Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v péči o žáky se SVP I.

15.02.2022
Autorský tým APIV B
Pedagog

Učitel společně s asistentem pedagoga může včasným rozdělením kompetencí a vzájemnou podporou předejít nejednomu zádrhelu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přinášíme vám osvědčené tipy a praktické příklady z pražské základní školy, jak rozdělit kompetence mezi učitelem a asistentem pedagoga. V prvním článku z naší třídílné série se dočtete o rozdělení kompetencí mezi učitelem a asistentem při vedení administrativy a účasti na poradách školy.

Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: Freepik

Při správně rozdělených kompetencích mezi asistentem pedagoga a učitelem je atmosféra ve škole vždy příjemnější, přehlednější a bezpečnější a vzniká méně komplikací při výuce a výchově žáků i dětí. Proto je důležité nastavit pravidla hned na začátku spolupráce. Pokud si spolu asistent a učitel kompetence nevyjasní, vzniká chaos a nestabilní prostředí pro všechny zúčastněné.

Samozřejmě si následně mohou průběžně předávat podrobnější informace při práci, ne vše je možné zvládnout v úvodu. Důležitá je vždy komunikace a asertivní přístup při řešení situací a také to, aby si asistent pedagoga a učitel byli vzájemně oporou. Ti se samozřejmě neobejdou bez podpory a spolupráce ze strany rodičů, protože práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je náročná. Prostředí školy i školní třídy je živé a proměnlivé a je potřeba vytvořit všestranně podpůrné podmínky pro zaměstnance, žáky a děti i rodiče. Je důležité se snažit řešit potíže bez emocí, oprostit se od osobní roviny a soustředit se na potřeby žáka nebo dítěte.

Ve třídílném seriálu vám postupně představíme systematický přehled (a také ilustrativní praktické příklady z různých vzdělávacích prostředí) rozdělení kompetencí mezi učitelem a asistentem pedagoga v následujících oblastech:

 1. vedení administrativy,

 2. účast na poradách školy,

 3. plánování výchovně vzdělávací činnosti,

 4. hodnocení výchovně vzdělávací činnosti,

 5. předávání informací o dítěti nebo žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami,

 6. předávání informací a rozdělení aktivit v procesu výuky,

 7. předávání informací a rozdělení aktivit před a po vyučování,

 8. předávání informací a rozdělení aktivit o přestávkách, ve školní družině, při docházce na oběd.

Podívejme se nejprve na první dvě uvedené oblasti: Jak efektivně rozdělit kompetence mezi učitelem a asistentem pedagoga při vedení administrativy a účasti na poradách školy?

 1. Administrativa

Rozdělení kompetencí

Učitel

 • Vede pedagogickou dokumentaci, zapisuje do třídní knihy.

Asistent pedagoga

 • Vede si deník ke každému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahem deníku (sdíleném online) jsou krátké záznamy z jednotlivých hodin – probíraná látka, míra asistence, co se dařilo a nedařilo, případně body k řešení.

 • Deník ke každému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami předkládá měsíčně ke kontrole školnímu speciálnímu pedagogovi (nebo jinému pověřenému pracovníkovi).

 • Kopíruje materiály, pomáhá připravit anebo vytvořit vyučovací pomůcky.Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v administrativě

Funkční rozdělení kompetencí

Příklad 1:

Asistentka pedagoga v ZŠ: „Pracovala jsem jako asistentka pedagoga na 1. stupni základní školy. Do třídy docházel také žák, který měl diagnostikovaný Aspergerův syndrom a který užíval medikaci. Žák si vedl sešit, do kterého jsem mu, mj. po dohodě s vyučujícími, zapisovala informace o jeho chování v průběhu celého dne ve škole. Poté sešit žák předal vychovatelce do školní družiny, která každý den napsala rodičům buď krátký popis, nebo například jen smajlíka, pokud nebylo nutné nic důležitého sdělovat. Tento sešit na konci dne vychovatelka pak dala rodičům a ti mi ho ráno opět předali ve škole. Rodiče, po vzájemné dohodě, ráno vždy dohlédli na to, aby žák sešit nosil s ostatními učebnicemi v tašce.“

Nefunkční rozdělení kompetencí

Příklad 2:

