Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v péči o žáky se SVP III.

Rozdělením kompetencí a vzájemnou podporou může asistent pedagoga s učitelem předejít nejednomu zádrhelu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přinášíme vám tipy pro vymezení kompetencí při předávání informací a při rozdělení aktivit před výukou, během a po ní, a také během oběda, přestávek a ve školní družině.

Ilustrační foto/FOTO: Pixabay

Při správně rozdělených kompetencích mezi asistentem pedagoga a učitelem je atmosféra ve školní třídě vždy příjemnější a vzniká i méně obtíží při výuce a výchově dětí a žáků. Je proto podstatné nastavit pravidla hned na začátku spolupráce.

O některých kompetencích v práci učitele a asistenta pedagoga jste se už dozvěděli v článcích Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v péči o žáky se SVP I. a II., kde jsme podrobně popsali rozdělení kompetencí mezi učitelem a asistentem pedagoga, a to v následujících oblastech: vedení administrativy, účast na poradách školy, plánování a hodnocení výchovně vzdělávací činnosti a předávání informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami.

V tomto třetím, závěrečném článku naší série se dočtete více o rozdělení kompetencí mezi učitelem a asistentem pedagoga při předávání informací a při rozdělení aktivit:

 1. v procesu výuky

 2. před a po výuce

 3. o přestávkách, ve školní družině i při docházce na oběd. 1. Předávání informací a rozdělení aktivit v procesu výuky

Rozdělení kompetencí

Učitel

 • Během výuky zadává žákům se speciálními vzdělávacími potřebami průběžně pokyny, úkoly.

 • Vysvětluje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nově probíranou látku.

 • Během výuky spolupracuje s asistentem pedagoga, reflektuje jeho postřehy.

 • Vede, koordinuje, organizuje a metodicky vede vzdělávací proces ve třídě.

 • Zadává žákům se speciálními vzdělávacími potřebami domácí úkoly.

 • Hodnotí školní práci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zapisuje známky do žákovské knížky, provádí širší slovní hodnocení výsledků i chování.

 • Vytváří plány výuky a včas s nimi seznamuje asistenta pedagoga (týdenní/ denní plány výuky anebo třídní akce).

 • Oznamuje změny v rozvrhu.

 • Informuje o situaci ve třídě (například nemocnost).

 • Komunikuje a spolupracuje s dalšími učiteli a také se členy školního poradenského pracoviště při řešení potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Řeší problémové situace ve třídě.

 • Připravuje a realizuje speciální a mimoškolní akce třídy (projektové dny).

 • Aktivně napomáhá začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu.

Asistent pedagoga

 • Je spolupracovníkem učitele, který pracuje pod jeho metodickým vedením. Řídí se jeho pokyny.

 • Aktivně se podílí na společné práci ve vyučování.

 • V předem definovaných typech úkolů pracuje se žáky plně samostatně, přičemž zapojuje vlastní iniciativu a kreativitu.

 • Podílí se na začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu.

 • Podle pokynů učitele se podílí buď na společné práci všech žáků ve třídě, anebo aktivizuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podporuje jejich pozornost při výkladu učiva a plnění úkolů, zklidňuje je.

 • Kontroluje porozumění zadání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje žákům podporu, například zadání jinak interpretuje.

 • Podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami při vypracovávání úkolů, přičemž maximálně podporuje jejich samostatnost.

 • Podporuje pracovní a studijní motivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vhodně zvolenými relaxačními přestávkami či vhodně zvolenou zpětnou vazbou.

 • Pokud komunikuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, hovoří polohlasem, aby nenarušoval výuku ve třídě.

 • Pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami s orientací, pohybem ve školních prostorách, při sebeobsluze a osobní hygieně.

 • Podle pokynů učitele operativně rozdává pomůcky.

 • Zapojuje se do řešení problémových situací ve třídě.

 • Podílí se na přípravě a realizaci speciálních a mimoškolních akcí třídy (projektové dny) spolu s učitelem.

