Představení vybraných zásad (02, 05, 06, 09) z Desatera práce s heterogenní třídou II – Tematický webinář, ZŠ a MŠ Olomouc

15.08.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

NPI ČR představuje čtvrtý díl z videoseriálu Práce s heterogenní třídou II, kde pedagogové ze ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 společně s odborníky z NPI ČR diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodiny českého jazyka na druhém stupni. Tématem webináře je představení zásad 02, 05, 06 a 09 z Desatera zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které slouží jako inspirace pro učitele.

Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na srozumitelnost výuky pro všechny:

Webinářem provází odborná pracovnice v oblasti Společné vzdělávání NPI ČR Zonna Bařinková, která hovoří s Jiřím Vymětalem, ředitelem ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, a Filipem Svobodou, učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy na 2. stupni.

Celé video je příkladem inspirativní praxe, jak pracovat s heterogenním kolektivem a vytvořit všem žákům co nejlepší studijní podmínky. Uvidíte ukázky z hodiny českého jazyka na 2. stupni, která je vedena v duchu Desatera zásad učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou. Konkrétně je rozepsána zásada 02 – Používá jednoduchý jazyk s možností vizuální podpory pro žáky, zásada 05 – Vytváří pestré společné učební situace (s případným zapojením asistenta pedagoga), zásada 06 – Ujišťuje se průběžně během výuky, že si všichni žáci vědí rady, pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků azásada 09 – Nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch.Struktura videa:

0:00:05Odborná pracovnice v oblasti Společné vzdělávání NPI ČR Zonna Bařinková uvádí hosty webináře, kterými jsou Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, a Filip Svoboda, učitel českého jazyka a výtvarné výchovy na 2. stupni.

0:01:21Představení tématu a cíle Desatera práce s heterogenní třídou. Ukázka jednotlivých modulů vztahujících se k tématu a online modulů, které nabízí NPI ČR.

0:06:11Představení obsahu a struktury webináře.

0:07:19Nástroje a praktická podpora pro výuku v heterogenní třídě a jejich přínosy pro učitele a žáky.

0:08:43Ukázka Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

0:09:52Ukázka Check-listu, což je jednoduchý empirický nástroj k naplnění zásad z Desatera, kterým se můžete inspirovat.

0:11:35Rozhovor s ředitelem ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova11 Jiřím Vymětalem: Jak se seznámili s nástroji pro práci s heterogenní třídou a jak se je chystají ve výuce využívat. Informaci doplňuje i pan učitel Filip Svoboda. Dále následuje představení školy a žáků, kteří ji navštěvují.

0:23:23Představení zásady 05 – Vytváří pestré společné učební situace (s případným zapojením asistenta pedagoga). Přínos pro učitele a žáky a představení kooperativního učení. Zdůraznění respektu učebních stylů žáků, které lze uplatnit při skupinové práci tak, aby se měli možnost zapojit všichni.

0:27:25Představení osvědčených tipů, jak utvářet pracovní skupiny a výukových metod podporujících kooperativní učení.

0:30:13První ukázka výuky českého jazyka s panem učitelem Filipem Svobodou a paní učitelkou Karlou Halabicovou: Vytváření pestrých učebních situací a flexibilního pracovního prostředí, což je v souladu se zásadou 05.

0:34:50Diskuze na téma rozdělení do skupin a tipy, jak je možné při rozdělování postupovat.

0:37:49Přínosy pro učitele a žáka v duchu zásady 05. Ukázka check-listu pro zásadu 05.

0:39:40Prostor pro dotazy účastníků webináře: Jak pracovat s heterogenní třídou bez pomoci asistenta pedagoga?

0:47:56Představení zásady 02 – Používá jednoduchý jazyk s možností vizuální podpory pro žáky.

0:51:12Druhá ukázka výuky českého jazyka: Zadávání práce a výuka dle zásady 02. Probíhá také zpětná vazba, kterou reflektuje zásada 06.

0:57:46Diskuze nad ukázkou a správným používáním zásad z Desatera. Zhodnocení přínosů pro učitele a žáky v duchu zásady 02 a ukázka check-listu pro tuto zásadu.

1:10:44Představení zásady 06 – Ujišťuje se průběžně během výuky, že si všichni žáci vědí rady, pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků. Náměty, jak s touto zásadou pracovat ve výuce.

1:17:54Třetí ukázka výuky českého jazyka: Zadávání práce a rozdělení rolí pro skupinovou práci. Průběžná kontrola žáků a ujišťování se, že všemu rozumí v duchu zásady 06.

1:20:40Diskuze nad ukázkou a opětovné zhodnocení přínosů pro učitele a žáky. Ukázka check-listu pro zásadu 06.

1:26:25Prostor pro dotazy účastníků webináře: Jakou odbornou literaturu používají pedagogičtí pracovníci v ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova? Využívá škola slovní nebo klasické hodnocení?

1:36:26Představení zásady 09 – Nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch. Náměty, jak s touto zásadou pracovat ve výuce.

1:40:44Čtvrtá ukázka výuky českého jazyka: Hodnocení rozvoje měkkých dovedností při výuce. Diskuze nad dosažením společného cíle a sebehodnocení vlastní práce v rámci skupin v duchu zásady 09.

1:42:37Diskuze nad ukázkou a následné zhodnocení přínosů pro učitele a žáky. Ukázka check-listu pro zásadu 09.

1:57:27Prostor pro dotazy účastníků webináře: Jak přesně jsou strukturované třídy v ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11? Jak škola pracuje s portfolii?

2:05:28Ukázka příloh, které lze používat s jednotlivými zásadami.

Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 02 - Používá jednoduchý jazyk s možností vizuální podpory pro žáky, zásadu 05 - Vytváří pestré společné učební situace (s případným zapojením asistenta pedagoga),dále zásadu 06 - Ujišťuje se průběžně během výuky, že si všichni žáci vědí rady, pravidelně sbírá zpětnou vazbu od žáků a zásadu 09- Nastavuje kritéria hodnocení tak, aby žáci mohli zažívat úspěch. Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 5. díl z tohoto videoseriálu (páté návazné video), který cílí na další zásady práce s heterogenní třídou týkající se různého tempa žáků a obtížnosti výuky.

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články