Představení vybraných zásad (01, 03, 10) z Desatera práce s heterogenní třídou I – Videoreportáž ze ZŠ a MŠ Libouchec

08.08.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

NPI ČR představuje šestidílný videoseriál Práce s heterogenní třídou. Jeho součástí jsou tři reportáže spojené s videohospitací a tři webináře. Každá videoreportáž a navazující webinář se vždy vztahují k vybraným zásadám Desatera práce s heterogenní třídou. V prvním dílu jsou formou reportáže a videohospitace z hodiny matematiky na 1. stupni v ZŠ a MŠ Libouchec představeny zásady 01, 03 a 10 z Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

Osvědčené tipy k výuce za použití Desatera zásad pro učitele pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které cílí na utváření pozitivního třídního klimatu:

Výuka žáků v heterogenním kolektivu je výzvou pro všechny učitele, kteří chtějí co nejlépe odvádět svou práci. Video nabízí několik možností, jak vést výuku v heterogenní třídě, aby se mohli zapojit všichni žáci. Uvidíte hodinu matematiky ve 2. ročníku, kde se střídá frontální výuka, vrstevnické učení a skupinová práce. Zároveň mohou žáci volit tempo své práce a učí se hodnotit nejen svou práci, ale i práci ostatních. Vše se odehrává s variabilním využitím prostoru celé třídy a uplatňováním dohodnutých pravidel, které si tato třída nastavila v 1. ročníku. Video reflektuje zásady vztahující se k práci s rituály (zásada 01 – Dodržuje pravidelné rituály navozující žákům pocit „my“), zásady související s úpravou prostředí pro otevřené vyučování (zásada 03 – Upraví pracovní prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování) a zásady na podporu žádoucího chování ve třídě (zásada 10 – Podporuje žádoucí chování žáků).

Náhled do výuky doplňují rozhovory s pedagožkami školy, se kterými hovoří vedoucí tematické oblasti společného vzdělávání NPI ČR Renata Votavová.

Struktura videa:

0:30 Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Libouchec Martinou Vlachovou a vedoucí tematické oblasti společného vzdělávání NPI ČR Renatou Votavovou: Představení školy, složení kolektivu žáků ve třídách a zdůraznění efektivního způsobu práce s heterogenní třídou.

5:16 Rozhovor s třídní učitelkou 2. ročníku Alenou Řezníčkovou: Jak funguje třída na základě pravidel, která si žáci v každé třídě nastavují společně s vyučující. Informace o rutině a rituálech, skupinové práci, práci s prostorem a otevřeným vyučováním v duchu Desatera zásad pro práci s heterogenní třídou. Představení koncepce hodiny matematiky.

6:19 Třídní učitelka Alena Řezníčková ukazuje průběh vyučovací hodiny matematiky v 2. ročníku zaměřené na téma číselná řada do 100.

6:28 Začátek hodiny, kdy se dodržují zásady pravidelných rituálů v návaznosti na zásadu 01. Dále uvedení do učiva a průběhu hodiny.

7:27 Společná aktivita v kruhu a práce ve dvojicích. V duchu zásady 03 se střídají aktivity a mění se pracovní prostředí pro otevřenou výuku.

9:38 Zařazení rutinní aktivity, kterou mohou dělat žáci, kteří již splnili zadaný úkol. Opět návaznost na zásadu 03. 10:00 Změna tempa práce a střídání místa, které navazují na zásadu 03.

10:57 Žáci sami hodnotí svou práci na základě vrstevnického hodnocení podle zásady 10. Učí se slovně hodnotit nejen svou práci, ale i práci ostatních spolužáků.

12:51 Společná aktivita v kruhu zaměřená na sčítání a odčítání do 100. V duchu zásady 03 se střídají aktivity a probíhá vrstevnické učení v týmu.

15:00 Rutinní zadání úkolu a zopakování třídních pravidel podle zásady 01.

16:50 Společná aktivita žáků provázaná s navštíveným divadelním představením. Tato aktivita se pojí se zásadou 03 a 10. Žáci jsou přímo zodpovědní za vlastní práci a učení. Učí se tak pracovat ve skupině a zároveň nést zodpovědnost za daný úkol. Spolupráce žáků dává učitelce prostor a čas věnovat se těm žákům, kteří potřebují individuální pomoc.

18:42 Třídní učitelka Alena Řezníčková hodnotí přínosy vyučovací hodiny a vyzdvihuje pozitivní dopad sebehodnocení žáků, při kterém rozvíjejí také své komunikační dovednosti. Reflexe tří zásad (01, 03, 10) podle Desatera v průběhu hodiny a představení osvědčených tipů, jak vést výuku v heterogenní třídě.


Tip:

Tento díl vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Konkrétně se jedná o zásadu 01 - Dodržuje pravidelné rituály navozující žákům pocit „my“, dále zásadu 03 - Upraví pracovní prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování a zásadu 10- Podporuje žádoucí chování žáků. Jednotlivé zásady Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou najdete na:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Dále můžete využít online publikaci „Desatero práce s heterogenní třídou“, která je k dispozici na:

Desatero práce s heterogenní třídou – online | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)


Pokud Vás video zaujalo, podívejte se na 2. díl z tohoto videoseriálu (
druhé návazné video). Jedná se o tematický webinář, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ a MŠ Libouchec.Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články