logo
logo
Podpůrná opatření pro žákyni 1. třídy ZŠ s tělesným postižením a dysartrií

Podpůrná opatření pro žákyni 1. třídy ZŠ s tělesným postižením a dysartrií

28.03.2023
Autorský tým NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Rodiče
Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností vhodných podpůrných opatření pro žákyni 1. třídy základní školy s tělesným postižením a dysartrií. Je pro žákyni vhodnějším řešením docházka do ZŠ hlavního proudu nebo do speciální ZŠ? Více v textu.
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik


Dotaz:

Dobrý den,

mám dceru, která bude aktuálně nastupovat do 1. ročníku základní školy. Má logopedické obtíže – dysatrii (pozn. redakce: dysartrie se projevuje jako ztížená artikulace, výslovnost, a to při zachované tvorbě řeči). K tomu má tělesné postižení, není schopna pohybovat se bez berliček. Měla bych dotaz ohledně práce asistenta pedagoga ve třídě. Jakým způsobem funguje ve třídě asistent, pokud je v ní více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které asistenta pedagoga potřebují? 

Speciálně pedagogické centrum mi doporučení asistenta pedagoga pro dceru sice napíše, ale už dvě oslovené základní školy mi řekly, že by sev případě mé dcery mělo jednat o zřízení pozice osobního asistenta, kterého bych financovala samostatně. Pokud prý škola přijme do konkrétní školní třídy dceru na základě doporučení speciálně pedagogického centra, bude se asistent pedagog na základě tohoto doporučení plně věnovat mé dceři, a už nebude mít časovou kapacitu věnovat se jiným dětem, například nadaným nebo s dysfázií. 

Měla bych nakonec zájem dceru přihlásit do ZŠ logopedické při speciálně pedagogickém centru. Tam mi ale sdělili, že na asistenta pedagoga nemají nárok a že odmítají přítomnost osobního asistenta v jejich škole. 

Ráda bych věděla, jaké mám možnosti postupovat v této situaci.

Děkuji za odpověď.


Odpověď 1:

Dobrý den, 

to, jakou podporu bude Vaše dcera při vzdělávání potřebovat, by měli posoudit odborníci ze školského poradenského zařízení, ve Vašem případě ze speciálně pedagogického centra (dále SPC). Jako podklad by měli brát v úvahu i vyšetření od dalších specialistů – lékařů.

Asistent pedagoga, jak už z názvu této pozice vyplývá, má pomáhat pedagogovi při začleňování žáka/ů se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu vrstevníků ve třídě a poskytovat žákovi/ům podporu při vzdělávání dle jejich potřeb, učebních dovedností, schopností a zájmů. Asistent pedagoga je sice přidělován do tříd, ve kterých jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich úkolem ale není většinou jen práce s konkrétním žákem nebo konkrétní skupinou žáků; asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností (čímž umožňuje učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře žáků s postižením/znevýhodněním, tedy s potřebou podpůrných opatření při vzdělávání). Samozřejmě vždy záleží na konkrétní situaci ve třídě dané základní školy, jejím složení, stupni poskytovaných přiznaných podpůrných opatření u jednotlivých žáků, kolik takových žáků ve třídě je apod.

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, jehož pracovní povinnosti vycházejí zejména ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících (a souvisejících vyhlášek). Náplní práce asistenta pedagoga je zejména spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku, u žáků se zdravotním postižením rovněž pomoc při sebeobsluze.

Dle situace v konkrétní třídě běžné základní školy může být asistent pedagoga sdílený pro více žáků nebo může být určena tzv. normovaná finanční náročnost pouze na jednoho žáka, tzn. takový asistent pedagoga je určen pouze pro 1 žáka. (Podpůrná opatření, jako je např. pracovní pozice asistenta pedagoga pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami, mají tzv. normovanou finanční náročnost, která představuje objem finančních prostředků, který se na opatření poskytuje).

To vše je na rozhodnutí speciálně pedagogického centra, a je běžné, že toto rozhodnutí pracovníci centra konzultují se školou dle jejich konkrétních podmínek, situace ve třídě, v níž se žák/yně vzdělává.

Pokud odborníci ze speciálně pedagogického centra doporučí pro vzdělávání podpůrné opatření formou personální podpory – tedy asistenta pedagoga s normovanou finanční náročností pouze na 1 žáka, tak na toto podpůrné opatření má žákyně (Vaše dcera) právo ze zákona.