 • Komunikuje a spolupracuje s dalšími učiteli a také se členy školního poradenského pracoviště při řešení potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v procesu výuky

Funkční rozdělení kompetencí

Třídní učitel je domluven s asistentem, že ten bude žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami novou látku v případě potřeby objasňovat vždy polohlasem nebo šeptem, tak aby nerušili zbytek třídy. Třídní učitel spolu s asistentem ostatním žákům vysvětlili, proč je nezbytná tato forma podpory, co žákovi přináší a jak se cítí, když látce nerozumí. Po pár týdnech se třída na novou situaci postupně adaptovala a přijímá ji už jako samozřejmost.

Nefunkční rozdělení kompetencí

Třídní učitel během vyučovací hodiny považuje pro sebe i pro žáky ve třídě za rušivé, když asistent pedagoga polohlasem vysvětluje látku žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhne proto asistentovi, aby se žákem odcházel na část hodiny, kdy probíhá výklad nové látky, vždy do kabinetu. To se skutečně děje, nicméně přesun asistenta a žáka celou třídu ruší také. V důsledku toho rozhodnutí navíc žák se speciálními vzdělávacími potřebami začíná být vyčleňován třídním kolektivem. 1. Předávání informací a rozdělení aktivit před a po výuce

Rozdělení kompetencí

Učitel

 • Před vyučováním stanovuje konkrétní cíle a výstupy vzdělávání. Stanovuje postup k jejich dosažení.

 • Plánuje práci asistenta pedagoga v rámci vyučovacích hodin a přestávek, popřípadě ve spolupráci s ním náplň dotváří.

 • Po vyučování spolu s asistentem hodnotí proces výuky (metody výuky, pomůcky, formy hodnocení, míru podpory, klima ve třídě) i výsledky výuky (individuální pokroky) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i u žáků v celé třídě.

Asistent pedagoga

 • Před vyučováním nabízí poznatky a zkušenosti k dosažení konkrétních cílů ve vzdělávání.

 • Připravuje potřebné pomůcky podle rozvrhu (například upravené materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

 • Průběžně eviduje a doplňuje informace v informačním formuláři pro rodiče a v zápisníku/deníku žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Přebírá aktuální informace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami od rodičů. Podstatné informace sděluje učiteli.

 • Po vyučování spolu s učitelem hodnotí proces výuky (metody výuky, pomůcky, formy hodnocení, míru podpory, klima ve třídě) i výsledky výuky (individuální pokroky) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i u žáků v celé třídě.


Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga před a po výuce

Funkční rozdělení kompetencí

Učitel si s asistentem pedagoga hned na začátku spolupráce na společné schůzce rozdělí kompetence, určí, jaké formuláře a nástroje evidence bude při jejich spolupráci nezbytně nutné používat (deník asistenta pedagoga, informační formulář pro rodiče, zápisník žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, denní stručný záznamový arch „hodnocení dne“, týdenní hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami…), určí si také pravidelné krátké schůzky před a po vyučování. Výuka ve třídě, kam dochází celkem osm žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s různým stupněm podpůrných opatření, tak probíhá bez větších obtíží. Navíc je práce s individuálními vzdělávacími plány žáků pro ně přehledná i díky tomu, že mají dostatek podkladů k vyhodnocování těchto plánů.

Nefunkční rozdělení kompetencí

Informace o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami si předává asistent pedagoga s třídním učitelem ústně, spíše sporadicky, tu a tam po vyučování. Asistent pedagoga si neosvojil práci s informačním formulářem pro rodiče, s deníkem asistenta pedagoga nebo se zápisníkem žáka. Žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán, nicméně práce s ním se jeví jako problematická, protože nikde neexistuje systematická evidence toho, jak žák prospívá a jak se zlepšuje nebo nezlepšuje. Společné schůzky s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou spíše improvizací. 1. Předávání informací a rozdělení aktivit o přestávkách, ve školní družině, při docházce na oběd

Rozdělení kompetencí

Učitel

 • O přestávkách provádí pedagogický dohled na chodbách, třídách a ve školní jídelně.

Asistent pedagoga

 • O přestávkách a v době oběda vykonává dohled nad žáky.

 • O přestávkách zajišťuje přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vyučování a připravuje si své pomůcky.

 • Kontroluje šatnu, její úklid, zamčení.

