logo
logo
Rozvoj asistentů pedagoga? Klíčové je sdílení zkušeností s kolegy

Rozvoj asistentů pedagoga? Klíčové je sdílení zkušeností s kolegy

09.11.2020
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Pokud se jako asistent pedagoga toužíte zlepšit ve své práci, nejlepší cestou je výměna zkušeností s dalšími asistenty pedagoga. To rozhodně neplatí pouze na začátku kariéry, ale i při přechodu na novou školu nebo kontaktu s novým učitelem či žákem. Spolupráce je obecně ideálním způsobem pro další profesní rozvoj.
Obrázek článku

Zdroj: Autorský tým APIV B

Spolupráce mezi asistenty pedagoga je klíčová pro jejich profesní rozvoj i začlenění do kolektivu. Ideální situace nastává, pokud na jedné škole pracuje více asistentů, kteří mají možnost osobní komunikace, předávání zkušeností a rad. V tabulce níže uvádíme osvědčené formy spolupráce:

Osvědčené formy vzájemné spolupráce asistentů pedagoga

Vytvoření tzv. metodického sdružení asistentů pedagoga a stanovení pravidelného času na společné setkávání (většinou asistenti doporučují 1× měsíčně 1–2 hodiny)


Společné sdílení potřeb, povinností, úkolů asistentů pedagoga


Návštěvy v hodinách, kde mohou pozorovat spolupráci učitele s asistentem pedagoga 


Po návštěvě v hodinách podávání zpětné vazby – popisným jazykem 


Na vyžádání předávání osvědčených rad a zkušeností Přinášíme také zápisky a výpovědi asistentek pedagoga, které pojednávají o tom, jak vše funguje v praxi:

  • V současnosti asistuji žákovi se specifickou poruchou učení. Protože mám pedagogické vzdělání a vlastní děti ve věku svěřeného žáka, podařilo se mi najít cestu ke vzájemné, oboustranně obohacující spolupráci. Budování „pracovního“ vztahu a funkční spolupráce vyžaduje poměrně dlouhý čas, úsilí, důvěru a značnou míru citu (intuice). Protože vidím výrazný posun v kvalitě práce a přístupu žáka k učení, ráda bych v tomto roce zlepšila své odborné znalosti v této oblasti, tak abych lépe chápala situaci žáka se specifickými poruchami učení a dokázala mu co nejefektivněji pomoci. Uvědomuji si, že k tomu bych potřebovala aktivní sdílení zkušeností s výukou a integrací žáků se specifickými poruchami učení s ostatními asistentkami pedagoga na škole, náslechy v hodinách ostatních asistentek, srovnání jejich metod práce s mými, následné sdílení (uvolnění z vlastní hodiny na hodinu kolegyně), případnou náhradu za mne u žáka.


  • V měsíci listopadu jsme naplňovali úkol zadaný na říjnovém setkání, a to vzájemné návštěvy asistentek pedagoga ve vyučovacích hodinách. Cílem bylo pozorovat formy asistence, komunikaci asistenta s pedagogem, jednotlivými žáky a nacházet inspiraci. To vše jsme si zaznamenávali a v měsíci prosinci proběhne sdílení na dalším společném setkání. 


  • Vytvořili jsme společný funkční systém účinných metod a postupů, jak pracovat s žáky se sociálním znevýhodněním, který je v písemné podobě každému asistentovi pedagoga k dispozici na společném úložišti.


  • Na lednové schůzce asistentů jsme probírali téma „Jak upevnit postavení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ve třídě a jak citlivě a účinně oceňovat jejich práci“. Shodli jsme se na tom, že se jim pokusíme poskytovat zpětnou vazbu tak, aby se nestali závislými jen na našem názoru, ale dokázali si vážit sama sebe a věřili ve své schopnosti. Domluvili jsme si, že absolvujeme seminář na podávání zpětné vazby. 


  • Na setkání všech asistentek pedagoga byl prostor pro sdílení zkušeností s asistencí a tvorbou záznamů z činnosti. Dále došlo k vytvoření seznamu kritérií hodnocení vlastní činnosti, který by mohl být podkladem pro „Sebehodnotící formulář asistentek“ zasílaný vedením školy každé čtvrtletí. Tvorbou tohoto seznamu kritérií se asistentky zapojily do diskuse nad možnou inovací sebehodnotícího nástroje. Asistentky jsou v této činnosti podporovány vedením školy. 


  • Formy spolupráce mezi asistenty pedagoga je nutné v rámci školy systémově nastavit. V ideálním případě se mohou všichni pedagogičtí pracovníci kontaktovat a vyzvat ke spolupráci, sdílení, požádat o pomoc, konzultaci či hospitaci. Asistenti pedagoga cíleně pracují na sobě, svých dovednostech, znalostech i postojích. Zvyšují svou odbornost školeními, semináři, konzultacemi, spoluprací s ostatními. Přemýšlejí o svém rozvoji a myslí při tom na děti, které vzdělávají. O problémech, ale nejen o nich, diskutují, společně sdílejí, konzultují, pomáhají si.

ZDROJE

[1] KARGEROVÁ, J., STARÁ, J. (2015). Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 21–34.


Mohlo by Vás zajímat

Plán profesního rozvoje asistenta pedagoga

Aby byl asistent pedagoga nápomocný žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, je dobré pro něj naplánovat profesní rozvoj na míru a podpořit ho v plnění stanovených cílů. Jak na to? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)

Význam a role sociálního pedagoga ve škole

Věděli jste, že vedle školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga existuje také sociální pedagog? U nás se dozvíte víc o jeho významu a roli ve škole a náplni jeho práce.

Asistenti pedagoga potřebují od vedení školy podporu i metodicky vést

Pro asistenty pedagoga je při jejich práci velmi důležitá podpora od vedení školy, které by jim mělo dokázat nabídnout pomocnou ruku. Vybudovat si podobný vztah ale není samozřejmě jednoduché – ředitel a jeho zástupci jsou přece jen nadřízenými, kteří musí požadovat určitou kvalitu plnění úkolů, pracovníky kontrolují a ovlivňují jejich odměňování.

Zobrazit další články