Profesní portfolia učitelů a asistentů pedagoga nejen v době distanční výuky

19.04.2021
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka

Budovat si vlastní portfolio mohou nejen děti, ale i učitelé a jejich asistenti. Vyptali jsme se ředitelky základní školy Brodek u Přerova, jak portfolio pomáhá v profesním rozvoji.

Obrázek článku

Obr. 1. Ředitelské portfolio má ředitelka školy Jana Svobodníková přizpůsobené i studentům učitelství. Proto nese titulek „Hodnocení, evaluace, autoevaluace.“ Pod ním leží ŠVP školy. | FOTO: Archiv Jany Svobodníkové.


Brodek u Přerova je městys v Olomouckém kraji s méně než dvěma tisíci obyvateli. Jana Svobodníková vede základní školu v Brodku u Přerova již šestnáctým rokem. Pracuje se stabilním týmem učitelů. Fluktuace je ve škole minimální. Učitelská portfolia zavedla Jana Svobodníková před třinácti lety.

V následujícím rozhovoru se podělí o tipy, jak taková učitelská portfolia zavádět, jaké jsou jejich výhody a jak se s nimi dá aktuálně pracovat i při distanční výuce.

Jak dlouho už pracujete s učitelskými portfolii?

Prvním impulzem byla dobrá zkušenost s mým vlastním profesním portfoliem, které jsem si začala vytvářet už za dob vlastního studia na vysoké škole. Říkala jsem mu „intuitivní portfolio“.  S portfoliem jsem pracovala i v prvních letech v zaměstnání a na mateřské dovolené, kdy jsem navíc vytvářela portfolia s pracemi svých dětí. Poté, co jsem se stala v roce 2004 ředitelkou školy, postupně jsme se s učiteli připravovali na práci s portfolii. V roce 2007 jsem pak zavedla učitelská portfolia ve škole plošně. V této době vznikaly rámcové vzdělávací programy a na základě nich si školy mohly tvořit vlastní vzdělávací programy. Mnohem více se proto mluvilo i o evaluaci, pro školy se stala povinnou. A portfolio je vhodným prostředkem evaluace. Od roku 2007 jsem navíc začala lektorovat semináře pro ředitele škol a učitele. A zjistila jsem, že portfolio je platforma, která propojuje velké množství vzdělávacích témat a pomáhá rozvíjet různé dovednosti žáků i pedagogů. Proto jsem do svých seminářů začala zařazovat téma portfolií. 

Byla jste na nějakém dalším vzdělávání, které bylo zaměřeno na učitelská (a žákovská) portfolia? 

Nebyla, protože téměř žádná školení neexistují. Pomohla mi vášeň pro samostudium a moje velká disciplinovanost. Mimo jiné také to, že jsem lektorovala už výše zmíněné semináře zaměřené na vyučovací metody a evaluaci. Na těchto seminářích jsem přednášela o portfoliích a portfolia jsem učitelům i ukazovala. To, co mi také pomohlo, byly vzdělávací semináře a školení zaměřená druhotně na toto téma, tzn., tam byl obsah, který se dal využít pro téma portfolií, jako například myšlenkové mapy, kritické myšlení a další.

 


Přehled využití učitelského portfolia v průběhu profesní dráhy Jany Svobodníkové

Studium

Potřeba archivace

Osobní data

Didaktické materiály

Materiály k výtvarné výchově

Praxe, diplomová práce

Práce žáků

Podklady diplomové práce

Přípravy na výuku

 

Nástup do zaměstnání (1992)

Moje první třída (1. ročník)

Intuitivní portfolio

Archiv pedagoga

Rodičovská dovolená

Práce vlastních dětí

Materiály k výuce

Osobní data

Po mateřské dovolené

Intuitivní portfolio

Třídní schůzky

Práce žáků

Materiály k výuce

Vedení školy (2004)

Plošné zavedení učitelského portfolia

Obtíže při adaptaci učitelů na práci s portfolii

Organizační potíže

 

Pokračování

Obtíže při adaptaci učitelů na práci s portfolii

Projekt ke kariérnímu systému (2015)

Kariérní systém

Současnost

Učitelské portfolio: Reprezentační a dokumentační portfolio

Návaznost všech portfolií

Plán pedagogického rozvoje

Portfolio k aprobaci

Hospitace a vzájemné hospitace

Portfolio v karanténěFOTO: Archiv Jany Svobodníkové.