 • Kontroluje donesení domácích úkolů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Vede evidenci zapomínání pomůcek a domácích úkolů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Zajišťuje náhradní pomůcky, aby výuka probíhala plynule.

 • Pokud je třeba, pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se sebeobsluhou. V době oběda jim pak pomáhá například s mobilitou, stolováním apod.

 • Doprovází žáky do školní jídelny.Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga o přestávkách, ve školní družině, při docházce na oběd

Funkční rozdělení kompetencí

Asistentka pedagoga v základní škole: „Ve škole jsem se během vyučování věnovala žákovi s poruchami autistického spektra, doprovázela jsem ho na oběd a pak jsme přecházeli společně i do družiny. Tam jsem dohlížela při všech aktivitách na bezpečnost jeho i spolužáků, abych předcházela případným konfliktům. Pokud jsem musela odejít ze třídy, předala jsem vždy tohoto žáka do péče někoho z kolegů. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, který vyžadoval neustálý dohled, jsme si na začátku spolupráce vyjasnily s třídní učitelkou a vychovatelkou v družině, že si žáka budeme pokaždé předávat. Také jsme dohodly, že i na krátké chvíle, kdy si potřebuji např. odskočit, převezme třídní učitelka nebo vychovatelka ve školní družině dohled.“

Asistentka pedagoga v mateřské škole:

„Byly jsme domluveny s třídní učitelkou, že při obědě pomohu všem dětem a zejména dítěti z rodiny se sociálním znevýhodněním, které potřebovalo asistenci při stolování. Když jsme společně děti po obědě uložily, třídní učitelka četla pohádku a já jsem mohla odejít se naobědvat. Osvědčilo se nám, a pro děti i pro mě je přínosnější, když se jim při obědě naplno věnuji a neodbíhám od svého jídla, které si pak mohu v klidu sníst.“Nefunkční rozdělení kompetencí

Vychovatelka ve školní družině: „Když jsem pracovala ve školní družině, po dopoledním vyučování jsem si přebírala všechny žáky ve třídě, včetně žáka s Aspergerovým syndromem v kombinaci s ADHD, a šli jsme společně na oběd bez asistenta pedagoga, protože ten na oběd už nechodil – měl úvazek pouze na dopolední vyučování. Z bezpečnostních důvodů jsem měla žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v první dvojici, abych na něj viděla. Při obědě jsem si ho posadila vedle sebe a pomáhala mu, když bylo potřeba, a zároveň sledovala zbytek třídy. Náročné byly vycházky ven a pobyty na hřišti, kdy jsem byla na celou třídu sama, a pokud žák se speciálními vzdělávacími potřebami vykazoval problémové chování, bylo řešení těchto situací pro mě velice vyčerpávající a stresové. Pokud nemá žák se speciálními vzdělávacími potřebami asistenta i do odpolední družiny, bylo by vhodné předem zvážit, jestli a za jakých konkrétních podmínek ho do družiny přijmout. Nebo najít s rodiči kompromis, aby mohl trávit alespoň nějaký čas se svými vrstevníky. Cílem je, aby byl pobyt v družině mezi spolužáky prospěšný a žák nebyl z bezpečnostních důvodů omezován.“Pro úspěšnost výchovně vzdělávacího procesu je důležitá i spolupráce s rodiči. Stejně jako v případě rozdělení kompetencí mezi pedagogickými pracovníky ve škole i tady platí, že je vhodné jejich včasné nastavení. Více informací vám přinášíme v samostatném článku Rozdělení kompetencí mezi učitelem, asistentem pedagoga a rodiči v péči o žáka se SVP. Tip na závěr:

Pod textem najdete ke stažení manuál a pracovní list k aktivitě „Rozdělení kompetencí mezi pedagogem a asistentem pedagoga“. Cílem této aktivity (společného vyplnění pracovního listu dle návodu v manuálu) je vyjasnění kompetencí mezi učitelem a asistentem pedagoga. Aktivitu mohou s úspěchem využít jak začínající, tak i dlouhodobě spolupracující tandemy učitele a asistenta.Ke stažení:

Příloha 1: Rozdělení kompetencí mezi pedagogem a asistentem pedagoga –pracovní list.

Příloha 2: Rozdělení kompetencí mezi pedagogem a asistentem pedagoga – manuál.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.