logo
logo
VIDEO: Jak se v praxi řeší nesoulad mezi asistenty pedagoga a učiteli?

VIDEO: Jak se v praxi řeší nesoulad mezi asistenty pedagoga a učiteli?

01.06.2020
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Každá škola si přeje, aby její asistenti pedagoga dobře vycházeli s učiteli i rodiči a probíhala mezi nimi všemi funkční spolupráce. Pro to jsou potřeba dobře nastavená pravidla a také by mělo mít vedení určené postupy, jak řešit případný nesoulad. Jinak může situace vygradovat až k odchodu některého z pracovníků. O tom všem mluvila v rozhovoru Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze, kde se dlouhodobě zaměřují na dobré klima ve škole.00:27 Jaké předpoklady by měl mít začínající asistent pedagoga? Musí mít chuť dětem pomáhat, být schopný spolupráce s učitelem a průběžného vzdělávání. Ideální je silná osobnost, která je schopná vytyčit si pevné hranice vůči dítěti se SVP, ale na druhou stranu nemá potřebu dominovat každé situaci.


01:43 Učitelé se mohou na ZŠ Lyčkovo náměstí na výběru asistentů pedagoga podílet – škola oceňuje, pokud jí doporučí či navrhnou vhodného kandidáta. 


02:26 Co je základem pro úspěšnou spolupráci učitele a asistenta? Podstatná je otevřenost a schopnost komunikace. Velmi také pomáhá, pokud si vzájemně povahově sednou.


03:01 Asistent pedagoga musí respektovat pokyny a postupy učitele, jinak nemůže vykonávat svou práci. Obzvláště to platí, pokud asistent aktuálně, po domluvě s učitelem, funguje pro celou třídu. Naopak v případě, kdy asistent podporuje jednoho konkrétního žáka, může mít větší autonomii.


04:28 Asistent může učiteli poskytovat i metodickou podporu a konzultace ohledně žáka se SVP. Pedagog ale musí o tuto formu podpory projevit zájem a musí si s asistentem vzájemně důvěřovat.


05:07 Jak se řeší závažnější obtíže v komunikaci mezi učiteli a asistenty? Nápravu stavu se snaží obvykle zjednat vedení na podnět jedné ze stran. Facilitátorem sporu bývá někdo z vedení: ředitel či zástupkyně.


06:22 Škola si zakládá na prevenci šikany, všichni zaměstnanci, včetně asistentů pedagoga, mají tak povinnost hlásit, pokud si všimnou potenciálního problému mezi žactvem. 


06:59 Krizové situace mezi dětmi řeší asistent pedagoga ve spolupráci s učitelem. Pokud má na starost žáka s problémovým chováním, je dopředu poučen, jak dítěti v případě konfliktu se spolužáky dávat zpětnou vazbu a jakým způsobem s ním pracovat.


08:08 Problémy mezi asistentem, žákem se SVP a jeho rodiči se řeší během vzájemných setkání za účasti vedení školy. Při závažnějších a dlouhotrvajících potížích se vedení snaží s asistentem domluvit na změně a nalézt mu novou práci. Dítěti je pak přiřazen nový asistent, který může být vhodnější pro jeho typ osobnosti a obtíží, a s nímž následně žák bude lépe fungovat.


08:49 V extrémních případech může směrem od rodičů k asistentům docházet i k šikaně. ZŠ Lyčkovo náměstí zažila situaci, kdy rodiče jednoho z žáků kladli na asistentku čím dál tím větší nároky, psali jí i v noci a požadovali věci nad rámec jejích povinností. Asistentka nakonec ze stresu onemocněla a rozhodla se změnit povolání. 


09:45 Na základě zkušeností z problémových situací tak škola vytvořila „Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči“ (lze ho najít ke stažení pod videem).


10:06 Asistenti pedagoga chodí na porady, účastní se dvakrát ročně i tzv. triád, tedy setkání rodič, dítě, učitel. 


10:40 Jak fungují setkání formou triády? Dítě přijde s rodiči, patnáctiminutové schůzky se účastní také učitel a asistent. Důležité je, aby hovořilo hlavně samo dítě a dokázalo se nějakým způsobem zhodnotit.   

Přílohy k videuDokumenty popsané ve videu naleznete ke stažení zde: 


Příloha 1: „Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči – ZŠ Praha 8, Lyčkovo nám.“

Mohlo by Vás zajímat

Pozitivní motivace a stanovení hranic: Jak asistentka pedagoga podporuje žáka s ADHD ve vzdělávání – díl I.

Tomík, žák 1. ročníku základní školy s diagnózou ADHD, měl přidělenou asistentku pedagoga, aby mu byla poskytnuta potřebná podpora ve vzdělávání a adaptaci na školní prostředí. Kvůli pandemii Covid-19 probíhala počáteční interakce s asistentkou virtuálně, což představovalo výzvu pro obě strany. Po návratu do školy se Tomík a jeho asistentka adaptovali na společnou práci, přičemž bylo nutné Tomíka naučit respektovat pravidla. Využití pozitivní motivace vedlo ke zlepšení Tomíkova chování.

Tři kroky asistenta pedagoga k úspěšnému vzdělávání žáka se SVP

Úloha asistenta pedagoga nabírá na důležitosti, a to zejména při přípravě podmínek pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Projděte si komunikaci se všemi aktéry vzdělávacího procesu ve třech krocích.

Spolupráce asistenta a učitele při poskytování podpory žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. díl

Národní pedagogický institut ČR spolu s UNICEF přináší první část videoseriálu zaměřeného na spolupráci mezi asistenty pedagoga, ukrajinskými asistenty a učiteli při podpoře žáků z Ukrajiny. Jak připravovat výukové hodiny pro tyto žáky? Praktické tipy najdete ve videohospitaci z hodin výuky českého jazyka a přírodovědy v ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech. Výukový záznam je rozšířen o diskuzi mezi odborníkem z institutu a pedagožkami.

Zobrazit další články