logo
logo
Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se závažnou zdravotní diagnózou

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se závažnou zdravotní diagnózou

15.06.2022
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Jak sestavit individuální vzdělávací plán pro žáky se závažným onemocněním (roztroušená skleróza, selhání / transplantace /operace životně důležitého orgánu, rakovina, nezhoubný nádor mozku nebo míchy, zdravotní stav po těžkých popáleninách či jiná závažná onemocnění), nepříznivou zdravotní prognózou a přidruženými specifickými poruchami učení? Využít můžete informace ze vzorového individuálního vzdělávacího plánu. (Foto zdroj: Freepik.com)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formulářeU žáka se závažným onemocněním a nepříznivou zdravotní prognózou se projevují obtíže v udržení sluchové pozornosti a výrazné obtíže v oblasti krátkodobé paměti (výbavnost i vštípivost). U žáka je narušená pracovní paměť, schopnost plánování a organizace. Při neúspěchu nebo frustraci žák reaguje přecitlivěle. Motivace k plnění úkolů je oslabená. Pozornost je nestabilní. Žák je zároveň citlivý na hluk a různé zvuky. K tomu se u něj projevuje snadná unavitelnost. SPU dysortografie je kompenzovaná, dyslexie a dyskalkulie přetrvává v mírné formě (drobná chybovost, obtíže v porozumění). Žák bere denně medikaci, kterou mu vydává pověřený učitel, a to s předchozím souhlasem rodičů.  • Cílem školní docházky není zisk velkého množství znalostí, ale udržení běžného života a denního režimu při zohlednění závažného zdravotního stavu žáka.
 • Zapojení do kolektivu spolužáků a rozvoj sociálních dovedností.
 • Rozvoj sluchové pozornosti a krátkodobé paměti.   Všechny vyučovací předměty.


 • Zadání jednotlivých úkolů rozdělit na dílčí části, průběžně ověřovat splnění zadání.
 • Používat metody vizualizace a názornosti.
 • V rámci výuky cizího jazyka individuální práce nebo práce ve skupince se zaměřením na rozvoj slovní zásoby probíraného tématu a využitím obrázkového slovníku, encyklopedií, tabletu, počítače a reálií.
 • Povinná četba podle vlastního výběru: provedení zápisu v různých formách (nahrávka, obrázky, seznam).


 • Snížení obsahu a rozsahu učiva až k možnému minimu ve všech vyučovaných předmětech vzhledem k obtížím ve vštípivosti a výbavnosti paměti.
 • Celkové nebo částečné uvolnění z vybraných vyučovacích předmětů z důvodu předpokládaného zhoršení zdravotního stavu.


 • Žák má zkrácené vyučování – omezení počtu vyučovacích hodin na celkem 3 vyučovací hodiny denně. Dochází každý den pouze na 2., 3. a 4. vyučovací hodinu.
 • Docházka je limitovaná zdravotním stavem žáka, nebude se započítávat v procentech.
 • Žák nebude dohánět zmeškané učivo.
 • Přestávky jsou u žáka dodržovány podle jeho individuální potřeby.
 • Žák má možnost odpočinku v klidové části školy.
 • Žák se vyhýbá situacím, ve kterých by mohlo dojít k jeho ohrožení.
 • Žák dochází na hodiny pedagogické intervence k pedagogovi XY, který s ním prochází jednotlivé předměty podle potřeby.
 • Žák dochází 1x týdně na individuální sezení ke školnímu speciálnímu pedagogovi, který s ním provádí cvičení zaměřená na rozvoj sluchové pozornosti a krátkodobé paměti.  


 • Žák probírá učební témata se svou třídou.
 • Učitel i asistent pedagoga si průběžně ověřují, že žák rozumí tomu, co má dělat.
 • Žák používá jeden sešit na všechny předměty – ve většině předmětů sleduje výuku, píše si poznámky, označí si do sešitu, co ho zaujalo nebo čemu nerozumí.
 • Žák si při samostatné práci ve všech předmětech vybere typy a množství úloh, které chce plnit.
 • Učitel nepožaduje po žákovi doplňování učiva, testů a domácích úkolů.
 • Žák si může měnit termíny odevzdání prací.
 • V hodinách, na které žák dochází, je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga za účelem:
 • dopomoci ke strukturalizování práce,
 • prvního kroku,
 • dovysvětlení úkolu,
 • dopomoci v návaznosti na předcházející látku,
 • dopomoci ve vybavení dřívějších poznatků,
 • vizualizace,
 • opakování zadání,
 • připomínání a záznamu úkolu.


 • Žák píše test jako pracovní list pod dohledem asistenta pedagoga, který následně uvede, jestli žák pracoval s jeho dopomocí nebo samostatně. 
 • Nehodnotit ústně před třídou, ale například v kabinetě s podporou asistenta pedagoga.
 • Slovní hodnocení (především motivační nebo formativní – popisující proces, ne výsledky) během školního roku i na vysvědčení s důrazem na pozitivní zpětnou vazbu.
 • Oceňovat snahu, nikoli výkon, podporovat žáka v činnosti.
 • Motivační hodnocení vyplněných testů (formou pracovního listu) s důrazem na pozitivní zpětnou vazbu a na hodnocení práce v hodině (např. formou motivačních razítek). 


 • Jeden sešit (kroužkový blok) na všechny předměty.
 • Dvě sady učebnic – jedna zůstává ve škole, jedna doma.
 • Pomůcky pro relaxaci (relaxační vak, koberec).
 • Žák bere denně medikaci, kterou mu vydává pověřený učitel, a to s předchozím souhlasem rodičů.

 Asistent pedagoga:

 • informuje rodiče jednou týdně o průběhu vyučování e-mailem,
 • ověřuje porozumění, pomáhá žákovi navázat v práci, vysvětluje, pomáhá najít cestu ke splnění úkolu,
 • pomáhá žákovi s doplněním výukových materiálů z hodin, na které nedochází, aby si mohl učivo přečíst doma kvůli návaznosti.

Ne.

 • ZŠ a rodina úzce spolupracují (pravidelné konzultace).
 • Rodiče informují o změnách zdravotního stavu a docházce žáka třídní učitelku i asistentku pedagoga, nejlépe ráno před vyučováním.
 • Žák doma především odpočívá a věnuje se tomu, co má rád, domácí úkoly a přípravu do školy dělá na bázi dobrovolnosti.

Mezi žákem a vyučujícím je sepsána dohoda. Žák se zavazuje k plnění bodů, které jsou uvedeny v dohodě. Dohoda byla sepsána se souhlasem zákonných zástupců.


Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro dysgrafiky a dyslektiky

Nechte se inspirovat naším vzorovým individuálním vzdělávacím plánem pro žáky, kteří se připravují na maturitní zkoušky na gymnáziu. Tento je konkrétně pro žáky s dyslexií a dysortografií. Ilustrační foto / FOTO: Unsplash

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žákyni s dyslexií a dysortografií na střední škole

Když si nevíte rady s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) pro žáka se specifickými poruchami učení na střední škole, zkuste to s naším vzorem. Tentokrát jsme se zaměřili na dyslexii a dysortografií. (Ilustrační foto. | FOTO: Unsplash)

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka s ADHD

Nevíte si rady se sestavením individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s ADHD? Udělejte si představu s naším vzorem, vyplnili jsme ho za vás pro žáka druhé třídy základní školy. (Ilustrační foto. | FOTO: Unsplash)