 


Kdo všechno s učitelskými portfolii ve škole pracuje (jednotlivci, plošně)?

Mám ředitelské portfolio pro sebe a pro studenty a začínající učitele. Učitelé a asistenti učitelské portfolio všichni mají povinně. 

A jak jste postupovala při zavádění učitelských portfolií?

Když jsem jako ředitelka nastoupila, měla jsem odvahu říct kantorům, že si svá portfolia udělají povinně. Ze začátku byli vzteklí, že po nich chci práci navíc. Vyhledala jsem co nejvíce v literatuře, udělala jsem jim přehled, co by v portfoliích mohlo být, co bylo to nejdůležitější. Udělala jsem samostatnou složku pro sebe. Tu jsem jim ukázala. Mohli si na ni sáhnout, prohlédnout si ji. V prvním roce si tam dávali základní dokumenty, jako vlastní diplomy, moje metodické materiály, které jsem řekla, aby si dali do portfolia. Některé procesy v rámci portfolií jsou nastaveny pevně, ale mnoho prací s učitelskými portfolii je volných, řídí si je učitelé sami. 

Na jaké obtíže jste v procesu zavádění portfolií narazila a jak jste je vyřešila?

Každá změna s sebou přináší počáteční obtíže. Největší překážkou u učitelských portfolií je „donutit se“ smysluplně třídit a archivovat materiály. To, co kantorům neustále připomínám, je označování daty, ale domnívám se, že lze hodnotně využít i nedatovaný materiál. Naděje svitla při snaze zavést kariérní systém, tam by portfolio bylo součástí agendy učitele, ale tento projekt je momentálně „uspán“. 

Co si potřebuje osvojit učitel, aby mohl s portfoliem dobře pracovat? 

Je jen velmi málo učitelů, kteří si cestu využití učitelského (a i žákovského) portfolia zvolí sami a dobrovolně. Musí dostat impulz od ředitele nebo na nějakém semináři. Velmi důležité je hned na začátku získat baterii materiálů a návodů bez složitého vyhledávání a potřebují také někoho, s kým budou portfolia dobrovolně nebo povinně konzultovat. Až se to „rozjede“, snaživí kantoři soutěží neformálně mezi sebou, kdo má učitelské (anebo i žákovská) portfolia lepší, kdo bude mít víc věcí, více prací s dětmi, více fotografií. Učitelé si jinak portfolia nechávají ve sborovně. Ale nemají k nim vzájemně volný přístup. Nechala jsem kantory prohlížet portfolia kolegů ve sborovně jen individuálně, bez přítomnosti ostatních, aby nevznikala rivalita. Když se do některého portfolia chtějí podívat, musí kolegovi říct. Když jsou portfolia opravdu dobrá, poprosím kolegy, aby je půjčili, a necháme je na týden či dva volně ve sborovně, aby se všichni zájemci mohli samostatně podívat. Jinak učitelé vědí, že i já si portfolia jednou ročně vybírám a podívám se na ně. 

Jakou strukturu mají portfolia učitelů na vaší škole?