Vzdělávání žáků s tělesným postižením má svá specifika, která vyplývají z poskytování potřebné podpory. Je velmi důležité efektivně komunikovat o konkrétních potřebách, představách a požadavcích žákyně s tělesným postižením související se základní diagnózou a možnostmi školy, popřípadě konkrétního asistenta pedagoga. Pracovní náplní asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením může být kromě běžné dopomoci v průběhu výuky i pomoc při sebeobslužných činnostech, tato dopomoc se může v určitých případech rozšiřovat i do úkonů zdravotnických. Znova ale zdůrazňuji, že je vždy potřeba posoudit konkrétní situaci školy, žáka, rodiny, třídy, osobnosti učitele a asistenta pedagoga.


Jedním z možných řešení například je, že do třídy běžné základní školy, v níž se vzdělává žák se středně těžkým nebo těžkým tělesným postižením spolu s dalšími žáky s potřebou podpory ve 2. až 5. stupni podpůrných opatření (často to bývá i více jak 5 žáků), může být doporučen i další pedagogický pracovník (druhý učitel, druhý asistent pedagoga), tzn. ve třídě mohou být celkem až 3 pedagogičtí pracovníci. 


Do logopedické ZŠ/třídy dle aktuálně platné legislativy nemůže SPC doporučit asistenta pedagoga. Možným řešením ale je, abyste se v logopedické ZŠ/třídě, kam byste dceru ráda zapsala ke vzdělávání, domluvila se speciálně pedagogickým centrem na možnostech zajištění druhého učitele ve třídě. (Dle stanovených podpůrných opatření u žáků v dané třídě je taková varianta v rámci logopedické ZŠ/třídy možná).


Další variantou je oslovení jiných vhodných škol. Doporučila bych Vám logopedickou základní školu rodinného typu (školu s menším počtem žáků), anebo základní školy pro žáky s poruchami zraku, základní školy pro žáky se sluchovým postižením. Je potřeba se domluvit, zda budou školy ochotny k součinnosti s Vámi a speciálně pedagogickým centrem a poskytnou dívce vzdělávání u nich ve škole. (Školy pro žáky se sluchovým postižením mají k dispozici také logopedy). 

Rovněž bych Vám doporučila komunikovat s odborem školství krajského úřadu, který je zřizovatelem škol podle § 16 odst. 9. Zde by Vám měli poskytnout radu a pomoc, mají přehled o jednotlivých školách, jejich naplněnosti, komunikují s řediteli těchto škol. 


Co se týče osobních asistentů:

Osobní asistenti nejsou zaměstnanci školy, asistence je vykonávána na základě smlouvy asistenta se zákonnými zástupci žáka a je hrazena z příspěvku na péči. Osobní asistent je pomocný pracovník (není zaměstnancem školy, pouze mu je umožněn vstup do budovy a třídy). Osobní asistent patří k integrovanému žákovi (nemůže pracovat s nikým jiným). (Více informací zde: Pedagogická a osobní asistence ve vzdělávání – LigaPortal).


Informace o možnostech finančního příspěvku na péči najdete například na následujících webových stránkách:

Příspěvek na péči (mpsv.cz)

Nadace a fondy :: Via Cordis, z.ú.


Osobní asistence je definována jako komplex služeb, jejichž cílem je pomoc člověku se zdravotním postižením, zvládnout s podporou osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. Je to sociální služba, poskytuje se bez omezení místa a času.

Služby osobní asistence mají uživateli zabezpečit základní životní potřeby, biologické i společenské. Patří mezi ně pomoc při osobní hygieně, stravování, podpora při vzdělávání (případně doprovody k lékaři, na úřady, a výkonu povolání, při kulturních a sportovních činnostech, zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím a podobně). Vše s cílem vyrovnávat příležitosti k aktivitám běžného života, aby byly srovnatelné s příležitostmi osob bez postižení nebo jiného omezení.

Službu osobní asistence definuje v § 39 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Další informace o rozdílech mezi pracovními pozicemi „asistent pedagoga“ a „osobní asistent“ a o jejich právním ustanovení se můžete dozvědět na následujících webových stránkách:  

Náplň práce osobního asistenta v ZŠ (včetně orientace v prostoru) | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Náplň práce odborného asistenta pedagoga v ZŠ, SŠ a školní družině | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pedagogická a osobní asistence ve vzdělávání – LigaPortal.

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, metodička školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Odpověď 2:

Dobrý den,

u pozice asistenta pedagoga je v současnosti potřeba rozlišit, jestli jde o asistenta pedagoga v běžné (ne-speciální) škole nebo zda jde o asistenta pedagoga ve speciální škole.

V běžné (ne-speciální) škole je asistent pedagoga zaměstnán na doporučení školského poradenského zařízení jako podpůrné opatření ke konkrétnímu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Což ale neznamená, že by se měl věnovat jen tomuto žákovi, naopak má učiteli pomáhat i s ostatními žáky tak, aby sám učitel měl na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami více času. Pokud je ve třídě běžné školy vzděláváno více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenské zařízení do jejich vzdělávání zpravidla doporučí asistenta pedagoga „sdíleného“ – to znamená, že asistent podle potřeby zajišťuje podporu u všech těchto žáků.

