Náplň práce odborného asistenta pedagoga v ZŠ, SŠ a školní družině

Máte na vaší základní nebo střední škole pracovní pozici asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících? Zjednodušeně řečeno se jedná o pedagogy, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

Ilustrační foto/FOTO: Pixabay

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Nápověda

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Nápověda

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

Nápověda

Doplňte katalogové číslo a konkrétní činnost z katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Nápověda

Doplňte platovou třídu / stupeň zaměstnance.

Nápověda

Doplňte velikost úvazku.

Nápověda

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

Nápověda
 • Je odpovědný vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Poukazuje na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve vzdělávání.
 • Účastní se pravidelných schůzek / porad s vedením školy / s… (doplňte).
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu žáků.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje etický kodex pedagogického pracovníka / etický kodex pedagogického pracovníka mateřské školy / jiný etický kodex…(doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje žáků, aby neohrozil jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti, viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Vede přehled svojí pracovní činnosti, předává … (doplňte komu).
 • Účastní se podle možností vzdělávacích akcí a programů pro asistenty pedagoga.
 • Jeho nepřímá pedagogická činnost zahrnuje např. samostatné přípravy, konzultace s poradenskými pracovníky, účast na pedagogických radách a samostudium.
Nápověda
 • Poskytuje podporu a je pod vedením jiného pedagogického pracovníka (učitel, vychovatel, speciální pedagog apod.) při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i ostatních žáků.
 • Zajišťuje přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle stanovených postupů a pokynů. Tato činnost (a pomocné práce s ní související) je zaměřená na individuální podporu žáků.
 • Zajišťuje podporu žáků v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku a vede je k nejvyšší možné míře samostatnosti.
 • Zajišťuje výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí u žáků.
 • Pracuje podle přesně stanovených postupů (speciálně-pedagogické metody a formy práce) a pokynů.
 • Asistuje v hodinách naukového a výchovného zaměření.
 • Jednodušší postupy žákům zprostředkovává samostatně, kvalifikovanější činnosti probíhají podle přesných instrukcí.
 • Pomáhá při realizaci výchovné a vzdělávací činnosti.
 • Podává informace o žácích pedagogickým pracovníkům školy.
 • Zapojuje se do tvorby, realizace a revize plánů (PLPP, IVP).
 • Podle instrukcí pracuje s žáky podle jednotlivých bodů PLPP, IVP.
 • Pomáhá učitelům s přípravou a plánováním výuky, s přípravou učebních pomůcek, učebny a organizací práce.
 • Připravuje pomůcky a materiály k výuce, upravuje pracovní listy a texty podle pokynů.
 • Podílí se na výzdobě učeben a dalších prostor podle pokynů a potřeb školy.
 • Připravuje soutěže, výstavky a exkurze spolu s učiteli.
 • Pomáhá při zaškolování práce s pomůckami, které žáci využívají.
 • Ve spolupráci s učiteli přispívá k pohodové atmosféře ve třídě.
 • Pomáhá učitelům se žáky, kteří mají výukové a kázeňské problémy.
Nápověda
 • Pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • S žáky pracuje podle zadání učitele samostatně.
 • Vykonává přímou práci s žáky zaměřenou na jejich specifické potřeby, a to podle stanovených postupů a pokynů.
 • Poskytuje žákům podporu v dosahování vzdělávacích cílů při výuce.
 • Věnuje se žákům individuálně v průběhu výuky, zejména při zprostředkování učební látky, při výkladu textu, obrazového materiálu a další učební látky, při procvičování učiva.
 • Upravuje pro žáky pracovní listy a učební texty.
 • Poskytuje žákům nezbytnou pomoc při sebeobsluze nejen během vyučování, ale také při akcích pořádaných školou mimo školu.
 • Směřuje žáky k podpoře rozvoje komunikace a vytváření sociálních dovedností.
 • V případě potřeby se podílí na zklidňování žáků.
 • Pokud je žák dlouhodobě nemocný, se souhlasem zákonného zástupce zajišťuje podporu při vzdělávání i v domácím prostředí (nebo využívá online propojení školy a rodiny).
 • Pomáhá při pohybové aktivizaci žáků.
 • Pomáhá s doučováním a přípravou na výuku, např. se zvládáním domácích úkolů (ve školním klubu, družině).
 • Kontroluje a zajišťuje materiální vybavení žáků.
 • Podporuje žáky při zapojování do výuky, zvládání úkolů, přeformulovává nebo zjednodušuje zadání.
 • Pracuje s celou třídou ve chvíli, kdy učitel věnuje pozornost konkrétním žákům, kteří potřebují jeho větší podporu (kontroluje splnění úkolů, zadává úkoly, čte apod.).
 • Sleduje zapojení všech žáků do výuky a v případě potřeby zasahuje.
 • Pracuje se skupinou žáků nebo individuálně ve třídě i mimo třídu (v určených prostorách).
 • Podílí se nebo přímo vede portfolia žáků.
 • Vede si záznamové archy (deník asistenta o průběhu vzdělávání žáků).
 • Vede žáky k sebehodnocení.
 • Užívá formativní zpětnou vazbu.
 • Vykonává individuální podporu žákům při stimulačních a relaxačních činnostech.
 • Doprovází žáky k předání rodičům nebo zákonným zástupcům.
 • Zohledňuje individuální potřeby žáků, připravuje jim vhodné prostředí podle jejich potřeb.
 • Orientuje se v odborné problematice týkající se speciálních metod a forem práce a s jejich pomocí pracuje podle potřeby s žáky individuálně i spolu s učiteli ve skupině nebo v rámci celé třídy.
 • Pomáhá žákům s plněním požadavků učitelů při výuce podle jejich individuálních možností a potřeb.
 • Pomáhá žákům s přípravou pomůcek na vyučování a při práci s nimi.
 • Pomáhá žákům s orientací při přesunech ve škole i v okolí školy, při oblékání a svlékání, obouvání a zouvání.
 • Pomáhá žákům při stravování, osobní hygieně a při nastavování a udržování základních norem chování ve školním prostředí.
 • Pracuje se žáky v době vyučování i mimo vyučování.
 • Zajišťuje dohled nad žáky během vyučování i v době přestávek a odchodů žáků ze školy.
 • Vede a organizuje zájmové aktivity pro žáky.
 • Poskytuje žákům podporu ve výuce i o přestávkách.
 • Poskytuje žákům individuální pomoc při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí.
 • Poskytuje pomoc a zprostředkování při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou včetně užití alternativních komunikačních systémů.
 • Pomáhá žákům s orientací v čase a se zvládáním denního režimu ve škole.
 • Podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáků do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávacího procesu včetně školou poskytovaných školských služeb.
 • Pomáhá při výchově žáků, upevňování jejich sociálních, pracovních, hygienických a jiných návyků.
 • Neposkytuje služby, které se netýkají vzdělávání, např. doprovod žáků do školy, k lékaři nebo na kroužky konané mimo školu.
Nápověda
 • Pomáhá při komunikaci s rodinami žáků na základě předchozí domluvy s pedagogem.
 • Pomáhá při zajišťování spolupráce se zákonnými zástupci žáka na základě předchozí domluvy s pedagogem.
 • Podle potřeby provádí návštěvy rodin – po předchozí domluvě s pedagogem a se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.
Nápověda
 • Spolupracuje s organizacemi a občanskými sdruženími zaměřenými na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nápověda
 • Konzultuje s poradenskými pracovníky v rámci školy (s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem).
 • Konzultuje s poradenskými pracovníky školských poradenských zařízení (PPP a SPC).
 • Řídí se pokyny poradenských pracovníků.


