Systematická spolupráce rodiny a školy – praktické tipy z americké organizace Appleseed

14.12.2021
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka

Appleseed je americká vzdělávací organizace, která už více než 25 let spolupracuje s miliony dobrovolníků z desítek tisíc škol v USA. Její členové hledají všemožné cesty, jak co nejvíce podpořit zapojování rodičů do školního života svých dětí. Jejich aktivity sahají od zlepšení prostředí ve škole, přes podporu rodičů zejména ze znevýhodněných a sociálně slabších rodin, podporu domácího vzdělávání a přípravy až po aktivní zapojení rodičů do vedení školy.

Obrázek článku
Ilustrační foto/FOTO: Unsplash

Systematická spolupráce rodiny a školy – tipy z organizace Appleseed 

V předchozím textu pod názvemTradice dobrovolnictví na amerických školách jste se mohli dočíst o dvou platformách spolupráce rodiny a školy, které jsou v prostředí amerického školství značně rozšířené a mají tradici už od roku 1897. V rámci těchto platforem se pěstuje zejména dobrovolnická činnost rodičů, která má nejrůznější podobu, od sponzorství až po mentoring žáků či organizaci školních akcí. 

Kromě zmiňovaných platforem rodičů a učitelů existují v USA i další organizace, které podporují spolupráci rodin – zejména těch s odlišnými kulturními a životními podmínkami – a škol. Pro svou činnost vybírají zpravidla dobrovolnické příspěvky. Některé služby školám poskytují zdarma, jiné zpoplatňují. Zpoplatněné služby zpravidla zahrnují online dotazníková šetření pro rodiče, výzkumem ověřené metodiky a příručky k organizaci akcí pro rodiče a pro úspěšný rozvoj spolupráce rodiny a školy. 

Appleseed – Národní kampaň za zlepšení veřejného školství je vzdělávací organizace sídlící ve městě St. Louis ve státě Missouri (centrální část Spojených států amerických), která už více než 25 let spolupracuje s miliony dobrovolníků z desítek tisíc škol v USA, aby se společnými silami zasadili za zdravé prostředí pro děti ve veřejných školách. Zástupci projektu Appleseed hledají všemožné cesty, jak podpořit zapojování rodičů zejména ze znevýhodněných a sociálně slabších rodin do školního života jejich dětí. Zakladatel projektu Appleseed Kevin Walker školu považuje za klíčovou instituci, která předurčuje nejen budoucnost dětí, ale i ekonomiky a celé společnosti.  

Jak už si organizace Appleseed za dlouhá léta své činnosti měla možnost opakovaně ověřit na školách v celé zemi, zapojení rodičů do činnosti školy má pozitivní dopady nastudijní výsledky dětí. Děti, jejichž rodiče se aktivně zapojují, mívají lepší skóre v testech, častěji a lépe zpracovávají domácí úkoly, nemívají problémy s docházkou. V neposlední řadě se na svět dívají z té lepší stránky, jsou zkrátka pozitivní a chce se jim pokračovat v dalším studiu. 

Metodika „Červený koberec“ 

Je důležité, aby na rodiče a všechny ostatní příchozí působila škola vřele a pohostinně. Aby se každý, kdo do školy vstoupí, cítil vítaný. Něco ve smyslu příchodu po červeném koberci – na něm se přece každý cítí výjimečně. Organizace Appleseed proto klade velký důraz i na to, aby se rodiče cítili ve škole příjemně a aby měli chuť se zapojenými školami spolupracovat. Vybízí školy k tomu, aby se na začátku spolupráce s rodiči nejprve setkali všichni zainteresovaní aktéři a pokusili se definovat způsoby, jimiž může škola vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Rodiče, včetně rodičů dětí se zdravotním postižením, členové komunity, členové školní rady, pedagogové, ředitelé a zástupce škol jsou požádáni, aby se pokusili posoudit školu optikou všech rodin, které tuto školu navštěvují. Metodika organizace Appleseed nazvaná „Červený koberec“ pomáhá školám optimálně nastavit komunikaci a spolupráci s rodiči tak, aby nejen fungovala, ale mohla se i nadále úspěšně rozvíjet. 

Aby se rodiče a členové rodiny mohli plně podílet na vzdělávání svých dětí, musí se v první řadě cítit ve škole vítáni. Jen tak mají pocit, že patří do školy a že škola patří jim. Díky tomu se pak mohou rodiče aktivněji zapojit do vzdělávání svých dětí. Rodiče, kteří si vytvořili vztah s učiteli a vedením školy a kteří se dobrovolně účastní některých akcí alespoň třikrát ve školním roce, mívají úspěšnější děti, které nejenže dosahují v testech podstatně vyšších skóre, ale mají také lepší školní docházku, mají méně obtíží v chování i více rozvinuté klíčové kompetence (kompetence k učení a řešení problémů; komunikativní, sociální, občanské a pracovní kompetence). [1]

Jak je tento metodický postup konkrétně realizován?

