Tradice dobrovolnictví na amerických školách

Dobrovolnictví má na amerických školách dlouhou tradici. Ve spolupráci se dvěma zastřešujícími organizacemi, Asociací rodičů a učitelů a Organizací rodičů a učitelů, pomáhají dobrovolníci z řad rodičů a dalších členů komunity v mnoha různých oblastech, prací ve třídě počínaje a bezpečností na ulici nebo podpoře čtenářství konče.

Ilustrační foto/FOTO: Pixabay

Dobrovolnictví ve školách má v USA dlouholetou tradici. Dobrovolníci, nejen z řad rodičů, ale i z místní komunity (například senioři) mohou na školách v USA pomáhat buď jako dárci, nebo se zapojit přímo do výuky a školních aktivit (například pomáhat se sportem, rozvíjením čtenářských dovedností, jako mentoři pro žáky, ve funkci tzv. třídního rodiče apod.). Dobrovolnictví současně přináší benefit i pro žáky – během různých společných aktivit mají možnost setkat se se širším spektrem dospělých a rozvíjet své komunikační a sociální dovednosti.

Rozšíření a popularita dobrovolnictví souvisí zejména s činností dvou rodičovských a učitelských platforem, které mají v USA dlouholetou tradici:

Asociace rodičů a učitelů (anglicky: A Parent–Teacher Association, PTA) má usnadnit zapojení rodičů do činnosti školy, sdružuje jednak lokální organizace složené z rodičů, učitelů a zaměstnanců, jednak se jedná o celonárodní organizaci. Na celostátní úrovni funguje v USA už od roku 1897. Místní sdružení této asociace si stanovují své vlastní cíle a mise, ale také se dále spojují, aby spolupracovaly jako větší celek. Celonárodní asociace iniciovala v průběhu své činnosti nespočet pozitivních změn, od zavedení školních obědů a očkovacích programů po přijetí zákonů o dětské práci až po podporu v oblasti bezpečnosti dopravy, sexuální výchovy, vzdělávání ohledně tabáku a alkoholu aj. Asociace rodičů a učitelů hraje aktivní roli při vývoji školních vzdělávacích programů, dalším vzdělávání učitelů, bojuje za lepší financování federálního vzdělávání a také nastiňuje politické priority a doporučení pro Kongres. Asociace vydává každý měsíc pro rodiče online publikaci Naše děti. Funguje na principu členství a využívá peníze z členských příspěvků k podpoře zaměstnanců, k vypisování grantů a k rozvoji národních programů, jako je např. Reflexe umění ve vzdělávání a Standardy pro partnerství mezi rodinami a školami. [1]

Organizace rodičů a učitelů (anglicky: Parent Teacher Organization: PTO) je organizace, kterou tvoří rodiče, učitelé a zaměstnanci škol. Cíle této organizace se mohou lišit od organizace k organizaci, ale v zásadě tyto cíle zahrnují dobrovolnickou práci rodičů, podporu učitelů a žáků, zapojení komunity do činnosti školy a well-being (blaho) žáků a rodin.

Organizace rodičů a učitelů je vždy nepřidružená, místní a členové tedy neplatí příspěvky národní zastřešující organizaci. Organizace podporuje programy zaměřené na bezpečnost na kolech a bezpečnost chodců, protidrogovou problematiku, ekologická témata (úspory energie), rozvoj čtenářských dovedností, programy na podporu vědy a matematiky. Rodiče se mohou stát dobrovolně tzv. třídními rodiči a pomáhat s třídními a společenskými akcemi, školními veletrhy nebo exkurzemi. Učitelé a zaměstnanci se mohou zapojit tím, že pomohou s plánováním událostí podporujících vzdělávání žáků, jako například nejrůznější workshopy, doučování nebo speciální rodinné noci (matematika, přírodní vědy, čtení).

