logo
logo

Krajské sítě podpory nadání

Krajské sítě podpory nadání nabízejí systematické a kvalitní aktivity a služby pro nadané, pedagogy a další zúčastněné s využitím regionálních kapacit a zdrojů.

V každém kraji na krajském pracovišti NPI ČR je za vytvoření sítě a péči o ni zodpovědný Krajský koordinátor podpory nadání NPI ČR. Krajská síť se skládá ze zástupců škol každého typu (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), školských zařízení (ŠPZ, SVČ), nevládních a neziskových organizací (NNO), které se věnují nebo se hodlají systematicky věnovat práci s nadanými. V sítí jsou zapojena odborná pracoviště (výzkumné či vývojové pracoviště, zaměstnavatelé), která nabízejí kapacity, zdroje a oborové experty pro práci s nadanými dětmi, žáky a studenty. Součástí sítě je zástupce regionální správy a krajští odborní garanti zajišťující vazbu na pět "vertikálních - národních pilířů":

  • psychologové a speciální pedagogové (garantuje NPI ČR),
  • koordinátoři pro oblast soutěží (garantuje NPI ČR),
  • pedagogové metodici (garantuje NPI ČR),
  • Krajští koordinátoři podpory nadání a vzdělávání pedagogů (garantuje NPI ČR)
  • inspektoři ČŠI (garantuje ČŠI).

Tito tvoří základ Krajské koordinační skupiny (KKS), která na úrovni kraje koordinuje, iniciuje, stimuluje, podporuje a vzdělává, vše s respektováním krajské samosprávy. Členy KKS jsou dále zástupci Krajské sítě podpory nadání.
Postupné zavádění Krajských sítí podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Hlavní metodou zavádění Systému podpory nadání je vzdělávání pedagogů s využitím dobré praxe s nadanými žáky a studenty a s jejich pedagogy vytváření podmínek a soustavy příležitosti pro optimální rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka, studenta.

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů podpory nadání cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané.

Krátká videa ukazují práci Krajského koordinátora podpory nadání:

  1. Směrem do škol, zde
  2. Propojování aktéru v kraji, zde

Kliknutím na konkrétní kraj v mapě zobrazíte síť pro příslušný kraj.