Evidence dokumentů o žákovi – praktické tipy pro asistenta pedagoga II.

15.06.2021
Autorský tým APIV B
Pedagog

Sdílená evidence dokumentů o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami má své výhody. Inspirujte se konkrétními tipy a praktickými ukázkami záznamů asistenta pedagoga a dalších pedagogických pracovníků.

Obrázek článku

Obr. 1. Šanon se jménem žáka. Zdroj: APIV B


první části naší dvojice článků jsme vám nastínili výhody a přínosy sdílené evidence dokumentů o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Teď přinášíme tipy a ukázky z praxe nejen pro asistenta pedagoga.


Obsah evidence dokumentů

Zápisky

 • Z doučování

 • Ze sezení se školním speciálním pedagogem / školním logopedem

 • Z třídních schůzek

 • Z konzultace asistenta pedagoga a třídního učitele

 • Od učitele z vyučování za přítomnosti asistenta pedagoga

 • Od učitele z vyučování za nepřítomnosti asistenta pedagoga


Podklady k vyučování

 • Doporučené materiály od učitelů konkrétních předmětů

 • Vstupní přehled žákových znalostí z předmětů

 • Přípravy asistenta pedagoga na vyučování, vlastní materiály (další inspirace v článku Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem)

 • Volnočasové a zájmové aktivity pro žáka (křížovky, čtení, sudoku)

 • Přehled dosažených výsledků žáka v jednotlivých předmětech

 • Výpisky z individuálního vzdělávacího plánu

Informační formulář


Informace o sociálních dovednostech žáka


Obr.2. Informační formulář coby prevence vzniku obtíží u žáka. Zdroj APIV-B

Obr.2. Informační formulář coby prevence vzniku obtíží u žáka. Zdroj: APIV BPříklady obsahu evidence dokumentů

1) Záznamy z doučování: zpětná vazba od doučujícího pro učitele a asistenta pedagoga

Příklad 1

Zápis doučujícího: Dnes procvičování dělení se zbytkem, princip pochopil, dostal 5 příkladů k domácímu procvičení.“

Přínos zápisu: Na základě zápisu učitel i asistent pedagoga následující den vědí, že žák látku pochopil, a nemusí se mu individuálně věnovat.

  2) Záznamy z individuálního sezení: zpětná vazba od školního logopeda anebo speciálního pedagoga pro učitele a asistenta pedagoga

  Příklad 2

  Zápis z pedagogické intervence žáka se speciálním pedagogem, kdy žák má potíže s pojmenováním a zvládáním svých emocí: Problémy přetrvávají, nově pracujeme s emotikony. Na postupu používání se domluvíme na osobní schůzce – stavte se u mě, prosím, předám připravené materiály a vysvětlím způsob používání.“

  Přínos zápisu: Asistent pedagoga má přehled o řešení problému a v nejbližším možném termínu se sejde se speciálním pedagogem. Také se může případně připravit na žáka hned poté, co přijde z hodiny se speciálním pedagogem a nadšeně vypráví, jak ho bavilo používání obrázků.

  3) Záznamy konzultací asistenta pedagoga a třídního učitele

  Příklad 3

  Učitel během psaní v českém jazyce pověří asistenta pedagoga, aby provedl záznam do evidence.

  Žák má špatný úchop tužky.“

  Přínos: Asistent pomáhá učiteli se záznamy do evidence. Dochází k úspoře času.


  4) Podklady k vyučování

  Příklad 4

  Asistent pedagoga si připraví výukové materiály na hodinu matematiky, při které žák počítá rychleji než ostatní.

  Přínos: Předem připravené materiály má asistent pedagoga po ruce a využije je, jakmile má žák hotovo, nudí se a má tendence rušit ostatní.


  5) Informace o sociálních dovednostech žáka

  Evidovat tyto informace je užitečné zejména u žáků s potížemi s chováním, poruchami chování, poruchami autistického spektra, s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a sociálních podmínek. Při zpětném nahlížení do evidence je možné vypozorovat příčiny výkyvů.

  Příklad 5

  Zápis učitele ráno po rozhovoru s rodiči: Žák přišel do školy velmi rozrušený kvůli přetrvávajícím neshodám v rodině.“

  Přínos: Speciální pedagog je informován včas a může se na intervenční setkání s žákem připravit. Může změnit původně připravené činnosti a připravit aktivity, které žákovi pomohou se zpracováním emocí.


  Příklad 6

  Zápis asistenta pedagoga na začátku spolupráce s žákem „Žák odmítá spolupracovat při sezení v ranním kruhu, neodpovídá na otázky, pošťuchuje spolužáky sedící vedle něj.“

  Přínos: Popis problému hned na úvod spolupráce a následné aktivnířešení s kolegy přispívá ke zlepšení chování žáka.

  Pokud má asistent pedagoga v průběhuroku pochybnosti a má subjektivní pocit, že se chování žákanezlepšuje, může nahlédnout do úvodních zápisů a objektivněsi připomenout dosažené pokroky.

  6) Záznamy ostatních učitelů

  Když je asistent pedagoga nepřítomný například z důvodu nemoci, učitel vkládá informace do evidence sám.


  7) Průběžné cíle asistenta pedagoga na další období

  Je vhodné nepodceňovat jak nastavení průběžných cílů ve výuce a výchově, tak průběžné sledování pozitivních pokroků u žáka. Takové záznamy jsou motivující nejen pro samotného asistenta pedagoga, ale i pro další pedagogické pracovníky, kteří s evidencí pracují.

  Asistent pedagoga si u všech kategorií, které si škola stanoví jako klíčové pro vzdělávání žáka (například komunikace s rodiči, individuální vzdělávací plán, předměty, výchova, družina, logopedie), může poznamenat průběžný (dílčí) cíl práce na určité období (tzn. na čem se pracuje), a také to, co už je v rámci tohoto cíle zvládnuto.

  Příklad 7

  Zápis asistenta pedagoga

  Cíl: Žák s ADHD v první třídě po příchodu do družiny zůstane s ostatními spolužáky sedět v klidu a poslechne si četbu pohádky v délce cca 10 minut.

  1. dílčí cíl: Žák vydrží v klidu 3 minuty. K vizualizaci času pomůžou žákovi například přesýpací hodiny nebo stopky. Po uplynutí této doby se může žák vzdálit v doprovodu asistenta pedagoga a dělat si v tichosti to, co ho baví, nebo na čem se s asistentem domluvili.

  Další dílčí cíle: Po zvládnutí této doby asistent pedagoga postupně a citlivě čas přidává.

  Přínos: Zápisy ukazují postupné zlepšování.

  8) Průběžné poznámky z výuky

  Když chce asistent pedagoga nově vzniklou situaci řešit bez přítomnosti dotčeného žáka nebo v krátkém čase mezi vyučovacími hodinami, udělá záznam a vrátí se k ní později.

  Může se jednat například o jednoduchý informační formulář, který zpřehlední informace a dlouhodobě slouží také jako prevence vzniku problémů (viz článek Efektivní komunikace asistenta pedagoga s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami).  Mohlo by Vás zajímat

  Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

  Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

  Základní pravidla komunikace s člověkem se zrakovým postižením

  Komunikace, chůze nebo posezení u oběda s člověkem se zrakovým postižením si žádá jen pár základních pravidel a spokojenost zavládne na straně jeho i průvodcově.

  Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

  Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

  Zobrazit další články