Asistentka pedagoga v MŠ: „Jako asistentka pedagoga v soukromé mateřské školce jsem měla za úkol denně ke každému dítěti vyplnit formulář o jeho emočním stavu, jak spolupracovalo, jak se chovalo k ostatním dětem, co jedlo a v jakém množství, jak zvládalo osobní hygienu, sebeobsluhu, spánek po obědě, zda se zapojovalo do činností, jeho chování venku. Celá tato agenda zabrala spoustu času a vzhledem k náročnosti péče o skupinu velmi malých dětí (věk do 3 let), jsem formulář celkem běžně vyplňovala po skončení pracovní doby. Demotivující bylo, že zápisy – kromě archivace – k ničemu dalšímu už nesloužily. Zápisy jsem potom už nikomu ke kontrole nepředkládala. Rodiče o zápisy většinou zájem také nejevili – byli totiž zpravidla velmi pracovně vytížení a brali školku jen jako formu hlídání dětí. Vedení školy bohužel i přes nespokojenost zaměstnanců s tímto opatřením trvalo na pravidelných podrobných každodenních zápisech.“

Tip: 
Využijte tyto dva články Evidence dokumentů o žákovi – metodika pro asistenta pedagoga I. a Evidence dokumentů o žákovi – metodika pro asistenta pedagoga II. jako návod s praktickými tipy pro efektivní evidenci veškerých dokumentů o žákovi nebo dítěti ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy. 

Další informace získáte také v článku Tři kroky asistenta pedagoga k úspěšnému vzdělávání žáka se SVP (formuláře v příloze).  1. Pedagogické rady a porady

Rozdělení kompetencí

Učitel

 • Účastní se pedagogických rad a případně i dílčích porad.

 • Svolává pravidelné konzultační schůzky:

učitel a asistent pedagoga;

učitel, asistent pedagoga a ostatní pedagogové a pracovníci školského poradenského pracoviště;

učitel, asistent pedagoga a zákonní zástupci žáka nebo dítěte.

O jednání, dle předchozí dohody s účastníky, může vytvořit záznam s podpisem všech přítomných.

 • Svolává schůzky k řešení výchovně vzdělávacích problémů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Řešení se účastní učitel, asistent pedagoga, zákonní zástupci a v případě nutnosti také speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce, ředitel nebo zástupce školy. O jednání sepisuje záznam s podpisem všech přítomných.

Asistent pedagoga

 • Účastní se pedagogických rad a případně i dílčích porad.

 • Účastní se konzultačních schůzek, třídních schůzek a tripartit (jednání pedagoga, zákonných zástupců a žáka nebo dítěte) nebo schůzek k řešení vzniklých výchovně vzdělávacích problémů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga – porady

Funkční rozdělení kompetencí

Příklad 1:

Třídní učitel má s přiděleným asistentem pedagoga domluvený systém tzv. triád, kdy se v průběhu roku celkem dvakrát individuálně scházejí s žákem a jeho rodiči. Asistent si sám rozhodne, v rámci vlastních časových možností vyplývajících z výše pracovního úvazku a v rámci rozložení jeho aktuální péče o žáky ve třídě, kterých triád se účastní, a kde bude stačit následné předání krátkého zápisu a případně i dalších informací od učitele.

Příklad 2:

Asistenti pedagoga nejsou nikdy zváni v rámci školního roku na pedagogické rady. O účast na radě nicméně požádají, mají zájem o určité téma a jsou motivováni získat informace navíc. Vedení školy s nimi probere možnosti a nabídne jim účast ve druhé části rady, kde se probírají informace o jednotlivých žácích. Účast asistentů pedagoga je pak stanovena jako dobrovolná.

Nefunkční rozdělení kompetencí

Příklad 1:

Asistent pedagoga není pozván na individuální schůzku třídního učitele s rodiči, tzv. triádu, kde se probírají speciální vzdělávací potřeby žáka, vztahy se spolužáky ve třídě, školní prospěch, motivace žáka, zlepšení ve výuce apod. Ze schůzky není pořízen zápis. Asistent se o týden později náhodně dozví, že schůzka proběhla, a to od rodičů žáka.

Příklad 2:

Asistenti pedagoga nejsou nikdy zváni v rámci školního roku na pedagogické rady. Pokud o účast výjimečně požádají (zájem o určité téma, motivace se dozvědět informace navíc), je jim poskytnuta ze strany vedení informace, že se na radě probírají věci, které nepotřebují vědět a jejich agendy se netýkají.


Tip:

Ve druhém článku Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami II. se dozvíte více o rozdělení kompetencí při plánování výchovně vzdělávací činnosti a jejím hodnocení, a také při předávání informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Základní pravidla komunikace s člověkem se zrakovým postižením

Komunikace, chůze nebo posezení u oběda s člověkem se zrakovým postižením si žádá jen pár základních pravidel a spokojenost zavládne na straně jeho i průvodcově.

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články