Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace etnických menšin

06.09.2022
Učitel/učitelka

Jak probíhá v britské škole podpora nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ze strany školních specialistů a dalších profesí? Jaká je náplň práce specialisty pro podporu integrace etnických menšin a jak učitele a žáky může podpořit dvojjazyčný pomocný učitel? Proč školy kladou při péči o tyto žáky takový důraz na vizuální prvky v prostředí školy a v čem se jim osvědčil školní rituál „jazyk měsíce“?

Obrázek článku

Ilustrační foto / FOTO: Freepik


Specialista pro podporu integrace etnických menšin 

Text vychází z britského dokumentu Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky. [1] 

Stupeň podpory dostupné pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem se v britských školách liší případ od případu. Některé školy, zejména ty s velkým počtem žáků s OMJ, mají mezi svými zaměstnanci tzv. specialisty pro podporu integrace etnických menšin. Tuto službu si buď hradí škola samostatně anebo je financována místními úřady. 

Mnoho základních škol mívá alespoň některé dny v týdnu k dispozici během výuky tzv. pomocné učitele (podrobnější informace o této pozici najdete na konci textu) – v případě podpory žáků s OMJ se pochopitelně často jedná právě o dvojjazyčné pomocné učitele.

V některých případech mají školy možnost zaměstnávat i větší počet dvojjazyčných pedagogických pracovníků (s různou mírou kvalifikace, může se jednat o specialisty nebo o pomocné učitele s vyšší či nižší kvalifikací), kteří, kromě toho že ovládají anglický jazyk, mluví mateřským jazykem některé skupiny žáků s OMJ, kteří do školy docházejí.

Všichni tito výše uvedení zaměstnanci pomáhají nově příchozím žákům s OMJ, aby se mohli efektivně zapojit do výuky a aby si mohli rychle osvojovat anglický jazyk. Třídní učitelé by pak měli průběžně dohlížet na to, aby podpora těchto žáků (zejména těch, kteří nemají žádnou předchozí znalost anglického jazyka) byla pravidelná, stejnoměrná a systematická (nikoliv nahodilá nebo nárazová). 

Podpůrný program pro tyto žáky by tedy měl být systematicky vedený a měl by zahrnovat pravidelné společné schůzky všech aktérů, spojené s výměnou aktuálních informací o učebních pokrocích žáků. Na základě toho je pak možné vhodně diferencovat pro žáky jednotlivé lekce a úkoly. To vyžaduje zejména dobrou interní kulturu komunikace ve škole, v rámci které mohou všichni zapojení pedagogičtí pracovníci školy – jak učitelé, tak specialisté a podpůrný personál – otevřeně a průběžně komunikovat a spolupracovat. 

Jsou to zejména třídní učitelé, kteří jsou důležitým článkem v pracovním týmu a kteří by měli s ostatními pedagogickými pracovníky sdílet průběžně a pravidelně informace o:

 • stanovování cílů ve vzdělávání nově příchozích žáků s OMJ;

 • plánování výuky: rozvržení jednotlivých úkolů a aktivit ve vyučovacích hodinách (v rámci tematických celků a počtu hodin);

 • plánování pomůcek ve výuce;

 • způsobu hodnocení (nové žáky je potřeba již od počátku odpovídajícím způsobem hodnotit).


Specialisté na výuku angličtiny jako druhého jazyka i dvojjazyční pedagogičtí pracovníci pak přispívají v rámci práce tohoto týmu k procesu plánování: poskytují poradenství a podporu pro učební úkoly a aktivity nejbližší vyšší úrovně pro žáky (jedná se o vzdělávací model dočasné intenzivní podpory, více informací naleznete v 5. dílu našeho seriálu).

Jak konkrétně podpora žáků ve výuce probíhá? 

V britských školách se osvědčila tandemová výuka: Třídní učitel a specialista pro podporu integrace etnických menšin společně plánují, realizují a vyhodnocují výuku. Oba pedagogové společně vytvářejí učební osnovy s výrazněji proinkluzivním obsahem, který nově příchozí žáci s OMJ potřebují. 

Kromě kvalitní základní výuky, která uspokojuje každodenní potřeby žáků, mohou někteří žáci vyžadovat krátkodobý intervenční program k urychlení učebního pokroku v určité konkrétní oblasti. Tato intervence by měla vždy být časově omezená a pokud možno by se měla odehrávat v kontextu třídy a být propojena s aktivitami ve školní třídě. Jeden z příkladů programu pro nově příchozí žáky s OMJ je Talking Partners (Bradford Education). (Více informací o tomto programu naleznete v 7. dílu našeho seriálu). Program byl navržen tak, aby urychlil pokrok dětí v mluvení a poslechu.