Jednotlivé místní organizace si obvykle určují vlastní cíle a/nebo poslání. Pro ilustraci přinášíme ukázku činnosti takové organizace v rámci New Franklin School (Portsmouth, New Hampshire):

Organizace rodičů a učitelů v New Franklin School je nezisková organizace rodičů a učitelů, jejímiž členy jsou všichni rodiče, zákonní zástupci a zaměstnanci základní školy. Posláním je podporovat otevřenou komunikaci a porozumění mezi rodiči a zaměstnanci školy. Činnost organizace má vést k posílení a zlepšení vzdělání každého dítěte, zároveň mu má pomoci naplno rozvíjet jeho potenciál. Organizace platí ze svých prostředků výpomoc učitelům při výuce ve třídě, pořádá akce za účelem získávání finančních prostředků na doplňkové vzdělávací materiály a podporuje školní a rodinnou sociální interakci. Také provozuje veřejnosti přístupné fórum určené pro sdílení informací o problémech, které se dotýkají dětí. [2]

Většina státních a soukromých veřejných škol má jak Asociaci rodičů a učitelů, tak i Organizaci rodičů a učitelů. [1]

Zapojení rodičů v těchto platformách podporují mimo jiné i pediatři. Dětská lékařka Monica Wonnacott z Utahu [3] rodičům, kteří k ní přivedou své dítě, vždy doporučuje, aby se aktivně zapojili ve škole svých dětí. Sama má čtyři děti, a proto ví, co všechno se člověk dokáže naučit pouhou přítomností ve škole během vyučování. S věkem dětí se samozřejmě činnosti i jejich frekvence mění. V prvních třídách základních škol jsou děti šťastné, když můžou svým rodičům ukázat prostředí, ve kterém se pohybují, nebo když je někdo z rodičů doprovodí na školním výletě. Kolem 11. až 13. roku se vnímání přítomnosti rodičů u dětí mění. Najednou jsou dětem tak trochu na obtíž a hrozí, že by své děti ztrapňovali. Děti se chtějí více osamostatnit a rozhodovat samy za sebe bez dohledu ze strany rodičů. Ti se v tomto období můžou soustředit třeba na tichou podporu a diskuse o plánech a dalším směřování svých dětí. Na středních školách se dobrovolnická činnost rodičů obvykle ustálí na koučování, sponzoringu a administrativní podpoře.

Dobrovolnictví v denní školské praxi

Rodiče se mohou na amerických základních a středních školách jako dobrovolníci zapojit do široké škály aktivit. V amerických školách je zavedena funkce tzv. třídního rodiče (anglicky: „class parent“), který působí jako podpora třídního učitele. Usnadňuje komunikaci mezi rodiči a učitelem, vedením školy a organizací rodičů a učitelů. Působí jako informátor pro rodiče, prostředník mezi třídním učitelem a rodiči. Podílí se na aktualizaci databáze kontaktů na rodiče, pomáhá s organizováním nejrůznějších akcí, koordinuje dobrovolnickou činnost rodičů. Jeho role může variovat od jednoduché dílčí pomoci až po poměrně rozsáhlou agendu. Třídní rodič by si své kompetence měl hned na začátku vždy vyjasnit s třídním učitelem. [4]

Rodič-dobrovolník může mít například na starost evidenci kontaktů na ostatní rodiče a být odpovědný za tvorbu a průběžnou aktualizaci tzv. telefonního stromu.

Co je telefonní strom?

Telefonní strom je organizovaná a předem dohodnutá metoda rychlé komunikace mezi členy definované komunity v případě náhlých událostí, nehod, urgence apod. Ve své nejjednodušší podobě může být telefonním stromem seznam telefonních čísel členů malé komunity, kdy vždy jeden člen zavolá dalšímu a ten zase dalšímu (lineární telefonní strom). Ve své složité podobě může mít definovanou strukturu a dohodnutý soubor pravidel. Telefonní strom se tak může dělit na nejrůznější větve. Alternativně může telefonní strom fungovat formou kruhu, který může aktivovat kdokoli, kdo byl svědkem nebezpečí, nehody dítěte apod. U větších skupin (20 a více členů – například rodiče jedné třídy nebo ročníku) se vytváří několik okruhů: 1) vnitřní okruh lidí, kteří jsou obvykle doma a 2) vnější okruh pracovních čísel a mobilních telefonů pro členy okruhu, kteří nejsou během dne doma. Nejprve se vždy aktivuje vnitřní a poté vnější okruh. Když lidé ve skupině bydlí v řadě různých ulic (nebo se jedná o geograficky izolovaná sídla), každá oblast může mít vlastní větev telefonního stromu. Aktivátor každé větve patří vždy do vnitřního okruhu, který se aktivuje jako první. [5]

Rodič-dobrovolník se může rovněž podílet na činnosti tzv. rodičovské hlídky. Ta se zpravidla pohybuje v okolí škol. Jejich viditelná přítomnost má zabránit narušení provozu a bezpečnosti dětí při cestě do školy a ze školy. Členové rodičovských hlídek jsou pouze pozorovatelé a fyzicky se nezapojují ani se nedostávají do nebezpečných situací. [6]

