Spolupráce učitele a asistenta pedagoga: Jaká mít očekávání a pravidla?

25.05.2020
Autorský tým APIV B
Pedagog

Vhodně nastavená spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga může nejen oběma zefektivnit práci, ale také je velkým přínosem pro žáky a klima ve třídě. Již na začátku se ovšem musí určit jasná pravidla, role a kompetence, stejně tak je potřeba během kooperace otevřeně hovořit o problémech a snažit se o nastavení a udržení přátelské atmosféry. V článku přinášíme tipy, jak na to, a také zkušenosti několika pedagogů z praxe.

Obrázek článku

Zdroj: Autorský tým APIV B

Podle výzkumu Lindy Darling-Hammondové a Nikole Richardsonové [2] asistentům a učitelům v jejich práci výrazně napomáhá vzájemná kooperace týkající se přípravy, výuky i její evaluace. Jde o různé formy kolegiální podpory, jejímž smyslem je používání takových postupů ve výuce, které budou mít co nejlepší dopad na prospěch i vzdělávání každého jednotlivého žáka.

Co je nutné pro efektivní spolupráci?

Ze zkušeností asistentů pedagoga vyplývá, že pro úspěšnou spolupráci s učitelem, která povede k maximální pomoci svěřenému žákovi, je nutné:

 • na samotném počátku společně nastavit jasná a přesně definovaná pravidla, se kterými budou oba souhlasit,  
 • tato pravidla důsledně dodržovat.

Pedagog zodpovídá za výuku a jeho povinností je ji naplánovat. Hana jako nová asistentka pedagoga mu má pomoci a učitel s ní musí spolupracovat. Je potřeba, aby se již od počátku naladili jeden na druhého.

Pokusili jsme se shrnout nejdůležitější podmínky k dobře fungující spolupráci do následujících bodů:

Vztah učitele a asistenta pedagoga

Učitel asistenta pedagoga pozitivně přijímá.

Vytvořil se mezi nimi profesionální a pokud možno partnerský vztah (pomáhá, když jsou si oba sympatičtí).

Pravidla

Jsou nastavena jasná pravidla, kompetence a ujasněny role – to vše musí akceptovat obě strany. 

 Je vytvořeno prostředí vzájemné důvěry a bezpečí.

Informace a spolupráce

Je vyhrazený čas na společné přemýšlení, plánování a reflektování, a ten se dodržuje. 

Oboustranně jsou předávány všechny důležité informace – jak o tom, co se osvědčilo a funguje, tak i o tom, co se nepodařilo, kde je problém.

Jakýkoliv problém (i sebemenší) je řešen ihned, neodkládá se.

Je vytvořena kvalitní týmová spolupráce.


Anketa mezi učiteli: Co očekáváte od asistentů pedagoga?

Pro ilustraci předkládáme přepis z ankety mezi učiteli, kteří mají osobní zkušenost se spoluprací s asistentem pedagoga. Otázky zněly: Podle jakých kritérií byste si vybrali ideálního asistenta pedagoga? Jak funguje spolupráce?

Odpovědi:

 • V první řadě bychom si měli „sednout“ lidsky. Měli bychom si vzájemně vyhovovat. Asistent pedagoga by měl mít zájem o svoji práci, být aktivní, neměl by se ostýchat se zeptat, pokud něčemu nerozumí nebo má jiný náhled na věc. 

 • Jde o celkové souznění osobností – to je ideál . Asistent pedagoga by měl být sympatický, inteligentní, vstřícný, přizpůsobivý, ale jen do jisté míry – preferuji i vlastní názor a jiný vhled. 

 • Většinou se spolu domlouváme o přestávce před hodinou, když najdeme společný volný čas, snažíme se sejít i na krátkou dobu po vyučování. Zde většinou reflektujeme to, co se stalo, a domlouváme se na tom, co dalšího udělat, jak žákům pomoci.

 • Na konci týdne si společně sedneme a řekneme si, co budeme v následujícím týdnu dělat, jaké učivo probírat, jaké pomůcky, pracovní materiály budeme potřebovat jak pro celou třídu, tak pro individuální žáky. Radíme se o taktice, kterou budeme v hodinách uplatňovat, co kdo udělá, případně jak. Na konci každého dne společně vyhodnocujeme, co se ten den stalo, a v případě potřeby plán upravíme. Asistent se účastní třídních schůzek a pohovorů s rodiči.

Další otázka zněla:Jaké by měl mít asistent vlastnosti a dovednosti? Co od něj očekáváte?

Odpovědi: 

 • Měl by mít kladný vztah k dětem, které pocházejí z málo podnětného nebo znevýhodněného prostředí. Také by měl mít znalosti z oblasti poruch učení a chování. Zálež na tomí, k jakému žákovi přichází. 

 • Měl by být tolerantní, umět rychle reagovat. Také by měl mít schopnost se učit a naslouchat. Měl by se orientovat v problematice postavení dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí a měl by umět soucítit s těmito žáky. Měl by mít u žáků autoritu. 

 • Být nápomocný svěřenému žákovi, nedělat však věci za něj. Pomáhat připravovat materiály, pracovní listy, pomůcky pro svěřeného žáka, ale také v případě potřeby i pro ostatní žáky. Pomoc slabším a potřebným žákům. Měl by umět rozlišit, co žák zvládne a co nikoli. Spoluvytvářet přátelské klima ve třídě. Komunikovat s rodiči, aby byl schopný se s nimi domluvit o potřebách. Doprovázet na akce mimo školu. Přinášet nové nápady do výuky. 

 • Připravovat pracovní listy, úkoly. Pomoc žákovi při komunikaci s učiteli a spolužáky, při vzniklých obtížích mu pomoci např. v přizpůsobení se novým okolnostem, navázání komunikace, dodržování pravidel, plnění povinností. 

 • Zlepšit podmínky pro učení tím, že bude ve třídě více klidu a učitelka se nebude zdržovat řešením rušivého chování. 

 • Zlepšit podmínky pro učení tím, že bude individuálně pracovat se žákem se specifickým problémem nebo s menší skupinou, která bude mít „svého učitele“, jenž se s nimi po určitou dobu bude zabývat něčím, co by ostatní brzdilo. 

 • Zlepšit podmínky pro učení tím, že asistent pozoruje a přiskakuje tam, kde je potřeba pomoct (nepochopená instrukce, bezradnost, nebo naopak „hotovo a nuda“).

Jaký by měl mít podle tázaných učitelů asistent pedagoga vztah k rodičům?

Odpovědi:

 • Měl by být oporou pro svěřeného žáka, pomáhat mu, podle potřeby by mu měl umět poradit. Měl by uplatňovat individuální přístup k jednotlivým žákům. Také by měl být schopen navázat nejlépe partnerský vztah nejen se žákem, ale i jeho rodiči. 


Zdroje:

[1] KARGEROVÁ, J., STARÁ, J. (2015). Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 21–34.

[2] DARLING-HAMMOND, L., RICHARDSON, N. (2009) Teacher Learning: What Matters. Educational Leadership, s. 47–53. 

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Základní pravidla komunikace s člověkem se zrakovým postižením

Komunikace, chůze nebo posezení u oběda s člověkem se zrakovým postižením si žádá jen pár základních pravidel a spokojenost zavládne na straně jeho i průvodcově.

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články