logo
logo
Podpora dětí a žáků s OMJ

Podpora dětí a žáků s OMJ

Přemýšlíte o možnostech, jak co nejvhodněji a v co největší míře podpořit děti či žáky cizince nebo s odlišným mateřským jazykem ve Vaší škole?

Připravili jsme pro Vás přehledně soupis možností a opatření, včetně podpůrných opatření, kterými je možno podporovat děti a žáky cizince a s odlišným mateřským jazykem v jednotlivých druzích škol, mateřských, základních i středních. Aktualizovanou podobu pro vás připravujeme.

Podpora dětí v mateřských školách + soupis podpůrných opatření v souladu s § 16 školského zákona

Podpora žáků v základních školách+ soupis podpůrných opatření v souladu s § 16 školského zákona

Podpora ve středních školách+ soupis podpůrných opatření v souladu s § 16 školského zákona

DOPLNĚNÍ RVP ZV – ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK - možno zařadit do rozvrhu

Upozorňujeme na úpravu RVP ZV, která je platná od 1. 9. 2023 a která upřesňuje možnost náhrady dalšího cizího jazyka u cizinců češtinou jako druhým jazykem, a to bez vypracování IVP (není nutná návštěva poradny, protože není podpůrné opatření). Nové znění bodu z RVP zní takto:

  • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk nebo vzdělávacím obsahem Češtiny jako druhého jazyka (lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání)“. V těchto případech se nejedná o podpůrné opatření, vzdělávací obsah se nahrazuje bez vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – text zde

Zveřejněno na webu MŠMT 14.6.2023: https://www.msmt.cz/file/60262/

SYSTÉM BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ PODPORY na základě § 20 zákona č.561/2004Sb, školský zákon

Odpovědi na nejčastější dotazy MŠ, ZŠ – zde.

Mateřské školy:

Platné znění vyhlášky 14/2005, Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (MŠ)

Metodika MŠMT: Materiál platný od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024: Metodika ke vzdělávání cizinců v MŠ a ZŠ pro školní rok 2023/2024, metodika byla upravena na základě novelizace vyhlášky 48/2005 a je platná po dobu trvání úpravy vyhlášky, tj. 1 školní rok, 2023/2024. Pro MŠ se nic pro školní rok 2023/2024 nemění.

Úprava RVP PV: OPATŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE MĚNÍ RVP PV – PODPORA DĚTÍ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ ČESKÉHO JAZYKA

Dne 24. srpna 2021 nebyla účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. MSMT-44476/2020-6). Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla začleněna nová část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4). Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Účinnost této vyhlášky je od 1. září 2021. RVP PV

Základní školy:

Platné znění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů k 1.9.2023

Metodika MŠMT: Materiál platný od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024: Metodika ke vzdělávání cizinců v MŠ a ZŠ pro školní rok 2023/2024, metodika byla upravena na základě novelizace vyhlášky 48/2005 a je platná po dobu trvání úpravy vyhlášky, tj. 1 školní rok, 2022/2023.

V metodickém materiálu k poskytování bezplatné jazykové přípravy dochází novelou č. 250/2022 Sb. na časově omezenou dobu školního roku 2022/23 a 2023/24, tj. do 31. 8. 2024 k těmto změnám:

– Krajský úřad zařadí na seznam určených škol rovněž školu, která nesplňuje ostatní kritéria stanovená vyhláškou, pokud má alespoň 5 žáků s nárokem na jazykovou podporu (plní PŠD v ČR max. 12 měsíců) a požádá o určení krajský úřad. Škola musí mít pro zajištění jazykové přípravy personální a prostorové podmínky (§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).
– Pro určení školy krajským úřadem ve výjimečných případech (škola, která nesplňuje kritéria stanovená vyhláškou), zejména z důvodu naléhavé potřeby řešit jazykovou přípravu cizinců, není vyžadován souhlas ministerstva (§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).
– Zpřesnění textu v § 11b odst. 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.: Do dokumentace školy, ve které žák plní povinnou školní docházku, se zaznamenává rozsah absolvované jazykové přípravy.

Všechny změny jsou promítnuty v aktualizované metodice (označeno červeným písmem).

Úplné znění novelizovaných vyhlášek je zde: https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Možný vzor žádosti o zařazení do jazykové přípravy  a další jazykové mutace a další vzory jsou k dispozici na webu NPI ČR zde: https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/.

Seznam určených škol v jednotlivých krajích naleznete na jednotlivých stránkách krajů v interaktivní mapě krajské podpory – určenou školou může být každá škola, která má ve školním roce 2023/2024 minimálně 5 žáků cizinců s nárokem na jazykovou podporu, o určení musí požádat krajský úřad.

