Jak předcházet problémovému chování u žáků na prvním stupni ZŠ? Tipy pro asistenty pedagoga (část II.)

Asistent pedagoga může mnohdy nevhodně zvoleným přístupem přispívat k problémovému chování u žáků, kterým poskytuje během výuky individuální podporu. V textu najdete rozepsané konkrétní situace, ve kterých se během výuky může objevit problémové chování u žáků, včetně navržení preventivních kroků, jak takovým situacím vhodným přístupem předcházet.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

první části textu jsme přinesli výčet nejčastějších projevů problémového chování žáků, příčin tohoto chování a také obecný přehled možných preventivních opatření (kroků) ze strany asistenta pedagoga (AP).

V tomto textu najdete konkrétní situace ze školní praxe, kdy se objevilo problémové chování u žáků, spolu s konkrétními tipy, jak těmto situacím vhodně zvoleným přístupem účinně předcházet. Výčet příkladů na základě dlouholeté pedagogické praxe připravily dvě asistentky pedagoga pracující s žáky na prvním stupni běžné pražské základní školy.

Příklad z praxe 1: Hlasité vykřikování

Žák vykřikuje, že má úlohu hotovou a chce jít pryč ze třídy, tím ruší ostatní žáky při práci.“

Příčina: Dříve vypracované úlohy.

Tato situace nastala z důvodu, že asistent pedagoga si včas nepřipravil další materiály nebo práci pro žáka, který pracuje rychleji než ostatní (s tímto je asistent pedagoga seznámen). Žáka daný předmět baví a má v něm širší vědomosti než spolužáci.

Jak chování předejít: Včas si připravit pomůcky pro žáka.

Asistent pedagoga si měl ve spolupráci s pedagogem včas připravit vhodnou práci pro žáka do lavice. Nemusí nutně souviset s daným předmětem, když se domluví s vyučujícím. Cílem je, aby se žák mohl zaměstnat další činností a nedošlo tak k vyrušování v hodině. Dodatečná činnost by měla žáka bavit. Přípravu je vhodné určit dle věku a zájmů žáka (puzzle, křížovky, spojovačky, speciální pomůcky na motoriku, časopis, další doplňující informace k tématu, složitější matematické příklady).

Příklad z praxe 2: Házení předmětů

Žák nechce po vyučování uklidit pomůcky na předem určené místo ve třídě, ani do své aktovky. Křičí a hází vše z lavice na zem a po asistentovi.“

Příčina: Asistent pedagoga hlasitě hodnotí nedostatky žáka. Třída se měla řadit k odchodu ze třídy. Žák si nestihl včas srovnat a uklidit své věci a asistent pedagoga ho začal nahlas napomínat a neomaleně hodnotit jeho pracovní tempo před celou třídou. To žáka frustrovalo a vyvolalo jeho výbušnou reakci.

Jak chování předejít: Zohlednit tempo žáka vzhledem k aktuální situaci.

Asistent pedagoga se může dohodnout s vyučujícím, že ke konci hodiny začne s tímto žákem potichu, aby nerušili ostatní spolužáky, uklízet věci dřív, aby stihli společný odchod ze třídy. Nebo mu s úklidem pomůže. Pokud to situace dovoluje, nechá asistent třídu odejít napřed, aby na žáka všichni nečekali, nesledovali ho, nekomentovali jeho tempo, a tím ho zbytečně nestresovali.

Ve spolupráci s třídním učitelem se může asistent pedagoga také podílet na práci s klimatem školní třídy. V rámci třídnických hodin / komunikačních chvilek / hodin osobnostně-sociální výchovy je vhodné s žáky probrat pravidla chování vůči sobě navzájem. Jedno ze společných pravidel se může týkat sdělování kritiky mezi vrstevníky: např. by se žáci měli vyvarovat přímého poukazování na nedostatky druhých před ostatními. S žáky je možné více pracovat na rozvoji jejich tolerance vůči odlišnostem: probrat s nimi, co je to pracovní tempo, vysvětlit jim, že se u každého člověka liší apod.

