logo
logo
Nadání

Nadání



Primárním cílem Koncepce podpory nadání/talentu NPI ČR je nastavení funkčního vzdělávacího a informačního systému, který povede ke zvýšení zájmu o nadání/talent a péči o nadané/talentované, zlepší povědomí pedagogických pracovníků i celého společenství školy o dopadech jejich chování a konání na podporu nadání/talentu a péči o nadané/talentované a napomůže zapojení jednotlivých cílových skupin do řešení problémů s tím souvisejících. Naplnění tohoto cíle by mělo vést k prohlubování kladného vztahu k odlišnostem, excelenci, nadání, talentu napříč společností, vnímání odlišností a jejich respektování. Mělo by motivovat zájem o problémy nadání/talentu a pomoci porozumět nadaným/talentovaným, ale i posilovat a rozvíjet osobní, občanské a profesní kompetence k podpoře nadání/talentu a péči o nadané/talentované.


Koncepce Podpory nadání NPI ČR 2022-2024 je stanovena na základě Plánu hlavních úkolů NPI ČR do roku 2030, dále na podkladu Tematické zprávy ČŠI: Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách (2022) a na základě podnětů z jednání vedení odboru Podpory žáků s odbornými pracovníky MŠMT a Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Navazuje na poslední Koncepci podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020. Její prioritní oblasti korespondují s organizační strukturou NPI ČR a umožňují tak plánování péče o nadané/talentované promítnout do jednotlivých segmentů činnosti NPI ČR.

Krajské sítě podpory nadání

Krajské sítě podpory nadání nabízejí systematické a kvalitní aktivity a služby pro nadané, pedagogy a další zúčastněné s využitím regionálních kapacit a zdrojů.

Podpora a rozvoj nadání

Základní informace k podpoře a rozvoji nadání. V této sekci naleznete metodické materiály a další důležité dokumenty a příspěvky k tématu.

Časopis Svět nadání

Svět nadání je internetový časopis, který vznikl 5.3.2012 za podpory projektu OPVK Perun. Je odborným recenzovaným periodikem, které vychází 2x ročně. Jeho hlavním cílem je zveřejňovat původní, zejména psychologické a pedagogické příspěvky, jež se vztahují k široké problematice zejména rozumového nadání a povzbudit tak zájem naší odborné i laické veřejnosti.

Konzultační centrum NPI ČR

Pro dotazy a konzultace využijte online konzultační centrum NPI ČR.

Krajské sítě podpory nadání

Krajské sítě podpory nadání nabízejí systematické a kvalitní aktivity a služby pro nadané, pedagogy a další zúčastněné s využitím regionálních kapacit a zdrojů.

V každém kraji na krajském pracovišti NPI ČR je za vytvoření sítě a péči o ni zodpovědný Krajský koordinátor podpory nadání NPI ČR. Krajská síť se skládá ze zástupců škol každého typu (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), školských zařízení (ŠPZ, SVČ), nevládních a neziskových organizací (NNO), které se věnují nebo se hodlají systematicky věnovat práci s nadanými. V sítí jsou zapojena odborná pracoviště (výzkumné či vývojové pracoviště, zaměstnavatelé), která nabízejí kapacity, zdroje a oborové experty pro práci s nadanými dětmi, žáky a studenty. Součástí sítě je zástupce regionální správy a krajští odborní garanti zajišťující vazbu na pět "vertikálních - národních pilířů":

  • psychologové a speciální pedagogové (garantuje NPI ČR),
  • koordinátoři pro oblast soutěží (garantuje NPI ČR),
  • pedagogové metodici (garantuje NPI ČR),
  • Krajští koordinátoři podpory nadání a vzdělávání pedagogů (garantuje NPI ČR)
  • inspektoři ČŠI (garantuje ČŠI).

Tito tvoří základ Krajské koordinační skupiny (KKS), která na úrovni kraje koordinuje, iniciuje, stimuluje, podporuje a vzdělává, vše s respektováním krajské samosprávy. Členy KKS jsou dále zástupci Krajské sítě podpory nadání.
Postupné zavádění Krajských sítí podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Hlavní metodou zavádění Systému podpory nadání je vzdělávání pedagogů s využitím dobré praxe s nadanými žáky a studenty a s jejich pedagogy vytváření podmínek a soustavy příležitosti pro optimální rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka, studenta.

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů podpory nadání cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané.

Krátká videa ukazují práci Krajského koordinátora podpory nadání:

  1. Směrem do škol, zde
  2. Propojování aktéru v kraji, zde

Kliknutím na konkrétní kraj v mapě zobrazíte síť pro příslušný kraj.

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Garantka podpory nadání