Příklad z praxe: Jak funguje podpora nově příchozích žáků na základní škole Upton Cross v Londýně? 

Školu Upton Cross navštěvují žáci, v jejichž rodinách se mluví 43 různými jazyky. Nejnovější údaje ukazují, že 94 % žáků této školy patří mezi žáky s OMJ. Přitom žáci ve škole v Upton Cross dosahují výrazně lepších výsledků, než je celostátní průměr pro žáky s OMJ. 

Jaké formy podpory mohou nově příchozí žáci s OMJ i jejich rodiče ve škole využít?

 1. Dvojjazyční pedagogičtí pracovníci, kteří z velké části pokrývají spektrum různých mateřských jazyků používaných ve školní komunitě

Ve škole pracuje více dvojjazyčných zaměstnanců (a to i specialistů), kteří mluví jak anglicky, tak i mateřským jazykem některé z etnických menšin žáků. V případě potřeby se tedy rodičům i učitelům nabízí podpora, školení a poradenství. Rodiče žáků mohou navíc využít překladatelskou a tlumočnickou pomoc. [2]

 1. Pravidelné proinkluzivní aktivity, jako např. „jazyk měsíce“

Ve škole jsou podporovány a zdůrazňovány etické principy založené na podpoře a porozumění všech kultur a náboženství, a to jak mezi žáky, tak mezi zaměstnanci. Pravidelná proinkluzivní aktivita školy – tzv. „jazyk měsíce“ – zahrnuje podporu různých mateřských jazyků, kterými žáci hovoří. Ve škole lze v rámci akce „jazyk měsíce“ nalézt nástěnky, kde jsou vystaveny základní fráze v mateřském jazyce žáka, státní symboly (vlajka rodné země) apod. Učitelé angličtiny jako druhého jazyka pak například v rámci výuky pouští nahrávky základních slov a frází konkrétního mateřského jazyka některého žáka, které tento žák připraví společně se členy své rodiny. Tato aktivita tedy dává žákům i pedagogům příležitost, jednak porozumět různým kulturám, jednak si vyzkoušet komunikovat každý měsíc v odlišném jazyce. [3]

 1. Vizuální podpora jak ve výuce, tak v prostředí školy

Všude, kde je to možné, se během výuky používají učební pomůcky ve formě reálných předmětů a obrázků. Prostředí samotné školy je navíc koncipováno tak, aby bylo co nejnázornější (vizuální podněty, symboly, piktogramy). 

 1. Podpora žáků, aby v rámci výuky používali aktivně svůj mateřský jazyk

 • Žáci, kteří jsou nově příchozí a nemají žádnou znalost anglického jazyka, absolvují úvodní zaškolení ve svém mateřském jazyce. Je jim také přidělen třídní kamarád – patron (pokud možno mluvící stejným mateřským jazykem), aby jim pomohl v procesu adaptace. 

 • Pedagogové vybízejí žáky, aby aktivně během výuky používali i svůj mateřský jazyk. (Používání více než jednoho jazyka má celkově pozitivní dopad na duševní výkonnost žáků.)

 • Novým žákům s OMJ s žádnou nebo jen velmi malou znalostí angličtiny jsou pravidelně poskytovány specifické jazykové intervence v malých skupinách. Podporu zajišťují tzv. dvojjazyční pomocní učitelé, aby nově příchozím žákům s OMJ pomohli překonávat aktuálně existující rozdíly ve znalosti anglického jazyka v porovnání s ostatními žáky. [4]

 • Co se týče skládání zkoušek, obtížné písemné otázky v testech typu SAT, které jsou skládány ve druhém jazyce žáků (tzn. angličtině) mohou být nově příchozím žákům s OMJ buď přečteny nahlas anebo i přeloženy do jejich mateřského jazyka. To zároveň umožní těmto žákům získat v testech tohoto typu adekvátnější hodnocení jejich skutečných znalostí. [4]


Co je test SAT? 