Výkonný tým zorganizuje prohlídku školy. Projde se po škole a pohlédne na ni optikou rodičů. Tým rodičů bude doplněn i učiteli a manažery školy a potom společně vyvodí závěry, které následně aplikuje v praxi.

Tým by měl zahrnovat rodiče / členy širší rodiny, zaměstnance školy, člena školní rady nebo členy místní komunity. Je však důležité, aby většinu týmu tvořili rodiče. Pokud se účastní 2–3 zaměstnanci školy, mělo by adekvátně k tomu být 4–6 rodičů anebo rodinných příslušníků. Metoda je nejúčinnější, pokud tým čítá 6 až 10 osob. Jen to zajistí dostatek nápadů a podnětů. Také je důležité vzít v úvahu demografii vaší školy a zahrnout pomyslně všechny rodiny, které jsou zastoupeny ve školní populaci. Pokud můžete, využijte služeb facilitátora, který vám pomůže při koordinaci týmu. Prohlídka může trvat 90 minut až 2 hodiny, v závislosti na velikosti školy a týmu. Diskuse mezi všemi účastníky je klíčem k úspěchu akce. Facilitátor by měl zajistit, aby se každý cítil v tomto procesu dobře a aby se do něj zapojil.

Úkolem účastníků je pokusit se vžít do role návštěvníka školy a posoudit svou školu s přihlédnutím ke všem následujícím hlediskům:

 • Jste rodičem dítěte, které příští podzim půjde do školky.

 • Jste otec.

 • Uvažujete o přestěhování do této oblasti.

 • Právě jste se přestěhovali do USA.

 • Právě jste se sem přestěhovali z jiného státu.

 • Právě jste se přestěhovali z jiné oblasti v tomto státu.

 • Umíte jen trochu anglicky.

 • Máte potíže s chůzí.

 • Máte potíže s viděním.

 • Jste soused školy.

 • Jste poprvé dobrovolníkem.

Během dnešní prohlídky se stanete členem jednoho ze čtyř týmů. Tyto týmy budou zkoumat následující faktory:

 • Celkové prostředí

 • Celoškolní postupy a zásady

 • Přivítání ze strany zaměstnanců školy

 • Písemné materiály

Tým je tedy rozdělen na čtyři skupiny. Každá z nich se zaměří na různé aspekty života ve škole, díky nimž rodiče a členové komunity vědí, že jsou ve škole vítanými partnery. Posoudí, zda a jak moc je škola vstřícná k žákům a rodičům z odlišného kulturního prostředí i životních podmínek, zaměří se na strategie, které lze použít, aby byla škola přitažlivější pro rodiny a místní společenství. Klíčové je zejména celkové prostředí a atmosféra: parkovací plochy, učebny, vstupní hala, chodby atd. 

Proběhnetakérozhovor s ředitelem a administrativními pracovníky a dále prohlídka hlavních kanceláří, chodeb a míst přístupných veřejnosti. Dále proběhne analýza písemných materiálů: informačních bulletinů, webových stránek, příruček pro rodiče, infolinek, interních směrnic a vnitřních řádů, letáků a dalších materiálů distribuovaných školou. 

Na základě pozorování tým vyplní Formulář pochval/doporučení, který odráží prvotní dojem ze školy. [2]

Nástroje k úspěšnému zapojení rodičů 

Organizace Appleseed má pro školy nachystané další ověřené nástroje. Program pro zapojení rodičů je určený pro školy, které chtějí mobilizovat rodiny ke zlepšení výsledků žáků. Obsahuje cenné nástroje, které školám pomáhají oslovit všechny rodiny. [3] 

Jak probíhá samotná spolupráce rodičů se školou v rámci Programu pro zapojení rodičů? Každý rodič nejprve vyplní sebehodnotící formulář, díky kterému může zmapovat míru své dosavadní spolupráce se školou a možnosti dalšího rozvoje. Rodiče také skládají v rámci spolupráce se školou svých dětí tzv. rodičovský slib, kde se zavazují odpracovat určitý počet hodin dobrovolnické práce (zpravidla nejméně 5 hodin za pololetí). Od rodičů se rovněž očekává, že budou navštěvovat plánované schůzky s učiteli ve škole, podporovat čtenářství svých dětí a pravidelně s nimi doma číst, že budou monitorovat domácí přípravu svých dětí a také zajistí dětem vhodné prostředí pro učení. Rodiče mají jednou ročně možnost zúčastnit se tzv. Dne národní účasti rodičů a také Týdne dobrovolnictví na veřejné škole. V rámci těchto akcí jsou oceňováni aktivní rodiče, probíhají školní představení a oslavy.