Když přijde nový pracovník, dám mu složku. V počítači si přečte, co v portfoliu může být, podívá se ke kolegům nebo mu půjčím svoje učitelské portfolio. Jakou strukturu portfolia si učitelé udělají, nechávám na nich. K užívání portfolií mají různé přístupy. Kromě diplomů si do portfolií vkládají osvědčení ze školení, záznamy z hospitací, z projektů. Postupné zavádění učitelských portfolií u nás vedlo k tomu, že kantoři mají nakonec dva druhy portfolií. Jednak portfolia reprezentační (uhlazená), které obsahuje již výše zmíněné dokumenty, jednak portfolia dokumentační, zaměřená na předměty, které vyučují. Druhý typ portfolia využívají každý den ve výuce. Ukládají si do něj projekty, pracovní listy, fotografie, laboratorní práce a další podobné materiály. Pokud bych to měla shrnout, učitelé využívají portfolia k archivaci materiálů a jejich mapování v čase, k evaluaci a autoevaluaci. Také jako doplněk k pohospitačním rozhovorům. K prezentaci své pedagogické práce. Dále k mapování pedagogického pokroku a učebního pokroku (případně stagnace) žáků. Učitelská portfolia mimo jiné navazují na plány pedagogického rozvoje a další materiály. 

Doporučené čtení: 

V rozhovoru s Janou Svobodníkovou pod názvem Přínos portfolií pro profesní rozvoj, který budeme publikovat v týdnu od 3.-9.5., se dozvíte, jak se škola podílí na přípravě budoucích učitelů představováním práce s portfolii, jak systematicky rozvíjí pedagogy s využitím portfolií nebo jak využívá pro organizaci práce myšlenkové mapy. 


 Ve vaší škole si vedou portfolia nejen vyučující, ale také asistenti pedagoga. Co tato portfolia obsahují?

Ta jsou trochu jiná, protože asistenti pedagoga pracují jinak, ve třídě mají jiné postavení. Proto shromažďují jiné dokumenty. Jedná se například o záznamy z vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Každého čtvrt roku se asistent setkává s rodičem, případně s učitelem, a píšou si hodnotící dotazník – kam se dítě posunulo či zda stagnuje, jak reaguje. Portfolio asistenta pedagoga může obsahovat i ukázky pomůcek, například určování délek samohlásek.

Máte nějaké pracovní listy či návody k vedení portfolia (případně svoje interní)?

Ano, máme, a to k žákovským i učitelským portfoliím. Zpracovala jsem je na začátku, kdy se portfolia zaváděla, a to na základě četby tehdy velmi nedostupné literatury. I když ani dnes to se zdroji není o mnoho lepší. Některé mé vlastní návody a přehledy jsou na školních webových stránkách, učitelé je dostali do sdílených materiálů ve sborovnách a do svých portfolií. Jako ředitelka pravidelně předávám kantorům materiály, které si mohou ukládat a ukládají do portfolií. 

Co obsahuje vaše takzvané „ředitelské portfolio“ a k čemu jej používáte?

„Ředitelské portfolio“ mám přizpůsobené začínajícím učitelům a studentům učitelství na praxi. Studentům, kteří na naší škole absolvují pedagogickou praxi, ukazuji právě toto portfolio. Prezentuji na něm evaluační procesy a další didaktické postupy a snažím se je tímto způsobem motivovat k používání vlastního, alespoň učitelského portfolia. 

Co se vám při zavádění portfolií nejvíce osvědčilo?

Stále motivovat a přesvědčovat učitele, důsledně plánovat práci ředitele v souvislosti s portfolii, neustále sledovat „trendy“ a literaturu a potom pro školu vybírat vhodné postupy a začleňovat je do práce školy. Průběžně mapovat práci pedagogů s učitelskými portfolii. Učitele k vedení učitelských portfolií motivuji zejména tím, že vyzdvihuji možnosti a přednosti využívání portfolií při hospitacích vyučovacích hodin a následných rozborech hodin. Každý školní rok učitelská portfolia kontroluji a předávám zpětnou vazbu, což znamená, že nabízím možnosti k vylepšení a chválím dobré nápady pro práci s portfolii. Nabízím pedagogům k prohlédnutí nápaditá portfolia kolegů. Učitelům předávám během školního roku velké množství materiálů, které si do portfolií mohou ukládat. A to i nyní, v době distanční výuky. Snažím se kantorům výhody portfolií přiblížit návazností na praktickou stránku přípravy učitelů – tj. při sestavování plánů pedagogického rozvoje a vlastního hodnocení každého pedagoga. Portfolio velmi dobře také mapuje kariérní postup pedagogů.    


