Třídnické hodiny a třídní management – 2. díl

Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF přináší čtyřdílný videoseriál, jehož součástí jsou dvě reportáže s ukázkami výuky a dva online semináře, které prezentují osvědčené postupy pro práci s různorodou třídou a vytvoření pozitivní třídní atmosféry. Ve 2. části seriálu diskutují třídní učitel 7. ročníku na ZŠ Slatiňany a koordinátorka institutu během svého webináře o klíčových momentech videohospitace z třídnické hodiny na 2. stupni z této školy, kterou jsme již viděli v 1. díle.

Osvědčené tipy pro vedení třídnických hodin, které cílí na utváření pozitivního třídního klimatu:

V záznamu uvidíte příklad efektivních metod pro vedení třídnických hodin a získáte informace o aktivitách pro vytvoření bezpečného prostředí ve třídě s důrazem na vzájemnou spolupráci a respekt mezi žáky. Hlavním cílem je vytvořit otevřený a tolerantní třídní kolektiv, který poskytuje prostor pro seberealizaci a svobodné vyjádření.

Zároveň se dozvíte, jak strukturovat třídnické hodiny pro 1. i 2. stupeň školního vzdělávání a jak integrovat do třídního společenství žáky s odlišným mateřským jazykem. Důraz je kladen také na důležitost spolupráce se školním poradenským pracovištěm, školním psychologem a metodikem prevence.

Struktura videa:

00:05 Koordinátorka NPI ČR Veronika Ješátková uvádí téma a strukturu webináře a představuje třídního učitele 7. ročníku ZŠ Slatiňany Vojtěcha Vaška.

00:45 Ukázka třídnické hodiny 7. ročníku na ZŠ Slatiňany: Učitel seznamuje žáky s tématem hodiny. Obsahem třídnické hodiny bude zaměření na emoce, včetně jejich prožívání a schopnosti rozpoznat je u ostatních.

01:29 Diskuse o důležitosti zařazování pravidelných třídnických hodin do rozvrhu tříd na 2. stupni. Vojtěch Vašek prezentuje důvody, proč je toto opatření významné.

03:43 Představení úlohy zastupujícího třídního učitele: Jaké jsou jeho povinnosti a jaká je jeho role ve třídě?

07:09 Prostor pro dotazy účastníků webináře.

08:00 Ukázka aktivity ve třídnické hodině v 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Jak pracovat s aktuální emocí?

08:55 Debata o uspořádání činností během třídnické hodiny: Jak ji plánovat tak, aby se neomezovala na administrativní záležitosti spojené s řízením třídy. Často témata určuje samotná třída v závislosti na aktuální situaci a potřebách.

12:10 Rozprava o integraci žáků s odlišným mateřským jazykem do třídního společenství: Jak to ovlivnilo stávající vztahy mezi žáky ve třídě.

15:05 Ukázka z třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Žáci cvičí rozpoznávání emocí u druhých pomocí pantomimy.

16:06 Rozprava o organizaci prostoru pro žáky během třídnických hodin a stanovení pravidel pro vytvoření bezpečného prostředí.

19:00 Rozprava o podněcování aktivní účasti všech žáků ve třídnických hodinách: Jaké prostředky lze využít k podpoře žákovské angažovanosti? Využívání nástrojů pro náhodný výběr (tzv. losovátka), včetně online variant.

20:51 Ukázka z třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Způsoby, jak zajistit bezpečné prostředí během třídnické hodiny a pravidla uplatňovaná v tomto rámci. Následná rozprava na dané téma.

24:03 Jaké změny nastaly během dvou let pravidelných třídnických hodin? Žáci se naučili efektivně spolupracovat s každým spolužákem, jsou schopni rozdělit si úkoly během činnosti a zacházet s ostatními s respektem, i když nemusí být jejich přáteli.

25:32 Možnost položení otázek účastníků webináře ohledně pravidel odchodu z třídy v situacích, kdy je žákovi probírané téma nepříjemné nebo kdy někdo potřebuje na toaletu. Rovněž dotaz na to, jak jsou třídnické hodiny pravidelně začleněny do rozvrhu tříd.

34:00 Ukázka z třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Práce s identifikací čtyř nejčastějších emocí – strachu, hněvu, radosti a smutku, a jejich vizuálním vyjádřením v podobě barevného zobrazení postavy.

34:32 Přínos a benefity pravidelných třídnických hodin pro třídní učitele: Čas na hlubší poznání žáků, sdílení společných zážitků, žáci mají možnost poznat učitele. Rozložení témat třídnických hodin v rámci ročníků 2. stupně: práce s pravidly, styly učení, sebepoznání, psychohygiena, prevence (např. bezpečnost na internetu), volba povolání ad.

40:22 Prostor pro dotazy účastníků: Jak vést třídnickou hodinu u žáků v 9. ročníku, kteří se již dobře mezi sebou znají a jen tak nějaká aktivita je nezaujme? Žáci mohou samostatně připravit aktivity. Co dělat, když se aktivity v předmětu Výchova ke zdraví a v třídnických hodinách zdvojují?

46:43 Ukázka z třídnické hodiny 7. ročníku ZŠ Slatiňany: Jak pracovat s emocemi a jak ovládat své reakce.

47:15 Rámec třídnické hodiny: Osvědčené aktivity, které lze v těchto hodinách využít. Důraz na partnerský přístup mezi učitelem a žáky, který pomáhá zlepšovat klima třídy.

57:39 Potenciální výzvy a nástrahy spojené s třídnickými hodinami a rady ohledně zpracovávání obtížných témat a zapojení spolupracovníků, pokud se nějaké téma pro třídu stává náročným.

01:08:22 Tipy na aktivity, tzv. „ledolamky“, které lze v rámci realizace třídnických hodin využít.

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 3. díl z tohoto videoseriálu (třetí návazné video), který cílí na další zásady práce s heterogenní třídou, jako jsou pravidla třídy, pozitivní zpětná vazba a ověřování porozumění u žáků.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.