíc jsou zadání pro žáky s odlišným mateřským jazykem často dlouhá a obsahují rozsáhlý textový materiál. Přijímací zkoušky z matematiky mohou být náročné i pro nadané žáky, protože se jedná o slovní matematické úlohy, ve kterých se využívá podmiňovací způsob.

Někdy se stane, že jsou žáci s odlišným mateřským jazykem přijati na střední školu až ve druhém nebo pozdějším kole přijímacího řízení, často na školu, která nebyla jejich první volbou. To může být také jeden z důvodů, proč předčasně ukončují svá studia, dodává Michaela Jiroutová.

Michaela Jiroutová se ve své praxi často setkala i s žáky, kteří sice složili jednotnou přijímací zkoušku na tu střední školu, kam plánovali jít, ale již v 1. pololetí 1. ročníku začali selhávat v některých předmětech – nejčastěji šlo o obtíže s odborným jazykem v češtině během výuky některých nebo i většiny předmětů. Tito žáci buď studium opouštějí, případně přecházejí na některý méně náročný učební obor. Může se dokonce stát, že žák s odlišným mateřským jazykem selhává ve studiu učebního oboru a nakonec opouští studium předčasně – odchází na úřad práce anebo do zaměstnání. Určité procento žáků se také vrací zpět do země původu.

Intenzivní roční kurz pro žáky s OMJ, kteří se chtějí hlásit na střední školu

Je nezbytné poskytnout žákovi s odlišným mateřským jazykem intenzivní podporu před přijímací zkouškou na střední školu. Jak zdůrazňuje Michaela Jiroutová, běžnou praxí je, že angažovaný učitel češtiny ze školy, kterou žák s odlišným mateřským jazykem navštěvuje, ale i pracovník z neziskové organizace nebo případně i placený soukromý lektor mu poskytne přípravu na jednotnou přijímací zkoušku.

Organizace META, o.p.s. již od roku 2016 pořádá intenzivní roční přípravné kurzy pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří plánují studium na střední škole. V aktuálním školním roce 2023/2024 se kurz koná v Praze, Brně a Plzni a je součástí projektu Let´s grow (2022–2027), který je financován prostřednictvím Velux Foundations. Kurz probíhá ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Plzni a ve spolupráci s organizací JCMM v Brně. Na letošní kurz se přihlásilo celkem 120 zájemců, avšak bohužel nemohli být přijati všichni. Poptávka výrazně převyšuje aktuální počty dostupných míst v kurzu. Účastníci kurzu pocházejí z různých zemí, včetně Ukrajiny, Číny, Filipín a dalších. Například v Praze jsou aktuálně otevřeny dvě třídy, z nichž každá má více než dvacet žáků.

Inovativní kurz, který integruje výuku jazyka s učivem ze základní školy, si klade za cíl zejména usnadnit přípravu na jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka. Je strukturován do dvou částí. První část se věnuje intenzivnímu jazykovému vzdělávání češtiny jako druhého jazyka. Lektorky se zaměřují především na schopnost porozumění českému textu a na strategie práce s instrukcemi (zadáním) a samotným textem. Žáci s odlišným mateřským jazykem často inklinují k přečtení celého českého textu a jeho překladu pro lepší porozumění, a teprve poté řeší zadání. Lektorky vyučují opačný postup: nejprve se seznámit s otázkami, aby žák věděl, co v textu hledá a mohl si v průběhu čtení jasně formulovat, zda je nutné přečíst text celý či stačí část. Žáci se tedy učí efektivním strategiím pro řešení (mnohdy komplikovaných) otázek a efektivnímu časovému managementu, neboť časový limit během samotné zkoušky je pevně daný. (Pozn.: Žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří mají problémy s češtinou, mohou požádat pedagogicko-psychologickou poradnu o pomoc při přijímací zkoušce na střední školu. Tato pomoc může zahrnovat i doporučení více času u zkoušky. Podrobnější informace zájemci najdou ve druhé části textu).

Ve druhé části kurzu se žáci kromě češtiny jako druhého jazyka učí odbornou češtinu v souvislosti s konkrétními předměty, jako jsou dějepis, ekologie, matematika, fyzika atd. Cílem je získat základy v odborném jazyce, který nemusí mít pevně zakořeněný, buď proto, že českou základní školu buď nenavštěvovali vůbec, nebo jen omezeně.