Tip:

Rádi byste společně s třídním učitelem nastavili s celou školní třídou každý školní rok společná pravidla? Tipy, jak na to, naleznete v těchto textech a videích:

Pravidla ve škole: Jak je sestavit a dodržovat | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pravidla ve třídě 1. část | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pravidla třídy | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)


Příklad z praxe 3: Kousání a škrábání sebe sama

Žák se ve školní jídelně kouše a škrábe do rukou.“

Příčina: Nízká míra socio-emočních dovedností u žáka související s poruchami autistického spektra.

Příčinou problémového chování žáka je přílišná pozornost, která je mu nepříjemná. Při nandavání jídla ve školní jídelně se paní kuchařka mile zeptala: ,,Jak se máš?“ Pro žáka, který je sociálně neobratný, je to příliš abstraktní otázka, na kterou neví, jak odpovědět, a tím u něj vzniká tenze. Tu si uvolňuje konkrétním nevhodným chováním.

Jak chování předejít: Vysvětlit spolužákům a dalším zaměstnancům školy, jak se k žákovi chovat.

Asistent by měl kuchařky ve školní jídelně požádat, aby žákovi nepokládaly konverzační (společenské) otázky, že jim nemusí rozumět, mohl by být frustrovaný a chovat se kvůli tomu nevhodně.

Příklad z praxe 4: Odcházení z hřiště bez dovolení

Žák utekl z vyhrazeného prostoru hřiště.“

Příčina: Citlivost na hlučné prostředí, poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti a aktivity. Hluk a velké množství dětí na společném hřišti pro žáka bylo neúnosné a chtěl být sám.

Jak chování předejít: Nenechávat žáka bez dozoru.

Asistent by neměl za žádných okolností nechávat takového žáka bez dozoru. Pokud potřebuje odejít, musí se domluvit s kolegou, aby na žáka po tuto dobu dával pozor. S žákem se asistent může domluvit, že pokud toho na něj bude moc – hluk, hodně lidí apod. –, dojde mu to žák sdělit a asistent s ním, pokud je to možné, poodejde buď dál k jiným aktivitám, nebo do klidnější části hřiště. S žákem je také vhodné projít předem domluvená pravidla pobytu ve škole.

Příklad z praxe 5: Obtíže v komunikaci s vrstevníky i dospělými

Do třetího ročníku základní školy nově nastoupil žák s Aspergerovým syndromem. Žák má obtíže s adaptací ve výuce, ve školním kolektivu a také s komunikací se zaměstnanci školy.“

Příčina: S doporučením ze školského poradenského zařízení a s navrženými podpůrnými opatřeními pro žáka se seznámil pouze výchovný poradce a třídní učitel žáka.

Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na výuce žáka (včetně asistenta pedagoga), nebyli dostatečně informováni o specifikách žáka, co se týče jeho denního režimu, jeho zvyků, také jak k němu přistupovat, jak s ním komunikovat, co žák potřebuje ke své emoční pohodě. Proběhla krátká úvodní informační schůzka se zákonnými zástupci, kteří ale nepředali škole žádné konkrétnější informace o jejich dítěti. S rodiči také nebyla zatím domluvena žádná konkrétní pravidla spolupráce a komunikace.

Jak chování předejít: Získat včas potřebné informace od rodičů. Předat důležité informace vyplývající z doporučení školského poradenského zařízení všem pedagogickým pracovníkům, kteří s žákem pracují.

S navrženými podpůrnými opatřeními ze školského poradenského zařízení jsou včas seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří s žákem ve škole pracují.

Před začátkem školního roku na společné schůzce proběhne seznámení všech. Zúčastní se třídní učitel, asistent pedagoga a zákonní zástupci žáka. Proběhne seznámení s informačním formulářem, který se bude používat pro komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Účastníci schůzky se domluví na četnosti používání a detailech, jak s formulářem pracovat. Je vhodné dohodnout se na případných úpravách komunikace a spolupráce a ty zanést do formuláře.

Zákonní zástupci informují třídního učitele a asistenta pedagoga o specifikách a potřebách žáka. Nastaví se způsob svolání mimořádných schůzek při aktuálním problému. Dojde k předání všech důležitých kontaktů.vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.