Metodický materiál ze ZŠ Brodek u Přerova: Učitelské portfolio

Obsah portfolia může být následující:

 • Obsah

 • Životopis, profesní cíl, plán vývoje praxe, učitelský deník

 • Diplomy, certifikáty, ceny, doporučující diplomy

 • Hodnocení vlastních hospitací, poznámky z hospotací u kolegů

 • Hodnocení od žáků

 • Ukázka přípravy na vyučovací hodinu, vlastní testy

 • Fotografie žákovských prací (s komentářem), fotodokumentace projektů

 • Ukázka projektu, přednášky, projekty

 • Hodnocení České školní inspekce

 • Komentáře od rodičů

 • Vlastní články a publikace, další materiály

 • Portfolio studentů učitelství – seminární práce, eseje, přípravy

 • Výsledky soutěží, seznam exkurzí, záznamy z výjezdů, schéma výletů, zásobník her

 • Výstřižky z časopisů – novinky v oboru

 • Monitorování změny stylu výuky, týdenní plány

Při vytváření portfolia vám pomohou následující otázky: 


Co je hlavním cílem portfolia?

 • proces nebo produkt

 • pro koho


Co do něj zakládat?

 • co všechno je relevantní

 • jaké druhy materiálů

 • kolik položek


Kdo portfolio vytváří?

 • učitel, nebo žák

 • jakým postupem


Jak portfolio hodnotit?

 • kolekci nebo položky

 • kritéria

 • jsou kritéria srozumitelná

Na které oblasti se zaměříte?

 • Plánuji řádně hodiny, stanovuji jasné cíle, vhodnou náplň a strukturu hodin?

 • Připravuji si včas materiál, pracovní listy, přístroje a pomůcky?

 • Jsou mé pokyny jasné, umožňující žákům porozumět?

 • Kladu otázky rovnoměrně celé třídě?

 • Využívám spektrum učebních činností?

 • Jsou moje hodiny vhodné pro všechny žáky?

 • Udržuji ve třídě takovou úroveň pořádku a kázně, která napomáhá procesu učení?

 • Sleduji pozorně učení žáků a poskytuji pomoc těm, kteří to potřebují?

 • Známkuji práci žáků, včetně úloh, důsledně, konstruktivně a včas?

 • Jsou mé vztahy s žáky založeny na vzájemné úctě a dobrých vztazích?

 • Je má znalost vyučovacího předmětu dostatečná vzhledem k požadavkům na mou práci?

Hodnocení kolegy (vzájemná hospitace)


Jednotlivé fáze při hodnocení učitele

 • Fáze předcházející hodnocení – zamyšlení nad současnou činností, co by mělo hodnocení obsahovat, čemu bychom se chtěli věnovat důkladněji.

 • Pozorování ve třídě – pozorovatel se může zaměřit na určitou stránku vyučování.

 • Rozhovor o hodnocení – diskuse o učitelově činnosti.

 • Přizpůsobit vyučovací metodu dané učební činnosti.

 • Navazující činnost – řešení otázek a problémů.


Vaše úloha hodnotitele

 • Vztah je založen na vzájemné důvěře.

 • Musíte být pozorní a citliví.

 • Hodnocení musí cítit, že kontrolu nad procesem mají oni.


Záznam výsledků hodnocení

 • Příprava.

 • Vyučovací dovednosti.

 • Následná činnost (domácí úkoly, známky, informování rodičů…).

 • Pomoc kolegům při rozvoji vyučovacích dovedností – nejen rady.

Zdroj: Portfolio. Základní škola Brodek u Přerova. 


Jakou máte v dnešní době zpětnou vazbu od kolegů vzhledem k vedení portfolií?

Vím, že portfolia učitelé používají, ukládají si do nich materiály, má to pro ně význam. Baví se o nich. Průběžně s nimi pracují, ukládají si aktuální věci. 