SAT jsou celostátní testy, které žáci během studia na základní škole absolvují celkem dvakrát. Nejprve na konci tzv. klíčové fáze 1 ve 2. ročníku a podruhé na konci tzv. klíčové fáze 2 v 6. ročníku. Tyto standardizované testy jsou ve skutečnosti známé pod názvem Testy a hodnocení na konci klíčové fáze, ale většina lidí je zná jako SAT (Scholastic Aptitude Test, česky: Zkouška dovedností žáka). [5] Testy nejen že ověřují pokrok žáků ve vzdělávání, jsou jedním z ukazatelů kvality vzdělávání ve škole. [6]

Tip: 

O klíčových fázích v britském školství se můžete více dočíst v textu: Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků


 1. Podpora skupinové výuky, podpora aktivního používání druhého jazyka u žáků

Pedagogové povzbuzují žáky, aby během výuky pracovali ve dvojicích nebo skupinách a aby si o své práci povídali jak se spolužáky, tak s učiteli. 

 1. Systematická a soustavná jazyková podpora žáků, kterou zajišťuje tzv. specialista pro podporu integrace etnických menšin

Každý žák, o kterém se pedagogové domnívají, že potřebuje nějakou formu jazykové podpory, projde procesem vstupního hodnocení. Pokud je to možné, hodnotí se také celková úroveň jeho mateřského jazyka. 

Ve škole působí specialista pro podporu integrace etnických menšin. Zajišťuje, aby žáci, jejichž mateřským jazykem není angličtina, měli ty nejlepší podmínky ke studiu všech předmětů. Vede například i úvodní skupiny pro žáky - nováčky v raných fázích osvojování angličtiny. U nově příchozích žáků s OMJ spolupracuje intenzivně zejména s těmi dvojjazyčnými zaměstnanci, kteří mluví mateřským jazykem žáka (a tedy i jeho rodičů) a jsou schopni pomáhat s překládáním a tlumočením. 

Specialista jinak tráví většinu času své pracovní doby přímo ve školních třídách, kde pracuje po boku třídních učitelů a podporuje všechny žáky, pro které je angličtina novým jazykem. Specialista společně s těmito žáky pracuje na slovní zásobě a gramatice s cílem zvýšit úroveň jejich porozumění angličtině ve všech předmětech a zlepšit důležité dovednosti v oblasti školní gramotnosti, jako jsou mluvení a poslech či čtení a psaní v anglickém jazyce. Věnuje se také pokročilejším bilingvním žákům, kteří vyžadují podporu, co se týče osvojení „akademické“ angličtiny, a to pomocí specifických učebních strategií. [4]


Kdo je v britské škole tzv. pomocný učitel?

Pomocný učitel (který může být označován i jako: asistent ve třídě, asistent pro podporu žáků či asistent učitele) je zaměstnanec školy, který pomáhá učitelům tím, že jim během výuky poskytuje různé druhy podpory. 

Pomocní učitelé mají obecně za úkol zajistit, aby se každému žákovi dostávalo stejné úrovně podpory ve výuce. Pokud například učitel potřebuje trávit více času s určitou skupinou žáků, pomocný učitel zaměstná ty zbývající. Pomocný učitel je tedy k dispozici všude tam, kde učitel aktuálně není. Když se například učitel domnívá, že určitému žákovi může prospět více individuálních lekcí řízeného čtení, může se tohoto úkolu ujmout právě pomocný učitel.

Někteří pomocní učitelé poskytují všeobecnou pomoc a podporu, zatímco jiní se specializují na konkrétní formy podpory, jako například:

 • poskytování podpory ve školních předmětech, jako je matematika, hudební výchova, anglický jazyk apod.;

 • pomoc při integraci a podpoře nadaných žáků;

 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

 • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (zde se uplatní zejména dvojjazyční pomocní učitelé, kteří ovládají mateřský jazyk žáků s OMJ); 

 • podpora žáků s problémovým chováním. 

Pomocní učitelé se také mohou školit v dalších dovednostech, jako je podpora studijní a pracovní motivace žáků, využití hry v procesu učení, pozorování a hodnocení žáků, komunikace s žáky a poskytování zpětné vazby žákům, budování proinkluzivního prostředí ve škole, pedagogická intervence, první pomoc apod. Pomocné učitele lze nalézt v mateřských, základních i středních školách. [7] Obsah práce pomocného učitele závisí jednak na odborné kvalifikaci, jednak na tom, co konkrétně vyžadují učitelé a jaký typ podpory potřebují žáci ve třídách, kde pomocní učitelé pracují. [8]

Pozici pomocného učitele mohou vykonávat zájemci s různým stupněm vzdělání od základního až po vysokoškolské. Tuto činnost mohou dokonce vykonávat i žáci středních škol (nemusí být za svou pomoc placeni, v některých zemích, jako např. v USA, mohou místo platu dostávat např. studijní kredity). S výší vzdělání pomocného učitele se pochopitelně mění rozsah odborných kompetencí i spektrum vykonávaných činností. [7]