Žáci během kurzu pracují s učebnicí češtiny jako druhého jazyka určenou starším žákům Levou zadní, která je aktuálně dostupná i v online formě. K učebnici je nabízena i aplikace Čestina levou zadní, která je zdarma ke stažení. K učebnici je možné zakoupit také pracovní sešit.   

Kurz je určen výhradně pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří dokončili základní vzdělánív České republice nebo v zahraničí a mají zájem studovat na české střední škole. Při přihlášení do kurzu uchazeči předkládají motivační dopis a podstupují rozřazovací test z českého jazyka. Účastní se také testových hodin českého jazyka, kde lektorky sledují mimo jiné úroveň spolupráce a zapojení. Může se totiž stát, že zájem o kurz projevují především rodiče, ale samotné dítě nemá zájem o účast.

Výuka probíhá každý pracovní den od 9:30 do 14:00 hodin. V pátek se konají třídnické hodiny, kde mají žáci možnost vyzkoušet si simulovaný pohovor při přijímacích zkouškách, seznámit se s kulturními zvyklostmi a s českým školským systémem a pravidly. Účastníci kurzu se mohou též připravovat na přijímací zkoušky z matematiky a dobrovolně si vyzkoušet modelové příklady z tohoto předmětu.

Po dokončení prvního pololetí se žáci podrobí zkouškám z českého jazyka na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce. Na konci školního roku je čekají náročnější zkoušky z češtiny na úrovni B1 nebo B2. Po úspěšném dokončení kurzu obdrží žáci osvědčení, které mohou například předložit při přijímacím pohovoru na střední školu nebo při hledání zaměstnání. Co se týče případů, kdy žáci opustí kurz předčasně, ty se vyskytují zřídka. Někdy se žáci rozhodnou dát přednost práci nebo se přestěhovat do jiné země. Po absolvování kurzu dosahují žáci stoprocentní úspěšnosti při jednotné přijímací zkoušce na střední školu, jak uvedla poradkyně v sociálních službách Adéla Kotorová z META, o.p.s.

Organizace Meta, o.p.s. zatím nemá schválení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro organizaci jednoletých jazykových kurzů. Účastníci tohoto kurzu tedy nemohou získat oficiální status studenta. V mnoha případech je tedy nutné, aby se žáci zaregistrovali na úřadu práce. Zaměstnanci organizace Meta, o.p.s. mohou pomoci s tímto procesem, včetně zajištění tlumočení. Během studia je možné pracovat, avšak výhradně ve formě brigád.

Nabídka dalších ročních přípravných kurzů pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří plánují studium na střední škole, se postupně rozšiřuje. Například Gymnázium Karla Sladkovského v Praze nabízí roční kurzy českého jazyka pro ukrajinské žáky, kteří se chtějí připravit na studium na střední škole. Dále organizace UNICEF iniciovala dotační program, jehož cílem bylo vytvořit nulté ročníky na středních školách pro ukrajinskou mládež ve věku od 15 do 19 let v Praze.

Bohužel však zatím neexistuje systémové řešení, které by bylo dostupné pro všechny žáky s odlišným mateřským jazykem v celé České republice: například možnost vstoupit do nultých přípravných ročníků, kde by byla výuka češtiny jako druhého jazyka součástí vzdělávacího procesu na středních školách.

I když žáci po dokončení tohoto ročního kurzu  na střední škole studují, stále potřebují podporu, zejména pokud jde o rozvoj odborného jazyka ve vyučovaných předmětech. Proto Meta, o.p.s. nabízí těmto studentům další kurzy, které pomáhají rozšiřovat a prohlubovat jejich jazykové dovednosti v češtině. To zahrnuje zdokonalovací prezenční kurz pro 1. a 2. ročníky středních škol a následně také předmaturitní kurz určený pro 3. a 4. ročníky střední školy. Odkazy na tyto kurzy najdou zájemci na konci textu.

Podobně Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se Státní jazykovou školou pořádá za účelem prevence školního neúspěchu a úspěšného složení maturitní zkoušky bezplatné kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem, a to od 1. do 4. ročníku, a také letní kurzy češtiny pro mládež od 15 do 19 let. (Kurz pro školní rok 2023/2024 zatím ještě nebyl vypsán, je potřeba se pro informaci obrátit na samotnou instituci.)
 