Proaktivní dobrovolníci z řad rodičů se mohou navíc podílet na nejrůznějších rozhodovacích procesech v rámci činnosti rad a výborů. Škola zase rodičům nabízí informační servis pro domácí přípravu, informační servis k výuce dětí v každém ročníku zvlášť, podporu v rámci tzv. rodičovského centra a zprostředkovanou pomoc ze strany nejrůznějších neziskových a dalších organizací v místní komunitě. 

Zde je šest základních oblastí rozvoje spolupráce rodiny a školy v rámci Programu pro zapojení rodičů

1) Podpora rodičovských kompetencí:

 • Škola pořádá workshopy, připravuje videonahrávky a další online materiály o rodičovství a výchově dětí v každém školním ročníku.

2) Podpora komunikace mezi školou a rodinou:

 • Škola navrhne efektivnější formy komunikace s rodiči.

 • Učitelé uspořádají alespoň jednou ročně třídní schůzky se všemi rodiči. 

 • Rodiče si vyzvednou a vyplní sebehodnotící nástroj, tzv. Zprávu o zapojení rodičů. [4] Dotazník má rodičům pomoci vyhodnotit, jakou měrou se podíleli na úspěchu svého dítěte ve škole. Na základě výsledků dotazníku může rodič vyhodnotit, do jaké míry by například chtěl posílit svoji spolupráci se školou, jakým způsobem to udělat a jak často. 

 • Složky s pracemi žáků jsou odesílány domů, kontrolovány a s rodičovskými komentáři poté vráceny učiteli.

Tip 1: 

Seznámení se se školou: Škola vybere téma a uspořádá na začátku školního roku hromadnou akci, na které se učitelé s rodiči nejen lépe poznají, ale seznámí je i se svým stylem vyučování a s očekáváními v novém školním roce. Jedná se o společnou akci, kde se seznamují všichni se všemi a se vším, na individuální konzultace je vyhrazen jiný termín. Na stěny ve škole je možné například vyvěsit výtvarná díla dětí a rodičům nabídnout komentovanou prohlídku. Do známého prostředí, ve kterém se rodiče zvládnou zorientovat, budou chodit mnohem raději a třeba i častěji.

Tip 2: 

Školní den pro rodiče: Rodiče si vyzkoušejí, jaké to je zažít jeden obyčejný den ve škole svých dětí. Dospělí budou v ten den stínem svých potomků, stráví hodiny ve třídě, na chodbě, při případných přesunech mezi budovami a doprovodí je i na oběd. Může to být ideální příležitost i pro tatínky, na které se občas zapomíná. Samozřejmě se mohou zapojit i strýčkové, dědečkové, starší bratři nebo nevlastní tatínkové. 

3) Podpora dobrovolnictví:

 • Škola přijímá a organizuje pomoc a podporu rodičů. 

 • Škola organizuje tzv. rodičovský slib za účelem náboru, rozšiřování a organizace rodičovských dobrovolníků a také k inventarizaci potřeb dobrovolníků. [5] Rodičovský slib rodiče zavazuje k odpovědnosti za vzdělání jejich dětí prostřednictvím příslibu dobrovolnické práce v rozsahu zpravidla alespoň 5 hodin za jedno pololetí. 

 • Škola zřizuje rodičovské centrum, kde se mohou dobrovolníci setkávat a rodiče mohou nalézt veškeré informační zdroje. 

 • Škola rozesílá jednou ročně rodičům anketu-dotazník (poštou, online) za účelem vyhledávání nových „talentů“ mezi rodiči. 

4) Podpora domácího vzdělávání a přípravy 

 • Škola poskytuje rodičům informace o požadovaných dovednostech u žáků všech předmětů v každém ročníku. 

 • Škola poskytuje rodičům informace o strategiích domácí přípravy dítěte, radí, jak dohlížet na domácí úkoly a jak diskutovat o školních úkolech v domácím prostředí. 

 • Škola distribuuje kalendář, kde jsou uvedená možná témata pro diskusi v rámci domácí přípravy.

5) Zapojení rodičů do rozhodování o chodu školy

 • Škola zahrne rodiče do řízení školy, podporuje vůdčí talenty mezi rodiči a podporuje zástupce (mluvčí) rodičů. 

 • Ve škole působí Asociace rodičů a učitelů / Organizace rodičů a učitelů nebo jiné nadřazené organizace, školské poradní rady nebo výbory pro rodičovský leadership a účast rodičů. 

 • Škola podporuje nezávislé skupiny, které lobují za školní reformu. 

 • Škola spolupracuje s radami a výbory na úrovni okresů pro úspěšné zapojení širší komunity. 