Jak se proměnilo vaše vlastní ředitelské portfolio v období distanční výuky, co si do něj ukládáte?

Ukládám do něj materiály, které zasílá ministerstvo, důležité informace, jako je organizace vzdělávání. Dále obsahuje všechny informace, které jsem poslala k distanční výuce kantorům. Například co se změní, jak se bude organizovat výuka, jak si budou rodiče nechávat proplácet ošetřovné, všechny tabulky, materiály, a potom jednotné postupy, což je důležité. To znamená organizační záležitosti sestavené v myšlenkových mapách, jednoduše popsané všechny struktury, všechny cesty, které musíme pořešit, a jak to uděláme. Mám udělaný přehled všech reportů, co jsem učitelům odeslala, proto vše velmi rychle vyhledám. 

Co tyto reporty učitelům v době distanční výuky obsahovaly?

Posílala jsem kantorům reporty e-mailem. Obsahovaly obecně všechny podklady, které potřebovali ke své práci, některé navíc, aby si každý vybral, co potřebuje. Dále jsem jim zasílala, co chci, aby oznámili rodičům. Na online poradě jsem říkala učitelům, které body musí rodičům sdělit,  a jejich podklad jsem jim poslala do reportu. Učitelé jednou týdně posílali e-mailem svůj report rodičům. E-maily každého učitele rodičům vypadají jinak. Neříkám, jak mají reporty rodičům vypadat, ale jen informace, které tam mimo jiné musí zaznít. Například že tento týden jsou děti na střídavé výuce. 


Doporučené čtení: 

Žákovským portfoliím se věnujeme v rozhovoru s Janou Svobodníkovou pod názvem Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole.


Mgr. Jana Svobodníková

Mgr. Jana Svobodníková

FOTO: Archiv Jany Svobodníkové

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se Jana Svobodníková specializovala na učitelství pro 1. stupeň ZŠ a výtvarnou výchovu. Celou svou kariéru působí na základní škole Brodek u Přerova, od roku 1992 jako učitelka a posledních 16 let jako ředitelka. 

Kromě řízení školy působí jako lektorka a podílela se autorsky na publikaci Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ: očekávané výstupy, klíčové kompetence, mezioborové souvislosti, průřezová témata. Cakl, Ondřej et al. Olomouc: Prodos, 2006.

Ve svém oboru se zajímá o témata jako formativní hodnocení, myšlenkové mapy, kritické myšlení a cesty k efektivnější výuce. Věnuje se koučinku a mentoringu. V projektu Profesní a dokladové portfolio v rámci Kariérního systému působila jako konzultantka portfolia. 

Jejím pedagogickým heslem je citát: „V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti.“ (L. N. Tolstoj)

 


Mohlo by Vás zajímat

Průvodce školním rokem pro třídní učitele: Deset klíčových kroků

Jaké jsou různé role, které plní třídní učitel? Jaké základní schopnosti a znalosti by měl mít každý učitel, který si přeje stát se třídním učitelem? A má učitel, který se pro třídnictví rozhodne dobrovolně, větší šanci na úspěch? V našem textu se nachází deset klíčových kroků, které pomohou nováčkům v učitelském povolání zorientovat se v průběhu školního roku, počínaje přípravným týdnem.

Význam a role sociálního pedagoga ve škole

Věděli jste, že vedle školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga existuje také sociální pedagog? U nás se dozvíte víc o jeho významu a roli ve škole a náplni jeho práce.

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga: Jaká mít očekávání a pravidla?

Vhodně nastavená spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga může nejen oběma zefektivnit práci, ale také je velkým přínosem pro žáky a klima ve třídě. Již na začátku se ovšem musí určit jasná pravidla, role a kompetence, stejně tak je potřeba během kooperace otevřeně hovořit o problémech a snažit se o nastavení a udržení přátelské atmosféry. V článku přinášíme tipy, jak na to, a také zkušenosti několika pedagogů z praxe.

Zobrazit další články