logo
logo
Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se závažnou zdravotní diagnózou

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se závažnou zdravotní diagnózou

15.06.2022
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Jak sestavit individuální vzdělávací plán pro žáky se závažným onemocněním (roztroušená skleróza, selhání / transplantace /operace životně důležitého orgánu, rakovina, nezhoubný nádor mozku nebo míchy, zdravotní stav po těžkých popáleninách či jiná závažná onemocnění), nepříznivou zdravotní prognózou a přidruženými specifickými poruchami učení? Využít můžete informace ze vzorového individuálního vzdělávacího plánu. (Foto zdroj: Freepik.com)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formulářeU žáka se závažným onemocněním a nepříznivou zdravotní prognózou se projevují obtíže v udržení sluchové pozornosti a výrazné obtíže v oblasti krátkodobé paměti (výbavnost i vštípivost). U žáka je narušená pracovní paměť, schopnost plánování a organizace. Při neúspěchu nebo frustraci žák reaguje přecitlivěle. Motivace k plnění úkolů je oslabená. Pozornost je nestabilní. Žák je zároveň citlivý na hluk a různé zvuky. K tomu se u něj projevuje snadná unavitelnost. SPU dysortografie je kompenzovaná, dyslexie a dyskalkulie přetrvává v mírné formě (drobná chybovost, obtíže v porozumění). Žák bere denně medikaci, kterou mu vydává pověřený učitel, a to s předchozím souhlasem rodičů.  • Cílem školní docházky není zisk velkého množství znalostí, ale udržení běžného života a denního režimu při zohlednění závažného zdravotního stavu žáka.
 • Zapojení do kolektivu spolužáků a rozvoj sociálních dovedností.
 • Rozvoj sluchové pozornosti a krátkodobé paměti.   Všechny vyučovací předměty.


 • Zadání jednotlivých úkolů rozdělit na dílčí části, průběžně ověřovat splnění zadání.
 • Používat metody vizualizace a názornosti.
 • V rámci výuky cizího jazyka individuální práce nebo práce ve skupince se zaměřením na rozvoj slovní zásoby probíraného tématu a využitím obrázkového slovníku, encyklopedií, tabletu, počítače a reálií.
 • Povinná četba podle vlastního výběru: provedení zápisu v různých formách (nahrávka, obrázky, seznam).


 • Snížení obsahu a rozsahu učiva až k možnému minimu ve všech vyučovaných předmětech vzhledem k obtížím ve vštípivosti a výbavnosti paměti.
 • Celkové nebo částečné uvolnění z vybraných vyučovacích předmětů z důvodu předpokládaného zhoršení zdravotního stavu.


 • Žák má zkrácené vyučování – omezení počtu vyučovacích hodin na celkem 3 vyučovací hodiny denně. Dochází každý den pouze na 2., 3. a 4. vyučovací hodinu.
 • Docházka je limitovaná zdravotním stavem žáka, nebude se započítávat v procentech.
 • Žák nebude dohánět zmeškané učivo.
 • Přestávky jsou u žáka dodržovány podle jeho individuální potřeby.
 • Žák má možnost odpočinku v klidové části školy.
 • Žák se vyhýbá situacím, ve kterých by mohlo dojít k jeho ohrožení.
 • Žák dochází na hodiny pedagogické intervence k pedagogovi XY, který s ním prochází jednotlivé předměty podle potřeby.
 • Žák dochází 1x týdně na individuální sezení ke školnímu speciálnímu pedagogovi, který s ním provádí cvičení zaměřená na rozvoj sluchové pozornosti a krátkodobé paměti.  


 • Žák probírá učební témata se svou třídou.
 • Učitel i asistent pedagoga si průběžně ověřují, že žák rozumí tomu, co má dělat.
 • Žák používá jeden sešit na všechny předměty – ve většině předmětů sleduje výuku, píše si poznámky, označí si do sešitu, co ho zaujalo nebo čemu nerozumí.
 • Žák si při samostatné práci ve všech předmětech vybere typy a množství úloh, které chce plnit.
 • Učitel nepožaduje po žákovi doplňování učiva, testů a domácích úkolů.
 • Žák si může měnit termíny odevzdání prací.
 • V hodinách, na které žák dochází, je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga za účelem:
 • dopomoci ke strukturalizování práce,
 • prvního kroku,
 • dovysvětlení úkolu,
 • dopomoci v návaznosti na předcházející látku,
 • dopomoci ve vybavení dřívějších poznatků,
 • vizualizace,
 • opakování zadání,
 • připomínání a záznamu úkolu.


 • Žák píše test jako pracovní list pod dohledem asistenta pedagoga, který následně uvede, jestli žák pracoval s jeho dopomocí nebo samostatně. 
 • Nehodnotit ústně před třídou, ale například v kabinetě s podporou asistenta pedagoga.
 • Slovní hodnocení (především motivační nebo formativní – popisující proces, ne výsledky) během školního roku i na vysvědčení s důrazem na pozitivní zpětnou vazbu.
 • Oceňovat snahu, nikoli výkon, podporovat žáka v činnosti.
 • Motivační hodnocení vyplněných testů (formou pracovního listu) s důrazem na pozitivní zpětnou vazbu a na hodnocení práce v hodině (např. formou motivačních razítek). 


 • Jeden sešit (kroužkový blok) na všechny předměty.
 • Dvě sady učebnic – jedna zůstává ve škole, jedna doma.
 • Pomůcky pro relaxaci (relaxační vak, koberec).
 • Žák bere denně medikaci, kterou mu vydává pověřený učitel, a to s předchozím souhlasem rodičů.

 Asistent pedagoga:

 • informuje rodiče jednou týdně o průběhu vyučování e-mailem,
 • ověřuje porozumění, pomáhá žákovi navázat v práci, vysvětluje, pomáhá najít cestu ke splnění úkolu,
 • pomáhá žákovi s doplněním výukových materiálů z hodin, na které nedochází, aby si mohl učivo přečíst doma kvůli návaznosti.

Ne.

 • ZŠ a rodina úzce spolupracují (pravidelné konzultace).
 • Rodiče informují o změnách zdravotního stavu a docházce žáka třídní učitelku i asistentku pedagoga, nejlépe ráno před vyučováním.
 • Žák doma především odpočívá a věnuje se tomu, co má rád, domácí úkoly a přípravu do školy dělá na bázi dobrovolnosti.

Mezi žákem a vyučujícím je sepsána dohoda. Žák se zavazuje k plnění bodů, které jsou uvedeny v dohodě. Dohoda byla sepsána se souhlasem zákonných zástupců.


Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)