Konkrétní příklad z praxe

Jedním z důležitých témat dobrovolnické činnosti ve školách je podpora čtenářství u žáků. Na základní škole v Centerville (Ohio) působí dlouhodobě několik desítek dobrovolníků. Jedním z mnoha dobrovolníků je Gary Spencer, toho času v důchodu, který 42 let pracoval jako technik. Po odchodu do důchodu měl stále ještě chuť a potřebu něčím přispět místní komunitě. Využil příležitosti věnovat se rozvoji čtenářství u dětí na základní škole v programu „Umím číst“. Gary si je dobře vědom toho, že děti si díky kontaktům s dobrovolníky mohou rozšiřovat životní obzory i znalosti apod. [7] Některým dětem se věnuje 30 minut denně, jiné vídá dvakrát týdně. Výzvu pro něj představují i školní osnovy, jejichž studiem tráví hodně času. Gary Spencer je za tuto příležitost vděčný – je rád, že se udržuje v duševní kondici. Největší radost mu dělá, když dítě, které učí, se k němu hlásí v obchodě nebo ve městě.

Tip:

Další informace o dobrovolnictví rodičů a činnosti organizace Appleseed se dozvíte ve dvou navazujících textech pod názvy Systematická spolupráce rodiny a školy – praktické tipy z americké organizace Appleseed a Tipy organizace Appleseed: Jak rodiče úspěšně zapojit a motivovat k další spolupráci, které zveřejníme v následujících týdnech. Zdroje:

[1] WIKIPEDIA. (2021). Parent–teacher association. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Parent%E2%80%93teacher_association (dat. cit. 10. 4. 2021)

[2] NEW FRANKLIN SCHOOL PTO. (2008). New Franklin School PTO Mission Statement. [online]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20080612140252/http://www.nfspto.org/mission.html (dat. cit. 10. 4. 2021)

[3] SHELLENBARGER, S. (2018). Parents Volunteering at School Should Tailor Skills to Different Stages [online]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/parents-volunteering-at-school-should-tailor-skills-to-different-stages-1533134808 (dat. cit. 11. 4. 2021)

[4] MILES BRUNELLI, L. (2020). Responsibilities of a Class Parent. [online]. Dostupné z: https://www.verywellfamily.com/what-does-a-room-parent-do-3542341 (dat. cit. 10. 4. 2021)

[5] TELEPHONE TREES (nedatováno). [online]. Dostupné z: https://www.amrshire.wa.gov.au/library/file/2Services/05%20Community%20safety/Phone_Trees.pdf (dat. cit. 10. 4. 2021)

[6] PARENTS ON PATROL. (nedatováno). [online]. Dostupné z: https://www.cityofbell.org/?NavID=151 (dat. cit. 10. 4. 2021)

[7] DAVIS SCHOOL DISTRICT. (2019). National Public School Volunteer Week. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=FT9RO01-6pM (staženo 4. 12. 2019)vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Když se otevřete rodičům, otevřou se oni vám. Jak zlepšit komunikaci ve školce
Učitelé z mateřinek, jak si rozumíte s rodiči svých žáčků? Někteří pedagogové tvrdí, že kontakt s rodiči je na jejich práci vlastně to vůbec nejtěžší a nejvíc stresující. Čím to ale je? Problém obvykle bývá v komunikaci a často netkví tolik v tom, co se říká, ale v tom, jak a kdy se to říká. Podívejme se napřed na to, odkud vítr vane, a pak se pojďme zamyslet nad tím, jak si můžete lépe porozumět.
Den otevřených dveří pro rodiče
Aby rodiče mohli zažít běžný den svých dětí ve škole, pořádá děčínská ZŠ Den otevřených dveří jen pro ně. Rodiče se účastní výuky a pomáhají tak zlepšovat klima třídy.
VIDEO: Tipy pro učitele – jak nastavit pravidla pro jednání s rodiči?
Práce učitele s sebou automaticky přináší i nutnost jednat s rodiči, což nemusí být vždycky zcela bezproblémové. Je dobré se na tyto situace dopředu připravit, umět si stanovit zdravé hranice a dokázat správně komunikovat. S tím vám pomůže zkušená učitelka a lektorka „Školy bez poražených“ Kateřina Vrtišková, která se ve videu podělí o své tipy a praktické ukázky.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.