K tomu, aby se zájemce mohl stát asistentem ve třídě, není potřeba žádná odborná kvalifikace. Pozice na základní úrovni vyžadují základní dovednosti v oblasti čtení a psaní a určité zkušenosti s prací s dětmi. Většina škol nepožaduje, aby pomocný učitel měl zkušenosti s prací s dětmi ve vzdělávacím prostředí. U specializovanějších pozic pomocného učitele může pochopitelně existovat požadavek na konkrétní kvalifikaci. [8]

Typický den pomocného učitele (s nižším stupněm odborné kvalifikace) může zahrnovat úkoly jako:

 • příprava učeben na vyučování,

 • pomoc učiteli s plánováním vyučovacích hodin,

 • poslech četby žáků nebo čtení žákům,

 • úklid třídy před a po vyučování,

 • pomoc žákům, kteří potřebují další podporu,

 • pomoc učitelům se zvládáním chodu třídy,

 • péče o žáky, kteří jeví známky psychických (smutek, naštvání, rozčílenost) nebo fyzických obtíží (žák se zranil…),

 • tvorba/příprava zdrojů/materiálů pro učitele a žáky, 

 • poskytování podpory i mimo přímou výuku, například na školních exkurzích,

 • pomoc s mimoškolními aktivitami, jako jsou společné snídaně a školní kluby,

 • provádění administrativních úkonů,

 • dohled nad žáky, pokud je učitel dočasně nedostupný, nebo podpora některé skupiny v rámci školní třídy. [8]Terminologie použitá v textu:

V anglickém jazyce jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) obvykle označování jako: pupils with English as an additional language (v českém překladu: žáci s angličtinou jako druhým jazykem).Zdroje:

[1] © CROWN COPYRIGHT (2007). New Arrivals Excellence Programme Guidance. Primary and Secondary National Strategies  00650-2007BKT-EN  [online]. Dostupné z: https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/naep.pdf [dat. cit. 12. 10. 2021]


[2] UPTON CROSS PRIMARY SCHOOL. (2022). English as an additional language. [online]. [dat. cit. 7. 7. 2022]. Dostupné z: https://www.uptoncross.newham.sch.uk/KEY-INFORMATION/ENGLISH-AS-AN-ADDITIONAL-LANGUAGE/ 


[3] O'DONNELL, S. (2014). EAL support, listening, speaking. Language of the month. [online]. [dat. cit. 7. 7. 2022]. Dostupné z: https://blogs.glowscotland.org.uk/an/EALe-LearningBlog/2014/01/09/language-of-the-month/


[4] UPTON CROSS PRIMARY SCHOOL. (2022). Ethnic minority achievement. English as an Additional Language. [online]. [dat. cit. 7. 7. 2022]. Dostupné z: https://www.uptoncross.newham.sch.uk/about-us/ethnic-minority-achievement/ 


[5] EXAM PAPERS PLUS. (2022). What Are SATs in the UK? [online]. [dat. cit. 7. 7. 2022].

Dostupné z: https://exampapersplus.co.uk/sats-uk/ 

[6] WILLIAMS, E. (2022). What Are SATs? And All Your Other Questions Answered: Parents’ And Teachers’ Guide To The SATs (UK). [online]. [dat. cit. 7. 7. 2022]. Dostupné z: https://thirdspacelearning.com/blog/everything-parents-need-know-sats-guide/

[7] WIKIPEDIA, THE FREE ENCYKLOPEDIA. (2022). Teaching assistant [online]. [dat. cit. 12. 7. 2022]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_assistant

[8] TWINKL EDUCATIONAL PUBLISHING. (2022). Teaching Assistant (TA) [online]. [dat. cit. 12. 7. 2022]. Dostupné z: https://www.twinkl.cz/teaching-wiki/teaching-assistant-ta

Mohlo by Vás zajímat

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Spolupráce asistenta a učitele při poskytování podpory žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. díl

Národní pedagogický institut ČR spolu s UNICEF přináší první část videoseriálu zaměřeného na spolupráci mezi asistenty pedagoga, ukrajinskými asistenty a učiteli při podpoře žáků z Ukrajiny. Jak připravovat výukové hodiny pro tyto žáky? Praktické tipy najdete ve videohospitaci z hodin výuky českého jazyka a přírodovědy v ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech. Výukový záznam je rozšířen o diskuzi mezi odborníkem z institutu a pedagožkami.

Zobrazit další články