Průchod branou střední školy: Výzvy pro žáky s cizím mateřským jazykem při přijímacích zkouškách

Přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny zájemce o studium na střední škole. Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání upřesňuje zákonné výjimky během skládání přijímacích zkoušek pro některé žáky s odlišným mateřským jazykem:

„Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Toto pravidlo platí jak při konání jednotné přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy a je-li její součástí ověření znalosti českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem.“ [1]

Centrum zmiňuje i další zákonnou výjimku: „Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.“ [2] Další informace lze získat na webových stránkách organizace: Opatření obecné povahy MŠMT – přijímací řízení podle Lex Ukrajina

Další podrobnosti a grafické přehledy o případných úpravách podmínek přijímací zkoušky na střední školu pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem naleznete na následujících webových stránkách:

Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz) a Úpravy přijímacích zkoušek pro šk. rok 2023/2024 pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem (inkluzivniskola.cz).

 

Také pedagogicko-psychologická poradna může, na základě posouzení stupně znalosti českého jazyka u žáka s odlišným mateřským jazykem, doporučit například více času či užití pomůcek (slovníky apod.) u  přijímací zkoušky na střední školu. (V roce 2020 nicméně studovalo na českých středních školách jen 41 žáků, kteří měli stanovena podpůrná opatření 2. 3. stupně na výuku češtiny jako druhého jazyka).

 

Datum / Předškolní anebo školní vzdělávání

Mateřské školy

Základní školy

Střední školy

Ke 30. 9. 2017

6

187

24

Ke 30. 9. 2018

142

199

34

Ke 30. 9. 2019

188

310

38

Ke 30. 9. 2020

188

446

41

Tabulka 1. Podpůrná opatření 2. a 3. stupně na výuku ČDJ v MŠ (1 hodina výuky týdně), ZŠ a SŠ (3 hodiny výuky týdně), na které školy čerpaly finanční prostředky v letech 2017–2020. Zdroj: Sestava 1 (meta-ops.eu)

 

Pokud jde o nízký počet žáků na středních školách, kteří by mohli využívat podpůrná opatření 2. a 3. stupně, může hrát roli nedostatečná informovanost škol nebo omezené organizační kapacity, upozorňuje Michaela Jiroutová. Někdy školy volí jiné přístupy k doučování českého jazyka. Žáky s odlišným mateřským jazykem mohou podporovat pomocí opatření prvního stupně, kde se využívá pedagogická intervence k jejich doučování ve školních předmětech, ve kterých potřebují posílení.

Další možností jsou volitelné předměty: pokud má škola větší počet žáků s odlišným mateřským jazykem, může pomoci vypsání speciálních povinně volitelných předmětů, kde si žáci mohou zlepšovat své jazykové dovednosti v češtině. Alternativně může škola zorganizovat kroužek, na který přispívají rodiče finančním příspěvkem, z něhož se hradí práce pedagoga. Existují také externí možnosti: mnoho organizací poskytuje kurzy češtiny. Je možné zvážit odpolední nebo večerní doučování, ale vždy je třeba mít na paměti, že když jsou žáci celý den ve škole nebo na praktické výuce, jejich schopnost učit se může klesat.

 

Překážky a podpora: Maturitní zkouška z českého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem

Maturitní zkouška z českého jazyka představuje pro žáky s odlišným mateřským jazykem významnou překážku. Dokonce i žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří jinak bez problémů zvládají studium na české střední škole, často neuspějí. Jaké části maturitní zkoušky z češtiny tvoří? Jsou to písemná práce, didaktický test a ústní zkouška. Největším problémem bývá písemná práce, která posuzuje celkovou znalost jazyka. Při psaní práce je nezbytné využít všechny jazykové dovednosti, a zároveň umět napsat kvalitní písemnou práci vyžaduje dlouhodobou a soustavnou přípravu během celého studia na střední škole. Proto je v tomto případě důležitá intenzivní a cílená podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, ideálně již od 1. ročníku střední školy. To znamená, že učitel by měl žákům s odlišným mateřským jazykem zadávat nejen psaní maturitních témat a úvah, ale také například psaní krátkých zpráv nebo vést deník, kde si žáci mohou zaznamenávat své aktivity.

