logo
logo
Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou

Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou

24.01.2024
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Nechte se inspirovat deseti zásadami pro práci učitele v heterogenní třídě s řadou konkrétních tipů do výuky

Jak realizovat výuku v heterogenní třídě? 

Jako efektivní řešení této výzvy se jeví využívání takových pedagogických postupů, které napomohou ve třídě vytvořit otevřené vyučovací podmínky vyhovující ve svém dopadu většině žáků (včetně těch, jejichž speciální vzdělávací potřeby vyžadují od učitele poskytování podpůrných opatření daných doporučením školského poradenského zařízení). Učitel realizuje „flexibilní“ výuku a nabízí žákům prostor pro jejich aktivní zapojení a výběr ze vzdělávacích příležitostí odpovídajících jejich potřebám. Učitelé pro dosažení tohoto cíle mimo jiné rozšiřují vlastní osobní portfolio vzdělávacích metod; pracují s nabídkou rozmanitých stylů učení; mění rychlost výuky; podporují žáky v procesu učení; pracují na posilování motivace žáků ke školní práci; nabízejí rozdílné způsoby hodnocení žáka ze strany učitele atd.  

Je zřejmé, že příprava na takový způsob vedení hodiny je ve srovnání s klasickými postupy frontální výuky bez možnosti individualizace záležitost časově náročná. Vyžaduje nastavení organizace hodiny, pracovních podmínek žáků, pravidel a postupů: to vše se žáci musí zprvu postupně učit. Výsledkem ale může být stav, kdy aktivita žáků přeroste aktivitu učitele a dojde k velkému zefektivnění jeho práce. Nabízíme k využití desatero zásad učitele pro práci s heterogenní třídou shrnující osvědčené postupy, které učitelé často využívají při individualizaci v učitelské praxi (na již publikované články k desateru se čtenáři dostanou kliknutím na příslušný díl): 

Nabízíme k využití desatero zásad učitele pro práci s heterogenní třídou shrnující osvědčené postupy, které učitelé často využívají při individualizaci v učitelské praxi (na již publikované články k desateru se čtenáři dostanou kliknutím na příslušný díl):

desatero1 desatero2 desatero3 desatero4 desatero5 desatero6 desatero7 desatero8 desatero9 desatero10 desatero11 desatero12

Popis všech zásad desatera včetně přílohy s praktickými pomůckami je dostupný také v publikaci  Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou. 

Publikace ke stažení: 


Doporučená literatura pro zájemce k tématu heterogenní třídy 


 • BARNIER, C. (2009). The Big what Now Book of Learning Styles: A Fresh and Demystifying ApproachBingley (UK): Emerald Books. 
 • BARTOŇOVÁ, M. (2013). Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 
 • BARTOŇOVÁ, M. et al. (2013). Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 
 • BARTOŇOVÁ, M. a VÍTKOVÁ, M. (2020). Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 
 • ČAPEK, R. (2017). Líný učitel - Jak učit dobře a efektivně. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. 
 • EICHHORN, Ch. (2019). Učitel a práce se třídou. Praha: Raabe. 
 • COHEN, E. G., & LOTAN, R. A. (2014). Designing groupworkstrategies for the heterogeneous classroom third edition. New York (NY): Teachers College Press. 
 • KASÍKOVÁ, H. a VALENTA, J. (1994). Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování: (pohledy pedagogické). 1. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku. 
 • MAREŠ, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál. 
 • PRASHNIG, B. (2006). Learning styles in action. 1st pub. London: Network Continuum Education. 
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E. a MAREŠ, J. (2009). Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál. 
 • SIEGLOVÁ, D. (2019). Konec školní nudy: didaktické metody pro 21. století. První vydání. Praha: Grada. 
 • ŠMEJKALOVÁ, R., SCHMIDOVÁ, K. (2012). Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky [online]. Praha: SCIO, s.r.o. [cit. 2022-07-11]. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/749. 
 • THOROVÁ, K. (2015). Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vyd. 1. Praha: Portál. 
 • TOMLINSON, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms [online]. 2nd ed. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development. [cit. 2022-07-11]. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=3002067. 
 • VALIŠOVÁ, A. a kol. (2007). Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada. 

Mohlo by Vás zajímat

Zobrazit další články