Nápověda
 • Pomáhá při komunikaci s komunitami, ze které žáci pochází.
Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.

Zdroje

[1] ASISTENT-PEDAGOGA.CZ. Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením [online]. Dostupné z: https://www.asistent-pedagoga.cz/onb/33/napln-prace-asistenta-pedagoga-u-zaka-s-telesnym-postizenim-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EgSZcKCe9bP1a3g8bnmCnjA/ [dat. cit. 23. 2. 2022]

[2] BŘEZINA, M. (2019). Sociologicko-právní aspekty vztahu psychologa a pacienta [online]. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právo Katedra právní teorie. Vedoucí práce JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/b35u7/Plny_text_prace.pdf [dat. cit. 23. 2. 2022]

[3] ČMPS. (2017). Etický kodex psychologické profese [online]. Dostupné z: https://cmpsy.cz/files/EK/Eticky-kodex-psychologicke-profese-12-2017.pdf [dat. cit. 23. 2. 2022]

[4] INKLUZIVNISKOLA.CZ. Náplň práce asistenta pedagoga [online]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/napln-prace-asistenta-pedagoga [dat.cit. 23. 2. 2022]

[5] MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, M. A KOL. Standard práce asistenta pedagoga [online]. Dostupné z: http://inkluze.upol.cz/ebooks/standard-pap/standard-pap.pdf [dat. cit. 23. 2. 2022]

[6] Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění.

[7] Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v aktuálním znění.

Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.