Michaela Jiroutová přináší příklad z vlastní praxe, který slouží jako varování: Žák s odlišným mateřským jazykem, jenž plynně ovládal češtinu, úspěšně zvládl maturitní zkoušku kromě písemné práce z českého jazyka, kterou nakonec neúspěšně opakoval celkem třikrát. Nakonec byl nucen zvolit možnost přestupu a opakování 4. ročníku. Teprve na čtvrtý pokus úspěšně zvládl tuto část zkoušky a nyní studuje na vysoké škole. Celkovým důsledkem však byla ztráta jednoho roku studia.

Také v případě didaktického testu se stává, že žáci s odlišným mateřským jazykem selhávají. Michaela Jiroutová zdůrazňuje, že úlohy v didaktickém testu jsou formulovány obdobným stylem jako úlohy v jednotné přijímací zkoušce na střední školu. Proto je důležité zaměřit se opět na strategii čtení jednak otázek k textům, jednak samotných textů: jak odpovídat, na co se soustředit jako první. Současně je klíčové, aby si žáci vyzkoušeli, jak zvládnou podobné úlohy v přesně stanoveném časovém limitu, tedy za stejných podmínek, které je čekají během maturitní zkoušky. Ti, kteří neměli příležitost si tuto práci předem vyzkoušet, mohou být při maturitě nepříjemně překvapeni stanoveným časovým limitem. Je vhodné vyzkoušet si i to, jak se správně zaznamenávají odpovědi do záznamového archu, protože i zde mohou žáci během maturitní zkoušky chybovat.

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je pravděpodobně nejméně náročná ústní zkouška z českého jazyka. Tito žáci potřebují zejména pomoc s tím, jak se správně vyjádřit o knihách, které přečetli, či o literárních jevech. Proto jim může učitel češtiny poskytovat vhodné „startéry“, tzn. začátky vět, které jim pomohou lépe formulovat myšlenky a podpoří je, aby lépe dokázali vyjádřit to, co chtějí říct. Je také důležité cvičit jejich přednes a projev tak, aby byly na úrovni požadované při maturitě, zdůrazňuje Michaela Jiroutová.

Doporučené webové odkazy:

Přijímací pohovor na SŠ (npi.cz)

Přijímací řízení na SŠ | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Semináře pro pedagogy | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Kurzy češtiny | META, o.p.s. (meta-ops.eu)

Celoroční i intenzivní kurzy češtiny pro budoucí středoškoláky - Centrum pro cizince JMK (cizincijmk.cz)

Roční jazykový kurz pro mladé migranty - KCVJŠ (kcvjs.cz)

Seminář: přihláška na střední školu (cicops.cz)

Maturita z ČJL | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Czech for Foreigners - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy | SJS.cz

Mgr. Michaela Jiroutová 

IMG20211210101009

Michaela Jiroutová v nahrávacím studiu Panda v Praze | Foto: NPI ČR

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. V minulosti vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. věnovala také výuce češtiny pro cizince. V neziskové organizaci META působila mezi lety 2017–2023 v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se zabývala podporou středních škol v oblasti vzdělávání žáků s OMJ (poradenství a metodická podpora pro pedagogy SŠ, tvorba a lektorování vzdělávacích seminářů, správa webového portálu www.inkluzivniskola.cz, tvorba výukových a metodických dokumentů). Působila také na pozici metodičky maturitního kurzu pro středoškoláky. Publikuje články a aktivně se účastní konferencí a dalších akcí pro odbornou veřejnost v tematice podpory žáků s OMJ na středních školách. Je spoluautorkou metodiky pro středoškolské pedagogy: Průvodce světem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ (META, 2022).

 

Seznam zdrojů:

[1] Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. (nedatováno). Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí. Prominutí zkoušky z českého jazyka. [online]. Dostupné z: Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz). [dat. cit. 28. 9. 2023].

[2] Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. (nedatováno). Jednotná přijímací zkouška 2023. [online]. Dostupné z: Jednotná přijímací zkouška 2023│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz). [dat. cit. 28. 9. 2023].

 

Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Čtenářský kroužek podle třífázového modelu učení a metody pětilístek

Věděli jste, že literární skupina efektivně podporuje rozvoj čtenářských dovedností u žáků s jazykovou bariérou? Naše metodika ukazuje asistentům pedagoga i učitelům, jak zavést třífázový model učení a metodu pětilístek do řízené výuky žáků na druhém stupni.

Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Zobrazit další články