Ve speciální škole (oficiálně označované jako „škola podle § 16 odstavce 9 školského zákona“) asistent pedagoga není zaměstnán jako podpůrné opatření doporučené k jednomu žákovi – asistent pedagoga je zde jako podpora pro celou třídu žáků.

Pokud byste dceru zapsala do běžné základní školy a speciálně pedagogické centrum (dále SPC) by Vám doporučilo asistenta pedagoga, škola by na základě doporučení ze SPC získala od státu automaticky peníze na asistenta pedagoga, kterého by pak v dané třídě zaměstnala. Ideální by ovšem bylo domluvit se se školou tak, aby dcera nastoupila do třídy, ve které žádné jiné dítě s doporučením na asistenta pedagoga nebude – aby dcera nemusela podporu asistenta sdílet s jiným žákem.

Pokud byste dceru zapsala do speciální základní školy, speciálně pedagogické centrum by škole asistenta pedagoga doporučit nemohlo – ve speciálních školách tato doporučení neplatí. Je možné, že by šlo o speciální školu, kde by už asistent pedagoga byl zaměstnán pro celou třídu, v takovém případě by se asistent pochopitelně musel věnovat všem dětem ve třídě.

Logopedické školy/školní třídy mají bohužel opravdu výjimku – jde sice také o školy/školní třídy speciální, z rozhodnutí ministerstva školství tyto školy/školní třídy ale (z ne zcela pochopitelného důvodu) na asistenty pedagoga nedostávají peníze vůbec.

Co se týká osobních asistentů: U těch záleží na tom, zda podporu osobního asistenta doporučí školské poradenské zařízení (ve Vašem případě SPC). Pokud osobní asistent v doporučení SPC uvedený není, záleží jen na řediteli školy, zda přítomnost osobního asistenta ve škole umožní (jde o zaměstnance sociální služby, z pohledu školy je to tedy cizí člověk, kterého ředitel do školy nemusí pustit). Pokud ale pomoc osobního asistenta SPC uvede v doporučení, pak je ředitel školy (v souladu s § 16 školského zákona a s vyhláškou č. 27/2016 Sb.) povinen se doporučením SPC řídit a přítomnost osobního asistenta umožnit. Obecně ale platí, že osobní asistence je sociální služba, za kterou rodiče dítěte musí platit, proto nikdy nemůže být vyžadována jako podmínka přijetí dítěte do školy – to by bylo v rozporu se zákonným nárokem na bezplatné vzdělávání.

Pokud bych Vám mohl závěrem doporučit: Dívku s dysartrií a tělesným postižením, při kterém se pohybuje s pomocí berliček, je určitě možné zařadit do běžné základní školy. Jen je potřeba najít školu, která bude pro dívenku vhodná – na Vašem místě bych se porozhlédl po okolních školách, vybrané školy bych třeba i kontaktoval a domluvil si s nimi osobní konzultaci, také bych se zeptal na tipy na vhodné školy v SPC. Asistenci ve vybrané škole pak jistě zvládne asistent pedagoga, kterého Vám SPC doporučí a na kterého (na rozdíl od asistenta osobního) nebudete muset nic doplácet.

Přeji hodně úspěchů!


Na dotaz odpověděl doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a expert v projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu ČR.

Mohlo by Vás zajímat

Zodpovědné podávání léků ve školách

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a pedagogům. Dnešní otázka se týká možností poskytování zdravotních služeb ve školách a související zodpovědnosti pedagogů. Odpovědi odborníků nabízejí informace o nových zákonech a smlouvách mezi školou a rodiči a poskytují praktické rady ohledně podávání léků a zajištění zdravotní péče v rámci školního prostředí.

Dopady tělesného postižení a dlouhodobého onemocnění na vzdělávání žáků

V mnoha heterogenních třídách základní školy jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří mají nárok na poskytování podpůrných opatření při svém vzdělávání. V textu tohoto pětidílného seriálu se věnujeme oblasti podpory žáků s tělesným postižením (TP) či s dlouhodobým onemocněním. První díl seriálu definuje skupiny žáků, kteří do této kategorie žáků se SVP patří.

Podpora žáků s tělesným postižením a zohlednění možností i limitů žáků, kteří podtřebují podporu z důvodu svého tělesného handicapu

Druhý díl série nabízí popis konkrétních způsobů podpory žáků s tělesným postižením (TP). Popisuje, jak lze zohlednit možnosti i limity žáků, kteří potřebují podporu z důvodu svého tělesného handicapu.

Zobrazit další články