Příchod nového asistenta pedagoga: Jak nastavit efektivní spolupráci?

25.05.2020
Autorský tým APIV B
Pedagog

Pro úspěšné začlenění žáků se sociálním znevýhodněním či zdravotním postižením do třídy je mimo jiné nezbytná efektivní spolupráce pedagogů, asistentů pedagoga i vedení školy. Na tom je ale třeba pracovat – například tím, že nastavíme postupy, jak nové asistenty co nejlépe zapojit do kolektivu a dění v naší vzdělávací instituci. Právě tomu se bude věnovat tento článek.

Obrázek článku

Zdroj: Autorský tým APIV B

Vhodné podmínky pro začlenění nového asistenta do chodu školy je třeba začít připravovat ještě před jeho skutečným nástupem. Velmi důležitý je v tomto ohledu otevřený přístup jeho budoucích kolegů, tedy aby všichni zainteresovaní učitelé chtěli začlenit asistenta pedagoga do výuky a nevnímali to jako vnucené „zlo“. Klíčový vliv na to má přístup vedení školy – konkrétně práce ředitele školy a jeho zástupců s pedagogickým sborem a se školním klimatem.

Hana je asistentka pedagoga, která má nově nastoupit na základní školu. Co můžou udělat všichni členové pedagogického sboru i ona sama pro to, aby byl kolektiv soudržný a aby Hana mohla vykonávat své povolání co nejlépe, mít radost ze spolupráce s kolegy, žákem i jeho rodinou?

Je totiž nezbytné, aby se nově nastoupivší cítil ve škole i třídě bezpečně a věděl, na koho se obrátit o radu či pomoc. Vedení školy by proto mělo, optimálně ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, nastavit pravidla pro komunikaci a spolupráci asistenta pedagoga s třídním učitelem i s celým učitelským sborem. 

Čemu se co nejdříve věnovat po nástupu nového asistenta pedagoga: 

  • Seznámení se s nastavenými právy a povinnostmi asistenta pedagoga, učitelů a žáků na dané škole nejlépe již v přípravném týdnu.
  • Začlenění asistenta pedagoga do pedagogického sboru. Asistent pedagoga by měl být představen ostatním pedagogům jako jejich kolega a zároveň by měl být vysvětlen i důvod jeho působení. K tomu ale mnohdy nedojde a asistent pedagoga se musí každému představovat sám a vysvětlovat svoji funkci ve škole. To ho zbytečně hned na začátku vyčerpává a ubírá mu síly pro jeho vlastní práci. [2] 
  • Nastavení společných příprav, konzultací a reflexí a jejich časové dotace. Nezapomenout, že je nutná časová rezerva pro konzultace a reflexe učitele a asistenta pedagoga. Vzájemné přípravy a reflexe jsou velkou nutností! Nevynechávat, nemyslet si, že to půjde bez toho. Nepůjde! Dobré je si uvědomit, že díky těmto návykům, spolupráci a propojení ve výuce se bude čas potřebný k přípravě spíše zkracovat, nikoliv naopak. Zpočátku bývá ideální setkávat se každý den po společné výuce. Tyto stanovené hodiny je potřeba oboustranně respektovat a dodržovat.
  • Představení asistenta pedagoga a nastavení oslovování v hodinách, a to jak učitelem, tak žáky. Stanovte si, jak to bude s tykáním, vykáním a oslovováním mezi asistentem a učitelem a mezi asistentem a žáky – vhodné je asistenta před žáky prezentovat jako „paní/pana učitelku/učitele“. Asistent totiž není poskok ani učitelů, ani žáků, je to tedy také paní učitelka, které se vyká. Pokud se jedná o prvního asistenta pedagoga v dané třídě, vysvětlete i jeho roli.  

„Maminka zdravé holčičky: Naše dcera byla při nástupu do školy zmatená. Pořád se ptala, proč mají dvě paní učitelky. Nechápala to. Já bych asistenty zrušila a děti s postižením nedávala do klasické školy.“ [2]

tipTip: Na třídních schůzkách je vhodné co nejdříve objasnit roli asistenta pedagoga také všem rodičům.

  • V prvním školním týdnu by mělo být asistentovi pedagoga umožněno pozorování v jednotlivých hodinách. Měl by dostat možnost pozorovat nejen svěřeného žáka, ale také ostatní žáky, styl jednotlivých pedagogů a jejich jednání ve třídě.
  • Zasvěcení asistenta do problematiky třídy třídním učitelem – jaké jsou děti, jejich rodiče, rodinné problémy… 
  • V září zvolit volnější tempo, aby si na sebe asistent, učitelé a žáci zvykli a seznámili se, a aby mohli všichni pomalu prozkoumat možnosti asistentské podpory.
  • Seznámení asistenta s učebními plány pro jednotlivé předměty pro daný školní rok. 
  • Stanovení pravidel mezi asistentem, učitelem a žáky. Učitel s asistentem by měli mít jednotná pravidla, například co se týká možnosti žáků odcházet na záchod během hodiny, pití během vyučování, opravování, známkování, zapisování do žákovských knížek a podepisování se jménem asistenta, zapisování do třídnice. Soulad obou osob ve třídě je opravdu důležitý, co jeden zakáže, neměl by druhý dovolit – je nutná domluva předem. 
  • Dohoda na plánu výuky. Změny před hodinou a v průběhu hodiny probírat a schvalovat vždy společně, dodržovat stanovená pravidla třídy. 

priklad_bez
Příklad z praxe: Hanka se na začátku školního roku důkladně seznamuje s individuálními vzdělávacími plány žáků, případně má možnost získat další vysvětlení od učitele, výchovného poradce, školního psychologa. Zjišťuje si také možnosti  náslechových hodin u ostatních asistentů pedagoga v jiných třídách.

Kdo/kdy

Před nastoupením AP do školy

spp

vedení, školní psycholog, tým školního poradenského pracoviště

podpora a motivace kolektivu pro přijetí asistenta pedagoga

nastavení společných pravidel komunikace a spolupráce za strany vedení školy a školského poradenského pracoviště mezi asistenty pedagoga a učiteli

asistent_pedagoga

asistent pedagoga

seznámení se s nastavenými právy a povinnostmi asistenta pedagoga, učitelů a žáků na dané škole

Co nejdříve po nástupu AP do školy

ucitel_bez

třídní učitel / učitel jednotlivých předmětů žáka/žáků s IVP

zasvěcení AP do problematiky třídy

seznámení asistenta s učebními plány

asistent_pedagoga

asistent pedagoga

seznámení se s individuálními vzdělávacími plány žáků

zjištění možností náslechových hodin

ucitel_bezasistent_pedagoga

třídní učitel / učitel jednotlivých předmětů žáka/žáků s IVP + asistent pedagoga

nastavení společných příprav, konzultací a reflexí

představení asistenta pedagoga a nastavení oslovování ve třídě

pozorování v hodinách

stanovení pravidel mezi asistentem, učitelem a žáky

dohoda na plánu výuky


Zdroje

[1] KARGEROVÁ, J., STARÁ, J. (2015). Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 21–34.

[2] BAŘINKOVÁ, Z. a kol. (2012). Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika. NÚV, s. 26.

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Základní pravidla komunikace s člověkem se zrakovým postižením

Komunikace, chůze nebo posezení u oběda s člověkem se zrakovým postižením si žádá jen pár základních pravidel a spokojenost zavládne na straně jeho i průvodcově.

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články