Střední školy 

(na aktualizaci dokumentů pro SŠ ve školním roce 2023/2024 čekáme, je v přípravě):

Platné znění vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022

Metodika MŠMT: Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy  ve středním vzdělávání šk. rok 2022/2023

 

Další podpůrné materiály a vzdělávací akce poskytování jazykové podpory na ZŠ:

  1.  Proběhl diskusní panel: „Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců.“ – info zde.
  2. Bylo zveřejněno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro PV (MŠ) a ZŠ a orientační diagnostický test – info zde.
  3. NPI ČR ve spolupráci s MŠMT připravilo informaci pro rodiče cizince v několika jazykových mutacích, které mohou školy využít při informování a nároku na jazykovou podporu nově příchozích žáků.
  4. Byl zveřejněn videomateriál (formou webináře) NPI ČR k tématu začleňování a výuky ČDJ v MŠ – Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (naleznete níže na této webové stránce).
  5. Nabídka vypsaných webinářů a seminářůzde. Nabídka pod tímto odkazem se bude stále rozšiřovat. Pokud nenaleznete to, co potřebujete, obraťte se prosím s dotazem na svého krajského koordinátora, který se Vám bude věnovat a doplní informace uvedené na webu.


Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora) – 1. část

Webinář vznikl jako metodická podpora pro pedagogy MŠ v souvislosti se novelizací vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a úpravou RVP PV (Doplněním RVP PV kapitoly 8.4: Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí češtiny (a odlišného kulturního prostředí), která zavádí systémovou podpory dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. První část webináře se zabývá obecně tématem úspěšného začleňování dětí cizinců a s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy. Ukazuje, co je pro učitele důležité vědět dříve, než dítě nastoupí do mateřské školy a na co je potřeba myslet při přípravách na příchod dítěte. Ukazuje též příklady běžných situací, které při práci s kolektivem, kde jsou též děti s OMJ vznikají.

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (jak na jazykovou podporu) – 2. část

Druhá část webináře se věnuje více do hloubky přímo jazykové podpoře v mateřské škole a češtině jako druhému jazyku.

 

Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do školního procesu

Rozhovor s Lenkou Russnákovou, asistentkou pedagoga a lektorkou češtiny jako druhého jazyka o procesu začleňování dětí s OMJ do tříd, o podpoře těchto dětí a podpoře celého třídního kolektivu.

Překonání prvotního ostychu je prvním krokem k úspěšné integraci dětí s OMJ do třídy. Existuje mnoho her, které lze hrát i s žáky, kteří neovládají vyučovací jazyk, neboť jsou tyto hry téměř beze slov či téměř bez nutnosti aktivní znalosti jazyka. Důležité je maximálně se věnovat přípravě zadání.

Video popisuje několik vhodných aktivit, které můžete využít (🧩 Řada podle…, čilá statistika, 🧩 Tajný přítel/secret friend, 🧩 Řetězová reakce, 🧩 Ruce, 🧩 Malování jednou tužkou, 🧩 3+1)


Jak mluvit o válce s dětmi

Sdílíme shrnutí, které publikovala nezisková organizace Centra LOCIKA k tématu Jak hovořit s dětmi o válce a užitečné shrnutí reakce dětí a adolescentů na katastrofickou událost a záznam webináře Jak mluvit s dětmi o válce (Locika, Skaut) zde

Originály k nalezení zde: https://www.facebook.com/centrumlocika/photos/a.869385989788799/4983935861667104/

 

 


Výsledky:
19
05.12.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje čtvrtý díl videoseriálu, který je zaměřený na spolupráci asistenta a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Jak připravovat hodiny pro tyto žáky? V kazuistickém webináři ředitelka ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 společně s metodičkou školy Cyril Mooney a pracovníkem institutu diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodin na 2. stupni. Zájemci se mohou seznámit i s činností nízkoprahového Centra Maják.

21.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje třetí díl videoseriálu, který je zaměřený na spolupráci asistenta a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Video obsahuje rozhovory odborného pracovníka institutu s ředitelkou, pedagožkou a asistentkami pedagoga ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, a také videohospitace z hodiny občanské výchovy na 2. stupni. Získáte osvědčené tipy pro práci se žáky s OMJ nebo se speciálně vzdělávacími potřebami.

obrazek clanku
05.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Druhá část videoseriálu připravená Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s UNICEF se zaměřuje na spolupráci mezi asistentem a učitelem při podpoře žáků z Ukrajiny. Webinář je strukturován do různých částí, v nichž se střídají ukázky výuky českého jazyka a přírodovědy na prvním stupni ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, doplněné diskuzí k této problematice. Té se účastní Zdeňka Vašíčková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, a odborník z institutu Miroslav Vosmik.

01.11.2023
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

Národní pedagogický institut ČR spolu s UNICEF přináší první část videoseriálu zaměřeného na spolupráci mezi asistenty pedagoga, ukrajinskými asistenty a učiteli při podpoře žáků z Ukrajiny. Jak připravovat výukové hodiny pro tyto žáky? Praktické tipy najdete ve videohospitaci z hodin výuky českého jazyka a přírodovědy v ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech. Výukový záznam je rozšířen o diskuzi mezi odborníkem z institutu a pedagožkami.

01.10.2023
Podcast
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga

Druhý díl podcastu o integraci a výuce žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole má opět jako hosta Michaelu Jiroutovou, která má bohaté zkušenosti z dlouholeté práce v neziskové organizaci META. Jak by mohl žák s odlišným mateřským jazykem úspěšně absolvovat přijímací zkoušku na střední školu a zkoušku maturitní? Kde může hledat pomoc a podporu? Jaké jsou klíčové prvky pro úspěšné zvládnutí studia na střední škole? Více se dozvíte v tomto podcastu.

Zpět na začátek