6) Podpora zapojení komunity 

 • Škola identifikuje a integruje zdroje a služby z komunity, aby posílila školní programy, domácí přípravu v rodině a učení a rozvoj žáků. 

 • Škola poskytuje žákům a rodinám informace o komunitních zdravotních, kulturních, rekreačních, sociálně podpůrných a dalších programech a službách. 

Tip 3: 

Program na podporu zapojení komunity – Škola může zorganizovat tematickou noc v prostorách školy, která zabaví celé rodiny. Třeba Fitness noc nejlépe zvládnou učitelé tělocviku nebo pohybových kroužků. Dospělí i děti si mohou vyzkoušet aktivity, které už je třeba dlouho lákají, ale zatím nebyla vhodná příležitost je vyzkoušet – pilates, zumba, jóga, karate, kickbox. Přijet může i někdo z blízké kliniky, zdarma provádět screeningy a měřit třeba množství vody a tuku v těle. Další možností je Matematická noc pro rodiny zapálených matematiků, kdy jsou pro každou aktivitu vytvořena stanoviště – hra v kostky, hra o peníze, počítání složitých příkladů na kalkulačkách, vytváření grafů, odhadování váhy, logické úlohy, hlavolamy. Jinou možností je Noc her, kdy si rodiny mohou přinést své oblíbené deskové hry jako např. karetní hry, domino, monopoly atd. Je možné zapojit i místní hračkářství, zda by nechtěla akci sponzorovat a nějaké hry darovat. Součástí může být i občerstvení, do jehož přípravy se mohou zapojit rodiče. 

Tip 4: 

Škola může nabídnout školní prostory komunitním organizacím, které tam mimo školní hodiny uspořádají aktivity pro děti a rodiče. Anebo rodiče mohou sami zorganizovat a vést víkend plný her nebo sportovní aktivity odpoledne po škole. 

Tip 5:

Překlad tzv. rodičovského slibu, kteří rodiče skládají, aby stvrdili svůj závazek pomoci škole, najdete v navazujícím textu s názvem Tipy organizace Appleseed: Jak rodiče úspěšně zapojit a motivovat k další spoluprácispolu s dalšími tipy organizace Appleseed, jak zefektivnit spolupráci rodiny a školy jako jsou: sebehodnotící nástroj Zpráva o zapojení rodičů anebo každoroční Den národní účasti rodičů a Týden dobrovolnictví na veřejné školeZdroje:

[1] PROJECT APPLESEED. (nedatováno). Red Carpet Treatment [online]. Dostupné z: https://www.projectappleseed.org/red-carpet-treatment (dat. cit. 11. 4. 2021)

[2] PROJECT APPLESEED. (nedatováno). Red Carpet Treatment welcoming atmosphere walk-through [online]. Dostupné z: https://66f6648b-5dd3-447f-94f1-4fc393283251.filesusr.com/ugd/842f93_5fb6037125f24b52b9159ba7b4cf081e.pdf (dat. cit. 11. 4. 2021)

[3] PROJECT APPLESEED. (2019). The Six Slices of Parental Involvement [online]. Dostupné z: https://66f6648b-5dd3-447f-94f1-4fc393283251.filesusr.com/ugd/842f93_b9cd1cfbf0c644d69400d57c6efc256c.pdf(dat. cit. 11. 4. 2021)

[4] PROJECT APPLESEED. (nedatováno) Parental Involvement Report Card. [online]. Dostupné z: https://www.projectappleseed.org/reportcard (dat. cit. 10. 4. 2021)

[5] PROJECT APPLESEED. (nedatováno). The Parental Involvement Pledge. [online]. Dostupné z: https://www.projectappleseed.org/pledge (dat.cit. 10. 4. 2021)Mohlo by Vás zajímat

Když žáci poskytují efektivní zpětnou vazbu pedagogům

Nejen pedagogové mají k výuce svých kolegů co říct. Když se o slovo přihlásí žáci, má to pozitivní dopady. Přinášíme tipy a příklady dobré praxe, abyste si efektivní zpětnou vazbu od žáků mohli lépe představit.

Sociální pedagogika v Polsku a na Ukrajině

Význam sociální pedagogiky ve školství je nezpochybnitelný. Pozici sociálního pedagoga je však u nás stále potřeba obhajovat a posilovat. Jak je tomu v Polsku a na Ukrajině?

Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?

Třetí díl 10dílného seriálu z cyklu zahraniční inspirace o začleňování nově příchozích žáků se zabývá počáteční fází integrace nově příchozích žáků: přináší například informace o prvotní komunikaci se žákem a jeho rodinou, o roli tzv. školních průvodců a pedagogických asistentů a o zaváděcích programech. Text se opírá o anglickou Národní strategii podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky. [1]

Zobrazit další články